Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”George Tofan” Bilca

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

TEMA LECȚIEI: Acțiune, timp și spațiu în basm. „Zâna Munților”, cules de P. Ispirescu

TIPUL LECȚIEI: predare - învățare - evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Călătoresc prin basme

Clasa a V-a, B.

PROFESOR: Marioara Motrescu

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii,
emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele
ascultate/citite;
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i);
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale;
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse;
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să exprime coerent și corect anumite sentimente/stări sufletești;

O2: să identifice obiecte magice ce se regăsesc în textul citit;

O3: să ordoneze cronologic ideile principale care vor alcătui planul textului;

O4: să precizeze indici de timp și spațiu din text;

O5: să completeze harta povestirii cu elemente identificate în text;

O6: să formuleze întrebări necesare completării exploziei stelare;

O7: să se autoevalueze pentru întreaga activitate de pe parcursul lecției.


STRATEGIA DIDACTICĂ

a. Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, explozia stelară, învățarea prin descoperire,
brainstorming-ul, expunerea.
b. Mijloace didactice: manualul, tabla, caietele elevilor, fișa de lucru, planșa.
c. Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi.

RESURSE EDUCAȚIONALE

- capacitățile normale de învățare a celor 18 elevi;


- 50 minute.

FORME DE EVALUARE:

- evaluare frontală, continuă;

BIBLIOGRAFIE:

1. Programa de Limba și literatura română pentru clasele V – VIII, București, 2017;

2. Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Limba și literatura română, clasa a V-a, Editura Art, București,
2017;

3. Sâmihăian, Florentina, O didactică a limbii și literaturii române, Editura Art, București, 2014.
SCENARIU DIDACTIC
Etapele Ob. Strategii didactice
demersului op. Timp
Conținutul învățării Activități de învățare Forme de Metode și Resurse Evaluare
didactic organizare procedee materiale
I. 1' -salutul; Profesorul notează elevii
Momentul -notarea absenților; absențe; frontală conversația catalogul
organizatoric -se pregătesc materialele
pentru oră;
Spargerea O1 3ꞌ Completați
gheții brainstormingul
- călătorie imaginară în timp frontală explicația caietele pornind de la
Exercițiu de imaginație individuală conversația elevilor următoarea
afirmație: ”Pentru
tabla mine, universul
imaginar salvator
este compus
din...”
Captarea O1 3' Li se cere elevilor să La ce imagini și
atenției - exprimarea unor stări și precizeze imagini și sunete frontală conversația caietele sunete te-ai gândit
sentimente în urma lecturii din text care le-au atras individuală învățarea elevilor când ai citit
textului; atenția și să spună la ce i-au prin textul? Au legături
dus acestea cu gândul. descoperire acestea cu lumea
reală?
Actualizarea 6'
cunoștințelor Continuați lectura
Textul literar narativ conversația manualul începută de
-lectura parțială a textului; -exerciții de lectură a frontală profesor.
-verificarea cunoștințelor și textului; individuală exercițiul
informațiilor despre basmul -exerciții de identificare a Care este, pe scurt,
Zâna Munților; elementelor acțiunii din text. acțiunea textului?
Ce fel de
personaje întâlnim
în text? Sunt
oameni cu
trăsături normale,
obișnuite?

Anunțarea 1ꞌ Profesorul va prezenta frontală expunerea tabla Profesorul notează


subiectului -titlul lecției și obiectivele elevilor, oral și scris, titlul conversația caietele titlul lecției:
lecției și a urmărite; lecției precum și câteva din elevilor Acțiune, timp și
obiectivelor obiectivele urmărite pe spațiu în basm.
parcurs; „Zâna Munților”,
cules de P.
Ispirescu

II. O2 25'
Dirijarea O3 -ideile principale ale textului Exercițiu de ordonare a frontală explicația tabla Citiți cu atenție
învățării și ideilor principale ale individuală ideile formulate în
asigurarea textului. lectura caietele manual.
feed-back- expresivă elevilor Ordonați
ului cronologic ideile
prezentate.

- elemente specifice basmului -exercițiu de notare a unor frontală exercițiul caietele Care este obiectul
(obiecte magice, formule elemente specifice basmului; individuală conversația elevilor magic ce apare în
specifice) tabla textul dat?

-Care sunt
formulele
specifice întâlnite
atât la începutul
cât și la sfârșitul
lecției?
-Ce fel de final are
textul lecturat? Ne
produce bucurie,
satisfacție sau ne
lasă o părere de
rău pentru ce s-a
întâmplat cu
personajele?

Formulați, pe baza
-exercițiu de notare a frontală învățarea manualul informațiilor
-BASMUL - definire; definiției basmului. individuală prin caietele stabilite anterior,
descoperire elevilor definiția basmului.

Înțelegerea textului
Exerciții de notare a Frontală
-indici spațio-temporali; cuvintelor care indică locul Exercițiul Fișa de Notați cuvintele
și timpul acțiunii; Individuală lucru care arată locul
(anexa 3) acțiunii.
explicația
Când se petrece
acțiunea? De unde
ne dăm seama de
acest aspect?

-personajele textului Care sunt


Exercițiu de notare a personajele din
personajelor textului. În perechi text?

Exercițiul
explicația
-notarea coordonatelor Profesorul le solicită elevilor frontală tabla Completați fișa cu
acțiunii – explozia stelară să completeze steaua cu individuală explozia fișa de lucru întrebări, pe baza
întrebări potrivite. stelară textului citit.
(anexa 1)
III. O5 6ꞌ
Obținerea Elevii sunt rugați să frontală conversația Completați harta
performanței completeze harta povestirii învățarea planșa povestirii cu
-harta povestirii; cu ajutorul planșei din fața prin caietele informații pe baza
clasei. descoperire elevilor textului studiat.

IV. O1 4ꞌ Exercițiu de evaluare a Care este momentul


Evaluare -fișa de evaluare a activității; activității și autoevaluare. frontală explicația lecției care te-a
individuală conversația fișa de lucru încântat cel mai
mult?

Care este nota pe


care ți-o acorzi
pentru activitatea
de azi?

V. 1ꞌ Alcătuiți o hartă
Asigurarea mentală a textului
retenției și a -tema pentru acasă Profesorul notează cerința frontală explicația tabla studiat, după
transferului temei pentru acasă pe tablă. individuală conversația caietele modelul celei de la
exercițiul elevilor pagina 148,
Exercițiu de portofoliu – îmbogățind-o cu
întocmirea hărții mentale. diverse imagini,
culori și desene.
(anexa 1)

EXPLOZIA STELARĂ

D1.
CINE?

5.DE
CE? 2.UND
E?

Zâna
munților, de
P. Ispirescu

4.CUM? 3.CÂND
?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Anexa 2) Fișă de autoevaluare

Notează răspunsuri scurte pentru următoarele cerințe:

Care este momentul lecției care te-a încântat cel mai mult?

Ce lucru ai înțeles cel mai bine din lecție?

Care este nota pe care ți-o acorzi pentru activitatea de azi?