Sunteți pe pagina 1din 8

28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

- ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 7383/2018

7383/2018
24-07-2018

Ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.


Judecatoria BRASOV

Cod ECLI    ECLI:RO:JDBRV:2018:001.xxxxxx


ROMÂNIA
JUDECĂTORIA B_____
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 7383


Ședința   publică din data de 24.07 .2018
Instanța constituită din:
P_________: A___ M_____- judecător
GREFIER: C_______ D____
 
Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei civile de față când instanța a rămas în
pronunțare asupra fondului cauzei potrivit încheierii de ședință din 17.07 .2018, 
încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință, iar instanța din lipsă de timp
pentru deliberare a amânat pronunțarea pentru  data de astăzi, 24.07.2018
La apelul nominal făcut în ședință publică se constată lipsa părților.
Procedura este l____ îndeplinită.
Instanța, în urma deliberării, a pronunțat sentința  de mai jos:
 
JUDECĂTORI A
 
Constată că, prin  cererea de emitere a ordonanței de plată formulată și înregistrată pe
rolul acestei instanțe la data de 19.03.2018, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, creditoarea
__________________________ București în contradictoriu cu debitoarea  B____ A____-
E____ a solicitat ca  prin  sentința ce se  va pronunța să se dispună obligarea debitoarei
la plata sumei de 19.571,292 lei plus TVA, ce rezultă din factura fiscală _________ nr.
xxxxxxxxxx/07.12.2017 și contract de intermediere în vederea cumpărării imobiliare nr.
23/21.09.2017, reprezentând  creanță certă, lichidă și exigibilă și a dobânzilor legale
aferente; obligarea debitoarei la  plata cheltuielilor de judecată, constând în taxa de
timbru și onorariu avocat.
În expunerea în fapt a motivelor, creditoarea a arătat că între C___ M_________  SRL în 
calitate de prestator și  B____ A____-E____ în calitate de beneficiar s-a încheiat
ld i di î
www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 d ă ă ii i bili 23/21 09 2017 Obi l 1/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII
contractul de intermediere în vederea cumpărării imobiliare nr. 23/21.09.2017. Obiectul
contractului constă în realizarea de către prestator a activităților și a serviciilor de
intermediere imobiliară necesare pentru identificarea și selecționarea mai multor oferte
de vânzare, în favoarea, pentru și în contul beneficiarului, în vederea  achiziționării de
către aceasta a unui imobil, în schimbul plății de către beneficiar a unui comision.
Imobilele  prezentate de către  prestator sunt descrise în anexa 2 ce face parte integrantă
din contractul de intermediere.
A învederat  creditoarea că în temeiul contractului de intermediere a  prezentei
debitoarei oferta de vânzare a imobilului situat în București,___________________,
____________, ________________. Ca  urmare a  serviciilor  prestate de aceasta,
debitoarea a încheia t cu Raiffeisen Bank  SA contractul de vânzare autentificat  sub nr.
2133/06.11.2017 de NP A_______ - D_____ C_____.
Conform  art. 4 din contractul de intermediere, la data încheierii unei convenții prin care
se va  obliga să  dobândească  ulterior dreptul  de proprietate sau la data încheierii  unui
act prin care va d obândi dreptul de proprietate asupra unui imobil prezentat de către
prestator, beneficiarul datorează prestatorului un comision în valoare de 3%+TVA din
valoarea imobilului. Întrucât prețul imobilului achiziționat de  către debitoare a fost de
326.188, 20 lei rezultă că suma  cuvenită cu titlu de comision este de 9.785,646 lei +TVA.
  Creditoarea a arătat că la data de 07.12.2017 a emis  debitoarei factura fiscală  
_________ nr. xxxxxxxxxx în valoare de 9.785,646 lei plus TVA,  respectiv în  cuantum de
11.644, 92 lei.  Factura a fost comunicată debitoarei,  care a primit-o semnând de primire 
în data de 11.12.2017.
  Pentru a  rezolva  situația  pe cale amiabilă, creditoarea a învederat că a expediat la data
de 08.12.2017 o notificare de plată către debitoare, prin care a somat-o  să achite în
termen de 3 zile de c omunicarea notificării suma de 9.785,646 lei plus TVA, cu mențiunea
că neplata acestei sume va determina luarea măsurilor necesare în vederea recuperării
debitului stabilit conform art. 4 pct.7 di n contract, res pectiv suma de 19.571,292 lei (
comision maxim în cuantum de 6%)  plus TVA.
  Prin urmare,  în data de 09.02.2018 a trimis debitoarei o notificare de plată în temeiul art.
1014 din C__, prin care a somat-o să efectueze  plata sumei de 19.571 ,292 lei plus TVA în
termen de 15 zile de la primirea notificării. Debitoarea a  primit notificarea la data d e
21.02.2018, însă  nu a înțeles să  efectueze plata.
A învederat  creditoarea că în cauză  sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate pentru
procedura ordonanței de plată.  Creanța în sumă de  19.571,292 lei plus TVA este certă,
lichidă și exigibilă,  acesta rezultă din contractul de intermediere nr. 23/21.09.2017 și
anexele la acesta  precum și din factura fiscală _________ nr. xxxxxxxxxx/07.12.2017
neonorată la  plată în termen  de 3 zile de la comunicarea notificării, astfel că s-a activat
clauza de art. 4. 7, respectiv obligația debitoarei a achita comisionul de 6 % + TVA din
prețul imobilului.
În  drept,  cererea a  fost întemeiată  pe dispozițiile art. 1014 și urm. din C__.
Cererea de ordonanță de plată a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de
200  lei.
Debitoarea nu a  formulat întâmpinare în conformitate cu prevederile art. 1019 alin. 3 din 
C__ (cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată).
După repunerea cauzei pe rol,  pentru te rmenul de judecată din data de 12.06.2018,
debitoarea a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat admiterea excep ției
necompetenței teritoriale a Judecătoriei B_____, r es pi ngerea cererii de emitere a
www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 2/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII

ordonanței de plată ca neîntemeiată, obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de


judecată.
În ceea ce privește excepția de necompetență teritorială a J___ cătoriei  B_____,
debitoarea a arătat că în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 121 din C__ (domiciliul
consumatorului) astfel că instanța competentă să soluționeze cererea este Judecătoria 
Sectorului 3 București, în raza căreia se afl ă domiciliul acesteia. La data formulării 
cererii de emitere a ordonanței de plată domiciliul său, conform cărții de identitate, este
în București, ___________________, ____________, _______________.
  Cu referire la netemeinicia acțiunii, debitoarea a învederat că în conformitate cu
prevederile art. 9 6   din OG nr. 21/1992 (contractul de intermediere se supune
dispozițiilor  legale prevăzute de OG nr. 21/1992), contractele de intermediere vor conține,
în plus față  de cele prevăzute la art. 9 4 , elemente  privind caracteristicile generale ale
imobilului, care pot influența decizia de cumpărare,incluzând nivelul de finisare,
dimensiuni, vechime și poziționare f ață de  punctele cardinale. Nici în contract și nici în
anexe le întocmite la acesta nu sunt menționate  caracteristicile generale ale imobilului.
     Totodată, la art. 2 alin. 4 din contract se prevede obligația  prestatorului de a participa
activ la medierea negocierilor dintre beneficiar și proprietari cu privire la termenii și
condițiile tranzacției. Această  obligație  nu  a fost respectată de către creditoare.
  Debitoarea a  arătat că singura  activitate  pe care creditoarea a prestat-o a fost aceea de
a-i prezenta imobilul.
În condițiile în care creditoarea nu a prestat ser viciile la care s-a obligat nu datorează 
acesteia suma solicitată  cu titlu de comision.
A învederat debitoarea că în vederea clarificării situației existente între părți este
necesară administrarea unui probatoriu complex ce se poate realiza printr-o eventuală
acțiune de drept  comun iar nu prin intermediul procedurii speciale a ordonanței de
plată.
În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile OG nr. 21/1992 și art. 1019  din C__.
Prin răspunsul la întâmpinare creditoarea a solicitat respingerea excepției
necompetenței teritoriale a Judecătoriei B_____, să se constate ca în cauză nu este
necesară administrarea unui probatoriu complex pentru soluționarea cauzei, să se
respingă apărările debitoarei și să admită cererea de emitere a ordonanței de plată cu
obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.
Cu privire la excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei  B_____,  creditoarea a
arătat că la momentul introducerii cererii de emitere a ordonanței de plată domiciliul
cunoscut al debitoarei era în B_____. Debitoarea, deși a cunoscut de existența litigiului,
fiind notificată și semnâ nd de primire în cadrul procedurii prealab ile, nu a comunicat
schimbarea domiciliului ac esteia, astfel încât cererea a fost introdusă la instanța de la
domiciliul său, respectiv la Judecătoria  B_____. 
Cu referire la apărările  debitoarei,  creditoarea a învederat că nu  prezintă importanță în 
cauza  dedusă judecății dacă în contractul de intermediere  au fost  sau nu cuprinse
clauze în sensul celor arătate de art. 9 6 din OG nr. 21/1992, deoarece prezenta acțiune este
o cerere de emitere a ordonanței de plată.
Pe de o parte, debitarea a semnat contractul de intermediere fără a avea obiecțiuni cu
privire la clauzele contractuale, iar pe de altă parte că acesta nu a formulat o acțiune în
temeiul OG nr. 21 /1992  pentru a putea contesta contractul de interm ediere.

www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 3/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII

  Contrar  susținerilor debitoarei, imobilul  este descris conform prevederilor art.9 6 din
OG nr. 21/1992, caracter isticile acestuia regăsindu-se în anexa 2 la contractul de
intermediere încheiat între părți. În  situația în care  nu i s- ar fi pre zentat detalii
suficiente privind imobilul debitoarea nu ar fi încheiat contractul de intermediere.
Obligația de plată este în sarcina debitoarei, aceasta neputând invoca motive ce țin de
nerespectarea obligațiilor  contractuale ale creditoarei cât  timp imobilul ce a fost
prezentat a fost achiziționat de aceasta la un preț mai m ic decât cel indicat în anexa 2.
Referitor la administrarea unui probatoriu complex,  creditoarea a arătat că  proba  cu
înscrisuri  este suficientă pentru soluționarea ordonanței de plată. Mai mult, creanța este
certă, lichidă și exigibilă și este constatată prin factura emisă de prestator și prin
contractul de intermediere nr. 23 din data de 21.09.2017, fiind îndeplinite toate condițiile 
pentru emiterea unei  ordonanțe  de plată în temeiul art. 1014 și urm. din C__.
La  primul termen de judecată, respectiv  30.04.2018,  instanța a încuviințat creditoarei
proba cu înscrisuri.
La te rmenul de judecată din data de 17.07.2018, instanța a respins excepția de
necompetență  teritorială a  Judecătoriei B_____ pentru considerentele de fapt și de
drept reținute în încheierea de ședință  de la termenul respectiv.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
La data de 21.09.2017 s-a încheiat între părți contractul de intermediere în vederea
cumpărării imobiliare nr. 23, având ca obiect realizarea de către prestatorul 
_________________________  a activităților și a serviciilor de intermediere imobiliară
necesare pentru identificarea și selecționarea mai multor oferte de vânzare, în favoarea,
pentru și în contul beneficiarului B____ A____ - E____, în vederea  achiziționării de către
aceasta a unui imobil, în schimbul plății de către beneficiar a unui comision. Imobilul 
prezentat de către prestator este descris  în  anexa 2 ce face parte integrantă din
contractul de intermediere, respectiv imobilul situat în București, ___________________,
_____________, etaj 3, _______________________________ BANK  SA. Prețul de vânzare
propus de proprietar a fost de 76.000 EUR.
La dat a de 06.11.2017 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr.2133 de SPN COGNITIO, contract prin care B____ A____ - E____ și B____ N______ -
C______, în calitate de cumpărători, au cumpărat de la vânzătoarea RAIFFEISEN BANK
SA, imobilul situat în București, ____________________, ___________, etaj 3,
________________, înscris în CF nr.  xxxxxx-C1-U17 București sectorul 3 (CF vechi
xxxxx,  nr. cadastral vechi 2862/18), nr. cadastral xxxxxx-C1-U17. Prețul de vânzare al
imobilului a fost de 71. 000 EUR, echivalentul  sumei de 326.188, 20 lei .
La art. 4.1 din contractul de  intermediere nr. 23/21.09.2017  s-a prevăzut  un comision de 3
% + TVA din valoarea imobilul, comision perceput de către prestato r de la beneficiar în
situația în care be nefi ciarul va încheia un act prin care va dobândi dreptul de
proprietate asupra imobilului prevăzut de art. 1.2, de la un proprietar  prezentat de către
prestator. Baza de  calcul a comisionului este reprezentată de prețul de vânzare-
cumpărare al imobilului st ipulat în actul translativ de proprietate.
În conformitate cu prevede rile art.4.1 din contractul de intermediere nr. 23/21.09.2017
societatea cre ditoare a emis debitoarei factura fiscală _________ nr. xxxxxxxxxx/
07.12.2017 în valoare de 11.644, 92 lei (9.785, 65 lei – comision 3% intermediere vânzare
imobil + TVA în sumă de 1.859, 27 lei). Termen de plată: 14.12.2017. Factura fiscală a  fost
expediată  debitoarei prin  FAN COURIER  EXPRESS  la data de 08.12.2017.

www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 4/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII

Prin notificarea  emisă la data de 07.12.2017 și expediată debitoarei,  creditoarea a pus în


vedere debitoarei ca în termen de 3 zile de la  primirea notificării să efectueze plata
sumei de 9.785,646 lei plus TVA, în caz contrar  va  lua măsurile legale în vederea
recuperării  debitului stabilit  conform art. 4 pct. 7  din contract, respectiv suma de
19.571,292 lei plus TVA.   
Conform  art. 4.7 din  contractul de  intermediere nr. 23/21.09.2017 „ în situația în care
beneficiarul nu-și îndeplinește obligația privind plata comisionului prevăzut la art. 4.1,
4.2 și 4.5 acesta datorează prestatorului comisionul maxim în cuantum de 6% +TVA  din 
prețul  menționat în anexa 2  la contract. Pl ata comisionului maxim este scadentă în 3
zile  lucrătoare de la data  comunicării notificării de  plată”.
Cu toate că debitoarea a beneficiat de serviciile creditoarei, acesta nu și-a onorat
obligația de plată a comisionului de  intermediere, motiv pentru ca re a fost promovată 
prezenta ordonanța  de plată.
Anterior promovării prezentei cererii,  în conformitate  cu  dispozițiil e  art. 1015  alin. 1
din C__, creditoarea a somat debitoarea să  achite suma de 19.571,292 lei  + TVA, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire recepționată de debitoare la data de
21.02.2018.
Conform art. 1014 alin.1 din C__ „ prevederile prezentului titlu se aplică creanțelor  certe,
lichide și exigibile  constând  în obligații de  plată  a unor sume  de bani care rezultă
dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate
contractantă, constatat  printr-un înscris  ori determinate  potrivit unui statut, 
regulament sau altui înscris, însușit de părți  prin semnătură  ori în alt mod admis de
lege”. 
Potrivit dispozițiilor art. 1270  alin. 1 din Codul civil contractul valabil încheiat are putere
de lege între părțile contractante, acestea fiind ținute să-și execute obligațiile asumate
(art. 1271 din Codul civil ).
Creanța este certă a tunci când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul
executoriu (art. 663 alin. 2 din C__); creanța este lichidă atunci când obiectul ei este
determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui (art.
663  alin. 3 din C__); creanța este exigibilă dacă obligația  debitorului  este ajunsă la 
scadență  sau acesta este decăzut  din beneficul  termenului de plată  (art. 663 alin. 4 din
C__).
Apărările  debitoarei sunt  neîntemeiate pentru  următoarele motive:
Conform art. 9 6 pct. 1 din OG nr. OG nr. 21/1992 republicată, cu modifică rile și
completările ulterioare se prevede „ Contractele de intermediere imobiliară în care
consumatorul are calitatea de potențial cumpărător vor conține, în plus față de cele
prevăzute la art. 9^4 , următoarele elemente: caracteristicile generale ale imobilului, care
pot influența decizia de cumpărare, incluzând nivelul de finisare, dimensiuni, vechime și
poziționarea față de punctele cardinale”.
  Este adevărat că în anexa 2 la contractul de inter mediere nu s-au completat rubricile
referitoare la caracteristicile generale ale imobilului însă cât timp debitoarea a semnat
co ntractul de intermediere, fără obiecții sub acest aspect, nu mai  prezintă relevanță
faptul că societatea creditoare a omis sau nu a avut cunoștință de caracteri sticile
generale ale imobilului pentru a le menționa în anexa 2 la contract.
Nu poate fi reținută nici critica potrivit căreia societatea creditoare nu a participat activ
la medierea negocierilor dintre beneficiar și proprietar, clauză inserată art. 2 pct. 4 din co
t t ld i t di âtă
www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 ț ld ă li bil l i f t 5 000 5/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII
ntractul de intermediere, câtă vreme prețul de cumpărare al imobilului a fost cu 5.000
EUR mai mic decât cel indicat în anexa 2 la contract. În situați a în care creditoarea nu ar
fi participat activ la medierea ne gocierilor dintre debitoare și proprietarul imobilului,
debitoarea avea obligația să prezinte  înscrisuri  instanței  care să ateste  demersurile
acesteia efectuate în acest sens și refuzul creditoarei de a partic ipa la medierea 
negocierilor. Există și posibilitatea ca debitoare a să fi evitat, în mod intenționat,
participarea creditoarei la mediere.
În speță, nu sunt incidente prevederile art. 1021 alin. 2  din  C__,  apărarea debitoarei 
referitoare la nerespectarea clauzelor contractuale de către societatea creditoare putea fi 
dovedită prin înscrisuri.
În lipsa dovezilor care să confirme susținerile debitoarei, instanța reține că societatea
creditoare și-a  îndeplinit obligațiile  asumate prin  contractul de intermediere.
În consecință, instanța reține că apărările debitoarei sunt neîntemeiate.
În atare condiții, în cauză sunt aplicabile clauzele contractului de intermediere cu privire
la îndreptățirea creditoarei de a încasa comisionul de intermediere.
Cu referire la comisionul de 6 % + TVA stipulat la art. 4. 7  din contract și solicitat de  
creditoare, instanța  reține  incidența în cauză a art. 9 8 din OG nr. 21/1992, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare  potrivit căruia „ contractul de intermediere
imobiliară sau alte eventuale contracte accesorii încheiate între consumator și agenția
imobiliară nu pot conține clauze penale care să oblige consumatorul care nu își
îndeplinește angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decât onorariul pe
care l-ar fi plătit în cazul încheierii tranzacției”.
În cauză, tranzacția a fost încheiată, iar potrivit art. 4.1 din contractul de intermediere
comisionul perceput de  intermediar este de 3 % + TVA din  valoarea imobilului
achiziționat. În situația  neachitării comisionului de 3 % + TVA de către beneficiar, cel
târziu în ziua încheierii tranzacției (art. 4.6 din contract) s-a  stipulat în  contract un
comision de 6 % + TVA  din  prețul menționat în anexa 2 la contract , ceea ce  reprezintă a
clauză penală. 
În raport de prevederile legale, comisionul de 6% + TVA din prețul  menționat în anexa 2
(76.000 EUR) prevăzut de părți în contractul de intermediere, în situația în care
beneficiarul nu respectă obligația contractuală de a achita agenției imobiliare
comisionul de 3 % + TVA  încalcă dispozițiile imperative ale art. 9 8 din OG nr. 21/1992, 
dispoziții care se sancționează cu nulitatea absolută pentru fraudă la lege, astfel că nu
poate fi acordat procentul de 6%  prevăzut de  părți.
Întrucât comisionul agenției imobiliare în calitate de intermediar a fost stabilit la 3% +
TVA din prețul de vânzare pentru cumpărător, creditoarea este îndreptățită, în raport de 
prevederile legale precitate, la perceperea comisionul de 3 % (onorariul) din prețul de
vânzare al imobilului  de 326.188, 20 lei la care se adaugă TVA.
În  consecință, i nstanța  reține  că în speță sunt  aplicabile dispozițiile art. 1014 alin.1  din
C__, creanța creditoarei în cuantum de 11.644, 92 lei (inclusiv TVA)  este certă,lichidă și
exigibilă,existența, cuantumul și exigibilitatea acesteia rezultă din factura  fiscală
_________ nr.xxxxxxxxxx/07.12.2017 emisă  în temeiul  contractului de intermediere nr. 
23/21.09.2017.
  Dispozițiile art. 1535  alin. 1 din  Codul  civil prevăd că „ în cazul  în care o sumă de bani 
nu este plătită  la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență  până
la momentul  plății,în cuantumul, convenit  de părți sau, în lipsă,în cel prevăzut de lege,
fără a trebui  să dovedească  vreun prejudiciu”.
www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 6/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII

Legiuitorul a prevăzut în art. 2 din O.G. nr. 13/2011 că „ în cazul în care, potrivit
dispozițiilor legale sau prevederilor contractuale, obligația este purtătoare de dobânzi
remuneratorii și/sau penalizatoare, după caz, și în absența stipulației exprese a nivelului
acestora de către părți, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea”.
În art. 1018 alin.1 din C__ se  prevede că „ dacă părțile nu au stabilit nivelul dobânzii 
pentru plata  cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată  potrivit
dispozițiilor  legale în vigoare în  vigoare. Rata de referință  a dobânzii  legale  în vigoare 
în prima zi calendaristică  a semestrului  se aplică pe întregul semestru „.
Față de dispozițiile legale evocate și având în vedere  faptul că  nu poate fi acordată
clauza penală (comision de 6 % + TVA) pentru considerentele mai sus arătate, rezultă că
debitoarea datorează creditoarei dobânda legală penalizatoare calculată conform OG nr.
13/2011, începând cu data de  15.12.2017  și până la plata integrală a debitului.
În  temeiul considerentelor de fapt și de drept reținute, în temeiul art. 1022  alin.1  din
C__, instanța va admite în parte cererea de emitere a ordonanței de plată  formulată  de
creditoarea __________________________ București și, pe cale de consecință, în baza
art.  1022 alin. 3 din C__  va ordona  debitoarei B____ A____- E____  ca în termen de 20 de
zile de la data comunicării prezentei hotărâri să plătească creditoarei suma de  11.644, 92
lei (inclusiv TVA) reprezentând contravaloarea facturii fiscale _________ nr.
xxxxxxxxxx/07.12.2017,  precum și dobânda  legală penalizatoare calculată  conform OG
nr. 13/2011, începând cu data de  15.12.2017 și până la plata integrală a debitului și  va
respinge restul pretențiilor ca neîntemeiate. 
În baza art. 453 alin. 1 din C__, instanța va obliga debitoarea să plătească creditoarei 
suma de  200  lei  cu titlu de cheltuieli de  judecată, reprezentând taxă  judiciară de
timbru.
În conformitate cu dispozițiile art. 452 din C__ instanța va respinge solicitarea 
creditoarei de a obliga debitoarea la plata onorariului avocațial întrucât aceasta nu a
făcut dovada  existenței și întinderii lor, până la data închiderii dezbaterilor asupra
fondului.
 
    PENTRU ACESTE MOTIVE ,
  ÎN NUMELE LEGII
          HOTĂRĂȘTE
 
Admite în parte cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de creditoarea
__________________________ București ,  cu s_____ procesual ales pentru comunicarea
actelor de procedură la S___ „ S____ & Asociații” situat în București,
__________________, parter, sector 1 în contradictoriu cu  debitoarea B____ A____-E____
, domiciliată în București, ____________________, ____________, ________________, cu
domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la s_____ S___ „
A____ și Asociații „ situat în București, Șoseaua N______ T________  nr. 1, ___________,
_________________, și în consecință:
Ordonă debitoarei ca în termen de 20 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri  să
plătească creditoarei suma de 11.644,92 lei (inclusiv TVA) reprezentând contravaloarea 
facturii fiscale _________ nr. xxxxxxxxxx/07.12.2017 (comision intermediere vânzare
imobil  de 3 % + TVA din valoarea imobilului).
www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 7/8
28.05.2020 7383/2018 ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u. - ROLII

Obligă debitoarea să plătească creditoarei dobânda legala penalizatoare calculată


conform OG nr.13/2011, începând cu data de 15.12.2017 și până la plata integrală a
debitului.
Respinge restul pretențiilor.
Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 200 lei cheltuieli de judecată
constând  în taxă judiciară de timbru.
În temeiul art. 452 din C__ respinge solicitarea creditoarei de a obliga  debitoarea la  plata
onorariului avocațial.  
Executorie.
Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării.
Cererea în anulare se depune la Judecătoria B_____.
Pronunțată în ședință publică azi, 24.07.2018.
 
 
 
P_________,                                                                     GREFIER,
ptr. A___ M_____ aflată în concediu                        ptr. C_______ D____ aflată în
    l____ semnează  președinte  instanță                            concediu l____ semnează  grefier 
     N_______ C_____________                            delegat  A__ I____ V_____  
 
 
 
 
Red/Dact AM/AIV – august 2018 (4 ex.)
 
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro
(http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5b94b866e490091c10000173 8/8