Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Inventarul bunurilor minorului va începe:


a) să fie întocmit în maximum 30 zile de la stabilirea calității succesorale de către
notarul public;
b) să fie întocmit în maximum 10 zile de la numirea tutorelui de către instanța de
tutelă;
c) să fie întocmit în maximum 15 zile de la numirea administratorului succesiunii de
către notarul public.

2. Minorul poate încheia sau modifica o convenție matrimonială dacă:


a) a împlinit vârsta matrimonială de 15 ani, dar numai cu încuviințarea ofițerului de
stare civilă de la locul unde urmează a fi încheiată căsătoria;
b) a împlinit vârsta matrimonială de 14 ani, dar numai cu încuviințarea Consiliului de
Familie și cu autorizarea instanței de tutelă;
c) a împlinit vârsta matrimonială de 16 ani, dar numai cu încuviințarea
ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă.

3. Minorul necăsătorit poate:


a) să-l recunoască singur pe copilul său, chiar dacă provine dintr-un concubinaj, dar
numai cu încuviințarea Consiliului de Familie, indiferent de vârsta pe care o are;
b) să-l recunoască singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul
recunoașterii;
c) ) să-l recunoască singur pe copilul său, chiar dacă are capacitate de exercițiu
restrânsă dar numai cu încuviințarea tutorelui.

4.Părintele minor care a împlinit:


a) vârsta de 14 ani își exercită drepturile și obligațiile părintești cu privire la persoana
copilului doar cu încuviințarea Consiliului de Familie;
b) vârsta de 14 ani își exercită drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana
copilului stabilite de tutore, doar cu autorizarea instanței de tutelă;
c) vârsta de 14 ani are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la
persoana copilului.

5.Incapacitatea de exercițiu presupune:


a) interdicția ca o persoană să exercite un drept pe care poate însă să-l
dobândească;
b) interdicția ca o persoană să dobândească și să exercite un drept;
c) interdicția ca o persoană să dobândească un drept.

6. Copilul care a murit imediat după naștere:


a) a dobândit capacitatea de folosință;
b) nu a dobândit capacitatea de folosință;
c) a dobândit capacitatea de folosință și capacitate de exercițiu restrânsă.

7. Capacitatea de exercițiu anticipată reprezintă:


a) o facultate recunoscută minorului care a împlinit 14 ani;
b) o sancțiune aplicată capacității de exercițiu;
c) desființarea incapacității minorului de 16 ani de a-și exercita singur drepturile
și obligațiile civile.
8. Una dintre trăsăturile capacității de exercițiu restrânse este următoarea:
a) aceasta este specifică minorilor între 10-14 ani emancipați;
b) aceasta este specifică minorilor între 14-18 ani;
c) aceasta este specifică persoanelor puse sub interdicție judecătorească.

9. Cetățenii străini și apatrizii sunt:


a) asimilați, pe cale convențională, cetățenilor români, dar numai după ce au dobândit
dreptul de rezidență, chiar și temporară;
b) asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile
și libertățile lor civile;
c) asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și
îndatoririle lor civile, cu condiția să aibă reședința într-unul din statele membre ale
Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European

10. Ipoteca ce poartă asupra unui bun viitor:


a) se intabulează în Cartea Funciară sau se transcrie în Registrele de Transcripțiuni și
Inscripțiuni, după caz;
b) se înscrie provizoriu în Cartea Funciară;
c) se notează în Cartea Funciară.

11. O ipotecă mobiliară lovită de nulitate :


a) nu poate fi înscrisă în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
b) poate fi înscrisă, ceea ce îi conferă valabilitate ;
c) poate fi înscrisă, dar înscrierea nu-i conferă validitate.

12. În cazul în care creditorul omite să solicite radierea ipotecii mobiliare din Arhiva
Electronică de Garanții Reale Mobiliare:
a) nu este pasibil de nicio sancțiune;
b) este obligat să plătească daune minime în valoare de 500 lei;
c) este obligat să plătească daune interese a căror valoare nu poate fi mai mică
decât echivalentul în lei al sumei de 500 EURO.

13. Terțul dobânditor care a plătit datoria ipotecară sau care a suportat executarea:
a) se poate întoarce împotriva celui care conservă bunul, în condițiile dreptului civil;
b) se poate întoarce împotriva creditorului pentru recuperarea cheltuielilor efectuate,
în condițiile dreptului comun;
c) se poate întoarce împotriva celui de la care a primit bunul pentru a fi
despăgubit în condițiile dreptului comun.

14. În situația excepției de neexecutare a contractului legătura dintre creanță și bun:


a) este una juridică și rezultă din chiar interdependența cauzală a obligațiilor
contractuale reciproce;
b) este una de fapt, rezultând din interdependența cauzală a obligațiilor contractuale;
c) trebuie întotdeauna dovedită de debitorul excepției de neexecutare.

15. Excepția de neexecutare a contractului:


a) este o sancțiune a neexecutării culpabile a contractelor sinalagmatice;
b) este o excepție de la principiul relativității actului juridic;
c) este întotdeauna un remediu