Sunteți pe pagina 1din 22

Unitatea de învăţământ:Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Vaslui Avizat,

Disciplina: Educație tehnologică Director


Nr de ore/an: 34
Clasa: a V-VIII-a Anca – Corina Anușcă - Popa

Profesor: ing. Șteoboranu Mihaela Avizat,


Responsabil catedră
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3590 din 05.04.2016 Șteoboranu Mihaela
Programa aprobata prin OMENCS: 5097/10.09.2009 și nr. 3393 / 28.02.2017
Nr. înregistrare……………………………………..
PLANIFICĂRII ANUALE ȘI CALENDARISTICE

Aria curriculară:TEHNOLOGII

Disciplina: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Număr ore pe săptămână: 1 oră

Anul școlar: 2018-2019

PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE


1
Anul şcolar 2018-2019

NR.
CLASA MODULUL/ UNITATEA ORE PERIOADA

13
Tehnologii de cultivare a plantelor și creștere a animalelor S1-S14
Cl a V a
S15-S21
Alimente și produse alimentare 7 S9- Şc. altfel

Prepararea și servirea alimentelor 14 S22-S34

Cl a VI a Localitatea 17 S1-S18
S9- Şc. altfel

Locuința 8 S19-S26

Școala 8 S27-S34

Materiale şi tehnologii (materiale 17 S1-S18


Cl a VII a metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă) S9 Şc. altfel

Tehnologii de comunicaţii şi Transport 17 S19-S34

Cl a VIII a Energie 17 S1-S18


S9 Şc. altfel

Domenii profesionale 16 S19-S33

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială” Mihail Sadoveanu” Vaslui


Disciplina: Educație tehnologică si aplicații practice
Nr. de ore/an: 34 ore/an
2
Nr. de ore/săptămână: 1 oră/săptămână
Ore de teorie (T): 19 ore; 14 ore de aplicații practice (AP):
Clasa: a V-a
Profesor: ing. Șteoboranu Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICATII PRACTICE


ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Conform programei școlare aprobată prin O.M. cu nr.
3393/28.02.2017

Unitatea de Nr .ore
învăţare Competenţe specifice Domenii de conţinut şi Săpt Produsul/ lucrarea de
conţinuturi T AP realizat/Aplicaţia practică (exemple)

Utilizarea Prezentarea manualului. Instructaj


manualului/ NSSM 1 S1
Compendiu
II.1 1.1 Executarea unor 1. Cultivarea plantelor - Activități practice de semănat /plantat în
Tehnologii produse/lucrări creative simple Dezvoltare durabilă ghivece /lădițe
de cultivare pe baza unei fișe tehnologice Factori de mediu care influenţează 1 S2 - Determinarea necesarului de semințe, de
a plantelor date, selectând materiile prime, cultivarea plantelor răsaduri/puieți la înfiinţarea unei culturi
materialele, - Activități practice de înființare a
unelte/ustensile/dispozitive/apar Tehnologii colțului verde din sala de clasă
ate adecvate Procese tehnologice simple de 1 S3 - Activități practice de cultivare și
1.2 Identificarea unor date, cultivare a plantelor îngrijire a plantelor
mărimi, relaţii, procese şi - Realizarea unei povestiri ilustrate/
fenomene specifice matematicii Design colaje/ prezentări
şi ştiinţelor în realizarea unui Elemente de desen geometric 1 S4 - Exerciții de realizare a elementelor de
produs aplicate la elemente de peisagistică și a aranjamentelor florale
1.3 Analizarea produselor pe peisagistică și aranjamente florale prin utilizarea desenului geometric
baza unor criterii stabilite de - Vizionarea de filme documentare
comun acord Calitate, economie, - Proiect prima mea seră de flori, Prima
2.1 Argumentarea utilizării antreprenoriat mea fermă de pomi fructiferi
normelor de igienă, a măsurilor Norme specifice de securitate și - Întocmirea unui colaj de imagini,
de sănătate și securitate în sănătate în muncă la cultivarea 1 S5 realizarea unui eseu, afiș

3
muncă, de prevenire și stingere a plantelor - Organizarea unei expoziții cu produse
incendiilor, specifice condițiilor realizate
reale de muncă Activităţi/ocupaţii/meserii - Vizite de explorare la agenţi economici
2.2 Selectarea produselor și a Activități și ocupații specifice din 1 S6 de profil (fermă de legume, seră de
tehnologiilor din perspectiva domeniul cultivării plantelor legume sau flori, livadă) – studiul de caz
păstrării calității mediului și a 2. Creșterea animalelor - Vizite la agenţi economici de profil
sănătății domestice (ferme de creştere a animalelor
3.1 Identificarea unor modele de Dezvoltare durabilă convenţional şi ecologic) în scopul
profesionişti în domeniile Factori de mediu care influențează 1 S7 comparării, prin dezbatere, a calităţii
explorate creșterea animalelor produselor alimentare obţinute
3.2 Manifestarea abilităţii de a Tehnologii
lucra individual şi în echipe Elemente de tehnologia creșterii
pentru rezolvarea unor probleme animalelor domestice (hrănirea și 1
îngrijirea lor) S8 - Studiu de caz
II.2 Calitate, economie,
Tehnologii antreprenoriat
de creștere a Norme de igienă în creșterea 1 S10
animalelor animalelor domestice
Activităţi/ocupaţii/meserii
Activități și ocupații din domeniul
creșterii animalelor
Autoevaluare
3. Producția agricolă
Dezvoltare durabilă
- Factori de mediu care 1 S11 - Asocierea factorilor de mediu cu
influențează depozitarea și animalele specific zonelor geografice
transportul produselor alimentare - Stabilirea raţiei de hrană pentru diferite
- Producția și etichetarea specii de animale domestice
produselor ecologice și rolul
acestora în asigurarea sănătății 1 S12 Proiectul „Ambalaj pentru un produs
alimentar” etichetarea ecologică
Realizarea ambalajelor produselor
alimentare

Calitate, economie,

4
antreprenoriat 1 S13 - Fişa de autoevaluare
- Valorificarea producției vegetale
și animaliere
- Promovarea producției vegetale
și animaliere

4. Creșterea animalelor de
companie
Tehnologii - Proiect/ Referat,, Animalul meu
Elemente de tehnologia creşterii 1 S14 preferat”
animalelor de companie (hrănirea
şi îngrijirea lor)
Calitate, economie,
antreprenoriat
Norme de igienă în creşterea 1 S15
animalelor de companie
 Recapitulare

I. Alimente 1.1 Executarea unor 1. Alimentația echilibrată a - Studii de caz


și produse produse/lucrări creative simple omului și satisfacerea nevoii de - Piramida nevoilor
alimentare pe baza unei fișe tehnologice hrană - Colaje imagini alimente și produse
date, selectând materiile prime, Dezvoltare durabilă alimentare
materialele, unelte/ ustensile/ - Alimente de origine minerală 1 S16 - Fișe de documentare
dispozitive/aparate adecvate - Alimente de origine vegetală 1 S17 - Ilustrate/colaje/prezentări
1.2 Identificarea unor date, - Alimente de origine animală 1 S18
mărimi, relaţii, procese şi  Autoevaluare
fenomene specifice matematicii
şi ştiinţelor în realizarea unui 2. Calitatea produselor - Studiu de caz
produs alimentare - Fișe de documentare
1.3 Analizarea produselor pe Calitate, economie, 1 - Experiment privind perisabilitatea
baza unor criterii stabilite antreprenoriat produselor alimentare
2.2 Selectarea produselor și a - Proprietăţi organoleptice S19 - Calcularea valorii nutritive şi a valorii
tehnologiilor din perspectiva - Valoarea nutritivă,energetică și energetice a alimentelor pe bază de
păstrării calității mediului și a estetică S20 tabele si etichete ale ambalajelor
sănătății Design
Elemente de desen geometric 1
5
3.2 Manifestarea abilităţii de a
lucra individual şi în echipe  Recapitulare 1 S21 - Aplicaţii recapitulative
pentru rezolvarea unor probleme
III. 1.1 Executarea unor 1.Tehnologii de preparare a - Proiectul „Bucătăria”- împărțiți clasa
Prepararea produse/lucrări creative simple hranei în patru grupe: Grupa vaselor, Grupa
și servirea pe baza unei fișe tehnologice Tehnologii ustensilelor,Grupa dispozitivelor și
alimentelor date, selectând materiile prime, - Bucătăria şi dotarea acesteia 1 S22, Grupa aparatelor- realizați un afiș cu
materialele, informații și desene prin care să
unelte/ustensile/dispozitive/apar - Factori de confort în bucătărie 1 S23 evidențiați utilitatea obiectelor din
ate adecvate 1 grupa pe care o reprezentați
- Prepararea hranei și servirea 1 1 S25, 26 - Proiectul „Salată din legume” /fructe”
1.2 Identificarea unor date, mesei S27 - Proiectul „Tartine asortate”
mărimi, relaţii, procese şi - Conservarea alimentelor - Proiectul „Sucul natural din fructe/
fenomene specifice matematicii legume”
şi ştiinţelor în realizarea unui Calitate, economie, - Proiectul „ Borcan cu murături”
produs antreprenoriat - Vizită la un târg de produse
- Norme de igienă la prepararea 1 S28 alimentare
1.3 Analizarea produselor pe hranei - Activități practice de decorare,
baza unor criterii stabilite de - Norme specifice de securitate şi aranjare şi servire a mesei
comun acord sănătate în muncă 1 S29 - Întocmirea unui meniu
Dezvoltare durabilă - Realizarea unui pliant de promovare a
2.1 Argumentarea utilizării Factori de mediu care influenţează produselor tradiţionale preparate în
normelor de igienă, a măsurilor prelucrarea produselor alimentare echipe
de sănătate și securitate în S30 - Componente ale portofoliului
muncă, de prevenire și stingere a Tehnologii - Fișă tehnologică
incendiilor, specifice condițiilor Tehnologii tradiţionale şi moderne 1 - Activități practice de realizare a unor
reale de muncă de preparare a alimentelor preparate alimentare simple
- Vizionarea de filme
2.2 Selectarea produselor și a documentare/didactice
tehnologiilor din perspectiva - Desfășurarea în şcoală a unor
păstrării calității mediului și a minicampanii de informare cu privire la
sănătății respectarea regulilor specifice de
igienă, a măsurilor de sănătate și
3.1 Identificarea unor modele de securitate a muncii
profesionişti în domeniile - Exerciţii de identificare de procese,

6
explorate fenomene simple specifice ştiinţelor
2. Alimentația omului, - calcularea cu aproximație a valorii
3.2 Manifestarea abilităţii de a satisfacerea nevoii de hrană energetice/nutritive
lucra individual şi în echipe Dezvoltare durabilă 1 S31 - Realizarea de activităţi practice : o
pentru rezolvarea unor probleme - Alcătuirea meniurilor. Criterii broșură care să cuprindă câte un meniu
de întocmire a meniurilor 1 S32 pentru ocazii speciale
- Obiceiuri alimentare ale - Exerciţii de identificare de procese,
elevilor fenomene simple specifice ştiinţelor
- Concepeți o invitație pentru prietenii
voștri. Întocmiți un meniu pentru
petrecerea voastră..
- Culege informații despre obiceiuri
alimentare specifice popoarelor, după
criterii culturale, religioase și
elaborează fișa de documentare.
3. Produse alimentare și - Întocmirea unui meniu pentru diferite
servicii din alimentație evenimente,respectând principiile unei
Calitate, economie, alimentații sănătoase și echilibrate
antreprenoriat - Redactați o sesizare către Oficiul
- Calitatea produselor şi a 1 S33 pentru Protecția Consumatorilor/
serviciilor din alimentaţie Autoritatea Națională pentru Protecția
- Protecţia consumatorului Consumatorilor pentru sesizarea unor
- Valorificarea şi promovarea aspecte referitoare la calitatea unui
produselor alimentare produs apreciat de voi.
Design - Exerciţii de aranjare și decorare a
Elemente de desen geometric 1 S34 mesei și a platourilor pentru un mic
aplicate la aranjarea şi decorarea dejun – elemente de desen geometric –
mesei exerciţiile
Activităţi/ocupaţii/meserii 1 S35 - Proiect „Șervețelul minunat”
Activităţi şi ocupaţii din - Fișă tehnologică
domeniul preparării şi servirii - Activități practice de decorare,
alimentelor aranjare şi servire a mesei
 Recapitulare - Exerciţii de aranjare și decorarea
mesei și a platourilor pentru un mic
• Evaluare dejun – elemente de desen geometric

7
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială” Mihail Sadoveanu” Vaslui
Disciplina: Educație tehnologică
Nr. de ore/an: 34 ore/an
Nr. de ore/săptămână: 1 oră/săptămână
8
Clasa: a VI-a
Profesor: ing. Șteoboranu Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICATII PRACTICE


ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Conform programei școlare aprobată prin O.M. cu nr.
3393/28.02.2017

Unitatea de învățare Competențe generale şi specifice Domenii de Conținuturi Nr de ore Săpt. Produsul/lucra
conținut alocate rea de
realizat/aplicați
a practică
(exemple)
I.LOCALITATE 1. Realizarea practică de produse Tehnologii Introducere in studiul disciplinei.
A. utile și/sau de lucrări creative pentru Cladirile 1 S1 – Activitate în
18 ORE activități curente şi valorificarea Design 1.Mediul construit. echipe
Calitate, 2.Destinaţii şi amplasări ale 1 S2, – Proiectul
acestora
economie și clădirilor.Alcătuirea constructivă. 1 S3 „Clădiri din
1.1 Executarea unor produse antreprenoria 3.Elemente de confort ambiental. 1 S4 localitatea
t 4.Calitatea in constructii. Reguli de 1 S5 mea”
simple/machete pornind de la o fișă
urbanism Fișa pentru
tehnologică realizată cu sprijin din 5.Recapitularea U.I. Aplicatie practica. 1 S6 activitatea
partea profesorului
personală
1.2 Utilizarea achiziţiilor de bază din
matematică şi ştiinţe pentru realizarea
unui produs, în condiţii de eficienţă

1.3 Aprecierea calității produselor


realizate din perspectiva reinvestirii
beneficiilor obținute

2. Promovarea unui mediu


tehnologic favorabil dezvoltării
Alimentarea si distributia utilitatilor – Studiu de
durabile 1.Reţele de utilitati: caz: Reţelele
 De apă-canalizare de utilităţi din
9
2.1 Selectarea măsurilor de securitate  De gaze localitatea mea
în muncă, de prevenire și stingere a  De energie termică
incendiilor aplicabile în diverse  De energie electrică 1 S7 – Identificarea
 De telecomunicaţii 1 , S8 reţelelor de
contexte de activitate
telecomunicaţi
2.2 Identificarea de modalități pentru i utilizate în
economisirea resurselor și pentru 2.Autoevaluare/evaluare prezent,determ
reutilizarea deșeurilor inarea
1 S9 elementelor
3. Explorarea intereselor și componente;
aptitudinilor pentru
ocupații/profesii, domenii –
profesionale și antreprenoriat în Autoevaluare
vederea alegerii parcursului şcolar şi
Tehnologii Transporturi – Aplicatii
profesional
1.Cai si mijloace de transport 1 S10 practice:
3.1 Argumentarea preferințelor Design -sa
 Calitate, 2.Educatie stradala 1 S11 confectionăm
personale pentru
economie 3.Siguranta si securitate in transporturi 1 S12 un mijloc de
activităţi/meserii/profesii explorate prin și transport din
experienţa direct antrepren 4.Traditional si modern in transporturi 1 S13 materiale
oriat reciclabile;
3.2 Realizarea unor activități/produse  Meserii/ 5.Calitatea serviciilor de transport si a 1 S14 -Proiect: Căi şi
inovative pe baza Profesii/ serviciilor postale. mijloace de
descompunerii/recompunerii/reutilizări Ocupatii transport-
i creative a elementelor unor produse 6.Activitati,ocupatii si meserii in transport. 1 S15 pagina 26
inițiale date -portofoliu
,,transportul de
persoane/trans
portul de
marfa
-identificarea
semnelor de
circulatie
-Proiect:
Elevul-
pieton,biciclist
sau călător.-
10
pagina 29
Proiect:
Destinaţia de
vacanţă-pagina
35
Test de
evaluare-
pagina 36
Dezvoltare PROTEJAREA SI SIGURANTA Proiect :
durabila MEDIULUI CONSTRUIT/2 lectii Economisirea
1.Solutii de protejare a mediului energiei
2.Siguranta si securitate in constructii. electrice şi
Traditional si modern in constructii 1 S16 termice,acasă
şi în localitate
1 S17 -amenajarea
spatiilor verzi
Studiul de caz:
Siguranţa şi
securitatea în
şcoala noastră

Recapitularea U1-Localitatea 1 S18 Activitate pe


echipe
Test de
evaluare

I.LOCUINTA 1.1 Executarea unor produse Tehnologii Designul locuintei -intocmire


9 ORE simple/machete pornind de la o fișă Design 1.Limbaj 1 S19 plan de
tehnologică realizată cu sprijin din Calitate, grafic:vedere,proiectie,scara,proportii. locuinta
economie și folosind ex.de
partea profesorului
antreprenoria 2.Planul locuintei. Scheme 1 S20 la.
1.2 Utilizarea achiziţiilor de bază din t functionalfuncţionale pentru locuinţe. -realizarea
Dezvoltare unei scheme
matematică şi ştiinţe pentru realizarea
durabila 1 S21 functionale
unui produs, în condiţii de eficienţă 3.Amenajare si decorarea locuinţei. pt.o locuinta
1 S22 -activitatea
1.3 Aprecierea calității produselor individuala
realizate din perspectiva reinvestirii 4.Buget financiar,buget de timp,disciplina -intocmire

11
beneficiilor obținute bugetului necesar realizarii unui produs. buget pt.un
produs
2.1 Selectarea măsurilor de securitate -autoevaluare-
în muncă, de prevenire și stingere a
incendiilor aplicabile în diverse Design Machete pentru locuinte -aplicatie
1.Macheta pentru bucătărie. 1 S23 practica
contexte de activitate
2.Macheta pentru casă. 1 S24 individuala:
3. Macheta pentru clădire. realizare
2.2 Identificarea de modalități pentru
1 S24 macheta
economisirea resurselor și pentru bucătăriei
reutilizarea deșeurilor -aplicatie in
echipa:
3.1 Argumentarea preferințelor macheta unei
personale pentru locuinte-
activităţi/meserii/profesii explorate prin Proiect:
experienţa direct Elemente de
mobilier
3.2 Realizarea unor activități/produse pentru
inovative pe baza locuinţă.
descompunerii/recompunerii/reutilizări Proiect :
Clădirea casei
i creative a elementelor unor produse
mele.
inițiale date

Oamenii si munca lor


Meserii/ 1.Activitati,ocupatii si meserii din
Profesii/ constructii; -intocmire
Ocupatii 2. Activitati,ocupatii si meserii din 1 S25 unei fise de
amenajari interioare-exterioare si 1 S26 post (la fiecare
peisagistica;
din cele 2
lectii);

-Test de
evaluare

12
II. SCOALA 1.1 Executarea unor produse Design -intocmire
7 ORE simple/machete pornind de la o fișă Tehnologii Designul scolii tabele
tehnologică realizată cu sprijin din Calitate, 1.Elemente de limbaj grafic: cotede 1 S27 cuprinzând
economie și gabarit,scară si proportii). reprezentari
partea profesorului
antreprenoria 2.Planul scolii. Scheme functionale pentru conventionale
1.2 Utilizarea achiziţiilor de bază din t şcoli. de mobilier.
Dezvoltare 3.Amenajarea si decorarea scolii 1 S28 -aplicatie
matematică şi ştiinţe pentru realizarea
durabila practica:
unui produs, în condiţii de eficienţă 1 S29 planul şcolii
-proiect de
1.3 Aprecierea calității produselor echipa:
realizate din perspectiva reinvestirii reamenajarea
beneficiilor obținute si decorarea
sălii de clasă.
2.1 Selectarea măsurilor de securitate
în muncă, de prevenire și stingere a
incendiilor aplicabile în diverse
contexte de activitate

2.2 Identificarea de modalități pentru


economisirea resurselor și pentru
reutilizarea deșeurilor

3.1 Argumentarea preferințelor


personale pentru
activităţi/meserii/profesii explorate prin
experienţa direct

3.2 Realizarea unor activități/produse


inovative pe baza Tehnologii Machete pentru clasă, scoală, cartierul -aplicatie
descompunerii/recompunerii/reutilizări scolii/3 l. practica
i creative a elementelor unor produse 1.Constructia la scara a unor machete: sala individuala:
inițiale date de clasa 1 S30 element de
2.Macheta pentru scoală. mobilier
3.Macheta pentru cartier. 1 S31 pt.sala mea de
1 S32 clasa
-proiect de
echipa: sala
13
noastra de
clasa;
Toate Recapitulare-evaluare S33 Test de
domeniile de 1.RecapitulareU.I. din sem.II 1 evaluare
continut 2.EvaLuare anuala. S34
1

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială” Mihail Sadoveanu” Vaslui


Disciplina: Educație tehnologică
Nr. de ore/an: 34 ore/an

14
Nr. de ore/săptămână: 1 oră/săptămână
Clasa: a VII-a
Profesor: ing. Șteoboranu Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICATII PRACTICE


ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Conform programei școlare aprobată prin O.M. cu nr. 5097/10.09.2009

MODULUL I : MATERIALE ŞI TEHNOLOGII – 18 ore( materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă)

Nr . Unitatea de Competente specifice Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


Crt. învățare ore
1. Prezentarea Prezentarea disciplinei;Evaluare iniţială; 2 S1 Evaluare
disciplinei Norme de sănătate şi securitate în muncă la S2 inițiala
orele de ET, prevenirea şi stingerea
incendiilor
2. Materii prime şi 1.1 Identificarea materiilor prime şi Materii prime şi materiale-generalităţi; 6 S3 Realizarea
materiale materialelor în funcţie de proprietăţile Materii prime şi materiale metalice: S4 de panouri
specifice ale acestora; provenienţă, clasificare, proprietăţi; S5 cu mostre
1.2 Identificarea efectelor tehnologiilor de Materii prime si material plastic: S6 de materiale
obţinere a materiilor prime, a semifabricatelor şi proveniență, clasificare; proprietati; S7
a produselor finite asupra mediului şi societăţii. Cauciucul: provenienta, clasificare; S8
proprietati;
Materii prime şi materiale din
sticlă:provenienţă, clasificare, proprietăţi;
Recapitulare-evaluare.
Analiza produselor din materiale studiate:
fişa de analiză
3. Analiza de 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în Analiza produselor din materiale studiate: 1 S9 Evaluare
produs/gama de funcţie de calitate şi preţ; fişa de analiză. formativă
produs 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse
diferite utilizând terminologia şi simbolurile
specifice domeniului.
4. Realizarea unui 2.1 Selectarea materiilor prime şi materialelor Elemente de limbaj grafic; fişa 6 S10 Studiul fişei
produs metalice, plastice, cauciuc şi sticlă pentru tehnologică-noţiuni generale; S11 tehnologică
15
obţinerea produselor; Operaţii de pregătire, prelucrare, finisare S12
2.2 Executarea unor operaţii tehnologice de din procesul tehnologic de realizare a unui S13
pregătire, de prelucrare şi finisare pentru produs simplu; S14
realizarea unui produs pe baza fisei tehnologice Realizarea unui produs din materialele S15
studiate;

5. Evaluarea şi 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în Evaluarea si valorificarea produselor din 1 S16 Evaluare
valorificarea funcţie de calitate şi preţ; materiale metalice, material plastic, cauciuc, formativă
produselor 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse sticla.
diferite utilizând terminologia şi simbolurile
specifice domeniului
6. Activităţi şi 4.1 Analizarea relaţiilor dintre tipuri de Activităţi şi meserii specifice 1 S17 Evaluare
meserii activităţi şi realizării produselor din metal, plastic, formativă
specifice meserii specifice acestora. cauciuc, sticlă
7. Recapitulare- 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse Obţinerea, utilizarea şi valorificarea 1 S18 Evaluare
evaluare diferite produselor din materiale metalice, sumativa
sumativă utilizând terminologia şi simbolurile specifice materiale plastice, cauciuc, sticlă
domeniului.

Clasa a VII- a MODULUL II: TEHNOLOGII DE COMUNICATII SI TRANSPORT – 16 ore

Nr . Unitatea de Competente specifice Continuturi Nr. Sapt Observatii


Crt. invatare ore
1. Sisteme de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi Noţiuni generale. Structura sistemelor de 1 S19
comunicaţii transport şi efectele lor asupra omului şi a comunicaţii şi transporturi. Evaluare
şi mediului; iniţială
transporturi 1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua
de comunicaţii şi cea de transport.
2. Reţele de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi Noţiuni generale; 5 S20
comuni-caţii şi transport şi efectele lor asupra omului şi a Reţele de telecomunicaţii; S21
telecomu- mediului; Reţele informatice; S22 S23
nicaţii 1.3 să explice complementaritatea dintre reţeaua Reţeaua de telefonie fixă; S24 Evaluare
de comunicaţii şi cea de transport; Reţeaua de telefonie mobilă; formativă
2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de Reţele radio şi de televiziune;

16
comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii; Sistemul poştal.
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia
specifică comunicaţiilor şi transporturilor;
3.2. Să selecteze pentru uzul personal informaţii
din diverse surse referitoare la comunicaţii şi
transporturi.
3. Reţele de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi Noţiuni generale-căi, noduri, terminale; 4 S26 Realizare
transport transport şi efectele lor asupra omului şi a Reţele de transport terestru (rutier, feroviar); S27 S28 a unui
mediului; Reţele de transport pe apă; S29 pliant cu
1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua Reţele de transport aerian. reţelele de
de comunicaţii şi cea de transport; transport
2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de
comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii;
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia
specifică şi transporturilor; Evaluare
3.2 Să selecteze pentru uzul personal informaţii formativă
din diverse comunicaţiilor surse referitoare la
comunicaţii şi transporturi.
4. Mijloace şi 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi Transportul de persoane; 1 S30 Evaluare
tehnologii de transport şi efectele lor asupra omului şi a Transportul de mărfuri. formativa
realizare a mediului;
transportului 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia
specifică comunicaţiilor şi transporturilor.
5. Comunicaţii şi 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de Comunicaţii şi limbaj grafic în transporturi 2 S31-32 Realizarea
limbaj grafic în comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii; de colaje
transporturi 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia
specifică comunicaţiilor şi transporturilor.
6. Calitatea 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de Calitatea serviciilor de comunicaţii şi 1 S33 Evaluare
serviciilor comunicaţii pentru realizarea unor aplicaţii; transport. formativa
de comunicaţii 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia
şi specifică comunicaţiilor şi transporturilor.
transport
7. Impactul 1.5. Să propună soluţii de protejare a mediului în Impactul dezvoltării comunicaţiilor şi 1 S34 Evaluare
dezvoltării condiţiile transportului actual; transporturilor asupra individului şi societăţii formativa
comunicaţiilor şi 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de Poluarea şi soluţiile de protejare a mediului
17
transporturilor serviciile de comunicaţii şi transport existente şi
asupra, de
individului, perspectivă
mediului si
societatii
8. Recapitulare, 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de Tehnologii de comunicaţie şi transport din 1 S35 Evaluare
evaluare finală serviciile de comunicaţii şi transport existente şi jurul nostru sumativa
de perspectivă

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială” Mihail Sadoveanu” Vaslui


Disciplina: Educație tehnologică
Nr. de ore/an: 33 ore/an
18
Nr. de ore/săptămână: 1 oră/săptămână
Clasa: a VIII-a
Profesor: ing. Șteoboranu Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICATII PRACTICE


ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Conform programei școlare aprobată prin O.M. cu nr. 5097/10.09.2009

MODULUL I: ENERGIE- 18 ORE


Nr . Unitatea de Competente specifice Conținuturi Nr. Săpt. Observații
Crt. învățare ore
1. Prezentarea 1.1 Identificarea formelor de energie, a surselor Prezentarea disciplinei; Evaluare iniţială;
disciplinei şi a Norme de sănătate şi securitate în muncă la 1 S1 Evaluare
principalelor tehnologii de obţinere a energiei; orele de ET, prevenirea şi stingerea iniţială
1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de incendiilor.
producere
a energiei şi utilizarea ei asupra mediului;
3.1 Valorificarea limbajului tehnic
specific domeniului energetic.
2. 1.1 Identificarea formelor de energie, a surselor Forme de energie: mecanică, termică,
şi a chimică, luminoasă, electrică.
principalelor tehnologii de obţinere a energiei; S2 Evaluare
Forme 2.1 Analizarea modalităţilor de valorificare 1 formativă
de eficientă
energie a resurselor din domeniul energetic;
3.1 Valorificarea limbajului tehnic
specific domeniului.
3. 3.1 Valorificarea limbajului tehnic Surse de energie primară si secundară. 1 S3 Portofoliu
specific cu sursele
domeniului energetic de energie
Surse de din tara
energie noastră.
4. Elemente 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de Elemente de limbaj grafic specific 1 S4
de limbaj producere

19
grafic specific a energiei şi utilizarea ei asupra mediului;
2.1 Analizarea modalităţilor de valorificare
eficientă
a resurselor din domeniul energetic;
5. 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de Transformări energetice;
Tehnologii de producere Obţinerea în mecanice, electrice, termice; S5- S8 Realizarea
Obţinere a a energiei şi utilizarea ei asupra mediului; 4 unei machete
energiei 3.1 Valorificarea limbajului tehnic
specific domeniului energetic.
6. Transportul, 1.1 Identificarea formelor de energie, a surselor Transportul şi distribuţia prin sistem
distribuţia şi şi a energetic naţional; 3 S10-S12
consumul de principalelor tehnologii de obţinere a energiei; Domenii de utilizare; Evaluare
energie 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de Consumatori de energie. formativă
producere Recapitulare/evaluare S13
a energiei şi utilizarea ei asupra mediului; 1
3.1 Valorificarea limbajului tehnic
specific domeniului energetic.
7. Energia în 1.3 Compararea diferitelor forme de Forme de energie şi utilizarea lor în
gospodărie energie gospodărie;
utilizate în gospodărie; Circuite electrice din locuinţă;
2.1 Analizarea modalităţilor de valorificare Consumatori electrocasnici; S14-S16 Evaluare
eficientă Metode de economisire a energiei. 3 prin
a resurselor din domeniul energetic; proiecte
2.2 Descrierea rolului funcţional al
elementelor
dintr-o schemă electrică;
3.1 Valorificarea limbajului tehnic
specific domeniului energetic;
8. Impactul 1.2 Analizarea efectelor tehnologiilor de Impactul tehnologiilor de producere şi Evaluare
tehnologiilor producere utilizare a energiei asupra omului şi a 1 S17 formativă
de a energiei şi utilizarea ei asupra mediului; mediului.
producere şi 3.1 Valorificarea limbajului tehnic specific
utilizare domeniului energetic.
a energiei
asupra

20
omului şi a
mediului
9. Recapitulare 3.1 Valorificarea limbajului tehnic Forme de energie: producere, transport, S18 Evaluare
/evaluare specific distribuţie şi utilizare. 1 sumativă
domeniului energetic.

Clasa a VIII – a MODULUL II :DOMENII PROFESIONALE-15 ore


Nr . Unitatea de Competente specifice Conținuturi Nr. Săpt Observații
Crt. învățare ore .
1. Domenii 1.2 Identificarea unor domenii de activitate în Termeni şi noţiuni specifice; 3 S19 Evaluare
profesionale. funcţie de profesii si meserii; Specificul profesional al diferitelor zone S20 formativă
Specificul 4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu geografice S21
profesional al nevoile şi Domenii profesionale noi.
diferitelor resursele zonei geografice şi cu dinamica pe
zone piaţa muncii
geografice
2. Rute de 1.1 Identificarea diferitelor rute de formare Rute de formare profesională; 2 S22 Evaluare
formare profesională oferite de învăţământul românesc; Competenţe profesionale:descriere. S23 formativă
profesională 2.1 Descrierea principalelor competenţe
profesionale ale personalului angajat în diverse
domenii de activitate;
4.1 Elaborarea unor strategii pentru viitoarea
meserie în concordanţă cu propriile interese şi
aptitudini
3. Cererea si 2.3 Analizarea cererii şi ofertei pe piaţa muncii; Cerere şi ofertă pe piaţa muncii; 2 S24 Realizarea
oferta pe 3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a Portofoliul în vederea obţinerii unui loc de S25 de portofolii
piața muncii termenilor şi muncă cu Scrisori
simbolurilor învăţate; de Intentie
4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu si CV-uri
nevoile şi resursele zonei geografice şi cu
dinamica pe piaţa muncii.
4. Calitatea 3.1 Valorificarea într-un mesaj propriu a Angajarea, structura unei întreprinderi, fisa 3 S26 Evaluare
muncii. termenilor şi simbolurilor învăţate; postului, calitatea muncii; S27 formativă
21
Comportame 4.2 Realizarea unui plan propriu de dezvoltare Comportamentul in afaceri S28
ntul in afaceri profesională în funcţie de competenţele
personale şi de caracteristicile pieţei muncii.
5. 1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra Tendinţe în evoluţia pieţei muncii, 1 S29 Evaluare
Tendinţe în evoluţiei prof, şi mediului; mobilitate ocupaţională. formativă
evoluţia pieţei 4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu
muncii nevoile şi resursele zonei geografice şi cu
dinamica pe piaţa muncii
6. Protecţia 1.3 Analizarea impactului tehnologiei asupra Protecţia mediului în contextul diferitelor 1 S30 Evaluare
mediului în evoluţiei prof, şi mediului. domenii profesionale. formativă
contextul
diferitelor
domenii
profesionale
7. Planul de 2.2Elaborarea după model a unui plan simplu Planul de afaceri:condiţii de elaborare, etape 2 S31 Realizarea
afaceri de afaceri de realizare; S32 de planuri
pentru obţinerea unui produs sau a unui serviciu. Modele de planuri de afaceri. de afaceri
8. Recapitulare – 3.1Valorificarea într-un mesaj propriu a Recapitulare - formarea profesională şi 1 S33 Evaluare
formarea termenilor şi simbolurilor învăţate. obţinerea unui loc de muncă sumativă
profesională şi
obţinerea unui
loc de muncă.

S9*Săptămâna altfel - ,,Să știi mai multe să fii mai bun!”

22