Sunteți pe pagina 1din 9

PSAL II.

Psalmul IlL
(Urmare. Vezi Biserica Ortodoxa Romana.. anul al XXVIII-lea No.6).

Verso 1. Psal mul lui David, rand a fugit dinaintea fiului


sau Abesalom .
1) 2. Doamne! Pentru ce sau tnmultit cei ce rna neca..
jesc (apasa); multi se scoala contra mea.
3. Multi zie despre sufletul meu' «Nu este mantuire pen-
tru ella Dumnezeu»Sela.
II) 4. Tu Doamne e~ti insa. scutl) tmprejurul meu, onoa-
rea mea ~i eel ee ridici eapul meu.
O. Cu glasul meu strig ciHre Domnul ~i el imi raspunde
din muntele cel sfant al lui Sela-
III) 6. Eu m'am eulcat 9i am adormit; m'am seulat,
eaci Domnul rna sprijine~te.
7. Nu rna tern de mii din popor, cari de jur imprejur
stau contra mea.
IV) B- Scoala Doamne! Mantue!?te-ma Dumnezeul meul
ca.ci tu ai Mtut pe toti inimici mei peste obraz; dintii ne-
legui\ilor ai zdrobit. .

I) Unale biblii au nsprijinitornl u. La C. Brancoveannl este najutolul u.


P$Al MIl

9. La Oomonl t'stt' mAllluirt'!l'), peste poporul Iilu (vie)


blOt'cu\ Antart'a la Sela.
Psailnul ~t' Imparlt' In 4 slrolt': I. II, III, IV
Cei doi p~almi dinliliu au aYllt de subiect a arAla omului
calt'a sprt' manluir.. -i anume' Primlll din punet de vedere
al cinlt'lt'pcmnt'i> in drumul viett'i; al doiles din punet de
wdt'rr al cprofeliei" adica prezieand ell eel ce vede fap-
lelt! tulnror estt' regele suprem a dlrui Imparalie 0 va in-
lemeia Domnul. NUIDai eel ce lucreaz'l conform YOintei a-
cestui rege ya fi lerici!. Ambii psalmi sunt foarte eu drept
.ocotill ell prolog al intregei coleetiuni
Dupa cum dimineala este inceputul zilei, tol a~a ~i ru-
p'lciullea trebue ,Ii lnsoteasca. Inceplltul fiecarei luerari ee
incepem (comp. I The,al. V.,,) E te natural cli nimie nu pu-
tea fi Illai propriu, dupa un asemcnea prolog, decal 0 ru-
g§ciune de dimineata. P almulllI este 0 astfel de rugaciune
tn tare se exprirna In termeni ale~i inerederea In ajutorul
divino
Vel 1. Dayid e.te autorul. EI ii-a compus tn timpul
c nd fugea de fiul sau Abesalom. Consuna aeeasta eu eo-
prinsul p~alrnlllui? Autorul psalmului pilrasit de Dum-
nezeu (\'. 3, ca i?i II Sam. 16" sq.; noaptea este in perieol
(\. Ii) ea;'1 11 am. 17., sq; rniriade de popoare sunt contra
lui v 2,7\ ea ~i II Sam. 15,," sq., 17","; el este un lup-
t~tor experimentat (v. ); ocupA un loe de onoare (v. 3 ~i 4).
Rugaciunea din partea a doua a (v. 9) se potrive~te numai
- .
III gura unUl rege.
Toale acestea dovedese ell situa\ia tn care se afiA psal-
mistul, dupA deserierea sa proprie, corespunde perfect eu
starea In care se afla David in timpul rilscoalei lui Abesalom.
UOi1 critici au zis ell David a eompus psalmul tn timpul

, In traducerilo romine,ti este adaogat un


.... loenl.
.,i" (,i peate). Nu l~
PSALMli
- • 749
-
cand locuia In Ziklag (I Sam 27 '.
esle verslll 5 din palm d sq.). Contra acestel pAren
, un e se vorbe"te d S'
tele eel srant. al lui de .' e. Ion. ·mun-
. ,Care DavId nn ar fi putul aminU
pe tlmpul. acela
.. . de oare ce Sionul nu era curenl.
AI\I crltIcl tulorc chestiunea ,,'1 \. ' .
. . . ' sus III ell «lronul ml!.r.
tunel ' nu, era atuncI in Sion lli deci nu se PUtdl zice emun-
tele eel sfanl.. Dar de ce nu ~I Tronul m' t " .
. , " . .. "r unel prezen\el
lUI ~al1V e III mlJlocul po porn lui era, pe timpul lui Abesalom,
in ::>lOn.
Faplnl ea In psalm nu se vorbel}le de Abesalom se es-
plica din II Sam . 19" care ne aratft cft David nu dorea

rau l filllui sa:J, ci implora ajutornl divin conlra acelor
. . '
carl erau callza Prtma a acelei rascoale. lubirea sa patema
un il lasa sa creada ca Abesalom ar ti cauza prima a
rascoalei. Aceasla ne explica ~i penlru ce psalmul nu poarll!.
caraclerlll acelui moment In care un tata iritat. supl!.rat
peste masllri'l, lovit tn iubirea sa de parinte, ar Ii putut in-
trebuinta expresiuni mult mai tari prin care sa i~i manifeste
supararea sa. Din contra psalmul te face si'l i\i reprezinti
pe un parinte adanc mlihnil de purlarea liului sftu, dar care
cu iOlma zd robita.. plin de umilinta, a~teapti'l cu incredere a-
jutorul Dumnezeului si'lu in care se tncrede ~i de care esle
sigu r el!. 11 va ajuta
7

Asupra lui din -",'?


vezi Gramatica mea § 53 observari.
Verso 2. 1:11 (sau Inmultit) lrebue accentual pe ultima
(contrar cu § 79, V din Gr. mea) cn ~i psalm 104,.. etc.
In acest vers I~i exprimii. mirarea de ce sau Inmul\it
inimicii lui?!' Este oare el a~a de cazul?!. Aci e "ede de~­
teptarea con"tiintei omului cazut. Se inspaimanta de mul,
Y I I'') I
\imea du~manilor. Nu cumva este 0 urmaTe a pacate or UL.
Verso 3 este 0 continuare a V. 2. In V. 2 e te un stn'
gat, care esprima mai mult trecutui, faptul lndepl.init. In
Vo 3 participiul O' ::l1 nu mai este pentru trecut, to) pentru
prezenl. Vra~ma~ii lui sunt foarte mUl\i. Dupa parerea lu)
PSALMII
i 50
Ahen E:;ra din I nsu~i wrsul acesla se \'ede cll Israelitii ra .
('ulali 51' Imparliser;). in lrei: i:l 'w=acei cari mereu it neea·
jau. carl crau inirnicii lui declara\i. cum erau Beneamini\ii;
a1ti!. cari lu eser;). parllzani ai lui, dar se rltscula erA=i:l' ? ",
eUID era Abesalom ~i parlida lui; iar allii, cari ziceau: nu
lDai este mdnlUire penlru ella Dumnezeu, a cazuL nu se va
mai ridica, ace~Lia sunt cei din venll 3. Toli e ridicasenl
con Ira luI. RAscoala dureazA . RAsruiatii merg panll aeolo
;;i se referA in eu\"anLarile lor ~i la sLarea lui sufleteasctl,
iJ}terna. De areea nu sUl ?=mie (multi zic despre mine),
ci d re uDetul meu (comp . Gen :W,lS; Ex. 14,, ; V::lJ
pu pentru per oamI ca;;i Ies 46,. o::.':.J)
lnimicii declarati ra ~i fo~lii prieleni il socotesc ea per-
du!. EI nu e mai poate manlui Faplei e romise de el Ii
deparla erA iubirea divina. Aeela~i bArbal, care, eu mare
('uragiu, cu deosebita diMcie ~i ClJ 0 voin(a puternicl!. , con·
dusese, din Ireapta In treaplA, poporul sau spre mllrire nu
a pulul sA se conduca pe sine insu~i pan a la sra.r~it. Fru·
musclea Batsebei, sotia lui Uric, II face sa cada in paca te
(II am 11.. 17) Pa.ca!ul sau avu urmari grele, care se
maoifestara la fiii sai (comp. II Sam. 13 sq.) Copii lui ca u-
tarA :-A iI Intreara . Acestor gre;;eli ale fiilor apartin e ~i rAs-
coala lui Abesalom.
Versul acesta ou numai ca forma, dar ~i ca idee esle 0
conlinuare a v. 2 Aei se spune ce zic inimicii lui, cari se
rAsculaserA . Ei iI descriu pe David in 0 slare despe raHL
Penlru el nu mai este chi p de manluire.
Totu~i, in mijlocul alator nenorociri, Davi d nu perde nici
curagiul ~i Intelepciunea, nici Increderea In misericordia
divinA . PI.in rle cAinta, zdrobil de mustrarea con~liintei , dar
InAllat prm s~erantfl ~lie cA afirmflrile inimicilor lui cA cia
Dumnezeu nu mai este scapare penlru el. nu sunt ade-
vArate. Dumnezeu nu II mai iube~te, aceasta 0 ~tie . EI nu