Sunteți pe pagina 1din 10

RED.

: 06
PA.L.RO
PROGRAMA ANALITICĂ A UNITĂŢII DE CURS DATA: 01.09.2018
”DREPT EUROPEAN”
PAG. 1/10

Aprobat la Consiliul facultăţii Drept Aprobat la şedinţa catedrei Drept public


proces-verbal nr. 1 din 01.09.2018 proces-verbal nr.1 din 01.09.2018
Decan Mărgineanu Lilia, dr. conf. univ. Şef catedră Ţurcan Serghei dr., conf. univ.
____________________________________ ____________________________________

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova / Ministry of Education of the Republic of Moldova


Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova
Facultatea Drept / Faculty of Law
Catedra Drept public / Chair of Public Law

Programa analitică / Course syllabus

Drept european

European law

Autor / author: dr. Osoianu Natalia, dr. Alexandru Cauia


Chişinău, 2017

Date despre unitatea de curs / Course Information:


Denumirea disciplinei / Course title: Drept european
Autorii programei / Syllabus authors: dr. Osoianu Natalia, dr. Alexandru Cauia,
Titulari ai cursului / Course lecturers: dr. Osoianu Natalia, dr. Alexandru Cauia,
Email: veryverveine@gmail.com;alex_cauia@yahoo.com
Codul cursului / Course code: F.07.O.013
Categoria formativă a cursului / Formative F
category of the course
(F-fundamentală, G-generală, S-de
specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către
masterat):
Categorie de opţionalitate a cursului / O
Optional category of the course
(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă
alegere):
Credite ECTS / Credit value: 6
Specialitatea / Speciality: Drept / Law
Ciclul / Cycle: Licenţă / Licentiate
Anul de studii / Year of study: IV
Semestrul / Semester: VII
Numărul total de ore / Total number of 180
hours:
Numărul de ore de contact / Contact hours: 90
Din ele prelegeri / lectures: 46
seminarii / seminars: 44
laboratoare / laboratories: 0
Numărul de ore pentru studiul individual / 90
Private study hours:
Limba de predare / Language: Română, rusă, franceză şi engleză/ Romanian, Russian,
French and English
Discipline premergătoare / Pre-requisite Curs de Integrare Europeană, Teoria Generală a
courses: Dreptului, Drept Constituţional, Drept Internaţional
Public/ European Integration, General Theory of Law,
Constitutional Law, Public International Law.

Descrierea şi scopul unităţii de curs


Dreptul European este disciplin care se oferă viitorului specialist în domeniul
jurisprudenţei posibilitatea de a se familiariza cu într-o manieră complexă cu sistemul
instituţional al Uniunii Europene. În urma studierii acestei discipline studentul va fi capabil să
cunoască mecanismul de interacţiune interinstituţională în cadrul Uniunii Europene, să compare
procedurile de elaborare şi adoptare a actelor nomative în Uniunea Europeană şi Republica
Moldova, să analizeze esenţa şi metodele juridice de realizare în practică a politicilor Uniunii
Europene, cpomparîndu-le cu politicile sectoriale autohtone şi să evalueze baza normativ-
juridică a relaţiilor bilaterale dintre republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Astfel, viitorul jurist urmează să fie capabil să analizeze sistemic fenomenele juridice atît
din Republica Moldova cît şi din Uniunea Europeană pentru a estima obiectiv necesitatea şi
eventualitatea integrării noastre în Uniunea Europeană.

Finalităţi de studiu
Cod/c Finalităţi de studii din planul de Finalităţi de studii specifice unităţii de curs /
ode studiu
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.4 Să definească conceptele, 1.4.1 Să specifice elementele sistemului instituţional ale
metodele şi teoriile utilizate în Uniunii Europene şi metodele şi mijloacele juridice de
interpretarea şi compararea adoptare a actelor normative într-o stuctură supranaţională;
instituţiilor din dreptul naţional,
particularităţile instituţiilor 1.4.2 Să identifice esenţa dreptului Uniunii Europene în
politice, sistemul autorităţilor general şi a politicilor Uniunii Europene în special;
publice, modul lor de desemnare,
atribuţiile organelor legislative, 1.4.3 Să enumere actele normative care formează baza
executive şi judiciare, raportul normativ-juridice a sistemului instituţional al Uniunii
dintre autorităţile publice, cât şi Europene şi a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea
echilibrul de colaborare între ele. Europeană.
1.5 Să utilizeze şi să interpreteze 1.5.1 Să definească prevederile principale ale dreptului
normele ce reglementează relaţiile Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului şi ale
fundamentale în stat şi în politicilor UE;
societate, izvoarele dreptului şi 1.5.2 Să descrie conceptul şi esenţa politicilor Uniunii
locul acestuia în sistemul normativ Europene şi a sistemelor instanţelor judecătoreşti şi financiar-
social, drepturile şi libertăţile bancar;
fundamentale ale omului şi 1.5.3 Să enumere actele normative care formează baza
garanţiile lor juridice, inclusiv normativ-juridică a relaţiilor dintre republica Moldova şi
metodele şi mijloacele de punere Uniunea Europeană.
în aplicare a procesului în cauză.
Abilităţi Abilităţi
2.3 Să realizeze studiul juridic şi 2.3.1 Să explice mecanismele juridice de interacţiune dintre
diferenţa dintre prevederile elementele sistemului instituţional al Uniunii Europene;
relevante faţă de cele irelevante
care au incidenţă în rezolvarea 2.3.2 Să opereze cu terminologia specifică unui sistem
unor situaţii juridice specifice. supranaţional de adoptare şi implementare a actelor normative.
2.4 Să analizeze şi să determine 2.4.1 Să elaboreze propuneri fundamentate juridic de
aspectele principale ale sistemelor modificare a actelor normative naţionale prin prisma
supranaţionale şi străine de drept, practicilor Uniunii Europene;
inclusiv să elaboreze proiecte 2.4.2 Să schiţeze mecanismele juridice principale de
profesionale cu utilizarea armonizare a legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar;
legislaţiei naţionale, a celei 2.4.3 Să estimeze posibilitatea şi probabilitatea aplicării
europene şi internaţionale în particilor europene în diferite domenii asupra segmentelor
vigoare. similare ale sistemului juridic autohton.
2.5 Să aplice cunoştinţele acumulate 2.5.1 Să implementeze practicile Uniunii Europene în
în practica cotidiană pentru domeniul jurisprudenţei în procesul de identificare a
atingerea obiectivului propus şi să mecanismelor juridice de reformare a sistemului autohton de
realizeze un proiect sau un studiu luare a deciziilor;
privind raportul dintre instituţiile 2.5.2 Să simuleze un mecanism juridic de garantare a aplicării
de drept naţional, cele de drept în practica autohtonă a experienţei pozitive a Uinunii
european şi cele din dreptul altor Europene;
state. 2.5.3 Să modeleze situaţii de reglementare juridică a unui
domeniu de activitate a legislativului sau executivului
autohton conform practicilor europene.
Competenţe Competenţe
3.1 Să aprecieze procesul de 3.1.1 Să aprecieze procesul de edificare a sistemului
codificare a dreptului la nivel instituţional în general şi a sistemului instanţelor judecătoreşti
naţional, regional şi internaţional, în special al Uniunii Europene;
precum şi formele şi metodele ce
asigură interdependenţa acestora şi 3.1.2 Să evalueze practicile pozitive ale sistemului decizional
să fie capabil să execute al Uniunii Europene şi să aprecieze posibilitatea aplicabilităţii
responsabil sarcinile profesionale, acestora în Republica Moldova.
în condiţii de autonomie restrânsă
şi asistenţă calificată
3.2 Să evalueze aspectele teoretice şi 3.2.1 Să judece asupra argumentelor pro şi contre procesului
practice a aplicabilităţii de integrare a republicii Moldova în Uniunea Europenă;
instituţiilor şi ramurilor de drept în 3.2.2 Să revizuiască parcursul european al Republicii Moldova
condiţiile proceselor pentru a identifica barierele normative şi mecanismele juridice
integraţioniste contemporane. de depăşire ale acestora;
3.2.3 Să recomande metodele juridice adecvate de sulinire a
vidului de reglementare dintre relaţiile Republicii Moldova cu
Uniunea Europeană;

Bibliografie obligatorie

1. Craig P. Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină. Bucureşti:


Hamangiu, 2009. 1544 p.
2. Diaconu N. Dreptul Uniunii Europene. Partea generală. Bucureşti: Lumina Lex, 2007. 328 p.
3. Planul individual Uniunea Europeană – Republica Moldova. Ch.: Editura Gunivas, 2006. – 80
p. - http://www.e-democracy.md/files/ghid-ue-rm-ro.pdf – Accesat la 26.08.2013.
4. Vătăman D., Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs universitar, Ediţia a II-a, Bucureşti:
Universul Juridic, 2011, 304 p.

Bibliografie suplimentară / Additional sources:


5. Catană Emilia L. Principiile bunei guvernări - Evoluţii europene şi studii comparative.
Bucureşti: Universul Juridic, 2009. 360 p.
6. Craig P., Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina.
Editia a VI-a. București: Hamangiu, 2017. 1400p.
7. Vătăman D., Instituţiile Uniunii Europene. Curs universitar, Bucureşti: Universul Juridic,
2011, 402 p.
8. Groza A. Uniunea Europeana: drept instituţional. Bucureşti: C.H. BECK, 2008. 410 p.
9. Manolache O. Tratat de drept comunitar. Bucureşti: C.H. BECK, 2006. 976 p.

Link-uri utile
Accesul la dreptul Uniunii Europene http://eur-lex.europa.eu
Comisia Uniunii Europene http://ec.europa.eu
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene http://curia.europa.eu
Curtea de Conturi a Uniunii Europene http://www.eca.europa.eu
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova http://eeas.europa.eu
EUObserver - http://www.euobserver.com
EurActiv - http://www.euractiv.com/
Parlamentul Uniunii Europene http://www.europarl.europa.eu
Portalul oficial al Uniunii Europene pentru exterior http://www.europa.eu
Portalul "Your Europe" - http://europa.eu.int/youreurope/
Ministerul Justiţiei - http://www.justice.gov.md/
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene http://www.mfa.gov.md
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale http://rmdiri.md
Revista Studii Juridice Universitare - http://studiijuridice.md/
Ştiri şi Informaţii despre Uniunea Europeană http://www.europeana.ro
UE online - http://europa.eu.int/

Metode de predare şi învăţare Prelegeri, discuţii, activităţi în grup


Sarcini pentru evaluare
Nr./ Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota
o finală / % of the total grade
1 Rapoarte asupra unei instituţii europene 20
2 Raport asupra unei politici europene 10
3 Contribuţia personală şi activismul la ore 30
4 Examen final 40
Total 100
Structura unităţii de curs
Rep Sarcini în Sarcini
arti Conţinuturi Lectură obligatorie Lectură grup individu
zar suplimentară ale
ea
orel
or
P/S
1 2/0 Caracteristica generală a 1. Craig P. Dreptul 5. Catană Emilia L.
dreptului european în calitate de Uniunii Europene. Principiile bunei
un sistem special de drept Comentarii, guvernări - Evoluţii
Obiectul de studiu şi definirea jurisprudenţă şi europene şi studii
dreptului european. Metodele de doctrină. Bucureşti: comparative.
cercetare. Noţiunile de bază. Idea Hamangiu, 2009. 1544 Bucureşti:
unităţii europene – de la antichitate p. Universul Juridic,
la modernitate 2009. 360 p.

2 2/2 Evoluţia istorică a sistemului 2. Diaconu N. Dreptul 8. Manolache O. Dialog


instituţional al Uniunii Europene Uniunii Europene. Tratat de drept Interactiv –
Procesul de creare a Comunităţilor Partea generală. comunitar. Uniunea
Europene. Sistemul instituţional şi Bucureşti: Lumina Lex, Bucureşti: C.H. europeană-
decizional în cadrul CECO, CEE şi 2007. 328 p. BECK, 2006. 976 efect al
CEEA. Fuziunea instituţională în p. Răboiului
cadrul comunităţilor europene. II mondial
Actul Unic European. Modificările
instituţionale operate prin
intermediul Tratatului de la
Maastricht (1992). Ajustările
instituţionale realizate prin
intermediul Tratatelor de la
Amsterdam şi Nisa. Tratatul
privind instituirea unei Constituţii
pentru UE
3 2/2 Sistemul instituţional actual al 4. Vătăman D., Drept 8. Manolache O. Dialog Raport
Uniunii Europene instituţional al Uniunii Tratat de drept Interactiv – asupra
Caracteristica generală a Europene. Curs comunitar. Mecanisme unei
instituţiilor comunitare. Principiile universitar, Ediţia a II- Bucureşti: C.H. le instituţii
sistemului instituţional al UE. a, Bucureşti: Universul BECK, 2006. 976 reformelor europene
Modificările instituţionale operate Juridic, 2011, 304 p. p. instituţiona
prin intermediul Tratatului de la le în
Lisabona. Specificul sistemului Republica
instituţional actual al UE Moldova
4 2/2 Dreptul Uniunii Europene 4. Vătăman D., Drept 6. Vătăman D., Proiect de
Noţiunile: Drept European, Drept instituţional al Uniunii Instituţiile Uniunii Grup –
Comunitar, Dreptul Uniunii Europene. Curs Europene. Curs Determinaţ
Europene. Principiile Dreptului universitar, Ediţia a II- universitar, i raportul
Uniunii Europene. Izvoarele a, Bucureşti: Universul Bucureşti: dintre
Dreptului Uniunii Europene. Juridic, 2011, 304 p. Universul Juridic, Dreptul UE
Clasificarea izvoarelor. Aquis-ul 2011, 402 p. şi Dreptul
comunitar. Prezentarea sumară a Naţional al
Politicilor Uniunii Europene Statelor
Membre
5 2/2 Parlamentul UE – reprezentant 2. Diaconu N. Dreptul 8. Manolache O. Proiect de
al voinţei popoarelor UE Uniunii Europene. Tratat de drept Grup –
Ponderea reprezentării popoarelor Partea generală. comunitar. Stabilirea
UE în cadrul Parlamentului UE. Bucureşti: Lumina Lex, Bucureşti: C.H. asemănăril
Puterile şi competenţele 2007. 328 p. BECK, 2006. 976 or şi
Parlamentului European. p. deosebirilo
Competenţele bugetare ale EurActiv - r dintre
Parlamentului European. Rolul http://www.euracti Parlemantu
Parlamentului European în v.com/ l UE şi
procesul legislativ şi capacităţile de Prlamentul
control. RM
6 2/2 Consiliul de Miniştri al UE şi 2. Diaconu N. Dreptul 7. Groza A. Dialog
Consiliul European. Preşedintele Uniunii Europene. Uniunea Interactiv –
UE Partea generală. Europeana: drept Importanaţ
Modalitatea de formare şi Bucureşti: Lumina Lex, instituţional. a
componenţa Consiliului de 2007. 328 p. Bucureşti: C.H. executivelo
Miniştri. Preşedenţia Consiliului, BECK, 2008. 410 r în
competenţele şi modul de p. procesul de
funcţionare a Consiliului. Sistemul Parlamentul realizare a
de vot al Consiliului. Consiliul Uniunii Europene prevederilo
European: proces de creare, http://www.europar r legale
structură, funcţii. Preşedintele UE: l.europa.eu
alegere, funcţii, competenţe
7 2/2 Comisia Uniunii Europene: 4. Vătăman D., Drept 7. Groza A. Discuţii în Raport
structura şi funcţiile instituţional al Uniunii Uniunea grup – asupra
Modalitatea de formare şi Europene. Curs Europeana: drept Similtitudi unei
componenţa Comisiei. universitar, Ediţia a II- instituţional. ni şi instituţii
Competenţele Comisiei. Iniţiativele a, Bucureşti: Universul Bucureşti: C.H. deosebiri europene
legislative. Funcţiile Comisiei Juridic, 2011, 304 p. BECK, 2008. 410 dintre
Europene. Modalitatea de p. Comisia
cooperare şi conlucrare a Comisiei UE şi
cu Parlamentul şi Consiliul UE Guvernul
RM
8 2/2 Organele consultative și de 4. Vătăman D., Drept 5. Catană Emilia L. Raport
control în cadrul UE. instituţional al Uniunii Principiile bunei asupra
Comitetul Economic şi Social: Europene. Curs guvernări - unei
structură şi funcţii. Comitetul universitar, Ediţia a II- Evoluţii europene Dialog instituţii
Regiunilor: structură şi funcţii. a, Bucureşti: Universul şi studii Interactiv – europene
Procesul de creare al Curţii de Juridic, 2011, 304 p. comparative. Metodele
Conturi a UE. Componenţa Curţii Bucureşti: de control
de Conturi. Funcţionarea şi Universul Juridic, asupra
Competenţele Curţii de Conturi. 2009. 360 p. eficienţei
Rapoartele Curţii de Conturi. utilizării
Statutul juridic al Ombudsmanului Comisia Uniunii banului
European. Funcţiile şi Europene public
competenţele Ombudsmanului http://ec.europa.eu
European

9 2/2 Sistemul judiciar al Uniunii 4. Vătăman D., Drept 6. Vătăman D.,


Europene instituţional al Uniunii Instituţiile Uniunii
Componenţa şi modul de Europene. Curs Europene. Curs
Dialog
funcţionare a Curţii de Justiţie. universitar, Ediţia a II- universitar,
Interactiv –
Funcţiile Curţii de Justiţie. a, Bucureşti: Universul Bucureşti:
Comparare
Procedura în faţa Curţii de Justiţie Juridic, 2011, 304 p. Universul Juridic,
a
a Uniunii Europene. Hotărîrile 2011, 402 p.
sistemelor
Curţii de Justiţie: tipologizarea şi Curtea de Conturi a
judecătoreş
caracterul obligatoriul al acestora. Uniunii Europene
ti ale UE şi
Tribunalul de Primă Instanţă: http://www.eca.eur
RM
structură şi atribuţii. Tribunalul opa.eu
pentru Funcţia Publică: structură şi
atribuţii
10 2/2 Procesul legislativ și decizional în 1. Craig P. Dreptul 7. Groza A. Discuţii în
cadrul Uniunii Europene Uniunii Europene. Uniunea grup –
Inițiativa legislativă. Procedura Comentarii, Europeana: drept Analiza
legislativă ordinară. Procedura jurisprudenţă şi instituţional. comparativ
legislativă specială. Condițiile de doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H. ăa
vot în Consiliu Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410 procesului
p. p. legislativ în
Accesul la dreptul UE și
Uniunii Europene Republica
http://eur- Moldova
lex.europa.eu

11 2/2 Inițiativele de reformare a 4. Vătăman D., Drept 8. Manolache O. Raport


guvernării Uniunii Europene. instituţional al Uniunii Tratat de drept asupra
Subsidiaritatea și Europene. Curs comunitar. unei
proporționalitatea. universitar, Ediţia a II- Bucureşti: C.H. instituţii
Cartea Albă privind guvernanța. a, Bucureşti: Universul BECK, 2006. 976 europene
Migrarea către noi forme de Juridic, 2011, 304 p. p.
guvernare. Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene
http://curia.europa.
eu
Ministerul Justiţiei
-
http://www.justice.
gov.md/

12 2/2 Relația dintre dreptul UE și 1. Craig P. Dreptul 7. Groza A.


dreptul național Principiul Uniunii Europene. Uniunea
supremației prin prisma practicii Comentarii, Europeana: drept
CEJ. Principiul supremației prin jurisprudenţă şi instituţional. Discuţii în
prisma practicii statelor membre. doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H. grup –
Pluralismul constituțional și Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410 Conținutul
identitatea națională. p. p. și garanțiile
Accesul la dreptul principiului
Uniunii Europene supremației
http://eur-
lex.europa.eu

13 2/2 Uniunea Monetară şi sistemul 4. Vătăman D., Drept 5. Catană Emilia L.


financiar al Uniunii Europene instituţional al Uniunii Principiile bunei Discuţii în
Circumstanţele şi anturajul Europene. Curs guvernări - Evoluţii grup –
edificării Uniunii Monetare. Euro – universitar, Ediţia a II- europene şi studii Aavantajel
moneda unică a statelor membre. a, Bucureşti: Universul comparative. e şi
Avantajele şi dezavantajele Juridic, 2011, 304 p. Bucureşti: dezavantaje
monedei unice. Sistemul European Universul Juridic, le monedei
al Băncilor Centrale, Eurosistemul 2009. 360 p. unice

14 2/2 Cetăţenia Uniunii Europene. 1. Craig P. Dreptul 7. Groza A.


Zona Shenghen Uniunii Europene. Uniunea
Cetăţenia Uniunii Europene – Comentarii, Europeana: drept
esenţă şi consistenţă. Drepturile şi jurisprudenţă şi instituţional. Discuţii în
obligaţiile conferite de cetăţenia doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H. grup –
Uniunii Europene. Zona Schengen: Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410 Procedura
ocmponenţă, avantaje şi p. p. de obţinere
dezavantaje. Politica Socială a UE. Accesul la dreptul a cetăţeniei
Strategii, instrumente şi metode de Uniunii Europene UE
implementare a politicii sociale http://eur-
lex.europa.eu

15 2/2 Dreptul Relațiilor Internaționale 2. Diaconu N. Dreptul 8. Manolache O. Discuţii în


al UE Uniunii Europene. Tratat de drept grup –
UE- actor internațional. Cadrul Partea generală. comunitar. Locul și
constituțional și principiile Bucureşti: Lumina Lex, Bucureşti: C.H. rolul UE în
generale ale acțiunii Externe a UE. 2007. 328 p. BECK, 2006. 976 Dreptul
Capacitatea externă și competența p. Internațion
UE al
16 2/2 Politica Externă şi de Securitate 4. Vătăman D., Drept 5. Catană Emilia L. Discuţii în
Comună instituţional al Uniunii Principiile bunei grup –
Politica Externă şi de Securitate Europene. Curs guvernări - Evoluţii Atuurile
Comună: structură, esenţă, universitar, Ediţia a II- europene şi studii unei
abordare. Obiectivele strategice a, Bucureşti: Universul comparative. Politici
pentru securitatea UE. Mecanisme Juridic, 2011, 304 p. Bucureşti: Externe
de realizare a PESC şi PESAC. UE Universul Juridic, Comune
și Dreptul Internațional. Rolul 2009. 360 p. pentru
CJUE în cadrul relațiilor statele
internaționale ale UE. membre ale
UE
17 2/2 Drepturile Omului în Uniunea 1. Craig P. Dreptul 7. Groza A.
Europeană Uniunii Europene. Uniunea
Carta Drepturilor Fundamentale ale Comentarii, Europeana: drept
Uniunii Europene. Controlul jurisprudenţă şi instituţional.
Discuţii în
Judiciar al acțiunilor UE în doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H.
grup –
pretențiile privind drepturile Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410
Esența
omului. Uniunea Europeană și p. p.
democrației
Convenția Europeană a Drepturilor Accesul la dreptul
europene
Omului. Uniunii Europene
http://eur-
lex.europa.eu

18 2/2 Egalitatea de tratament și 8. Craig P. Dreptul 7. Groza A. Raport


nediscriminarea Uniunii Europene. Uniunea asupra
Legislația UE în materia de Comentarii, Europeana: drept unei
combaterea discriminării. jurisprudenţă şi instituţional. politici
Principiul general al egalității de doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H. europene
tratament și al nedescriminării. Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410
Concepte și prevederi comune ale p. p.
legislației UE în materia combaterii UE online –
descriminării. http://europa.eu.int/

19 2/2 Politica UE în domeniul 4. Vătăman D., Drept 8. Manolache O. Proiect de


concurenţei instituţional al Uniunii Tratat de drept Grup –
Principalele reglementări ale Europene. Curs comunitar. Evidenţiaţi
politicii în domeniul concurenţei. universitar, Ediţia a II- Bucureşti: C.H. mecanisme
Politica anti-monopol. Interdicţia a, Bucureşti: Universul BECK, 2006. 976 le de
abuzului de poziţie dominantă şi Juridic, 2011, 304 p. p. asigurare a
controlul concentrărilor. Controlul Revista Studii concurenţei
intervenţiilor publice care pot Juridice loiale în
deforma concurenţa între firme. Universitare – UE şi RM
Reforma politicii în domeniul http://studiijuridice.
concurenţei md/

20 2/2 Dreptul Penal al UE 1. Craig P. Dreptul 6. Vătăman D., Raport


Dreptul penal și procedura penală Uniunii Europene. Instituţiile Uniunii Dialog asupra
pre-Lisabona. Dreptul penale și Comentarii, Europene. Curs Interactiv – unei
procedura penală post-Lisabona. jurisprudenţă şi universitar, Necesitatea politici
Noi provocări asupra domeniului doctrină. Bucureşti: Bucureşti: și gradul de europene
Dreptului penal al UE. Hamangiu, 2009. 1544 Universul Juridic, aplicabilitat
p. 2011, 402 p. ea
Accesul la dreptul normelor
Uniunii Europene penale la
http://eur- nivel de
lex.europa.eu UE

21 2/2 Politica în domeniul protecţiei 1. Craig P. Dreptul 7. Groza A. Dialog


Consumatorului. Cadrul Uniunii Europene. Uniunea Interactiv –
legislativ şi drepturile Comentarii, Europeana: drept Protecţia
consumatorilor în Uniunea jurisprudenţă şi instituţional. consumator
Europeană doctrină. Bucureşti: Bucureşti: C.H. ului în RM
Informarea, educaţia şi Hamangiu, 2009. 1544 BECK, 2008. 410 şi UE
reprezentarea consumatorilor. p. p.
Protecţia sănătăţii şi siguranţei Portalul "Your
consumatorilor. Protecţia Europe" -
intereselor economice ale http://europa.eu.int/
consumatorilor. Protecţia accesului youreurope/
consumatorilor la justiţie. Accesul
la informaţiile de interes pentru
consumatori
22 2/2 Cadrul politico-juridic al 2. Diaconu N. Dreptul Comisia Uniunii
relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunii Europene. Europene
UE Partea generală. http://ec.europa.eu Discuţii în
Semnarea Acordulu de Parteneriat Bucureşti: Lumina Lex, grup –
şi Cooperare(APC) cu R.M. 2007. 328 p. Baza
Implementarea APC: prevederi 3. Planul individual normativ
economice şi comerciale. Pactul de Uniunea Europeană – juridică a
Stabilitate pentru Europa de Sud- Republica Moldova. relaţiilor
Est şi RM. Avantaje şi dificultăţi. Ch.: Editura Gunivas, RM-UE
Concepţia de integrare a RM în 2006. – 80 p.
UE.
23 2/2 Situaţia actuală a relaţiilor 4. Vătăman D., Drept Delegaţia Uniunii Proiect de
Republicii Moldova cu Uniunea instituţional al Uniunii Europene în Grup –
Europeană Europene. Curs Republica Descrieţi
Factorii definitorii ai relaţiilor RM- universitar, Ediţia a II- Moldova argumentat
UE. Perspectivele integrării prin a, Bucureşti: Universul http://eeas.europa.e parcursul
prisma obiectivului de politică Juridic, 2011, 304 p. u european al
externă a republicii Moldova. Ministerul Republicii
Perspectivele integrării prin prisma Afacerilor Externe Moldova şi
poziţiilor exegeţilor domeniului şi Integrării perspective
juridico-politic. Impedimentele Europene le reale ale
eventualei integrări a Republicii http://www.mfa.go realizării
Moldova v.md acestuia
Revista
Moldovenească de
Drept Internaţional
şi Relaţii
Internaţionale
http://rmdiri.md

46/ Total ore


44
Examen final Examen
final

01.09. 2018
Osoianu Natalia dr. conf. univ.
Alexandru Cauia dr. conf. univ.

S-ar putea să vă placă și