Sunteți pe pagina 1din 6

Autor: Asist.univ.

Simion MIJA

Statistica. Testare nr. 1


Numele Prenumele Caraman Mariana

Grupa CON 191

Nr. de rând conform registrului grupei 4

1. Pentru caracterizarea unei grupe de studenți din anul I al Facultății Contabilitate, în


funcție de media la admitere, unitatea de observare este:
a) Grupa
b) Studentul
c) Media la admitere
2. Clasificați următoarele date statistice în funcție de forma de exprimare: cursul valutar
zilnic oficial al leului în raport cu USD:
a) Cantitativă
b) Calitativă
c) Nealternativă
d) Atributivă
3. Presupunem că o firmă ce produce trei produse similare, dorește să compare, prin
intermediul reprezentărilor grafice, ponderea vânzărilor pe produse în totalul vânzărilor,
în doi ani consecutivi. Reprezentarea grafică va fi:
a) Diagrama de structură
b) Corelograma
c) Histograma frecvențelor relative
d) Diagrama prin suprafețe
4. Etapele principale ale unei cercetării statistice sunt: A. Observarea, B. Prelucrarea, C.
Analiza si interpretarea, D. Decizia
a) A, B, C.
b) A, B, C, D.
c) C, D.
5. În procesul de prelucrare a datelor statistice, se consideră o observare totală:
a) Ancheta statistică
b) Recensământul
c) Sondajul statistic
d) Observarea părții principale
e) Raportul statistic
6. Printre funcțiile indicatorilor statistici nu se includ:
a) Funcțiile de măsurare si comparare
b) Funcțiile de cunoaștere și coordonare
c) Funcțiile de verificare si testare a semnificației parametrilor statistici utilizați
d) Funcțiile de estimare si sinteză
7. La calcularea unei mărimi relative nu este obligatoriu ca:
a) Termenii raportului sa fie comparabili
b) Să existe o legătură de condiționare între termenii comparați
c) Baza de comparație să fie semnificativă pentru fenomenul analizat
d) Colectivitatea statistică să fie omogenă
8. Cu referire la indicatorii tendinței centrale, indicatorul care redă ceea ce este esențial
și tipic într-o colectivitate este:
a) Modul
b) Media
c) Dispersia
d) Mediana
9. La o firmă, salariu mediu al personalului de administrație este de 45 mii lei, iar cel al
muncitorilor de 25 mii lei. Care este ponderea personalului de administrație, daca
salariul mediu lunar al firmei este de 3 mii lei?
a) 50%
b) 30%
c) 25%
d) 20%
10. Într-o serie de valori individuale ale unei variabile numerice, observată într-o populație
statistică, valoarea modală este:
a) Varianta pozitivă cea mai mare
b) Varianta negativă dar maximă în valoare absolută
c) Varianta, pozitivă sau negativă, cu cea mai mare frecvență de apariție
d) Varianta care minimizează dispersia
e) Varianta care înregistrează cea mai mare abatere absoluta fata de medie.
11. Distribuția a 200 de familii după numărul de copii se prezintă astfel:

Nr. copii 0 1 2 3 4 5
Nr. Familii 20 65 70 30 10 5
Valoarea mediană în seria prezentată este:
a) 1 copil
b) 2 copii
c) 70 familii
d) 3 copii
e) 5 copii
12. Știind că media aritmetică simplă a zece termeni este 300, dacă se adaugă la fiecare
termen 30 de unități și totodată se împarte la 11, care va fi noua medie?
a) 30
b) 330
c) 270
d) 300
13. Prețul unui produs a crescut în medie cu 1% lunar în primul semestru al anului și cu
2% lunar în semestrul al doilea. Creșterea medie lunară pe întregul an a fost
a) 1.5%
b) 1%
c) 2%
d) 3%
14. Pentru calculul grafic al modului se folosesc:
e) Diagramele frecvențelor cumulate crescător sau descrescător
Autor: Asist.univ. Simion MIJA

f) Histograma
g) Diagramele prin benzi
h) Corelograma
15. În două zone ale unei regiuni s-au stabilit următoarele ponderi ale șomerilor și
numărul total de șomeri, astfel:
-zona A: 15%, respective 100 mii persoane
-zona B: 20%, respective 150 mii persoane.
Stabiliți ponderea medie a șomerilor pe total regiune:
a) 19%
b) 17%
c) 17,65%
d) 18,5%
16. Pentru următoarele date: 7, 20, 11, 12, 20, 14, precizați care afirmație este
adevărată:
a) X mediu = Mediana =14
b) Mediana = Modul = 20
c) Mediana = 13
d) Mediana = 11,5
e) Mediana =16

PROBLEME

17. Se dă următorul șir de date: 11, 12, 25, 27, 30, 31, 21, 22, 22, 23, 23, 21, 20, 24,
27, 16, 18, 18, 19, 20.
La datele din acest șir să se adune fiecare valoare cu N ( N este numărul de rând
corespunzător fiecăruia conform registrul grupei).
Pentru noul șir de date se cere:
a) Să se sistematizeze datele pe 5 intervale de variație (limita superioară inclusă în
interval) și să se reprezinte grafic distribuția.

Rezolvare:

Număr de ordine Șir de date


1 15
2 16
3 29
4 31
5 34
6 35
7 25
8 26
9 26
10 27
11 27
12 25
13 24
14 28
15 31
16 20
17 22
18 22
19 23
20 24

a) Amplitudinea variației A se stabilește conform relației (1)


A=Xmax-Xmin (1)
A=35-15
A=20
b) Pentru stabilirea valorii intervalului de grupare se utilizează relația (2)

h=A/r (2)

h=20/5

h=4

c) În baza calculelor realizate conform relațiilor de calcul (1) și (2) se formează


tabelul pe intervale de variație:

Intervalele de variație a Numărul


numerelor
15-19 2
19-23 4
23-27 8
27-31 4
31-35 2
Total 20
Limita superioară se include in interval

d) Reprezentarea grafica a distribuție

Numărul
18. Pentru 50 de
8
muncitori ai unei
7
societăți
6
comerciale s-au
5
înregistrat datele
4
privind timpul
3
lucrat într-o
2 perioadă de
1 timp(ore): 43, 37,
0
15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 37, 42, 42, 43, 41,
41, 41, 42, 43, 43,
Numărul 41, 41, 37, 38, 39,
Autor: Asist.univ. Simion MIJA

40, 39, 40, 38, 43, 40, 40, 40, 38, 39, 40, 40, 41, 43, 42, 40, 42, 38, 40, 39, 40, 37,
38, 38, 37, 39, 40, 39, 39, 40, 40, 41.
La datele din acest șir să se adune fiecare valoare cu N ( N este numărul de rând
corespunzător fiecăruia conform registrul grupei).
Pentru noul șir de date se cere:
a) Să se grupeze muncitorii din eșantion după timpul lucrat.

Rezolvare:

Șirul de numere obținut este:

47, 41, 41, 46, 46, 47, 45, 45, 45, 46, 47, 47, 45, 45, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 42, 47,
44, 44, 44, 42, 43, 44, 44, 45, 47, 46, 44, 46, 42, 44, 43, 44, 41, 42, 42, 41, 43, 44,
43, 43, 44, 44, 45.

a. Gruparea muncitorilor după timpul lucrat.


1) Amplitudinea variației A se stabilește conform relației (1)

A=Xmax-Xmin (1)
A=47-41
A=6

2) Pentru stabilirea valorii intervalului de grupare se utilizează relația (2)

h=A/1+3,222*lg(n) (2)

h=6/1+3,222*lg49

h=6/6,61=0,9~1

b. În baza calculelor realizate conform relațiilor de calcul (1) și (2) se formează


tabelul pe intervale de variație:

Intervalele de variație a Numărul


numerelor
41-42* 5
42-43 6
43-44 7
44-45 13
45-46 7
46-47 5
47-... 6
Total Numărul
49
Limita superioară nu
14
se include in interval
12
b) Să se reprezinte
10
grafic repartiția
8 muncitorilor după
6 timpul lucrat.

0
41-42* 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-...

Numărul
c) Să se calculeze valoare medie utilizând media aritmetică și să se verifice proprietățile
acesteia.

d) Să se calculeze indicatorii medii de poziție.


o Mediana:___________
o Modul:_____________