Sunteți pe pagina 1din 32

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

NSR-13
NORMELE DE SECURITATE RADIOLOGICA - SISTEME DE MASURARE CU SURSE DE
RADIATII CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE au fost aprobate prin
Ordinul CNCAN nr. 144/05.05.2004.

NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA - SISTEME DE MASURARE CU SURSE DE


RADIATII - CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

CAPITOLUL I Normele Fundamentale de Securitate


Radiologica si in Anexa nr. 1 la prezentele
Dispozitii Generale norme.
(2) Prevederile alin. (1) sunt completate
Obiect cu definiţiile şi abrevierile specifice
aplicabile din standardele de referinţă din
Art. 1. (1) Prezenta norma stabileste anexa nr. 5.
cerintele de securitate radiologica aplicabile
la sistemele de detectare sau de masurare Autoritatea de reglementare
ce utilizeaza surse inchise sau generatori
de radiatii, astfel ca: nivelmetre, Art. 3. (1) Conform prevederilor Legii nr.
densimetre, sisteme de cantarire continua, 111/1996, privind desfasurarea in
etc. siguranta a activitatilor nucleare, cu
(2) Cerintele prezentei norme modificarile si completarile ulterioare,
completeaza cerintele prevazute in CNCAN este autoritatea nationala
Fundamentale de Securitate Radiologica, competenta in domeniul nuclear care
Normele de Normele Securitate exercita atributiile de reglementare,
Radiologica - Proceduri de Autorizare, autorizare si control.
privind dispozitivele de masurare care (2) CNCAN autorizeaza
utilizeaza surse inchise sau generatori de sistemele de masurare prevazute la art. 1,
radiatii. in conformitate cu prevederile Legii nr.
(3) Prezentele norme sunt 111/1996, privind desfasurarea in
aplicabile si instalatiilor de masura ai unor siguranta a activitatilor nucleare, cu
parametrii fizici ce au incorporate sau modificarile si completarile ulterioare, ale
utilizeaza pentru calibrare sau etalonare NFSR si ale Normelor de Securitate
surse inchise de radiatii sau generatori de Radiologica - Proceduri de Autorizare.
radiatii. (3) CNCAN autorizeaza si
controleaza activitatile de producere,
Definitii import, export, furnizare, transfer,
detinere, depozitare, manipulare,
Art. 2 (1) Definitiile si abrevierile utilizate transport si utilizare a sistemelor de
in prezenta norma sunt cele precizate in masurare precizate la art. 1.
Legea nr. 111/1996, privind desfasurarea in
siguranta a activitatilor nucleare, cu
modificarile si completarile ulterioare, in

1
CAPITOLUL II CAPITOLUL III

Clasificarea Cerinte tehnice

Art. 4. Sistemele de masurare prevazute la Sectiunea 1: Cerinte tehnice


art (1) se pot clasifica: generale
(1) In functie de tipul sursei de radiatii
continute Art. 5. - (1) Cerinţele generale privind
a) cu surse inchise de radiatii; sistemele de măsurare ce utilizează surse
b) cu generatori de radiatii. de radiaţii ionizante atât pentru sistemele
(2) In functie de tipul marimii fizice fixe, cât şi pentru cele mobile sunt
masurate sau produsului sesizat specificate în standardele de referinţă din
a) densimetre; anexa nr. 5.
b) grosimetre; (2) Clasificarea sistemelor de măsurare
c) nivelmetre; în funcţie de fasciculul de radiaţii se
d) umidimetre; poate face ţinându-se cont de prevederile
e) sisteme de masurarea standardelor de referinţă din anexa nr. 5.
concentratiei;
f) detectoare de fum; Cerinte privind constructia
g) detectoare de gaze toxice; sistemelor de masurare
h) spectrometre de fluorescenta
de radiatii X; Art. 6. (1) Prin constructie sistemele de
i) difractometre de raze X; masurare trebuie sa asigure protectia
j) aparate de masura a sursei sau generatorului de radiatii
campurilor de radiatii cu surse (mecanica si fizico-chimica) si
de radiatii pentru calibrare radioprotectia corespunzatoare a
incorporate; personalului operator atat in timpul
k) aparate de masura a functionarii cat si in perioada de
contaminarii radioactive cu verificare si intretinere.
surse de radiatii pentru (2) Sistemele de masurare
calibrare incorporate. trebuie construite din materiale care sa
(3) In functie de pozitia sistemului reziste la conditiile de mediu ale locului
a. fixe; in care sunt amplasate si la efectul
b. portabile; indelungat al campurilor de radiatii.
c. mobile ce se pot deplasa, (3) Prin constructie trebuie
instalate pe un mijloc de asigurata protectia sursei in caz de
transport. incendiu. Sistemul trebuie astfel
(4) In functie de principiul de proiectat incat in caz de incendiu sursa
functionare: sa ramana in container, iar capacitatea
d. atenuarea transmisiei radiatiei de protectie a containerului sa nu fie
ionizante; micsorata semnificativ in caz de
e. retroimprastierea radiatiei incendiu.
ionizante; (4) Containerul blocului emitator
f. radiatia de fluorescenta X sau trebuie prevazut cu un obturator care sa
activarea prin neutroni; obtureze fasciculul de radiatii in pozitia
g. difractia radiatiilor X; oprit si sa asigure valori ale debitului
h. masurarea radiatiei ionizante echivalentului de doza sub valorile maxim
emis

2
admise prevazute de reglementarile in confectionate din metale care se pot
vigoare, pentru cazul fasciculului obturat. topi usor.
(5) Securitatea sursei trebuie sa (4)Mecanismul de actionare
fie asigurata printr-un dispozitiv de trebuie astfel conceput incat obturatorul
inchidere cu cheie care sa blocheze sa nu se inchida/deschida accidental.
obturatorul in pozitia inchis si sa nu permita Inchiderea/deschiderea trebuie sa se
emisia fasciculului de radiatii si ejectarea faca fara alte interventii decat cele
sursei. prevazute in proiect.
(6) Blocul emitator trebuie astfel (5) Daca un sistem de
conceput si realizat incat prin sistemul de masurare este prevazut cu mai multe
colimare fasciculul de radiatii sa aiba obturatoare, fiecare trebuie sa aiba
dimensiunile minime cerute de tipul sistem propriu de actionare si indicare a
sistemului de masurare si conditiile tehnice pozitiei.
de lucru ale acestuia. (6) Obturatoarele actionate si
(7) Blocul detector trebuie astfel controlate electric sau pneumatic trebuie
conceput si realizat incat sa corespunda sa se inchida automat daca tensiunea
cerintelor tehnice pentru fiecare tip de electrica sau aerul comprimat sunt
sistem de masurare, iar detectorul astfel intrerupte.
ales incat activitatea sursei sa fie la nivele (7) La revenirea curentului sau
cat mai mici rational posibile. a presiunii aerului din sistemul
(8) Miscarile subansamblului de pneumatic, deschiderea obturatorului
masurare al sistemului trebuie efectuate in trebuie sa nu se faca automat ci numai
conditii de securitate radiologica. dupa interventia operatorului.
(9) Aparatele de masurare a (8) Sistemele de masurare
campurilor de radiatii si aparatele de echipate cu un dispozitiv de actionare a
masurare a contaminarii radioactive cu obturatorului prin telecomanda, vor avea
surse de calibrare incorporate trebuie sa in dotare un indicator luminos pentru
indeplineasca si prevederile indicarea pozitiei obturatorului.
reglementarilor Biroului Roman de Indicatorul luminos va fi controlat prin
Metrologie Legala. miscarea obturatorului si este astfel
conceput incat indicatia pentru obturator
Cerinte privind constructia si inchis sa apara numai daca obturatorul
functionarea obturatorului este complet inchis. Daca acesta este
partial inchis trebuie sa apara indicatia
Art. 7. (1) Mecanismul obturatorului pentru obturator deschis.
trebuie sa prezinte fiabilitate constructiva
si in operare. Trebuie sa functioneze in Cerinte privind sursele inchise
siguranta in orice conditii. utilizate de sistemele de masurare
(2) Pozitia inchis sau deschis a
obturatorului se va semnaliza luminos Art. 8. - (1) Condiţiile tehnice şi
sau/si printr-un cod de culori. Pe metodele de încercare a surselor
container, la loc vizibil, va fi inscriptionat închise de radiaţii utilizate în sistemele
un text sau un cod de culori care sa de măsurare trebuie să corespundă
indice pozitia obturatorului. cerinţelor de securitate radiologică şi
(3) Stratul de la suprafata radioprotecţie din standardele de
obturatorului precum si alte parti referinţă din anexa nr. 5. Totodată
componente ale acestuia si ale sursele trebuie să mai îndeplinească şi
mecanismului de actionare nu trebuie următoarele condiţii:

3
a) radionuclidul utilizat trebuie să Art. 11. Verificarile tehnice periodice se
corespundă atât în ceea ce priveşte pot efectua atat de catre laboratoare
activitatea, tipul de radiaţie, energia desemnate de CNCAN cat si de catre
radiaţiei şi timpul de înjumătăţire; societati autorizate de CNCAN pentru
b) timpul de înjumătăţire trebuie să activitatea de manipulare a acestor
fie cât mai scurt raţional posibil; sisteme de masurare.
c) activitatea sursei trebuie să nu fie
mai mare decât este necesar, pentru a Art. 12. (1) Pentru incercarile de tip si de
lucra în condiţii corespunzătoare în timpul performanta cat si pentru verificarile
de viaţă planificat al sistemului de tehnice periodice se vor emite buletine
măsurare. de incercari ce vor contine toate datele
(2) Dacă activitatea surselor prevazute in Anexa nr. 3 a prezentei
depăşeşte valorile de exceptare din norme.
Normele fundamentale pentru transportul (2) Buletinele prevazute la al. (1)
în siguranţă al materialelor radioactive, se vor pastra la emitent si la beneficiar
aprobate prin Ordinul preşedintelui pe toata durata de viata a sistemului de
Comisiei Naţionale pentru Controlul masurare respectiv.
Activităţilor Nucleare nr. 373/2001, este
necesară obţinerea autorizaţiilor prevăzute
în Normele pentru transportul materialelor Sectiunea 3: Debitul dozei in
radioactive - proceduri de autorizare, vecinatatea sistemului de
aprobate prin Ordinul preşedintelui masurare
Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţilor Nucleare nr. 222/2002. Art. 13. Sistemele de masurare care
contin surse inchise trebuie instalate sau
ecranate astfel incat nivelul de expunere a
Sectiunea 2: Incercari de tip si de oricarei persoane, inclusiv a persoanelor
performanta pentru sistemele de care efectueaza montajul sau intretinerea
masurare cu surse radioactive si sursei sau a altor aparate sau instalatii din
generatori de radiatii ionizante imediata apropiere a sursei, sa nu
depaseasca nivelul maxim de expunere
Art. 9. - (1) Încercările sistemelor de prevazute de Normele Fundamentale de
măsurare cu surse de radiaţii ionizante se Securitate Radiologica.
efectuează în conformitate cu prevederile Art. 14. - Măsurătorile debitului
anexelor nr. 2 şi 3, iar cerinţele de echivalentului de doză se fac în
acceptabilitate sunt cele prevăzute în conformitate cu recomandările din
standardele sau normele de produs în standardele de referinţă cuprinse în anexa
baza cărora se fac încercările respective. nr. 5 sau din orice alt standard acceptat
(2) Evaluarea rezultatelor încercărilor de CNCAN în procesul de autorizare.
efectuate se face de către CNCAN în
procesul de autorizare. Art. 15. (1) Pentru sistemele exceptate de
Art. 10. Incercarile de tip si de la autorizare echivalentul debitului de
performanta trebuie efectuate de catre doza ambiental H∗(10) si echivalentul de
laboratoare de incercari desemnate de doza directional H'(0,07, Ω ) oricare ar fi
CNCAN conform Normelor de desemnare directia nu trebuie sa depaseasca 1 µSv/h
a organismelor notificate. la o distanta de 0,10 m de orice suprafata
accesibila a instalatiei.

4
(2) Pentru sistemele care necesita distincta care sa contina: simbolul chimic,
inregistrarea sau autorizarea fara a numarul de masa al nuclidului, tipul,
presupune amenajari speciale, atunci cand activitatea sursei si data masurarii care va
sunt in functiune (obturator deschis) fi marcata prin gravare/stantare sau
debitele maxime ale echivalentului de doza reprodusa intr-o astfel de maniera incat sa
trebuie sa se incadreze in urmatoarele fie lizibila pe toata perioada de utilizare a
limite: sistemului de masurare.
a) maxim 500 µSv/h la distanta de 5 cm de (3) Tipul si numarul de
suprafata sistemului; identificare al sursei trebuie sa fie lizibil pe
b) maxim 7,5 µSv/h la distanta de 1 m de tija sau suportul sursei.
suprafata sistemului. Art. 18. (1) Placa de marcaj de la art. 17
(3) Pentru sistemele care necesita al. (2), trebuie sa contina activitatile
amenajari speciale in vederea autorizarii, maxime si minime ale nuclizilor utilizati
ecranele de protectie trebuie sa asigure o pentru care instalatia functioneaza
limita a dozei efective de 20 mSv/an pentru normal.
personalul expus profesional si de 1 (2) Marcajul trebuie sa ramana
mSv/an pentru persoanele din populatie. lizibil pe toata durata de viata a
sistemului sau a sursei.
Art. 19. - Etichetarea şi marcarea fiecărui
Sectiunea 4: Cerinte privind sistem de măsurare se fac individual,
codurile si marcajele ţinându-se cont de prevederile
standardelor de referinţă recomandate,
Art. 16. - (1) Fiecare sistem de măsurare cuprinse în anexa nr. 5.
trebuie prevăzut cu inscripţii permanente,
uşor vizibile, pentru a avertiza personalul
despre prezenţa materialelor radioactive şi CAPITOLUL IV
despre necesitatea de a evita orice iradiere
inutilă. Obligatiile titularului de autorizatie
(2) Fiecare sistem de măsurare va fi
codificat printr-un cod din care să reiasă Art. 20. Titularul de autorizatie, de
clasa, subclasa şi performanţa de asigurare certificat de inregistrare sau posesorul
a radioprotecţiei. Codul utilizat este cel unui sistem de masurare cu surse de
recomandat în standardele de referinţă din radiatii exceptat de la autorizare, dupa
anexa nr. 5. caz are urmatoarele obligatii:
Art. 17. (1) Fiecare sistem trebuie sa fie a) Sa se asigure ca activitatile nucleare
prevazut cu etichete sau marcaje pe care le desfasoara se realizeaza cu
potrivite. respectarea normelor legale si a
(2) Marcarea trebuie sa furnizeze standardelor aplicabile in vigoare,
informatii clare despre containerul sursei, instructiunilor de operare si service
sursa si detectorul utilizat: aplicabile sistemului respectiv.
a) tipul, seria, anul de fabricatie, b) Sa urmareasca ca la toate fazele de
producatorul sistemului de masurare; conceptie, realizare, furnizare, procurare
b) referirea la Standardul International sau utilizare a sistemelor de masurare cu
conform caruia s-a atribuit codul de surse de radiatii sa fie prevazute si
identificare; aplicate normele privind securitatea
c) sursele incluse in sistemul de masurare instalatiilor radiologice, protectia
trebuie identificate printr-o etichetare personalului, a populatiei, a mediului
inconjurator si a bunurilor materiale.

5
c) Sa asigure amenajarile necesare si din cadrul DSP teritorial si organul
dotarile corespunzatoare si sa asigure teritorial de politie.
controlul adecvat pentru desfasurarea
activitatilor nucleare cu sisteme de masura CAPITOLUL V
cu surse de radiatii, dupa caz.
d) Sa cunoasca conditiile si limitele Atributiile responsabilului cu
autorizatiei eliberate de CNCAN in conditiile securitatea radiologica
legii.
e) Sa asigure personal operator cu nivelul Art. 21. Responsabilul cu securitatea
adecvat de cunostinte domeniului in care se radiologica are urmatoarele atributii si
desfasoara activitatile nucleare. responsabilitati:
f) Sa numeasca prin decizie persoana (1) sa cunoasca si sa respecte
responsabila cu securitatea radiologica. limitele si conditiile din autorizatie sau
g) Sa confere persoanei responsabile cu din certificatul de inregistrare si sa se
securitatea radiologica autoritatea de a opri asigure ca desfasurarea activitatilor se
operatiile care nu prezinta securitate face cu respectarea acestor limite si
radiologica. conditii precum si a prevederilor din
h) Sa dispuna consultarea unui expert manualul de operare si cel de service;
acreditat de CNCAN pentru activitatile de (2) sa aplice metodele de lucru si
procurare si intocmire a documentatiei de tehnicile care conduc, in desfasurarea
autorizare, a sistemului de management al activitatii cu surse de radiatii, la
calitatii si programului de securitate reducerea la minim a riscului de
radiologica, inclusiv a masurarilor suprairadiere sau contaminare;
dozimetrice necesare. (3) sa tina sistematic evidenta
i) Sa aloce resurse suficiente de timp si surselor de radiatii, precum si eficienta
bani pentru asigurarea radioprotectiei, masurilor de asigurare impotriva
protectei fizice, instruirea personalului, degradarii, raspandirii sau sustragerii
controlul medical periodic si autorizarea acestora;
sistemului conform legii. (4) sa controleze periodic nivelurile
j) Sa aloce resurse necesare pentru de radiatii, de concentratii si de
asigurarea mentenantei, service-ului si contaminare radioactiva, dupa caz,
verificarii tehnice periodice a instalatiilor de existente in zona controlata si/sau in zona
catre unitati autorizate de CNCAN pentru supravegheata, precum si integritatea
tipul de instalatii utilizate. masurilor privind securitatea instalatiilor si
k) Sa asigure, dupa caz, echipamentul sa tina evidenta rezultatelor masuratorilor
individual de radioprotectie corespunzator privind nivelurile de radiatii, concentratiile
l) Sa anunte de indata CNCAN si si nivelurile de contaminare radioactiva
Laboratoarele de Igiena Radiatiilor din zona controlata/supravegheata,
Nucleare din cadrul DSP, despre orice obtinute ca urmare a controalelor
incident sau accident radiologic petrecut la efectuate;
sistemul de masura cu surse de radiatii. (5) sa urmareasca efectuarea
m) In caz de pierdere sau furt al surselor controlului medical la angajare si periodic
radioactive, atat titularii de autorizatii sau pentru intreg personalul expus
certificate de inregistrare, cat si posesorii profesional;
de instalatii exceptate de la autorizare au (6) sa asigure verificarea
obligatia de a anunta de indata CNCAN, metrologica a aparaturii de masura si
Laboratoarul de Igiena Radiatiilor Nucleare control dozimetric existente in dotare in
conformitate cu prevederile normelor de

6
metrologie legala si specificatiile contaminari, in vederea asigurarii
producatorului; masurilor de prevenire; in cazul in care
(7) sa organizeze echipele de situatia comporta urgenta, trebuie sa ia
interventie si sa propuna dotarea acestora masurile preliminare necesare pentru
pentru cazuri de urgenta; evitarea suprairadierii personalului expus
(8) sa verifice periodic gradul de profesional si a persoanelor din populatie;
pregatire al echipelor de interventie; (16) sa anunte de indata titularul de
(9) sa efectueze periodic instructajul autorizatie si, sub autoritatea acestuia,
intregului personal care lucreaza cu surse CNCAN si celelalte autoritati specificate la
de radiatii; art. 134, alin. 2, in Normele fundamentale
(10) sa controleze modul in care se de securitate radiologica, despre orice
respecta, de catre personalul expus pierdere sau sustragere de surse de
profesional, masurile de securitate radiatii, instalatii nucleare si materiale
impotriva radiatiilor ionizante, prevazute de radioactive si sa ia masurile preventive
norme, in autorizatia eliberata (inclusiv in necesare pentru evitarea unor eventuale
documentatiile anexe), in dispozitiile suprairadieri sau contaminari ale
CNCAN, precum si in dispozitiile altor personalului in zonele in care s-ar putea
organe de control; afla sursa pierduta;
(11) sa controleze ca vizitele sa fie (17) sa anunte de indata titularul de
efectuate cu respectarea masurilor de autorizatie si, sub autoritatea acestuia,
radioprotectie, asigurand folosirea CNCAN si celelate autoritati precizate in
echipamentului de radioprotectie reglementarile specifice emise de
corespunzator; CNCAN, despre orice urgenta radiologica
(12) sa asigure, pentru personalul aparuta si sa adopte de indata masurile
expus profesional de categorie A, pentru limitarea si lichidarea urmarilor
supravegherea dozimetrica individuala si provocate, pentru acordarea primului
evidenta rezultatelor dozimetriei individuale, ajutor si pentru asigurarea asistentei
in conformitate cu reglementarile specifice medicale corespunzatoare; sa interzica
emise de CNCAN; sa controleze utilizarea accesul oricaror persoane in zona
corecta a sistemului de dozimetrie contaminata sau in care nivelul de iradiere
individuala de catre intregul personal expus depaseste limitele admise, cu exceptia
profesional; persoanelor desemnate pentru
(13) sa controleze si sa asigure ca orice interventie, care trebuie sa utilizeze
modificare a metodelor de lucru, a utilajelor echipamentul de protectie corespunzator;
sau instalatiilor din cadrul activitatii nucleare (18) sa inregistreze, intr-un registru
autorizate, care ar putea antrena un risc de special, intrarea in gestiune a surselor
suprairadiere sau contaminare radioactiva, inchise, a surselor deschise, sau a
sa nu fie efectuata fara ca, in prealabil, sa fi generatorilor de radiatii, astfel:
fost asigurate masurile de securitate a) sursele inchise sau deschise trebuie
necesare si autorizare conform prevederilor inregistrate in registrul special, mentionat
legale; mai sus, cu urmatoarele date: denumirea
(14) sa asigure si sa controleze materialului radioactiv, activitatea fiecarui
amplasarea mijloacelor de avertizare si sa radionuclid continut, data masurarii
urmareasca corecta lor functionare; radioactivitatii, denumirea producatorului,
(15) sa anunte de indata titularul de conform datelor inscrise in documentele
autorizatie despre orice situatii (inclusiv de receptie ale sursei respective;
defectiuni la instalatii), care ar putea b) instalatiile, aparatele sau dispozitivele
antrena riscul unor suprairadieri sau care folosesc surse inchise trebuie

7
inregistrate cu urmatoarele date: denumirea Cerinte privind pregatirea
materialului radioactiv, activitatea fiecarui personalului operator
radionuclid continut, data masurarii
radioactivitatii, numarul de preparate Art. 22. Personalul operator trebuie sa:
(materiale radioactive) care intra in (1) fie instruit in domeniul radioprotectiei si
componenta instalatiei, aparatului sau sa posede permise de exercitare conform
dispozitivului, denumirea producatorului, art. 9 din Legea nr. 111/1996, privind
conform datelor inscrise in documentele de desfasurarea in siguranta a activitatilor
receptie ale instalatiei respective; nucleare, cu modificarile si completarile
c) generatorii de radiatii trebuie inregistrati ulterioare
cu urmatoarele date: denumirea, tipul de (2) cunosca limitele si conditiile
radiatie generat, energia si intensitatea din autorizatiile eliberate de CNCAN;
radiatiei, numarul de fabricatie si denumirea (3) fie instruit in privinta
producatorului, conform datelor inscrise in functionarii si utilizarii sistemelor de
documentele de receptie ale generatorului masurare cu surse radioactive incorporat;
respectiv; (4) fie instruit in privinta modului
(19) sa inregistreze in registrul de lucru al obturatorului sursei;
mentionat la pct. 18 sursele pe care le (5) fie instruit corespunzator
elibereaza din depozitul unitatii (sau de la pentru a actiona in caz de incident
locul de pastrare), numele persoanelor care radiologic;
le primesc si care urmeaza sa le utilizeze la (6) aiba la dispozitie manualul de
locurile de munca autorizate sau in afara operare cu instructiunile si procedurile de
acestora; se va inregistra data si ora de lucru, de verificare si mentenanta pe care
eliberare; trebuie sa le aplice.
(20) sa inregistreze in registrul
mentionat la pct. 18, reintrarea in depozit Cerinte privind activitatea si
(locul de pastrare) a surselor care au fost pregatirea personalului de service si
utilizate la locurile de munca autorizate sau intretinere
in afara acestora; se vor mentiona data si
ora reintrarii sursei in depozit; Art. 23. (1) Persoanele implicate in
(21) sa tina evidenta deseurilor activitatea de service si intretinere
radioactive predate pentru tratarea lor trebuie sa fi absolvit un curs de
catre unitati specializate, eliminate la radioprotectie aprobat de CNCAN;
canalizare, in aer, apa sau sol, cu (2) Personele implicate in
precizarea starii de agregare precum si a activitatea de service si intretinere
radioactivitatii pe radionuclizi. trebuie sa faca dovada absolvirii unui
curs de specialitate de preferinta la
CAPITOLUL VI producatorul instalatiilor pentru care
desfasoara aceasta activitate;
Obligatiile personalului operator ce (3) Personele implicate in
utilizeaza, manipuleaza sau transporta activitatea de service si intretinere
instalatiile trebuie sa posede permise de
exercitare, valabile, eliberate de CNCAN.
Sectiunea 1: Cerinte privind pregatire
personalului operator, de service si Atributiile si responsabilitatile
intretinere personalului operator

8
Art. 24. (1) Sa-si insuseasca temeinic observat la alt loc de munca si sa
cunostintele necesare desfasurarii participe, conform sarcinilor ce-i revin prin
activitatii lor, prevederile din norme, planul de interventie, la localizarea sau
regulamente, procedurile sau lichidarea acestuia.
instructiunile aplicabile la activitatea pe
care o desfasoara, precum si modul de CAPITOLUL VII
utilizare a echipamentului individual de Cerinte privind asiguarea calitatii
protectie si a sistemului de dozimetrie
individuala. Art. 25. (1) In conformitate cu
(2) Sa respecte instructiunile si prevederile art.18. al. (1) lit. k din Legea
dispozitiile persoanei responsabile cu nr. 111/1996 privind desfasurarea in
securitatea radiologica, sub siguranta a activitatilor nucleare, cu
supravegherea careia isi desfasoara modificarile si completarile ulterioare, in
activitatea. activitatea nucleara desfasurata, titularul
(3) Sa lucreze cu atentie pentru de autorizatie sau certificat de
a evita provocarea unor incidente. înregistrare trebuie sa instituie si
(4) Sa respecte masurile de mentina un sistem controlat de
protectie individuala, masurile de securitate management al calitatii in conformitate
a instalatiilor si sa utilizeze echipamentul cu reglementarile specifice de asigurarea
individual de protectie, in conformitate cu calitatii emise de CNCAN si trebuie sa se
prevederile normelor, regulamentelor si asigure ca furnizorii de produse si
instructajelor facute. servicii, cat si subfurnizorii acestora, in
(5) Sa nu schimbe de la locul lant, instituie si mentin propriul lor sistem
lor sau sa aduca modificari la mijloacele controlat de management al calitatii;
destinate securitatii si protectiei, fara (2) Toate activitatile de
aprobare prealabila a responsabilului cu procurare, utilizare, verificare, control si
securitatea radiologica. calibrare a sistemelor cu surse de radiatii
(6) Sa nu efectueze, din proprie precum si cele de interventii, service,
initiativa, operatii sau manipulari care ar dezafectare, ambalare, transport, de
putea afecta securitatea proprie, a restului gestiune, evidenta, anuntari si raportari
personalului expus profesional din cadrul prevazute de normele in vigoare vor fi
unitatii, a populatiei si mediului inconjurator. procedurate si implementate odata cu
(7) Sa anunte, de indata, sistemul de management al calitatii
responsabilul cu securitatea radiologica mentionat la al. (1).
despre orice defectiune sau situatie pe care (3) Este obligatorie instituirea si
a observat-o si care ar putea antrena mentinerea unui program de verificari si
suprairadierea/ contaminarea proprie sau a lucrari de intretinere si service care
restului personalului, in vederea aplicarii trebuie sa tina seama de recomandarile
masurilor de remediere. producatorului si a furnizorului surselor si
(8) Sa anunte, de indata, sistemelor de masura. Acest program va
responsabilul cu securitatea radiologica contine cel putin urmatoarele:
despre pierderea sau sustragerea oricarei a) Verificarile de rutina care se executa
surse de la locul sau de munca sau din alte la inceputul programului de lucru.
parti. Aceste verificari sunt executate de
(9) Sa anunte, de indata, operatori conform procedurilor sau
responsabilul cu securitatea radiologica, instructiunilor mentionate la al. (2). Orice
despre incidentul care a survenit la locul defectiune depistata in functionarea
sau de munca sau despre incidentul sistemului de masura va fi anuntata

9
responsabilului cu securitatea radiologica. h) verificarile periodice efectuate si
b) Verificarile periodice executate conform buletinele de verificare emise;
cerintelor din manualul de operare, conform i) inventarul complet al sistemului.
procedurilor din reglementarile specifice
sau conditiilor din autorizatia eliberata de CAPITOLUL VIII
CNCAN. Aceste verificari se fac de catre
unitati de service specializate si autorizate Utilizarea si conditiile de operare
de CNCAN. Buletinele de verificare emise
de aceste unitati sunt inregistrari Sectiunea 1: Debitele de doza in aria
permanente ale sistemului de calitate si se de operare a sistemului de masurare si
pastreaza in cartea tehnica a sistemului masuri de radioprotectie
aflata in grija responsabilului cu securitatea Masurarea debitului dozei
radiologica.
c) Orice sistem declarat necorespunzator Art. 26. (1) In cazul in care sunt utilizate
la verificarile de rutina sau la cele periodice, surse care emit radiatii fotonice cu
trebuie scos de indata din functiune, energia mai mare de 20 keV, sau
etichetat ca « neconform » si nu va fi utilizat neutroni, debitul dozei va fi determinat ca
decat dupa reparare si o noua verificare debit ambiental.
prin unitatile autorizate de CNCAN conform (2) Daca energia radiatiei
prevederilor Legii nr. 111/1996, privind fotonice nu depaseste 20 keV sau sursa
desfasurarea in siguranta a activitatilor emite radiatii beta, debitul dozei va fi
nucleare, cu modificarile si completarile determinat ca debit directional.
ulterioare.
(4) Pentru fiecare sistem de masura Debitele maxime de doza admise
cu surse de radiatii descris la art. 1. din
prezentele norme se constituie si se Art. 27. (1) Pentru sistemele exceptate
mentine cate o carte tehnica a acestuia de la autorizare echivalentul debitului de
care reprezinta o inregistrare permanenta doza ambiental H∗(10) si echivalentul de
ce se pastreaza pe toata durata de viata a doza directional H'(0,07, Ω ), oricare ar fi
sistemului de masurare. Cartea tehnica directia, nu trebuie sa depaseasca 1
este pastrata de responsabilul cu µSv/h la o distanta de 0,10 m de orice
securitatea radiologica si trebuie sa suprafata accesibila a instalatiei.
cuprinda, dupa caz: (2) Pentru sistemele care
a) documentele de provenienta a necesita inregistrarea sau autorizarea fara
sistemului; a presupune amenajari speciale, ecranul
b) manualul de operare; aparatului va fi astfel proiectat sau
c) manualul de service si mentenanta; instalarea aparatului astfel facuta, incat
d) procesul verbal de instalare/montare si debitul echivalentului de doza in punctele
punere in functiune si buletinul de accesibile persoanelor neexpuse
verificare dupa punerea in functiune; profesional sa nu depaseasca
e) evidenta tuturor interventiilor de urmatoarele valori:
mentenanta, service sau reparare capitala a) 2,5 µSv/h la locurile de munca
efectuata; permanente;
f) toate modificarile sau adaptarile
b) 7,5 µSv/h la alte locuri accesibile;
efectuate;
c) 25 µSv/h la acele puncte ale locurilor
g) schimbarile de amplasament,
de munca permanente, care pot fi atinse
reinstalare, montare, etc.;
cu mana (in care ajung mainile);

10
d) Ecranele de protectie ori dispozitivele suplimentar fata de masurile luate prin
distantiere prevazute trebuie sa asigure constructie, radioprotectia trebuie
limitarea corespunzatoare a debitului de realizata si prin urmatoarele masuri
doza la locul operatorului. obligatorii:
e) In cazurile specificate mai sus, nu sunt a) interzicerea lucrului permanent in zona
necesare ecrane de protectie atunci cand in care debitul dozei depaseste 5µSv/h;
distanta dintre suprafata exterioara a b) interzicerea stationarii mai mult de o
ansamblului sursa detector si punctul in ora pe zi in zona in care sursa produce un
care debitul echivalentului de doza ajunge debit al dozei mai mare de 5 µSv/h;
sa satisfaca cerintele de limitare( lit. a) si lit c) elaborarea de proceduri adecvate
b) de mai sus) este mai mica sau egala cu pentru personalul operator si de
0,5 m, astfel incat este exclusa posibilitatea intretinere daca exista cerinte de operare
expunerii intregului corp; sau intretinere in zona in care debitul de
f) ecranele de protecţie sau dispozitivele de doza depaseste 5 µSv/h, astfel incat
distanţare necesare pentru a asigura debitele de doza sa nu conduca la
respectarea limitelor debitului de doză de la expuneri care sa depaseasca limitele
lit. b) trebuie să fie marcate cu simbolul autorizate; personalul operator si de
pericol de radiaţii ionizante prevăzut în intretinere trebuie sa fie instruit
anexa nr. 5 la Normele fundamentale de corespunzator si sa poarte dozimetre
securitate radiologică. individuale digitale cu prag de alarmare.
(3) Pentru sistemele care necesita (3) Pentru sistemele care
amenajari speciale in vederea autorizarii, necesita amenajari speciale in vederea
ecranele de protectie trebuie sa asigure o autorizarii ecranele de protectie trebuie sa
limita a dozei efective de 20 mSv/an pentru asigure o limita a dozei efective de 20
personalul expus profesional si de 1 mSv/an pentru personalul expus
mSv/an pentru persoanele din populatie. pofesional si de 1 mSv/an pentru
(4) La sistemele mobile sau persoanele din populatie.
portabile valoarea debitului echivalentului (4) Se vor efectua măsurări
de doza, la suprafata exterioara, nu va iniţiale după instalare şi periodic la
depasi valoarea de 100µSv/h, iar la 1m de fiecare 6 luni, conform prevederilor art.
aceasta valoarea de 3µSv/h. 25, iar debitele de doză trebuie să se
încadreze în limitele prevăzute la art.
Masuri de radioprotectie 26 şi 27, în funcţie de tipul instalaţiei
respective.
Art. 28. (1) Pentru sistemele exceptate de
la autorizare la care radioprotectia este Sectiunea 3: Verificarea etanseitatii
asigurata prin constructia sistemului,
utilizatorul are obligatia de a lua toate Art. 29. - (1) Verificarea etanşeităţii
masurile care se impun astfel incat acesta surselor închise ce echipează
sa fie utilizat la parametrii prevazuti in sistemele de măsurare se efectuează
cartea tehnica a aparatului si de a efectua de către unităţi autorizate de CNCAN în
verificarile tehnice periodice, de catre o conformitate cu procedurile specifice
societate autorizata, pentru a se asigura ca de control al etanşeităţii, elaborate după
acesta lucreaza in conditii prestabilite. recomandările specificate în
(2) Pentru sistemele care standardele de referinţă din anexa nr.
necesita inregistrarea sau autorizarea fara 5.
a presupune amenajari speciale

11
(2) Metodele de verificare şi admisă, iar titularul de autorizaţie
criteriile de exceptare prevăzute la alin. trebuie să ia următoarele măsuri
(1) se stabilesc în procesul de evaluare minimale:
şi aprobare de către CNCAN a 1. va sista de îndată utilizarea sursei
procedurilor de verificare, ţinându-se de radiaţii şi a sistemului de măsurare
cont de prevederile reglementărilor în care aceasta este inclusă, notificând
specifice de securitate radiologică şi ale CNCAN, conform legii, situaţia, în
standardelor de referinţă din anexa nr. 5. termen de 24 de ore;
(3) Verificarea prin stergere 2. va lua măsuri urgente de înlocuire
umeda a surselor inchise se face: a sursei necorespunzătoare cu o sursă
a) inaintea instalarii sistemului de nouă, adecvată. Înlocuirea se va face
masurare; de către o unitate autorizată de
b) de fiecare data cand sursa sau alte CNCAN, conform legii, să manipuleze
componente sunt demontate pentru operatii astfel de surse;
de intretinere sau reparatii; 3. va preda sursa deteriorată la o
c) ori de cate ori exista suspiciuni ca mediul unitate autorizată de CNCAN să preia
in care lucreaza sistemul poate coroda deşeurile radioactive şi va notifica
invelisul sursei deoarece pot apare CNCAN, în 24 de ore, predarea.
scurgeri, inclusiv contaminare;
d) periodic, la intervale de timp de cel putin CAPITOLUL IX
6 luni, sau conform cerintelor stabilite de
CNCAN in procesul de autorizare; Regimul de autorizare
e) ori de cate ori este reamplasata sau
inlocuita sursa. Sectiunea 1: Cerinte prealabile
(4) Verificarea etanseitatii prin
stergere umeda trebuie facuta pe suprafata Art. 31. Exceptarea de la autorizarea
sursei inchise sau pe zone invecinate utilizarii a sistemelor de masurare ce
acesteia. Verificarile se fac de catre utilizeaza surse radioactive sau generatori
laboratoare de masurari desemnate de de radiatii ionizante se realizeaza in
CNCAN, unitati de specialitate autorizate conditiile prevederilor art. 8 si art. 9 al
de CNCAN sa manipuleze surse de radiatii. Normelor Fundamentale de Securitate
(5) In cazul in care se constata un Radiologica. Aceasta se specifica în
debit al dozei mai mare decat cel prevazut Autorizatiei de Securitate Radiologica a
intr-o functionare in conditii normale, produsului respectiv eliberata de CNCAN.
verificarea se va face pe partile apropiate Art. 32. Autorizarea sistemelor de
care pot fi contaminate cu substante masurare ce utilizeaza surse radioactive
radioactive, in cazul in care s-ar produce sau generatori de radiatii ionizante se
scurgeri radioactive; realizeaza in conformitate cu prevederile
(6) Se excepteaza de la Legii nr. 111/1996 republicata, cu
verificarea etanseitatii prin stergere modificarile si completarile ulterioare, si a
umeda sursele de radiatii care contin Normelor de Securitate Radiologica -
gaze radioactive. Proceduri de autorizare.
Art. 30. - În cazul în care etanşeitatea Art. 33. Sistemul de autorizare se
sursei nu corespunde, scurgerile realizeaza prin:
radioactive fiind mai mari decât 185 Bq, a) inregistrare;
aceasta poate duce la contaminări b) autorizare care nu necesita
neacceptabile, peste limita maximă amenajari speciale;

12
c) autorizare in conditiile in care sunt a) contin surse alfa sau beta active si care
necesare amenajarile speciale. nu necesita prezenta permanenta a unui
Art. 34. (1) Fiecare sistem de masurare cu operator;
surse de radiatii trebuie sa posede b) contin surse gama active a caror
Autorizatie de Securitate Radiologica activitate nu depaseste 3,7 GBq si care
pentru produs (ASR). nu necesita prezenta unui operator;
(2) Solicitarea si obtinerea c) contin generatori de radiatii si care nu
Autorizatiei de Securitate Radiologica necesita prezenta permanenta unui
pentru produs se face in conformitate cu operator, iar daca prezenta acestuia este
prevederile art. 14 -18, 47- 57, 59 - 61 din necesara nu are acces si nu este necesar
Normele de Securitate Radiologica- accesul in fasciculul direct de radiatie in
Proceduri de Autorizare. timpul procesului normal de lucru;
(3) Prin Autorizatia de Securitate d) sunt astfel clasificate prin Autorizatia de
Radiologica pentru produs se stabileste de Securitate Radiologica de Produs.
catre CNCAN regimul ulterior de autorizare Art. 37. Cererea de inregistrare trebuie sa
a sistemului de masurare de la art. 1 si cuprinda informatiile prevazute de art. 57
care poate fi: al Normelor de Securitate Radiologica -
a) exceptare de la autorizarea detinerii si Proceduri de autorizare.
utilizarii; Art. 38. (1) Pentru sistemele care sunt
b) autorizare prin inregistrare cand nu supuse inregistrarii documentatia se va
necesita amenajari speciale iar activitatea intocmi in conformitate cu prevederile art.
surselor utilizate este sub limita stabilita 58 din Normele de Securitate Radiologica
prin reglementari; - Proceduri de autorizare.
c) autorizare, cu sau fara amenajari (2) Documentatia tehnica pentru
suplimentare, in functie de riscul radiologic autorizarea prin inregistrare va specifica,
asociat sistemului de masurare. dupa caz, tipul sistemului de masurare,
Art. 35. Activitatile de producere, import, tipul sursei sau generatorului de radiatii
export, transfer si manipulare a sistemelor ionizante, numarul de sisteme, varianta
de masura cu surse de radiatii necesita constructiva, componenta, parametrii
obtinerea unei autorizatii eliberate de maximi, datele de identificare, anul
CNCAN chiar daca utilizarea si detinerea fabricatiei, producatorul, furnizorul, data
sistemelor de masura cu surse de radiatii achizitionarii, utilizarea specifica ce
este exceptata de la autorizare prin urmeaza a i se da, localizarea,
Autorizatia de Securitate Radiologica regulamentul de lucru, masurlei de
obtinuta conform prevederilor art. 31 din radioprotectie.
prezenta norma. (3) Documentatia trebuie sa fie
insotita de o copie a documentelor care
Sectiunea 2. Inregistrarea si sa ateste provenienta si dupa caz, o copie
documentatia tehnica necesara a testelor de acceptabilitate realizate de
inregistrarii producator sau montator.
(4) Documentatia va contine si
Art. 36. Sunt supuse autorizarii prin datele persoanei responsabile cu
inregistrare in vederea utilizarii sistemele de securitatea radiologica, cu mentionarea
masurare ce utilizeaza surse radioactive numarului si nivelului permisului de
sau generatori de radiatii ionizante care nu exercitare eliberat de CNCAN, pregatirea
pot fi exceptate de la regimul de autorizare generala si pregatirea specifica in
si care indeplinesc cel putin una din domeniul nuclear.
conditiile:

13
Art. 39. Eliberarea certificatului de sistemelor de masurare cu surse
înregistrare precede desfasurarea activitatii inchise de radiatii si generatori de
de utilizare a sistemelor de masurare. radiatii

Sectiunea 3. Autorizarea si Sectiunea 1: Cerinte generale


documentatia tehnica necesara
autorizarii Art. 44. La scoaterea din functiune si
incetarea activitatii titularul de autorizatie
Art. 40. Sunt supuse autorizarii in vederea are obligatia de a concepe si de a pune in
utilizarii sistemele de masurare ce practica un plan de dezafectare si sa
utilizeaza surse radioactive sau generatori solicite la CNCAN, daca este cazul,
de radiatii ionizante care depasesc limitele eliberarea autorizatiei de dezafectare in
de exceptare si cele de inregistrare conditiile prevederilor art. 41 si art. 73 din
prevazute la art. 36 din prezenta norma. Normele de Securitate Radiologica -
Proceduri de autorizare.
Art. 41. Cererea de autorizare a utilizarii Art. 45. Operatiunile de scoatere din
sistemelor de masurare ce contin surse functiune a sistemelor de masurare cu
radioactive sau generatori de radiatii surse radioactive se vor efectua numai de
ionizante trebuie sa contina informatiile catre unitati autorizate de CNCAN, in
prevazute la art. 57 din Normele de conformitate cu prevederile Legii nr.
Securitate Radiologica - Proceduri de 111/1996, cu modificarile si completarile
autorizare. ulterioare, si ale Normelor de Securitate
Art. 42. (1) Documentatia tehnica necesara Radiologica - Proceduri de autorizare.
autorizarii utilizarii sistemelor de masurare
ce utilizeaza surse radioactive sau Sctiunea 2: Depozitarea intermediara
generatori de radiatii ionizante va fi
intocmita in conformitate cu prevederile art. Art. 46. La scoaterea din functiune a unui
62 al Normelor de Securitate Radiologica - sistem de masurare care contine surse
Proceduri de autorizare. inchise de radiatii:
(2) Documentatia tehnica necesara 1) înaintea inceperii lucrarilor de
autorizarii, pe faze, a utilizarii sistemelor de scoatere din functiune, obturatorul sursei
masurare ce au in componenta surse de radiatii trebuie blocat in pozitia inchis;
radioactive sau generatori de radiatii 2) sursa de radiatii trebuie mentinuta
ionizante va fi intocmita in conformitate cu in propriul container, inchis in conditii de
prevederile art. 63 si art. 64 ale Normelor depozitare, prevazut cu semne de
de Securitate Radiologica - Proceduri de avertizare adecvate;
autorizare. 3) demontarea si verificarea
Art. 43. Documentatia tehnica va contine sistemului de masurare dupa demontare
declaratia de expertizare si acceptare a trebuie facuta de o unitate autorizata de
acesteia semnata de catre expertul CNCAN pentru manipularea acestora,
acreditat mentionat in cerere, iar declaratiile conform prevederilor Legii nr. 111/1996,
din documentatia tehnica vor fi sustinute cu cu modificarile si completarile ulterioare;
copii ale documentelor doveditoare. 4) ecranarea locului de depozitare
trebuie astfel realizata incat doza efectiva
CAPITOLUL X data de sursele radioactive pentru
persoanele din populatie sa nu
Scoaterea din functiune, incetarea depaseasca 1mSv/an;
activitatii si dezafectarea

14
5) doza in exteriorul depozitului de surse Art. 52. La incetarea activitatii titularul de
nu trebuie sa depaseasca 2,5 µSv/h; autorizatie trebuie sa conceapa si sa puna
6) sursele de radiatii care nu mai pot fi in practica un plan de dezafectare
utilizate vor fi predate ca deseuri autorizat, daca este cazul.
radioactive la o unitate autorizata si se va Art. 53. (1) Titularul de autorizatie trebuie
notifica la CNCAN predarea acestora. sa transfere sursele la utilizatori autorizati,
pe baza unei autorizatii specifice, sau sa
Sectiunea 3 : Renuntarea la sursele de le predea unei unitati special autorizate ;
radiatii (2) Deseurile radioactive
rezultate ca urmare a
Art. 47. Materialele radioactive, decontaminarii se vor preda la o
echipamentele si bunurile care au fost unitate special autorizata.
contaminate cu substante radioactive care Art. 54. Titularul de autorizatie trebuie sa
nu se pot decontaminasunt considerate decontamineze, daca este cazul, spatiile
deseuri radioactive. pe care le-a utilizat pana la limita de
Art. 48. In cazul in care sistemele de scoatere de sub regimul de autorizare.
masurare sunt scoase din functiune si nu Art. 55. In cazul in care sistemele de
mai sunt utilizate, sursele radioactive fie se masurare utilizeaza generatori de radiatii
vor returna la furnizor, fie se vor casa si ionizante, la dezafectarea instalatiei
preda ca deseuri radioactive la o unitate titularul de autorizatie, fie va retine tubul
special autorizata. generator de radiatii, fie il va transfera
Art. 49. Daca durata de viata prescrisa de altor utilizatori, in conditiile prevazute de
producator, pentru sursele radioactive nu a lege si reglementarile in vigoare, fie il va
expirat, acestea pot fi utilizate pentru alte casa si distruge.
aplicatii, sau transferate altor utilizatori Art. 56. Pentru scoterea din evidenta
autorizati , numai in baza unei autorizatii CNCAN titularul de autorizatie trebuie sa
corespunzatoare eliberate de CNCAN in transmita o adresa cu precizarea datelor
conformitate cu prevederile legii. titularului de autorizatie si datele de
Art. 50. - Înaintea transferului surselor identificare ale sistemului autorizat,
închise de radiaţii la alţi utilizatori este insotita de urmatoarele documente:
obligatorie verificarea etanşeităţii şi/sau a) copie dupa procesul verbal de casare
contaminării radioactive nefixate de către o al instalatiei;
unitate autorizată de CNCAN, pe baza b) copie dupa documentele de transfer al
procedurilor specifice elaborate conform surselor sau generatorilor de radiatii in
cerinţelor din standardele de referinţă din conditiile prevederilor art. 52 si art. 54 ale
anexa nr. 5. prezentei norme;
c) avizul sanitar de incetarea activitatii
Art. 51. Orice renuntare la sursele eliberat de Directia de Sanatate Publica
radioactive, fie prin transfer in vederea teritoriala- Laboratorul de Igiena
utilizarii, fie prin predare la o unitate special Radiatiilor Nucleare, numai pentru
autorizata se va face dupa notificarea la sistemele cu surse închise de radiatii
CNCAN si obtinerea autorizatiilor prevazute ionizante care poseda autorizatie de
de lege. utilizare - functionare.
Art. 57. Notificarea incetarii activitatii se
Sectiunea 4: Incetarea activitatii va face in conformitate cu formularele nr.
6 sau nr. 7, dupa caz, din Anexa nr. 1 a
Normelor de Securitate Radiologica -
Proceduri de autorizare.

15
Sectiunea 5: Dezafectarea CAPITOLUL XI

Art. 58. Autorizatia de dezafectare se va Dispozitii finale si tranzitorii


solicita numai pentru sistemele de
masurare care utilizeaza surse inchise de Art. 61. Prezenta norma intra in vigoare
radiatii gama cu activitate mai mare de 37 la data publicarii in Monitorul Oficial al
GBq sau surse de neutroni utilizate pentru Romaniei.
activare. Art. 62 Autorizatiile si certificatele de
Art. 59. (1) Pentru sistemele de masurare inregistrare eliberate de CNCAN pana la
care nu se incadreaza in prevederile art. 42 aparitia prezentei norme raman valabile
din Normele de Securitate Radiologica - pana la expirarea acestora dar nu mai
Proceduri de autorizare nu este necesara mult de 01.01.2007.
autorizatia de dezafectare. Art. 63 Nerespectarea prevederilor
(2) Dezafectarea trebuie efectuata prezentei norme atrage dupa sine
prin intermediul unei unitati cu autorizatie sanctiuni administrative, disciplinare,
de manipulare corespunzatoare. contraventionale sau penale.
Art. 60. Documentatia necesara eliberarii Art. 64. - Anexele nr. 1-5 fac parte
autorizatiei de dezafectare se va intocmi in integrantă din prezentele norme.
conformitate cu prevederile art. 73. al
Normelor de Securitate Radiologica -
Proceduri de autorizare.

16
ANEXA NR.1

DEFINITII

1. Sistem de masurare cu surse de radiatii


Dispozitiv de masurare, control sau detectie care utilizeaza radiatia emisa de una sau mai
multe surse radioactive sau generatori de radiatii. Sistemul contine de regula un bloc
emitator si un bloc receptor care pot fi distincte si independente sau pot constitui un
singur bloc emitator – detector.

2. Bloc emitator
Parte a sistemului care contine sursele de radiatii sau generatorul de radiatii si asigura
cerintele de securitate radiologica si radioprotectie prevazute de reglementarile in
vigoare.

3. Bloc detector
Parte a sistemului de masurare care contine detectorul de radiatii si anexele acestuia.

4. Dispozitiv de colimare
Un dispozitiv care delimiteaza unul sau mai multe fascicule utile, a caror sectiune in
planul detectorului nu depaseste sectiunea acestuia sau a ecranelor absorbante care ii
sunt asociate prin constructie.

5. Fascicul util
Partea din fasciculul de radiatie provenit de la sursa de radiatii care trece prin ferastra,
apertura, conul sau alte dispozitive de colimare ale blocului detector.

6. Dispozitiv de obturare a fasciculului util ( obturator)


Dispozitiv ce are rolul de a intercepta fasciculul de radiatii si de a asigura o valoare a
debitului echivalentului de doza in limitele prevazute de reglementarile in vigoare atunci
când este în pozitia închis.

7. Densimetru/grosimetru

Sistem de masurare destinat masurarii densitatii/grosimii medii a unui material omogen


sau amestec eterogen, intr-o configuratie definita, utilizand variatia atenuarii sau
retroimprastierea radiatiei ionizante.

8. Cap de masurare

Subansamblul care cuprinde sursele de radiatii din blocul emitator, detectorii


de radiatii din blocul detector si dispozitivele asociate.

17
9. Subansamblul electronic de masurare

Acea parte a sistemului de masurare care prin intermediul dispozitivelor electrice si


electronice preia si prelucreaza marimile electrice furnizate de sistemul de detectare si
furnizeaza marimi electrice ce urmeaza a fi convertite in valori ale marimii masurate.

10. Acuratete
Gradul de conformitate al valorii indicate prin masuare cu o valoare standard recunoscuta
sau cu o valoare ideala.
Nota :
1. De obicei ea se exprima in termenii variabilei masurate, procentual din intervalul de masurare,
procentual din limita superioara a valoarii masurate, sau procentual din valoarea masurata.
2. Se poate exprima si statistic, de exemplu : ± 2σ

11. Reproductibilitea

Gradul de concordanta intre valorile masurate pentru un numar de masurari ale semnalelor
de iesire, realizate in acelasi interval de timp, pentru aceleasi valori ale marimilor de intrare,
in aceleasi conditii de operare.

12. Rezolutia

Cea mai mica modificare a valorii marimii masurate susceptibila de a fi observata sau
detectata. Trebuie tinut cont de natura statistica a semnalului si influenta tuturor tehnicilor de
esantionare utilizate. Este recomandabila normarea datelor de esantionare pentru a tine cont
de efectele de filtrare a semnalului si de timpul de masurare.

13. Timpul mediu de raspuns (constanta de timp)

Timpul necesar atingerii pentru prima data a 63,2% din valoarea medie finala din valoarea
prescrisa a fi masurata, in regim stabilizat. Timpul necesar pentru a produce o variatie pe
scala aparatului trebuie sa fie de 10 ori mai mic de cat timpul necesar atingerii regimului
stabilizat.

14. Timpul mediu de atingere a regimului stabilizat

Timpul minin necesar in care marimea masurata atinge valoarea medie prescrisa si variaza
in jurul valorii medii si domeniul ± 2σ .

15. Domeniu efectiv de masurare

Acea parte din domeniul nominal in care masurarea poate fi realizata in limitele de erori
cunoscute.

16. Interval de masurare

Diferenta algebrica dintre valoarile maxime si minime ale variabilei masurate.

18
17. Domeniu de utilizare

Domeniu de valori pe care le poate lua o marime de influenta, in conditiile satisfacerii


prescriptiilor referitoare la erorile de functionare.

18. Valoare conventional adevarata

Cea mai buna valoare care poate fi obtinuta pentru marimea masurata si utilizata ca etalon
pentru scopul propus.

19. Liniaritate

Gradul de compatibilitate al curbei de etalonare si o dreapa arbitrara. Masoara ecartul maxim


intre curba medie de etalonare si linia dreapta aleasa arbitrar. Valoarea liniaritatii califica
semnalul de iesire.

20. Instabilitate

Variatia semnalului final de iesire mentinand conditiile de referinta constante in interiorul


domeniului efectiv de masurare.
Se disting urmatoarele tipuri de instabilitati:
a) fluctuatii statistice ale semnalului final de iesire; acestea trebuie sa se incadreze in
intervalul ± 2σ ;
b) instabilitate electrica (variatia semnalului de iesire atunci cand toate marimile de
influenta sunt mentinute constante);
c) Deriva (instabilitatea provocata de alte cauze decat cele de natura statistica datorata
radiatiei incidente). Deriva poate fi:
• pe termen lung (observata pe o perioada de o zi sau un an, excluzand efectele
activitatii sursei);
• pe termen scurt ( provocata de cauze exterioare, de exemplu: fenomene de
coroziune, uzura peretilor recipientilor, depuneri de materiale pe peretii recipientilor);
• datorata descresterii activitatii sursei de radiatii.

ANEXA NR. 2

Incercari de tip si de performanta


1. Încercări de tip

Încercările de tip se efectuează pentru toate caracteristicile sistemului de măsurare


care utilizează surse radioactive sau generatori de radiaţii ionizante în vederea determinării
performanţei şi cuantificării surselor de incertitudini globale ale sistemului.
Încercările de tip se execută la omologarea produsului şi ori de câte ori intervin
modificări ale acestuia.

19
Rezultatele încercărilor de tip se evaluează de către CNCAN în procesul de obţinere
a autorizaţiei de securitate radiologică a sistemului de măsurare, ţinându-se cont de criteriile
de performanţă, cerinţele de securitate radiologică şi de gradul de radioprotecţie asigurat în
conformitate cu recomandările standardelor de referinţă din anexa nr. 5.
Încercările de tip se efectuează de producător prin laboratoarele de încercări
desemnate pentru domeniul nuclear de autoritatea de reglementare pentru efectuarea
acestora.

2. Incercari de performanta
Incercarile prin care se verifica si se atesta ca este indeplinit si mentinut criteriul de
acuratete al sistemului de masurare.
De regula se fac trei tipuri de incercari privind performanta si anume:
2.1. Incercari de acceptanta

(1) Incercarile de acceptare a performantei trebuie sa demonstreze ca sunt indeplinite


si mentinute cerintele esentiale referitoare la performanta iar rezultatele trebuie sa
confirme datele obtinute la incercarile de tip.
(2) Rezultatele incercarilor trebuie sa satisfaca criteriul de acuratete globala al
sistemelor de masurare, recomandat de standardele in vigoare.
(3) Incercarile de acceptare a performantei se efectueaza anual, in conditiile aprobate
de organismul de reglementare, de catre o unitate acreditata de CNCAN sa manipuleze
tipurile de sisteme supuse încercarilor.

2.2. Incercari de rutina

(1) Incercarile de rutina reprezinta mijlocul de verificare a preciziei si acuratetei


sistemului de masurare.
(2) Incercarile trebuie sa se faca cu regularitate de utilizatorul sistemului (zilnic,
saptamanal sau lunar).

2.3 Incercari de asigurarea calitatii.

Acestea se refera la incercarile din cadrul sistemului de calitate, implementat, al


utilizatorului si se refera la urmatoarele:
(1) verificarile tehnice ale sistemului de masurare;
(2) verficarile de rutina care se executa la inceputul programului de lucru;
(3) verificarile periodice executate conform cerintelor din manualul de operare
conform procedurilor si reglementarilor specifice sau conditiilor din autorizatie.

20
ANEXA NR. 3

Incercarile sistemelor de masurare cu surse de radiatii in conformitate cu recomandarile IEC


60692/1999, IEC 1336, ISO 7205, STAS 9989/1-86 si specificatiile tehnice ale producatoului
(NTP).

Procedura Incercare
Nr. de Performanta
Crt. Caracteristica Cerinta incercare Tip Accep- Rutina AQ
tanta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Componenta sistem de NTP NTP X X
masurare
2. Date de identificare a partilor X
componente ale sistemului NTP NTP X X
3. Verificara marcarii individuale 8 9 X X
ISO7205 ISO7205 X
4. Clasificarii instalatiei 3.1 3.1 X X
STAS STAS
9989/1-86 9989/1-86
5. Functionare sistem de obturare 3.1 3.1
(obturator) STAS STAS X X X X
9989/1-86 9989/1-86
si NTP si NTP
6. Ecrane de protectie 3.1 7.1 X X X X
STAS STAS
9989/1-86 9989/1-86
7. Etanseitate surse 5.3 5.3 X X X
SR ISO SR ISO
9978 9978
8. Tabel 3 7.2.
Masurarea debitului ISO 7205 ISO 7205 X X X
echivalentului de doza 5.6. 7.1.
STAS9989/ STAS9989/
1-86 1-86
9. Calibrarea instalatie NTP NTP X X X
10 Liniaritatea raspuns si eroare de 4.6. 4.6. X X X X
baza IEC 60692 IEC 60692
11. Domeniul efectiv de masura 4.12. 4.12. X X X X
IEC60692 IEC60692
12. Etalonarea liniaritatii 2.2.1.6.3.a 2.2.1.6.3.a X X X
IEC 1336 IEC 1336
13. Timp mediu de stabilizare 4.4 4.4 X X X
IEC 60692 IEC 60692
14. Timp de raspuns 4.4 4.4 X X X
IEC 60692 IEC 60692
15 Anduranta Tabel 4 7.4. X
ISO 7205 ISO 7205
16. Rezistenta la conditii adverse 6.4 7.5 X
ISO 7205 ISO 7205
17 Reproductibilitatea masurarilor 4.2.4. 4.2.4. X X X X
IEC 60692 IEC 60692

21
18 Influenta variatiei tensiunii de 4.2.2. 4.2.2. X X X
alimentare IEC 60692 IEC 60692
19. Incercare la vibratii 7.2.2 7.2.2 X X
STAS9989/ STAS9989/
1-86 1-86
20. Incercarea rezistentei la 7.4. 7.4.1.si
coroziune STAS9989/ 7.4.2 X
1-86 STAS9989/
1-86

NTP – Nota Tehnica a Producatorului

ANEXA 4

INREGISTRARILE EFECTUATE LA PRIMUL CONTROL SAU/}I CONTROL


OPERATIONAL PENTRU SISTEMELE DE MASURARE CU SURSE DE RADIATII

I. DATE DE IDENTIFICARE

I – 1. Denumirea institutiei: ________________________________


________________________________
I – 2. Adresa laboratorului: ________________________________
________________________________
I – 3. Telefon/facsimil/e-mail: ________________________________
________________________________
I – 4. Numarul autorizatiei: ________________________________

I – 5. Numele si calificarea respon- Nume: __________________________


sabilului cu radioprotectia ________________________________
acreditat: Grad: ___________________________
Certificare: ______________________
Experienta: _____________________
________________________________
________________________________

I – 6. Numele si calificarea expertilor


acreditati angajati:

Nume: ________________________ Nume: _________________________


__________________________ _______________________________
Grad: _________________________ Grad: __________________________
Certificare: ____________________ Certificare: _____________________
Experienta: ____________________ Experienta: _____________________
______________________________ _______________________________
______________________________ _______________________________

22
I – 7. Numele si titlul persoanei imputernicite sa reprezinte persoana juridica inspectata:

__________________________________________________________________________
______________________________________________________

II. VERIFICAREA SECURITATII

II - 1. Echipamente cu surse inchise incorporate.

Descriere Radionuclid Activitatea Numar


maxima
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____

23
Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____

Producator:__________________________
Tipul radiatiei (α, β, γ, neutroni): _______
Model nr. dispozitiv: ________Sursa:______
Serie nr. dispozitiv:__________Sursa:_____
Se compara echipamentele si sursele cu descrierea din solicitarea de autorizare
si specificatiile din proiect (A.S.R.). Se noteaza eventualele diferente si se vor
preciza standardele in baza carora au fost construite sursele si/sau dispozitivele:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

II - 2. Generatori de neutroni – acceleratori

Producator Model Serie Nucleu


numar numar tinta

Se compara generatorul de neutroni cu descrierea din cererea de autorizare si


specificatia din proiect (A.S.R.). Se noteaza diferentele si se precizeaza in baza
carora au fost executate (construite) dispozitivele:_________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

II - 3. Depozitul de surse

Se vor descrie diferentele sau modificarile fata de cele aprobate de autoritatea


de reglementare (C.N.C.A.N.) care au fost luate in considerare la protectia
impotriva incendiilor, controale, etc.):__________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
a) Inainte de efectuarea modificarilor evaluarea securitatii a fost
efectuata de un expert acreditat? Da Nu
b) Protectia surselor si generatorilor fata de conditiile Prevazuta? Da Nu
nefavorabile de mediu inconjurator (caldura, In functiune? Da Nu
umiditate, etc. ) este:
c) Exista sisteme de detectie si protectie impotriva Prevazute Da Nu
incendiilor in depozitul de surse? In functiune Da Nu

24
II - 4. Sisteme de control al securitatii

a) Sistemele de control al securitatii pentru operatiile de radiografiere


si depozitare a surselor sunt aceleasi cu cele descrise in solicitarea
de autorizare aprobate de catre autoritatea de reglementare
(C.N.C.A.N.)? Da Nu
b) Daca nu, anterior modificarilor evaluarea securitatii a fost efectuata
de catre un expert acreditat ? Da Nu
c) Dispozitivele gama si generatorii de neutroni sunt Prevazute Da Nu
etichetati ca sursele de radiatii? Lizibile Da Nu
Limba locala Da Nu
d) Pentru preveniriea expunerii neintentionate este Prevazut? Da Nu
controlul mecanic (lacat, obturatoare, yala, etc.) In functiune? Da Nu
e) Monitoarele de radiatii fixe sau portabile sunt Prevazute? Da Nu
Necesare? Da Nu
In functiune? Da Nu
f) Controlul adecvat privind producerea radiatiilor de Prevazut? Da Nu
catre generatorii de radiatii (timer, tensiune, curent) In functiune? Da Nu
este:

II - 5. Sisteme de avertizare

a) Daca exista semnalizari adecvate (vizibile si/sau sonore) pentru:


i) momentul in care sursa expune (se Prevazute? Da Nu
realizeaza expunerea cu sursa) sunt: In functiune? Da Nu
ii) cand generatorul de neutroni lucreaza Prevazute Da Nu
In functiune Da Nu
b) Semnele scrise de avertizare (semne scrise, afise) Prevazute? Da Nu
sunt: Lizibile? Da Nu
In limba
locala? Da Nu

II - 6. Implicarea conducerii privind operatiile de securitate

a) Conducerea cunoaste conditiile si limitele din autorizatie? Da Nu


b) Conducerea asigura personal cu nivelul de pregatire adecvat? Da Nu
c) Responsabilul cu radioprotectia (RRP) este imputernicit de catre
conducere sa opreasca operatiile care se desfasoara in conditiile in
care nu este asigurata securitatea? Da Nu
d) Conducerea asigura resurse adecvate pentru pregatirea
personalului (timp, bani, cursuri la nivel national si international)? Da Nu
e) Conducerea asigura echipamentul de protectie adecvat? Da Nu

25
f) Programul de revizii periodice si recomandari Programat? Da Nu
prevazut de conducere este: Indeplinit? Da Nu
i) Date privind ultimul program de revizii:_________________________
_______________________________________________________
ii) Situatia recomandarilor:____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

II - 7. Operatii tehnice privind securitatea

a) RRP are experienta si cunostinte adecvate (corespunzatoare)? Da Nu


b) RRP are la dispozitie experti calificati? Da Nu
c) RRP cunoaste cerintele organismului de reglementare (C.N.C.A.N.)
si conditiile din autorizatie? Da Nu
d) RRP acorda suficient timp pentru aceasta functie (expertul nu este
destul de ocupat cu alte sarcini sau nu are suficient sprijin tehnic sau
de secretariat)? Da Nu
e) RRP mentine nivelul de cunostinte al lucratorilor ce utilizeaza surse
radioactive? Da Nu
f) RRP efectuaeza auditul referitor la indeplinirea sarcinilor de catre
lucratori la locurile de munca temporare? Da Nu
g) RRP conduce (realizeaza) instruirea initiala si periodica a
lucratorilor? Da Nu
h) RRP mentine inregistrari prin care sa demonstreze ca este Da Nu
asigurata protectia lucratorilor si a publicului?
i) dozimetria individuala Da Nu
ii) dozimetria in arie Da Nu
i) Exista prevederi privind inventarul si gestiunea Prevazute? Da Nu
surselor Indeplinite? Da Nu

II - 8. Investigatii si asigurarea calitatii

a) Au avut loc accidente sau incidente? Da Nu


b) Daca da, au fost pregatite rapoarte de investigare ale accidentelor/
incidentelor? Da Nu
c) Au fost revizuite evaluarile de securitate sau au fost facute avand la
baza incidentele sau accidentele din alte instalatii similare? Da Nu
d) Programul scris de asigurarea calitatii este: Procedurat? Da Nu
Implementat? Da Nu
e) Lucrarile de intretinere si reparatii se fac in Programate Da Nu
concordanta cu recomandarile producatorului? Indeplinite Da Nu
f) Procedurile de reparare /intretinere? Dezvoltate Da Nu
In functiune Da Nu

26
III. VERIFICAREA PROTECTIEI LUCRATORILOR

III - 1. Clasificarea zonelor

a) Sunt demarcate zonele controlate? Da Nu


b) Semnalizarile aprobate (autorizate) in punctele de Prevazute? Da Nu
acces sunt: Lizibile? Da Nu
In limba
locala? Da Nu
c) Depozitul surselor radioactive este localizat in conditii fizice definite? Da Nu
i) este inchis/asigurat cu chei aflate sub acces controlat? Da Nu
ii) avertizarea scrisa “pericol de radiatii” este: Prevazuta? Da Nu
Lizibila? Da Nu
In limba
locala? Da Nu
iii) ecrane adecvate (containere individuale, ingradiri? Da Nu
iv) rezervat numai pentru surse radioactive? Da Nu
d) Etichetarea ca surse de radioactive a generatorilor Prevazuta? Da Nu
de neutroni Lizibila? Da Nu
In limba
locala? Da Nu
e) Etichetarea surselor gama ca surse radioactive Prevazuta? Da Nu
este: Lizibila? Da Nu
In limba
locala? Da Nu
f) Sunt supravegheate zonele demarcate? Da Nu
g) Panourile de avertizare cu simbolul de baza pentru Prevazute? Da Nu
radiatii ionizante in punctele de acces sunt: Lizibile? Da Nu
In limba
locala? Da Nu

III - 2. Reguli locale si supravegherea

a) Sunt stabilite reguli scrise in limba romana (proceduri specifice)? Da Nu


b) Regulile includ nivelele de investigare, nivelele autorizate si
procedurile ce trebuie urmate atunci cand sunt depasite aceste nivele? Da Nu
c) Lucratorii sunt instruiti pentru implementarea procedurilor? Da Nu
d) Echipamentul este folosit conform descrierilor si conditiilor din
procedura de lucru? Da Nu
e) Este realizata o supraveghere adecvata a lucratorilor pentru a se
asigura ca regulile, procedurile, masurile de protectie si prevederile de
securitate sunt urmate? Da Nu
f) Proceduri specifice, operationale si de lucru pentru:
i) zonele controlate sunt bine definite; incluzand Prevazute Da Nu
bariere si supraveghere la locurile de munca Adecvate Da Nu

27
temporare In functiune Da Nu
ii) reglarea expunerii este: Prevazuta ? Da Nu
Adecvata? Da Nu
In functiune? Da Nu
iii) utilizarea dozimetrelor portabile cu prag de Prevazuta ? Da Nu
alarmare (avertizare) si a echipamentelor de protectie Adecvata? Da Nu
este: In functiune? Da Nu
iv) realizarea intretinerii curente este: Prevazuta? Da Nu
Adecvata? Da Nu
In functiune? Da Nu
v) mentinerea supravegherii este: Prevazuta? Da Nu
Adecvata? Da Nu
In functiune? Da Nu
vi) metode adecvate in cazul defectarii Prevazute? Da Nu
echipamentului sau in cazul in care sursa nu poate fi Adecvate? Da Nu
retractata sau cand obturatorul nu se inchide sunt: In functiune? Da Nu
vii) securitatea depozitului de surse este: Prevazuta? Da Nu
Adecvata? Da Nu
In functiune? Da Nu
viii) verificarea periodica a instalatiei se face de o firma autorizata.? Da Nu
Numele acesteia___________________________________

III - 3. Monitorarea

a) Exista organism acreditat care sa asigure dozimetria personalului? Da Nu


b) Exista dozimetre? Tip: ______________ Nr. bucati:____________
i) adecvate? Da Nu
ii) calibrate? Da Nu
iii) schimbate cu frecventa care este impusa? Da Nu
c) Expunerile personalului sunt in limitele autorizate? Da Nu
d) Instrumente de supraveghere personala si de arie Tip: _______ Nr. Buc.___
i) adecvate? Da Nu
ii) calibrate? Da Nu
iii) operationale? Da Nu
iv) este efectuata verificarea operationala inainte de utilizare? Da Nu
v) bateriile de rezerva sunt adecvate? Da Nu
e) Supravegherea efectuata de organizatiile autorizate indica ca
ecranele sunt adecvate si debitul dozei in jurul zonei de lucru coincid
cu nivelele de radiatii autorizate? Da Nu
f) Sunt efectuate periodic teste de catre organismele autorizate
referitoare la scurgerile materialelor radioactive din sursele inchise? Da Nu
g) Instrumente de control a dozelor si a contaminarii
i) adecvate? Da Nu
ii) calibrate? Da Nu
iii) operationale? Da Nu

28
Inregistrarea masuratorilor independente in timpul
controlului:________________________________________________________
Tip/ model nr. instrumentului de masurare:
Data ultimei calibrari:
Masuratorile independente efectuate in timpul inspectiei coincid cu
rezultatele masuratorilor efectuate de organismul autorizat? Da Nu
Documentarea diferentelor semnificative si propunerea unui plan de rezolvare:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. VERIFICAREA RADIOPROTECTIEI POPULATIEI

IV - 1. Controlul vizitatorilor

a) Vizitatorii sunt insotiti in aria controlata? Da Nu


b) La intrarea in zona controlata sunt informatii corespunzatoare? Da Nu
c) La intrarea in zonele supravegheate se efectuaza controale
adecvate? Da Nu

IV - .2. Expunerea la surse

a) Exista ecrane de protectie si alte masuri de protectie optimizate


pentru restrictionarea expunerii externe a populatiei la sursele de
radiatii? Da Nu
b) Sunt montate echipamente adecvate de avertizare in zonele de
lucru vecine cu zonele populate? Da Nu
c) Exista prevederi privind detectarea si controlul contaminarii in cazul
unor scurgeri ale surselor? Da Nu

IV - 3. Deseuri radioactive si eliminarea lor

a) Exista prevederi referitoare la transferul surselor catre STDR sau


alte organisme autorizate atunci cand acestea nu se mai utilizeaza? Da Nu
b) Daca sursele nu mai sunt utilizate si sunt depozitate, titularul de
autorizatie are un plan adecvat de transfer sau de eliminare a
surselor? Da Nu
c) Exista prevederi privind controlul eliminarii in mediu inconjurator in
cazul contaminarii sau scurgeri din sursele inchise? Da Nu
d) Exista prevederi pentru avertizarea durabila in situatia in care
sursele irecuperabile au fostabandonate in sonde? Da Nu
e) Exista prevederi privind notificarea adecvata despre sursele
irecuperabile abandonate in sonde? Da Nu

29
IV - 4. Monitorarea expunerii populatiei

a) Se fac masuratori periodice ale debitului expunerii populatiei in


zonele invecinate zonelor controlate si supravegheate de catre experti
calificati sau personal calificat? Da Nu
b) Masuratorile arata ca ecranele sunt adecvate si debitul dozei in
afara zonei controlate si supravegheate coincide cu nivelele de radiatii
autorizate? Da Nu
Inregistrarile masuratorilor independente efectuate in timpul controlului:

Tip/model nr. a aparatului de masura:


Data ultimei calibrari:
Masuratorile efectucte independent de inspector sunt in concordanta
cu cele de rutina efectuate de catre personalul titularului? Da Nu
Documentati diferentele semnificative si propuneti plan de rezolvare:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

V. PREGATIREA URGENTELOR

V - 1. Plan de urgenta

a) Exista plan de urgenta scris? Da Nu


b) Planul este revizuit periodic si actualizat? Da Nu
c) Planul ia in considerare experienta din cazul accidentelor petrecute
in instalatii similare? Da Nu
d) Planul include recuperarea surselor de radiatii care nu pot fi
recuparate in mod normal? Da Nu
e) Este asigurat echipamentul in cazul de urgenta? Da Nu

V - 2. Instruire si exercitii

a) Lucratorii sunt implicati in implementarea planului de instruire? Da Nu


b) Exista prevederi in plan pentru repetitii (exercitii) la intervale de timp
adecvate conjugate cu o urgenta stabilita de autoritati? Da Nu
c) Data ultimului exercitiu:

30
ANEXĂ 5

REGLEMENTĂRILE ŞI STANDARDELE DE REFERINŢĂ

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată


în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare
2. Norme fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, cu modificările
ulterioare
3. Norme de securitate radiologică - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
4. Norme de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 769 şi nr. 769 bis din 22 octombrie 2002
5. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea
experţilor acreditaţi în protecţia radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei
Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 936 şi nr. 936 bis din 20 decembrie 2002
6. ISO 9978/1996 Surse de radiaţii nucleare - Metode de verificare a etanşeităţii
7. ISO 2919/1996 Surse de radiaţii nucleare - Clasificare
8. ISO 7205/1986 Radionuclide Gauges - Gauges Designed for Permanent Installation
9. STAS 9989/1-86 Aparate cu surse interne la post fix
10. STUK Guide ST 5.1/1999, Radiation Safety of Sealed Sources and Equipment
Containing Them
11. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation - Thickness Measurement Systems Utilizing
Ionizing Radiation - Definitions and Methods
12. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation - Density Gauges Utilizing Ionizing Radiation
- Definitions and Methods
13. NUREG - 1556, vol. 4/1998, Consolidates Guidance about Materials Licenses Program
- Specific Guidance about Fixed Gauge Licenses
14. IAEA - Manual on Nuclear Gauges, 1996.

NOTĂ:
Standardele de referinţă cuprinse în prezenta anexă sunt recomandări pentru cerinţele
minime necesare. Se pot accepta de către CNCAN şi alte standarde dacă se demonstrează
respectarea cerinţelor minime din prezentele norme.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 111/10996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind


desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare.

31
2. Norme Fundamentale de securitate radiologica, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
404 bis din 29. 08. 2000.

3. Norme de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, Monitorul Oficial al României,


partea I, nr. 764 bis din 30. 11. 2001.

4. Norme de securitate radiologica - Norme de dozimetrie individuala, Monitorul Oficial al


României, partea I, nr. 769 bis din 22. 10. 2002.

5. Norme de securitate radiologica - Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a


activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectia radiologica, Monitorul
Oficial al României, partea I, nr. 936 bis din 20.12.2002.

6. ISO 9978/1996 Surse de radiatii nucleare - Metode de verificare a etanseitatii.

7. ISO 2919/1996 Surse de radiatii nucleare - Clasificare.

8. ISO 7205/1986 Radionuclide gauges - Gauges designed for permanent installation.

9. STAS 9989/1 - 86 Aparate cu surse interne la post fix.

10. STUK Guide ST 5.1/1999, Radiation Safety of Sealed Sources and Equipment Containing
Them.

11. IEC 1336/1996, Nuclear Instrumentation - Thickness measurement systems utilizing ionizing
radiation - Definitions and methods.

12. IEC 60692/1999, Nuclear Instrumentation - Density gauges utilizing ionizing radiation -
Definitions and methods.

13. NUREG - 1556, vol 4/1998, Consolidates Guidance About Materials Licenses Program -
Specific Guidance About Fixed Gauge Licenses.

14. IAEA - Manual on Nuclear Gauges, 1996.

32

S-ar putea să vă placă și