Sunteți pe pagina 1din 9

NOVO HIDRAULIC SRL

CUI 431470

FIŞA POSTULUI – FREZOR UNIVERSAL

Anexa la Contractul de Munca nr.33/31.03.2020

I. Identificarea postului:
Titlul postului – Frezor universal
Poziţia în COR – 722408
Titularul postului: SERBAN MARIN

Obiectivul postului – instalează, operează, supraveghează şi întreţine maşinile de


frezat prin care sunt prelucrate, respectându-se normele de calitate, diverse materiale
şi semifabricate.

II. Integrare în structura organizaţiei:


Relaţii de subordonare – Director general sau Administrator
Relaţii de colaborare – cu personalul firmei

III. Responsabilităţi şi sarcini:


a. Responsabilitati generale:
• În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe:
1. Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi
furnizori;
• În raport cu aparatura pe care o utilizează:
1. Utilizează cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din
dotare
• În raport cu produsele muncii:
1. Răspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le păstrează şi
manipulează;
2. Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu
3. Conştiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit
• În raport cu securitatea şi sănătate în muncă, dar şi cu Regulamentul Intern
1. Respectă normele de protecţia muncii
2. Respectă normele stipulate in R.I.
3. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile
specifice de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice;
• În relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţii
1.Mentine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii.
2.Menţine relaţii corecte cu instituţiile cu care colaborează.

1
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

b. Responsabilităţi şi sarcini specifice:


• Efectuează întreţinerea, repararea sau înlocuirea aparatelor cu care lucrează – discuri şi
pietre abrazive, freze, dispozitive de fixare şi calibrare, şabloane, aparate specifice de
măsură şi control;
• Studiază planurile, schiţele sau comenzile primite pentru a evalua specificaţiile pieselor
şi pentru a determina instrucţiunile de prelucrare, secvenţele de operare, uneltele şi
materialele necesare;
• Aplică cunoştinţe despre proprietăţile diverselor metale pentru a selecta viteza de tăiere,
rata de alimentare şi adâncimea tăieturilor;
• Reglează utilajele şi selectează parametrii regimului de prelucrare în funcţie de
caracteristicile pieselor realizate;
• Execută diverse piese şi lucrări de frezare prin copiere sau normal;
• Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediază
deficienţele apărute;
• Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor şi instrumentelor de măsură şi de
control conform instrucţiunilor de lucru specificate;
• Pregăteşte pe baza diferitelor reţete lichidul de răcire-ungere necesar bunei funcţionări a
utilajelor
• Recuperează materialele rezultate în urma prelucrărilor şi le depozitează în locuri special
amenajate;
• Verifică şi menţine stocul de materiale, semifabricate, piese de schimb şi scule necesare
desfăşurării activităţii sale.

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:

 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de


serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;

ATRIBUTII:

 punere in functiune masini unelte;


 intretinere si reparatii;
 asigurarea bunei functionari a masinilor;
 urmarirea utilizarii eficiente a echipamentelor si utilajelor;
 urmarirea realizarii fluxului de productie;
 sa menţină curăţenia;
 sa anunţe de îndată conducerii orice neregula constatată ;

2
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;


 sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru îndeplinirea unor
sarcini conforme fisei postului;
 sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe
care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase,
instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
 sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o situaţie de
pericol;
 angajatul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in conformitate cu
pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de la angajatorul sau;

In acest scop angajatul are următoarele obligaţii:

 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si masurile de


aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată conducerii accidentele de munca suferite de propria persoana
sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si sănătăţii in munca,
atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
 sa informeze de îndată conducerea despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept.

IV. Condiţii ale postului:


Contextul muncii – muncă individuală şi de echipă în atelierul amenajat în sediul SC NOVO
HIDRAULIC SRL, activitatea implică multă acurateţe şi precizie.
Programul de muncă – conform normelor interne impuse de organizatie, cu posibilitatea de
prelungire in functie de necesităţile departamentale;
Resurse disponibile - utilizează echipament individual de protecţie; unelte: freză, pilă,
ciocan, menghină, patent şi cleşti, foarfecă pentru tablă, mijloace pentru măsurarea, verificarea
lungimilor, unghiurilor, suprafeţelor, preciziei formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor,
proprietăţilor stratului superficial, pentru măsurarea parametrilor funcţionali ai maşinilor unelte
(presiune, turaţie, temperatură, debit).

3
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

V. Specificaţiile postului
Aptitudini şi cunoştinţe necesare postului: cunoştinţe mecanice, matematice, de producţie şi
procesare; deprinderi tehnice şi de rezolvare a problemelor; aptitudini spaţiale, de percepţie a
formei, numerice, rapiditate în reacţii, capacitate decizională; dexteritate manuală, controlul
instrumentelor, coordonarea membrelor, acuitate auditivă şi vizuală apropiată, percepţie
tridimensională.
Studii: studii medii şi cursuri de formare profesională de specialitate.
Cerinţe psihologice: Responsbilitate, echilibru emoţional, conştiinciozitate, seriozitate şi
meticulozitate în realizarea sarcinilor cu o bună capacitate de a realiza acelaşi tip de sarcină timp
îndelungat, atenţie concentrată, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

VI. Criterii de evaluare a performanţelor


Evaluarea performanţelor se va realiza anual.
Calitatea lucrărilor – executarea corectă a sarcinilor de serviciu conform fişei postului şi
prevederilor legale în vigoare;
Randament în muncă – ritmul de lucru, îndeplinirea volumului de lucru stabilit;
Cunoştinţe şi aptitudini – experienţa, cunoştinţe şi deprinderi profesionale necesare
meseriei;
Adaptare profesională – adaptare la condiţii noi de muncă şi lucrări/sarcini noi;
Spirit de iniţiativă – însuşirea de a efectua lucrări fără comandă sau sprijin din afară;
Disciplină – respectarea sarcinilor trasate, încrederea inspirată, absenţe, întârzieri;
Integrare în colectiv – cooperarea cu ceilalţi colegi, munca în echipă;
Comportamnet etic – tact, simţ al măsurii în comportare, ţinută.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
 judecata si impactul deciziilor;
 influenta, coordonare si supervizare;
 contacte si comunicare;
 conditii de munca;
 incompatibilitati si regimuri speciale;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii;
 defineşte şi clasifică accidentele de muncă şi bolile profesionale;
 enumeră factorii de risc care conduc la accidente de muncă şi boli; profesionale;
 descriere modalităţi de declarare a bolilor profesionale.

4
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

 Respectarea programului de lucru ;


 Calitatea lucrarilor executate ;
 Disciplina profesionala ;
 Operativitate in indeplinirea sarcinilor ;
 Atitudinea fata de organizatie,
 Implicarea in imbunatatirea proceselor organizatiei ;
 Capacitatea de analiza si sinteza ;
 Spiritul de echipa ;
 Disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala ;
 Asumarea raspunderii pentru lucrarile executate ;
 Creativitate, inovare ,
 Capacitate de adaptare la schimbarile legislative, organizationale

CRITERII DE EVALUARE

Criteriu de
evaluare

1 Capacitatea de Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie desfasurate


a organiza de structura condusa, delimitarea lor in
atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;
repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si
a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si gradul
profesional ale personalului din subordine

2 Capacitatea de Abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune in


a conduce practica si de a o sustine; abilitatea de a
planifica si de a administra activitatea unei echipe formate
din personalitati diferite, cu nivel diferit al
capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii;
capacitatea de a adapta stilul de conducere la
situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si
rezolvarea conflictelor

3 Capacitatea de Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a


coordonare activitatilor din cadrul unui compartiment,
in vederea realizarii obiectivelor acestuia

4 Capacitatea de Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a


control deciziilor in solutii realiste, depistarea
deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la
timp a acestora
5 Competenta Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de raspundere si

5
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

decizionala conform competentei legale, cu privire la


desfasurarea activitatii structurii conduse

6 Capacitatea de Capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine


a delega care corespunde din punct de vedere
legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la timp si
in mod corespunzator a obiectivelor
structurii conduse

7 Capacitatea de Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv


a dezvolta prin capacitatea de a crea, de a
abilitatile implementa si de a mentine politici de personal eficiente, in
scopul motivarii acestuia; capacitatea de a
personalului
identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine
si de a forma propuneri privind tematica si
formele concrete de realizare a instruirii.
8 Abilitati de Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire sau un
mediere si interviu, precum si de a o orienta catre o
negociere solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile diferite ale
partilor

9 Capacitatea de a Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce contributia


lucra in echipa prin participare directa , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.

10 Capacitatea de a Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor


lucra de serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care
independent activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de
competenta.

11 Capacitatea de Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele materiale


gestionare financiare si informationale alocate.
eficienta a
resurselor
alocate

12 Integrarea Intelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etica socio-


morala si etica profesionala.
profesionala

Urmărirea programului de dezvoltare individuală

1. Menţinerea şi întreţinerea cunoştinţelor tehnice

6
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

1.1. Consulta carti de specialitate şi publicatii tehnice pentru a fi la current cu noul din domeniul
său de activitate.

1.2. Participa şi / sau sustine cursuri de perfectionare la nivel de întreprindere.

1.3. Stabileşte retele proprii de informare tehnica.

1.4. Aplica toate cunoştintele dobândite pentru eficientizarea propriei munci.

RESTRICTII :

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la


persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul
spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe
timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

 Respectarea NTSM şi PSI


1. Urmează regulile de protecţia muncii

 1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului de muncă.
 1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica companiei,
legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice locului de muncă.
 1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de protecţie din dotare, în
conformitate cu reglementările locale.
 1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu procedura locală
 1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform instrucţiunilor.
 1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele legislatiei, procedurilor
locale şi prevederilor Comisiei Nationale de Protecţia Muncii.
 1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare.
 1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte correct prevederile în vigoare,
inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident.

 2. Raportează pericolele la locul de munca
 2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza persoanei
corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă.
 2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de protectie şi o raporteaza
persoanei corespunzatoare, conform procedurii locului de muncă.

 3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare.
 3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi serviciile de urgenţă.
 3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare.
 3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de muncă.

7
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

Atribuţii privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă:

 Sa isi desfasoare activitatea, în conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu


instructiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atât propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
 Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa îl
înapoieze sau sa îl puna la locul destinat pentru pastrare;
 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atât timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, în domeniul sau de activitate;
 Sa isi însuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
în munca si masurile de aplicare a acestora;
 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Atribuţii privind Situaţiile de Urgenţă (apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă) :

 Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub


orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau
de conducătorul instituţiei, după caz;
 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
 Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind
un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de
apărare împotriva incendiilor;
 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

8
NOVO HIDRAULIC SRL
CUI 431470

 Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei


oricărui pericol iminent de incendiu;
 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Alte responsabilităţi:

Respectarea programului de lucru

Program: L-V:07-15.30., cu pauză de masă,

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform Codului Muncii, art
264, acestea sunt urmatoarele:

- avertisment scris
- suspendarea contractului de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile
lucratoare
- retrogradarea din functie ,cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile

- reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu pana la 5-10%.


- reducerea salariului de baza sau dupa caz a indemnizatiei de conducere pe o perioada de
1-3 luni cu 5-10%
- desfacerea disciplinara a contractului indiv. de munca

ADMINISTRATOR: Titularul postului:

CHIRITA CONSTANTIN

Am primit un exemplar,

S-ar putea să vă placă și