Sunteți pe pagina 1din 12

Modulul 1. Construcția și mentenanța motoarelor cu ardere internă.

Scopul modulului: Formarea competenţei profesionale specifice de executare a lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a motoarelor cu ardere
internă, formarea competenţelor profesionale generale de organizare a locului de muncă pentru mentenanţa motoarelor cu ardere internă, aplicarea
normelor de securitate şi sănătate în muncă la executarea lucrărilor.
Administrarea modulului:

Unităţi de competenţă IT IP Total


UC 1. Construcția și mentenanța mecanismului motor. 10 12 22
UC 2. Construcția și mentenanța mecanismului de distribuţie a gazelor. 8 6 14
UC 3. Construcția și mentenanța instalației de răcire. 6 6 12
UC 4. Construcția și mentenanța instalației de ungere. 8 6 14
Construcția și mentenanța instalațiilor de alimentare pentru motoarele cu aprindere prin
UC 5. 8 6 14
scânteie.
UC 6. Construcția și mentenanța instalațiilor de alimentare a motoarelor cu aprindere prin compresie. 8 6 14
Evaluare modul 2 6 8
Total 50 48 98
Achiziţii teoretice şi practice:

Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 1. – Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului motor
 Identificarea şi localizarea componentelor - Construcţia generală a motoarelor cu LP 1. Determinarea stării tehnice
mecanismului motor (bielă-manivelă). ardere internă. generale de funcționare a motorului
 Aprecierea funcţională calitativă şi - Parametrii constructivi și mărimi cu ardere internă.
cantitativă. - caracteristice ale motoarelor cu ardere LP 2. Întreținerea tehnică a
 Starea tehnică a componentelor internă cu piston. mecanismului motor.
mecanismului, motor. - Clasificarea motoarelor cu ardere internă. LP 3. Demontarea-montarea
 Consultarea şi stabilirea nomenclaturii - Principiul de funcționare a motoarelor cu motorului cu ardere internă de pe
lucrărilor de întreţinere tehnică a ardere internă. cadru/caroserie.
mecanismului motor în corespundere cu - Ciclurile reale de funcționare a LP 4. Demontarea-montarea părților
recomandările producătorilor de automobile. motoarelor cu ardere internă. componente ale mecanismului motor.
 Consultarea recomandărilor producătorilor - Rolul mecanismului motor. LP 5. Curățarea/spălarea și
de automobile şi determinarea condiţiilor - Rolul și părțile componente a organelor defectarea pieselor mecanismului
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere fixe și mobile ale mecanismului motor. motor.
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
tehnică și reparaţie curentă a mecanismului
motor. - Simptomele mecanismului motor,
 Selectarea echipamentelor şi SDV defectele, metodele de depistare și
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor) remediere.
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere - Lucrările de întreținere tehnică a
tehnică sau reparaţie curentă a mecanismului mecanismului motor.
motor. - Recomandările și condițiile tehnice la
 Selectarea materialelor de exploatare realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
utilizate la întreţinerea tehnică a sau reparaţie curentă a mecanismului
mecanismului motor în corespundere cu motor.
recomandările producătorilor de automobile. - Echipamentele şi SDV (sculele,
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică dispozitivele şi verificatoarele) pentru
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
amecanismului motor.
sau reparaţie curentă a mecanismului
 Executarea lucrărilor de demontare –
motor.
remontarea a motorului cu ardere internă.
- Materialele de exploatare utilizate la
 Executarea lucrărilor de dezasamblare –
întreţinerea tehnică a mecanismului motor.
asamblare a componentelor mecanismului - Procesele tehnologice de întreţinere
motor. tehnică și reparație curentă a
 Defectarea componentelor (pieselor) mecanismului motor.
mecanismului motor. - Normele de securitate şi sănătate în
 Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de muncă la executarea lucrărilor de
piese de schimb, de materiale consumabile întreţinere tehnică și reparație curentă a
necesare la reparaţie curentă a mecanismului mecanismului motor.
motor. - Măsurile pentru protecţia mediului
 Verificarea calităţii reparării componentelor ambiant.
mecanismului motor.
Total 10 12
Nr. Nr.
Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
Abilităţi ore ore
Unitatea de competenţă 2. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a mecanismului de distribuţie a gazelor
 Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul mecanismului de distribuție a LP 6. Întreținerea tehnică a
mecanismului de distribuţie. gazelor. mecanismului de distribuție a
 Aprecierea funcţională calitativă şi - Clasificarea mecanismului de distribuție gazelor.
cantitativă starea tehnică a componentelor a gazelor. LP 7. Demontarea-montarea părților
mecanismului de distribuţie a gazelor. - Construcția și principiul de funcționare a componente ale mecanismului de
 Selectarea echipamentelor şi SDV mecanismului de distribuție a gazelor. distribuție a gazelor.
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor) - Soluții constructive ale mecanismului de LP 8. Defectarea părților
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere distribuție a gazelor. componente ale mecanismului de
tehnică sau reparaţie curentă a mecanismului - Simptomele mecanismului de distribuție distribuție a gazelor.
de distribuţie a gazelor. a gazelor, defectele, metodele de depistare
 Selectarea materialelor de exploatare și remediere.
utilizate la întreţinerea tehnică a - Lucrările de întreținere tehnică a
mecanismului de distribuţie a gazelor în mecanismului de distribuție a gazelor.
corespundere cu recomandările - Recomandările și condițiile tehnice la
producătorilor de automobile. - realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a mecanismului de
amecanismului de distribuţie a gazelor. distribuție a gazelor.
 Executarea lucrărilor de demontare – - Echipamentele şi SDV (sculele,
remontare a mecanismului de distribuţie a dispozitivele şi verificatoarele) pentru
gazelor. realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
sau reparaţie curentă a mecanismului de
 Executarea lucrărilor de dezasamblare –
distribuție a gazelor.
asamblare a componentelor mecanismului de
- Materialele de exploatare utilizate la
distribuţie a gazelor.
- întreţinerea tehnică a mecanismului de
 Defectarea componentelor(pieselor)
distribuție a gazelor.
mecanismului de distribuţie a gazelor.
- Procesele tehnologice de întreţinere
 Stabilirea nomenclaturi şi necesarului de tehnică și reparație curentă a
piese de schimb, de materiale consumabile mecanismului de distribuție a gazelor.
necesare la reparaţia curentă a mecanismului - Normele de securitate şi sănătate în
de distribuție a gazelor. muncă la executarea lucrărilor de
 Verificarea calităţii reparării componentelor întreţinere tehnică și reparație curentă a
mecanismului de distribuţie a gazelor. mecanismului de distribuție a gazelor.
 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate - Măsurile pentru protecţia mediului
în muncă, protecţia mediului ambiant. ambiant.
Total 8 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 3. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de răcire.
 Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul instalației de răcire. LP 9. Întreținerea tehnică a
instalației de răcire. - Lichide de răcire a MAI (Motoare cu instalației de răcire.
 Aprecierea funcţională calitativă şi Ardere Internă). LP 10. Demontarea-montarea
cantitativă, starea tehnică a componentelor - Clasificarea instalațiilor de răcire. elementelor componente ale
instalației de răcire. - Construcția și principiul de funcționare a instalației de răcire.
 Selectarea echipamentelor şi SDV instalațiilor de răcire.
(sculelor,dispozitivelor şi verificatoarelor) - Soluții constructive ale instalațiilor de
pentru realizarea lucrărilor de întreţinere răcire.
tehnică și reparaţie curentă a instalației de - Simptomele instalației de răcire defectele
răcire. metodele de depistare și remediere.
 Selectarea materialelor de exploatare - Lucrările de întreținere tehnică a
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației instalației de răcire.
de răcire în corespundere cu recomandările - Recomandările și condițiile tehnice la
producătorilor de automobile. realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a și reparaţie curentă a instalației de răcire.
instalației de răcire. - Echipamentele şi SDV (sculele,
 Executarea lucrărilor de demontare – dispozitivele şi verificatoarele) pentru
remontarea instalației de răcire. realizarea lucrărilorde întreţinere tehnică și
reparaţie curentă a instalației de răcire.
 Executarea lucrărilor de dezasamblare
- Materialele de exploatare utilizate la
asamblare a componentelor instalației de
întreţinerea tehnică a instalației de răcire.
răcire.
- Procesele tehnologice de întreţinere
 Defectarea componentelor(pieselor)
tehnică și reparație curentă a instalației de
instalației de răcire.
răcire.
 Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de - Normele de securitate şi sănătate în
piese de schimb, de materiale consumabile muncă la executarea lucrărilor de
necesare la reparaţia curentă a instalației de întreţinere tehnică și reparație curentă a
raciere. instalației de răcire.
 Verificarea calităţii reparării componentelor - Măsurile pentru protecţia mediului
instalației de răcire. ambiant.
 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 6 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 4. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalației de ungere
 Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul instalației de ungere. LP 11. Întreținerea tehnică a
instalației de ungere. - Uleiuri pentru MAI (Motoare cu Ardere instalației de ungere.
 Aprecierea funcţională calitativă şi Internă). LP 12. Demontarea-montarea
cantitativă, starea tehnică a componentelor - Construcția și principiul de funcționare a elementelor componente ale
instalației de ungere. instalației de ungere. instalației de ungere.
 Consultarea şi stabilirea nomenclaturii - Metode de ungere utilizate pentru
lucrărilor de întreţinere tehnică a instalației ungerea elementelor motorului.
de ungere în corespundere cu recomandările - Soluții constructive de instalații de
producătorilor de automobile. ungere.
 Consultarea recomandărilor producătorilor - Simptomele instalației de ungere,
de automobile şi determinarea condiţiilor defectele, metodele de depistare și
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere remediere.
tehnică și reparaţie curentă a instalației de - Lucrările de întreținere tehnică a
ungere. instalației de ungere.
 Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, - Recomandările și condițiile tehnice la
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru - realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică și și reparaţie curentă a instalației de ungere.
reparaţie curentă a instalației de ungere. - Echipamentele şi SDV (sculele,
 Selectarea materialelor de exploatare dispozitivele şi verificatoarele) pentru
utilizate la întreţinerea tehnică a instalației realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
de ungere în corespundere cu recomandările și reparaţie curentă a instalației de ungere.
producătorilor de automobile. - Materialele de exploatare utilizate la
- întreţinerea tehnică a instalației de
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a
ungere.
instalației de răcire.
- Procesele tehnologice de întreţinere
 Executarea lucrărilor de demontare –
tehnică și reparație curentă a instalației de
remontarea instalației de ungere.
ungere.
 Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Normele de securitate şi sănătate în
asamblare acomponentelor instalației de muncă la executarea lucrărilor de
ungere. întreţinere tehnică și reparație curentă a
 Defectarea componentelor(pieselor) instalației de ungere.
instalației de ungere.
 Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de
- Măsurile pentru protecţia mediului
piese de schimb, de materiale consumabile
ambiant.
necesare la reparaţia curentă a instalației de
ungere.
Total 8 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 5. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare pentru motoarele cu
aprindere prin scânteie
 Identificarea şi localizarea componentelor - Rolul instalației de alimentare. LP 13. Întreținerea tehnică a
instalațiilor de alimentare pentru MAS - Combustibili pentru MAS (motoare cu instalațiilor de alimentare cu benzină.
(motoarele cu aprindere prin scânteie). aprindere prin scânteie). LP 14. Demontarea-montarea
 Aprecierea funcţională calitativă şi - Noțiune de carburație. elementelor componente a
cantitativă, starea tehnică a componentelor - Construcția și principiul de funcționare a instalațiilor de alimentare cu benzin
instalațiilor de alimentare pentru MAS instalației de alimentare cu carburator. LP 15. Întreținerea tehnică a
(motoarele cu aprindere prin scânteie). - Dispozitivele de dozare ale instalațiilor de alimentare cu
 Consultarea şi stabilirea nomenclaturii carburatorului. combustibili gazoși.
lucrărilor de întreţinere tehnică a instalațiilor - Instalația de alimentare prin injecție de LP 16. Demontarea-montarea
de alimentare pentru MAS (motoarele cu benzină. elementelor componente a
aprindere prin scânteie),în corespundere cu - Construcția și principiul de funcționare a instalațiilor de alimentare cu
recomandările producătorilor deautomobile. instalației de alimentare cu injecție de combustibili gazoși.
 Consultarea recomandărilor producătorilor benzină.
de automobile şi determinarea condiţiilor - Soluții constructive de instalații cu
tehnice la realizarea lucrărilor de întreţinere injecție de benzină.
tehnică și reparaţie curentă a instalațiilor de - Instalații de alimentare cu combustibili
alimentare pentru MAS (motoarele cu gazoși.
aprindere prin scânteie). - Construcția și principiul de funcționare a
 Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, instalației de alimentare cu gaz lichifiat.
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru - Construcția și principiul de funcționare a
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică și instalației de alimentare cu gaz natural
reparaţie curentă a instalațiilor de alimentare comprimat.
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin - Soluții constructive ale instalațiilor de
scânteie). alimentare cu combustibili gazoși.
 Selectarea materialelor de exploatare - Simptomele instalațiilor de alimentare
pentru MAS (motoare cu aprindere prin
utilizate la întreţinerea tehnică a instalațiilor
de alimentare pentru MAS (motoarele cu scânteie), defectele, metodele de depistare
aprindere prin scânteie) în corespundere cu și remediere.
recomandările producătorilor de automobile. - Lucrările de întreținere tehnică a
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a - Instalațiilor de alimentare pentru MAS
instalațiilor de alimentare pentru MAS (motoarele cu aprindere prin scânteie).
(motoarele cu aprindere prin scânteie). - Recomandările și condițiile tehnice la
 Executarea lucrărilor de demontare – realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
remontarea a instalațiilor de alimentare și reparaţie curentă a instalațiilor de
pentru MAS (motoarele cu aprindere prin alimentare pentru MAS (motoare cu
scânteie). aprindere prin scânteie).
 Executarea lucrărilor de dezasamblare – - Echipamentele şi SDV (sculele,
asamblare a componentelor instalațiilor de - Dispozitivele şi verificatoarele) pentru
alimentare pentru MAS (motoarele cu realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
aprindere prin scânteie). și reparaţie curentă a instalațiilor de
 Defectarea componentelor (pieselor) alimentare pentru MAS (motoarele cu
instalațiilor de alimentare pentru MAS aprindere prin scânteie).
(motoarele cu aprindere prin scânteie) - Materialele de exploatare utilizate la
 Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de întreţinerea tehnică a instalațiilor de
piese de schimb, de materiale consumabile - alimentare pentru MAS (motoarele cu
necesare la reparaţie curentă a instalațiilor de - aprindere prin scânteie).
alimentare pentru MAS (motoarele cu - Procesele tehnologice de întreţinere
aprindere prin scânteie). tehnică și reparație curentă a instalațiilor
 Verificarea calităţii reparării componentelor de alimentare pentru MAS (motoarele cu
instalațiilor de alimentare pentru MAS aprindere prin scânteie).
(motoarele cu aprindere prin scânteie). - Măsurile pentru protecţia mediului
 Aplicarea normelor de securitate şi sănătate ambiant.
în muncă, protecţia mediului ambiant.
Total 8 6
Nr. Nr.
Abilităţi Cunoştinţe Lucrări practice recomandate
ore ore
Unitatea de competenţă 6. - Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a instalațiilor de alimentare a motoarelor cu
aprindere prin compresie
 Identificarea şi localizarea componentelor - Combustibili pentru MAC (motoarele cu LP 17. Întreținerea tehnică a
 instalațiilor de alimentare pentru MAC aprindere prin compresie). instalaților de alimentare a MAC
(motoarele cu aprindere prin compresie). - Părțile componente și principiul de (motoarele cu aprindere prin
 Aprecierea funcţională calitativă şi - funcționare a instalației de alimentare compresie).
cantitativă,starea tehnică a componentelor aMAC (motorului cu aprindere prin LP 18. Demontarea-montarea
instalațiilor de alimentare pentru MAC compresie). elementelorcomponente a instalațiilor
(motoarele cu aprindere prin compresie). - Construcția și principiul de funcționare a de alimentare a MAC (motoarele cu
 Consultarea şi stabilirea nomenclaturii elementelor instalației de alimentare diesel aprindere prin compresie).
lucrărilor de întreţinere tehnică a instalațiilor classic.
de alimentare pentru MAC (motoarele cu - Soluții constructive și principiul de
aprindere prin compresie), în corespundere funcționare a elementelor instalației de
cu recomandările producătorilor de alimentare a MAC (motoarelor cu
automobile. aprindere prin compresie) CDI,CDT,
 Selectarea echipamentelor şi SDV (sculelor, CDTI, CRDI,D-4D, sistemul de injecție
dispozitivelor şi verificatoarelor) pentru injector-pompă.
realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică și - Simptomele instalațiilor de alimentare a
reparaţie curentă a instalațiilor de alimentare MAC (motoarelor cu aprindere prin
pentru MAC (motoarele cu aprindere prin compresie), defectele, metodele de
compresie). depistare și remediere.
 Selectarea materialelor de exploatare - Lucrările de întreținere tehnică a
utilizate la întreţinerea tehnică a instalațiilor instalațiilor de alimentare pentru MAC
de alimentare pentru MAC (motoarele cu (motoarelor cu aprindere prin compresie).
aprindere princompresie) în corespundere cu - Recomandările și condițiile tehnice la
recomandările producătorilor de automobile. realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
 Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică a și reparaţie curentă a instalațiilor de
instalațiilor de alimentare pentru MAC alimentare pentru MAC (motoarelor cu
(motoarele cu aprindere prin compresie). aprindere prin compresie).
 Executarea lucrărilor de demontare – - Echipamentele şi SDV (sculele,
remontarea a instalațiilor de alimentare - Dispozitivele şi verificatoarele) pentru
pentru MAC. realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică
și reparaţie curentă ainstalațiilor de
 Executarea lucrărilor de dezasamblare –
alimentare pentru MAC (motoarelor cu
asamblare a componentelor instalațiilor de
aprindere prin compresie).
alimentare pentru MAC (motoarele cu
- Materialele de exploatare utilizate la
aprindere prin compresie).
întreţinerea tehnică a instalațiilor de
 Defectarea componentelor (pieselor)
alimentare pentru MAC (motoarelor cu
instalațiilor de alimentare pentru MAC
aprindere prin compresie).
(motoarele cu aprindere prin compresie).
- Procesele tehnologice de întreţinere
tehnică și reparație curentă a instalațiilor
de alimentare pentru MAC (motoarelor cu
 Stabilirea nomenclaturii şi necesarului de
aprindere prin compresie).
piese de schimb, de materiale consumabile
- Normele de securitate şi sănătate în
necesare la reparaţie curentă a instalațiilor de
muncă la executarea lucrărilor de
alimentare pentru MAC (motoarele cu
întreţinere tehnică și reparație curentă a
aprindere prin compresie).
instalațiilor de alimentare pentru MAC
 Verificarea calităţii reparării componentelor
(motoarelor cu aprindere prin compresie).
instalațiilor de alimentare pentru MAC . - Măsurile pentru protecţia mediului
ambiant.
Total 8 6

Precondiţii necesare pentru studierea modulului:


Studierea modulului Mentenanţa motoarelor cu ardere internă se va baza pe cunoștințele și abilitățile obținute din modulele:
- Executarea lucrărilor de lăcătuşărie şi asamblări mecanice
- Pregătirea pentru exploatare a automobilului
Specificaţii metodologice:
Conținutul modulului „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă” trebuie să fie abordat într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile
colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Curricumul modular „ Mentenanţa motoarelor cu ardere internă ” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în auditorii și laboratoare din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform
recomandărilor precizate în unităţile de competenţe enumerate mai sus.

Activităţile de învăţare-predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile
practice.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile
individuale de învăţare ale fiecărui elev. Acestea vizează următoarele aspecte:
aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de
informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, lucrul cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul
colectiv (de echipă, de grup), cum ar fi discuţiile, asaltul de idei, etc.
Folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor
din Curriculum; însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.
Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea moduluilui „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă” pot fi derulate
următoarele activităţi de învăţare:
 elaborarea de referate interdisciplinare;
 exerciţii de documentare din diferite surse (reviste de specialitate, cataloage de produse, internet, documentaţia tehnică furnizată de producători,
reprezentanţe sau unităţi de service);
 vizite de documentare la agenţii economici şi saloane auto;
 studii de caz asupra unor soluţii constructive pentru diferite componente ale motorului;
 vizionări de materiale video;
 discuţii.
Pentru formarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Mentenanţa motoarelor cu ardere internă”, se recomandă următoarele activităţi de
învăţare:
 exerciţii aplicative şi practice de identificare şi urmărire a funcţionării mecanismelor și instalațiilor motoarelor;
 exerciţii aplicative şi practice de identificare a materialelor auxiliare folosite la funcţionarea elementelor mecanismelor și instalațiilor motoarelor;
 exerciţii aplicative de citire a documentaţiei tehnice şi tehnologice.
 Se consideră ca nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat de fiecare dintre rezultatele învățării.
Sugestii de evaluare:
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ.
Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională. Evaluarea poate fi desfășurată cât
pentru cunoștințele teoretice atât și pentru abilitățile practice.
Evaluarea pentru cunoștințele teoretice se recomandă:
a. În timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de unitatea de competență: orale, scrise, practice.
Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit, evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
Va fi realizată pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de
evaluare specificat în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

b.Finală
Nr. crt. Criterii de realizare şi punctajul acumulat Indicatorii de realizare şi punctajul acumulat
Primirea şi planificarea sarcinii de Pregătirea postului de lucru pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere tehnică și
1. 30 10
lucru reparație curentă a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Selectarea utilajelor, echipamentelor de protecţie specifice sarcinii de lucru.
10
Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului
10
ambiant, normativele, caietului de sarcini.
Respectarea recomandărilor tehnologice în realizarea operaţiilor de control şi de
2. 50 10
Realizarea sarcinii de lucru reglaj ale a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Executarea operaţiilor tehnologice specifice de control şi reglaj ale mecanismelor
și instalațiilor motorului, înlocuirea pieselor uzate. 20
Executarea operaţiilor de remediere a defectelor conform diagnosticării
Utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de lucru specifice sarcinii de lucru.
10
Înlocuirea materialelor de exploatare, precum şi a pieselor uzate. Întreţinerea
10
tehnică a mecanismelor și instalațiilor motorului.
Prezentarea şi promovarea sarcinii Documentele de lucru sunt întocmite corect.
3. 20 10
realizate
Terminologia de specialitate este folosită corect.
10

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea formativă şi la final una sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai
în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.
Evaluarea sumativă a competenţelor dobândite în cadrul modulului se recomandă de a fi realizată prin desfăşurarea examenului format din două probe:
teoretică şi practică. Proba teoretică va include realizarea unui test grilă în scris de către elevi. Proba practică va prevede realizarea unei sarcini de lucru din
cadrul lucrărilor practice realizate la modulul dat. Evaluarea probei practice se va realiza în baza criteriilor şi indicatorilor de realizare prezentaţi mai jos. Se
recomandă ca ponderea calificativului obţinut la proba practică să constituie 60% din nota finală a evaluării sumative.
Mijloace didactice:
Instruire teoretică: tablă şcolară, set de planșe cu părțile componente și principiul de funcționare a mecanismelor și instalațiilor motorului, set de planșe cu
instrucțiuni privind lucrările de mentenanță a mecanismelor și instalațiilor motorului, notebook, proiector multimedia şi ecran, piese reale din construcția
mecanismelor și instalațiilor motorului, mostre, machete. Opţional: tablă interactivă, conexiune la internet.
Instruire practică: automobile în stare funcţională (minim un autoturism şi un autocamion), seturi de manuale cu privire la recomandările producătorilor de
automobile, soft-uri specializate:TEHDOC; AUTODATA.
Echipament tehnologic:
Elevator/canal de revizie; dulap cu scule; husă pentru protecție aripă auto; trusă cu cheie dinamometrică; echipamente şi SDV (scule, dispozitive şi
verificatoare) pentru realizarea lucrărilor de întreţinere tehnică sau reparaţie curentă a mecanismelor și instalațiilor motorului, baie pentru spălarea pieselor;
baie cu ultrasunet pentru injectoare; stand pentru verificarea injectoarelor la MAS; stand pentru verificarea injectoarelor cu acționare hidraulică la MAC;
compresometru pentru MAS și MAC, manometru pentru verificarea presiunii uleiului în motor, tester pentru verificarea etanșietății instalației de răcire,
refractometru, termometru digital, dispozitiv pentru verificarea întinderilor curelelor, set de spioni, lampă portabilă(12V); stetoscop; stroboscop;
manometru pentru verificarea presiunii combustibilului instalației de alimentare a MAS și MAC; recuperator de ulei; tava pentru antigel uzat, trusă de chei
pentru filtre, multimetru.
Echipament de securitate:
Îmbrăcăminte profesională: salopetă şi încălţăminte din materiale impermeabile, ochelari de protecție, mănuși (la necesitate).

Materiale consumabile/materie primă:


Ulei de motor; lichde de răcire; materiale consumabile (filtre, bujii, curele, piese de schimb); silicon de etanșare, pastă de rodat supape, soluție pentru
spălarea pieselor; detergenți pentru aparate cu ultrasunete; detergenţi de curăţare – spălare; lavete
Resurse didactice recomandate:
Frăţilă Gh., Frăţilă Mariana, Samoilă St., Automobile, cunoaştere, întreţinere şi reparaţie:Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti, 1999.
Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe Construcţia automobilului: Lumina, 2010.
Vladimir Ene, Tudor Ruusu, Gheorghe Stoianov, Octavian Ene, Lilia Buimestru Tehnologii avansate la alimentarea motoarelor auto: Chișinău 2003.
Stoianov Gheorghe, Bagrin Gheorghe, Carp Vasile Tehnologii performante în alimentarea motoarelor cu ardere internă: Editura ABC 2012.
www.e-automobile.ro
http://viamobile.ru/
www.autoprospect.ru