Sunteți pe pagina 1din 5

PRINCIPII SI MODALITĂŢI D E ORGANIZARE A D E P O Z I T E ­

L O R M U Z E I S T I C E L A M U Z E U L D E ISTORIE A L
R. S. ROMÂNIA

de GHEORGHE C O L E Ş I C Ă ,
VIRGINIA DIACONESCU
şi GHEORGHE TOMESCU
De-a l u n g u l e x i s t e n t e i sale b i m i l e n a r e , p o p o r u l român a creat
numeroase b u n u r i de v a l o a r e istorică, artistică, tehnică de l u c r u e t c . ,
c a r e se c o n s t i t u i e ca mărturii de necontestat ale capacităţii sale cre­
a t o a r e , ale l u p t e i p e n t r u independentă şi e l i b e r a r e socială, a l e c o n ­
tribuţiei sale l a d e z v o l t a r e a civilizaţiei şi c u l t u r i i u n i v e r s a l e .
Păstrarea a c e s t o r mărturii r e p r e z e n t a t i v e , deosebit de preţioase
p r i n v a l o a r e a l o r intrinsecă d a r şi p r i n semnificaţia l o r , este d e c i de
importanţă fundamentală.
Asistăm astăzi f h lume şi pe o scară t o t m a i largă şi f h t a r a n o a s ­
tră, l a o mutaţie f n concepţia despre r o l u l m u z e u l u i , devenit păstrător
a l v a l o r i l o r i s t o r i c e , documentare şi a r t i s t i c e , p e n t r u generaţiile vii-»
t o a r e , ca unice şi v e r i d i c e documente m a t e r i a l e a l e e x i s t e n t e i noas­
tre .
Aceasta face ca a t i t u d i n e a faţă de b u n u r i l e c u l t u r a l e să se schim­
b e , să sporească e f o r t u r i l e p e n t r u o c r o t i r e a şi c o n s e r v a r e a l o r , a s i -
g u r f h d u - l i - s e condiţii optime f n acest s e n s .
în acest context îşi înscrie preocupările şi Muzeul de I s t o r i e
a l R. S. România, instituţie tînără d a r c u o a c t i v i t a t e şi un p r e s ­
t i g i u d i n ce în ce m a i r e m a r c a t în viaţa muzeistică a ţării n o a s t r e .
încă de l a înfiinţarea s a , muzeul a fost dotat c u mijloacele n e c e ­
s a r e p e n t r u a-şi desfăşura în cele m a i bune condiţii activităţile p r i n c i ­
pale : v a l o r i f i c a r e a muzeal-ştiinţifică a p a t r i m o n i u l u i c u l t u r a l naţio­
n a l , c o n s e r v a r e a l u i în condiţii o p t i m e .
P a t r i m o n i u l M u z e u l u i de I s t o r i e a l R . S . R . prezintă o d i v e r s i t a t e de
b u n u r i c u l t u r a l e , atît d i n punct de v e d e r e c r o n o l o g i c , de l a piese ca­
r a c t e r i s t i c e " C u l t u r i i de P r u n d " , l a cele ce oglindesc R.S.România în
etapa actuală, cît şi d i n punct de v e d e r e a l s t r u c t u r i i , piese cu o struc­
tură anorganică (ceramică, piatră, m e t a l , s t i c l ă ) , piese c u o s t r u c t u ­
r ă organică (hîrtie, pergament, t e x t i l e , l e m n , os) sau c u o structură
complexă, alcătuite d i n m a i multe t i p u r i de m a t e r i a l (cărţi c u legătura
d i n l e m n , îmbrăcate în p i e l e şi f e r e c a t u r i m e t a l i c e , t e x t i l e b r o d a t e c u
f i r metalic e t c . ) .
în componenţa p a t r i m o n i u l u i m u z e a l , pe lingă piesele p r o -
p r i u - z i s e de i s t o r i e există un fond s p e c i a l , obiectele pri­
mite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, s e c r e t a r u l g e n e r a l a l P a r t i d u l u i
Comunist Român, preşedintele R. S . România şi tovarăşa Elena
Ceauşescu, d a r u r i ce reprezintă d o v e z i a l e înaltei stime ş i p r o f undei

109

www.mnir.ro
preţuiri de care se bucură preşedintele ţ ă r i i , dovezi ale amplelor r e ­
laţii de p r i e t e n i e şi c o l a b o r a r e d i n t r e p o p o r u l român şi popoarele a l t o r
state.
Din cauza diversităţii, neomogenitătii componentei o b i e c t e l o r d i n
p a t r i m o n i u l muzeului, păstrarea şi c o n s e r v a r e a l u i ridică probleme d i ­
f e r i t e . D i v e r s i t a t e a p a t r i m o n i u l u i a impus de l a început o r g a n i z a r e a
l u i pe p r i n c i p i i muzeai-ştiinţifice, c r i t e r i u l de bază în depozitarea l u i
f i i n d s t r u c t u r a colecţiilor muzeale : natura m a t e r i a l u l u i , t i p u l m o r f o l o ­
gic şi f o r m a t u l .
Organizarea depozitelor m u z e i s t i c e , preocupare esenţială în a c ­
t i v i t a t e a noastră a c u p r i n s mai multe etape :
I . Alegerea spaţiului adecvat, ţinfhH seama că Muzeul n o s t r u se
găseşte într-un l o c a l ce a îndeplinit a n t e r i o r cu t o t u l altă funcţie. De
a i c i a apărut necesitatea adaptării s p a t i i l o r alese pentru depozite la
condiţiile ce t r e b u i e îndeplinite în păstrarea , c o n s e r v a r e a p i e s e l o r
muzeistice.
S-au ales s p a t i i s a l u b r e , c u un m i c r o c l i m a t c o n s t a n t , testat c u a ¬
j u t o r u l t e r m o h i g r o g r a f e l o r . Se ştie că expunerea n u poate îndeplini
toate condiţiile depozitării, deoarece o s e r i e de f a c t o r i d i s t r u c t i v i n u
pot f i oricînd evitaţi ( de exemplu lumina necesară vizionării sau p o l u ­
a r e a a e r u l u i produsă de v i z i t e l e f r e c v e n t e ) . Depozitarea t r e b u i e să
constituie un summum a l elementelor de optimă c o n s e r v a r e p e n t r u v a ­
l o r i l e muzeale. P r i n modalităţile de depozitare am căutat să preîn­
tâmpinăm transformările d i n s t r u c t u r a o b i e c t u l u i , reacţii l a solici­
tările mecanice sau b i o - c h i m i c e ale c l i m a t u l u i . Spaţiul d e s t u l de r e s -
trîns p e n t r u depozitare a impus f o l o s i r e a l u i judicioasă pe verticală.
Π. P r o i e c t a r e a m o b i l i e r u l u i şi confecţionarea l u i de către L S .De­
c o r a t i v a (moduli p e n t r u t e x t i l e , documente, numismatică) şi a t e l i e r e ­
le Muzeului de I s t o r i e a l R . S . R (raft u r i , stela j e , postamente) ,ΐη funcţie
de t i p u r i l e morfologice s t a b i l i t e ş i de f o r m a t e l e f n c a r e se încadrea­
ză o b i e c t e l e .
ΠΙ. D e f i n i t i v a r e a c o l e c t i v e l o r de s p e c i a l i t a t e formate d i n : m u z e o ­
g r a f i , c o n s e r v a t o r i , r e s t a u r a t o r i , g e s t i o n a r i , c a r e , s u b conducerea u ¬
nui şef de secţie, a u formulat p r o p u n e r i c o n c r e t e p r i v i n d modalită­
ţile de o r g a n i z a r e p e n t r u f i e c a r e d e p o z i t , bazate pe n o r m e l e p r i v i n d
o c r o t i r e a şi c o n s e r v a r e a b u n u r i l o r c u l t u r a l e .
în o r g a n i z a r e a d e p o z i t e l o r s-a ţinut seama atît de c o m p a t i b i l i t a t e a
m a t e r i a l e l o r c o n s t i t u t i v e ale p i e s e l o r , de tipodimensionarea l o r , cît ş i
de r e s p e c t a r e a c r o n o l o g i e i i s t o r i c e . Sistemul şi o r d i n e a aşezării o¬
biectelor muzeale, p o s i b i l i t a t e a identificărilor r a p i d e , a c c e s i b i l i t a t e a
l o r pentru s t u d i u , f o t o g r a f i e r e e t c . sfnt condiţii imperioase a l e d e s f ă ­
şurării activităţii ştiintifico-muzeale în d e p o z i t e .
Vom încerca în continuare să prezentăm modalităţi de d e p o z i t a r e
a p i e s e l o r m u z e i s t i c e , c u cîteva aspecte r e a l i z a t e e f e c t i v în d e p o z i t e .
- L a o r g a n i z a r e a d e p o z i t u l u i de t e x t i l e s-a avut f n v e d e r e f n p r i ­
mul rînd s p e c i f i c u l o b i e c t e l o r existente ( s t e a g u r i , b r o d e r i i , c o s t u m e , ,

110

www.mnir.ro
t a p i s e r i i ) d i n d i f e r i t e epoci i s t o r i c e şi apoi r e a l i z a r e a depozitării fn
condiţii economice c i t m a i e f i c i e n t e .
Confecţionarea unor d u l a p u r i p e n t r u s t e a g u r i şi b r o d e r i i a r f i fost
c o s t i s i t o a r e şi c h i a r ineficientă, dacă avem f n vedere dimensiunile l o r
m a r i , i a r p l i e r e a fn s e r t a r e a r duce l a deteriorări grave (cutări, şi -
fonări).
Am r e c u r s l a depozitarea l o r pe r a f t u r i cu poliţe m o b i l e , s u p r a ­
e t a j a t e , p r i n suprapunerea a 2-3 o b i e c t e , f n funcţie de s t a r e a l o r de
c o n s e r v a r e şi separate p e n t r u i z o l a r e şi protecţie c u l i a t e x , m a t e r i a l
t e x t i l c u un p H n e u t r u . Numărul mic de obiecte pe poliţe p e r m i t e o i ¬
d e n t i f i c a r e ş i m a n e v r a r e uşoară.
în c a z u l s t e a g u r i l o r , hampele au f o s t detaşate şi depozitate se­
p a r a t pe r a s t e l u r i , f i e c a r e p u r t f n d o etichetă ce conţine denumirea stea­
g u l u i şi numărul de i n v e n t a r .
Costumele de t i p u r i d i f e r i t e : costume m i l i t a r e , orăşeneşti, de
c u r t e e t c . , sfnt depozitate f n moduli ( d u l a p u r i ) , prevăzuţi c u t i j e p e n ­
t r u umeraşele de h a i n e . Umeraşele sfnt confecţionate corespunzător d i ­
m e n s i u n i l o r costumelor d e p o z i t a t e , i a r capetele a u fost îmbrăcate c u o
căptuşeală moale d i n pfnză.
Costumele c u o s t a r e de c o n s e r v a r e precară sau confecţionate
d i n t r - u n m a t e r i a l fărfmicios, costumele cu podoabe se păstrează f n d u ­
l a p u r i închise, cu s e r t a r e , f n poziţie orizontală.
Cunoscfhd f a p t u l că lumina este unul d i n f a c t o r i i c a r e provoacă
d e g r a d a r e a f i b r e l o r t e x t i l e , atît p r i n d e c o l o r a r e cît şi p r i n r e a c ţ i i l e
chimice pe c a r e l e favorizează, obiectele sînt menţinute f n întune­
r i c p r i n d r a p e r i i opace.
- P r i n t r e colecţiile muzeale o mare însemnătate o au cărţile ,
documentele, publicaţiile ( m a n u s c r i s e , tipărituri sau d a c t i l o g r a f i a t e ) .
In c a d r u l d e p o z i t e l o r , aceste piese sfnt clasate pe t i p u r i morfologice
şi f o r m a t e , excepţie făcfnd f o n d u r i l e m e m o r i a l i s t i c e , unde se menţine
doar c r i t e r i u l cronologic.
Documentele se păstrează f n casete ( s - a u s t a b i l i t t r e i formate ) ,
p r o t e j a t e f n cămăşi d i n hîrtie neutră, cu un p H = 6 , 8 ( h î r t i e d e f i l t r u
calitativă sau hîrtie japoneză p e n t r u documentele c u pecete), f i i n d a d ­
mise s u p r a p u n e r i de l a 5 pînă l a 10 piese numai p e n t r u documentele
fără p e c e t e .
Casetele confecţionate d i n c a r t o n , p u r t f n d numerele de i n v e n t a r
a l p i e s e l o r , sfnt ordonate f n moduli codificaţi.
Z i a r e l e , p e n t r u a f i f e r i t e de acţiunea l u m i n i i şi p r a f u l u i , se păs­
trează f n mape confecţionate d i n c a r t o n p f n z a t , aşezate f n o r d i n e c r o ­
nologică.
Cărţile, m a n u s c r i s s a u tipărite, sfnt e t a l a t e pe r a f t u r i m e t a l i c e ,
în poziţie orizontală sau verticală f n funcţie de s t a r e a l o r de con­
s e r v a r e şi c l a s a t e pe t r e i m a r i epoci : m e d i e , modernă, contemporană.
- O pondere m a r e f n s t r u c t u r a p a t r i m o n i u l u i n o s t r u muzeal o o c u ­
pă piesele d i n ceramică.

111

www.mnir.ro
Amplasarea l o r pe moduli cu p o l i t e , d i n lemn ignifugat ş i p r e l u ­
c r a t fh a t e l i e r e l e m u z e u l u i , s-a r e a l i z a t pe t i p u r i m o r f o l o g i c e , d i m e n ­
s i u n i şi c r o n o l o g i c . Obiectele prezintă fn g e n e r a l o poziţie normală ,
pe cea m a i mare p a r t e d i n l a t u r i l e l o r , p e n t r u a s i g u r a r e a stabilităţii
n e c e s a r e . Densitatea obiectelor a fost a s t f e l realizată fncft accesul l a
o r i c a r e d i n t r e ele să nu afecteze starea de conservare a c e l o r l a l t e .
Piesele fragmente sfnt păstrate fn c u t i i d i n c a r t o n pfnzat pe c a r e
s-a a p l i c a t l i s t a cu şantierul arheologic şi numărul de i n v e n t a r a l p i e ­
selor.
La modulii cu ceramică pictată, p e n t r u a evita influenta l u m i n i i
s-au instalat d r a p e r i i d i n pfnză de c u l o a r e închisă. Tot d i n l e m n , c a r e
de a l t f e l este m a t e r i a l u l p r i m o r d i a l f o l o s i t f n confecţionarea m o b i l i e ­
r u l u i . a u fost asamblate şi scări de s e r v i c i u c u a j u t o r u l cărora se
poate ajunge la poliţele superioare ale r a f t u r i l o r .
- în componenţa colecţiilor muzeale intră şi c a t e g o r i i de obiecte
muzeale care necesită o păstrare specială, datorită atft v a l o r i i l o r
i n t r i n s e c e , cît şi v a l o r i i i s t o r i c e şi a r t i s t i c e , ne r e f e r i m l a piesele d i n
metale preţioase ( a u r , a r g i n t ) . Aceste piese sfnt păstrate fn m o d u l i
m e t a l i c i , fn casete, f i i n d s t a b i l i t e 3 formate f n funcţie de tipodimen—
sionarea obiectelor : 15/40 cm , 30/40 c m , 70/40 c m .
- O situaţie deosebită comportă şi piesele c a r e c o n s t i t u i e f o n d u l
s p e c i a l , piese extrem de d i f e r i t e ca structură şi provenienţă.
Aceste obiecte sfnt depozitate pe baza c r i t e r i u l u i provenienţei:
pentru ţara pe judeţe, p e n t r u străinătate pe continente şi ţări,cu r e s ­
pectarea normelor de depozitare pentru f i e c a r e gen de m a t e r i a l şi t i p
."lOifoiugic •
Dat f i i n d v a r i e t a t e a depozitelor şi a modalităţilor de d e p o z i t a r e ,
s-a r i d i c a t cu acuitate problema evidenţei p i e s e l o r , a posibilităţii
aflării într-un timp optim a informaţiei p r i v i n d piesele depozitate.
In ai a r a fişierului c l a s i c compus d i n fişe a n a l i t i c e sau fişe t i p
c a l c u l a t o r , nou i n t r o d u s e , ordonate pe p r i n c i p i u l numărului de i n ­
ventar, sau a fişierului de fototecă, pe p r i n c i p i u l c r o n o l o g i c , s - a u
organizat l a n i v e l u l muzeului fişiere de l u c r u :
- fişierul c r o n o l o g i c , ordonat pe c r i t e r i u l c r o n o l o g i c i s t o r i c , pe
fiecare fişa menţionîndu-se unde se găseşte p i e s a , în expoziţie s a u
depozit ;
- fişierul t o p o g r a f i c , p e n t r u f i e c a r e depozit fişele f i i n d o r d o n a ­
te pe c r i t e r i u l numărului de i n v e n t a r , pe fişă menţionîndu-se l o c u l în
depozit a l o b i e c t u ' u i r e s p e c t i v ( m o b i l i e r u l de depozitare f i i n d c o d i f i c a t
pentru m o d u l i , mic comodul i , r a f t u r i sau s e r t a r e ) .
In momentul cînd piesa iese d i n depozit p e n t r u fişat, f i l m a t , stu­
diu e t c . în fişă se consemnează mişcarea p i e s e i .
In vederea bunei desfăşurări a acţiunii de d e p o z i t a r e , s - a u î n t o c ­
mit regulamente p r i v i n d păstrarea şi gestionarea p i e s e l o r d i n d e p o z i ­
t e , în care se stipulează obligaţiile g e s t i o n a r u l u i de d e p o z i t , a c c e s u l
îh depozit, mişcarea o b i e c t e l o r , ordonarea pe c r i t e r i i l e s t a b i l i t e a

112

www.mnir.ro
p i e s e l o r nou i n t r a t e într-un d e p o z i t , c o n t r o l u l p e r i o d i c a l stării de
c o n s e r v a r e a p i e s e l o r , c o n t r o l u l permanent a l f a c t o r i l o r de m i c r o c l i ­
mat .
I n momentul de faţă se studiază n o i posibilităţi de perfecţionare a
s i s t e m e l o r de păstrare a o b i e c t e l o r , o r g a n i z a r e a d e p o z i t u l u i de m e ­
t a l e şi numismatică, îmbunătăţirea f o r m e l o r de evidenţă.

BIBLIOGRAFIE

Norme p r i v i n d o c r o t i r e a şi c o n s e r v a r e a b u n u r i l o r c u l t u r a l - a r t i s t i c e ,
t e h n i c e , ştiinţifice c a r e fac p a r t e d i n p a t r i m o n i u l c u l t u r a l - n a t i o n a l mo­
b i l a l R . S . R . . Bucureşti, 1980.

P R I N C I P E S E T MODALITÉS D ' O R G A N I S A T I O N D E S
D É P Ô T S DANS L E MUSÉE D ' H I S T O I R E DE L A R . S . DE
ROUMANIE
Résumé
L ' exposé présente les modalités d ' o r g a n i s a t i o n des dépôts, p o u r
une c o n s e r v a t i o n optimale des objets de musée.

113

www.mnir.ro