Sunteți pe pagina 1din 7

RENTA VIAGERA

Conform Sinteze MOȚIU


2. CARACTERE JURIDICE
a. contract cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;
contract ALEATORIU;
c. contract sinalagmatic;
d. contract consensual;
e. contract translaţiv de proprietate;
f. contract cu executare succesivă în ceea ce priveşte plata rentei;
g. contract irevocabil:
- debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând Ia restituirea ratelor
plătite;
- renta se poate stipula în favoarea unui terţ - constitutor, debirentier şi terţ beneficiar (credirentier) - e
stipulaţie pentru altul.

3. REGULI GENERALE
- dacă s-a constituit cu titlu oneros - condiţiile de validitate pentru contractul de vânzare;
- dacă s-a constituit cu titlu gratuit - condiţiile de validitate ale donaţiilor sau testamentelor.
4. Reguli speciale:
- nulitate absolută:
a) contractul care stipulează o rentă constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii
contractului;
dacă s-a constituit pe durata vieţii unei persoane care. la data încheierii contractului, suferea de o boală letală din
cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.

5. OBLIGAŢIILE CREDIRENTIERULUI
- similare cu ale vânzătorului - regulile de la vânzare:
a. obligaţia de plată a capitalului sau de predare a bunului:
b. obligaţia de garanţie contra evicţiunii:
c. obligaţia de garanţie contra viciilor ascunse.

6. OBLIGAŢIILE DEBIRENTIERULUI
a. obligaţia de PLATĂ A RENTEI:
- pe tot timpul vieţii credirentierului;
- anuităţile (ratele de rentă) - la termenele stipulate: trimestrial în avans şi indexate în funcţie de rata inflaţiei;
- dacă renta a fost stipulată în favoarea mai multor persoane, decesul unui credirentier profită celor rămaşi
în viaţă;
- la moartea debirentierului - obligaţia se transmite la moştenitorii săi;
- încasate, ratele de rentă pot fi urmărite de către creditorii credirentierului;
- renta cu titlu gratuit poate fi declarată neurmăribilă prin convenţia părţilor, în limita
b. obligaţia de a prezenta garanţiile stipulate în contract pentru garantarea plăţii rentei:
- art. 2.249 C: civ.: ipotecă legală în favoarea credirentierului pentru garantarea obligaţiei de plată a rentei.

7. Sancţiunea neexecutării obligaţiilor debirentierului


- credirentierul poate cere executarea silită asupra patrimoniului debirentierului pentru realizarea unei sume
suficiente în vederea asigurării plăţii regulate a rentei;
- sechestrul şi vânzarea bunurilor debirentierului. până la concurenţa unei sume suficiente spre a asigura plata
rentei pentru viitor: pe baza unei expertize;
- rezoluţiunea contractului pentru neexecutare - cazuri: ■ pact comisoriu expres;
0
dacă debirentierul nu depune garanţia promisă ori o diminuează;
• pentru neexecutarea fără justificare a obligaţiei de plată a rentei:
- în caz de rezoluţiune. debirentierul restituie bunul sau suma de bani primită, dar nu va avea dreptul la
restituirea ratelor de rentă plătite.
CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ
Barem de corectură:
1. Noţiune
2. Caracterele juridice
- în principiu, contract cu titlu oneros, aleatoriu; constituirea cu titlu gratuit
- contract sinalagmatic şi CONSENSUAL
- contract translativ de proprietate
3. Condiţii speciale de validitate
LEGISLAŢIE INCIDENTĂ
Art. 2.242. Noţiune - (1) Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se
obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice,
constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile.
(2) Renta viageră se constituie pe durata vieţii credirentierului dacă părţile nu au stipulat
constituirea acesteia pe durata vieţii debirentierului sau a unei terţe persoane determinate.
Art. 2.243. Modurile de constituire - (1) Renta viageră poate fi constituită cu titlu oneros,
în schimbul unui capital de orice natură, sau cu titlu gratuit şi este supusă, sub rezerva
dispoziţiilor capitolului de faţă, regulilor proprii ale actului juridic de constituire.
(2) Atunci când renta viageră este stipulată în favoarea unui terţ, chiar dacă acesta o
primeşte cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevăzute pentru donaţie. – este o
donație indirectă.
Art. 2.244. Constituirea pe durata vieţii mai multor persoane - Renta viageră poate fi
constituită pe durata vieţii mai multor persoane, urmând ca, în acest caz, în lipsă de stipulaţie
contrară, obligaţia de plată a rentei să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste
persoane.
Art. 2.245. Constituirea în favoarea mai multor persoane - Dacă nu s-a convenit altfel,
obligaţia de plată a rentei viagere este indivizibilă în privinţa credirentierilor.
Art. 2.246. Constituirea pe durata vieţii unui terţ deja decedat - Este lovit de nulitate
absolută contractul care stipulează o rentă constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat
în ziua încheierii contractului.
Art. 2.247. Constituirea pe durata vieţii unei persoane afectate de o boală letală - Nu
produce, de asemenea, niciun efect contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o rentă pe
durata vieţii unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza
căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.
Art. 2248 - Plata ratelor de rentă
(1) În lipsă de stipulaţie contrară, ratele de rentă se plătesc trimestrial în avans şi indexate în
funcţie de rata inflaţiei.
(2) Atunci când credirentierul decedează înainte de expirarea perioadei pentru care renta s-a
plătit în avans, debirentierul nu poate cere restituirea sumei plătite aferente perioadei în care
creditorul nu a mai fost în viaţă.
ART. 2251 - REZOLUŢIUNEA contractului la cererea credirentierului
(1) creditorul unei rente viagere constituite cu titlu oneros POATE cere rezoluţiunea
contractului dacă debirentierul nu depune garanţia promisă în vederea executării obligaţiei
sale ori o diminuează.
(2) Credirentierul are dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea fără justificare a obligaţiei de
plată a rentei de către debirentier.
(3) În lipsa unei stipulaţii contrare, rezoluţiunea nu conferă debirentierului dreptul de a obţine
restituirea ratelor de rentă deja plătite.
Art. 2252. Irevocabilitatea contractului - (1) Debirentierul nu se poate libera de plata
rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea ratelor plătite.
(2) Debirentierul este ţinut la plata rentei până la decesul persoanei pe durata vieţii căreia a
fost constituită renta, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.
ART. 2253 - Insesizabilitatea rentei
NUMAI renta viageră cu titlu gratuit poate fi declarată insesizabilă prin contract. Chiar şi în
acest caz, stipulaţia nu îşi produce efectele decât în limita valorii rentei care este necesară
credirentierului pentru asigurarea întreţinerii. Dispoziţiile art. 2.257 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
ÎN AFARA TEMATICII
ART. 2249 - GARANŢIA LEGALĂ
(1) Pentru garantarea obligaţiei de plată a rentei constituite cu titlu oneros, prevederile art. 1.723 se
aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în vederea înscrierii ipotecii legale nu este necesară declararea valorii
creanţei garantate.
ART. 2250 - Executarea silită a ratelor
(1) În caz de neîndeplinire a obligaţiei de plată a ratelor scadente, credirentierul poate cere sechestrul şi
vânzarea bunurilor debirentierului, până la concurenţa unei sume suficiente spre a asigura plata rentei
pentru viitor.
(2) Această sumă se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza unei expertize întocmite în conformitate cu
metodologia de calcul aplicabilă în cazul asigurărilor de viaţă, ţinându-se seama, printre altele, de ratele
deja încasate de credirentier, de vârsta şi de starea acestuia. Cheltuielile expertizei sunt suportate de
debirentier.
(3) După ce a fost obţinută în urma vânzării bunurilor debirentierului, suma se consemnează la o
instituţie de credit şi va fi plătită credirentierului cu respectarea cuantumului şi scadenţelor convenite prin
contractul de rentă viageră.
(4) Dacă debirentierul intră în lichidare, credirentierul îşi poate realiza dreptul la rentă înscriind în
tabloul creditorilor o creanţă al cărei cuantum se determină potrivit alin. (2).

1. NOŢIUNE:
Definiţie: Art. 2242 C.civ: Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se
obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice,
constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile.
Definiţie: Doctrină: CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ este contractul prin care
o persoană (Credirentier) înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani unei alte persoane
(debirentier) în schimbul unei prestaţii periodice în bani, care urmează a se plăti până la decesul
său (rentă viageră).
PĂRŢILE acestui contract sunt:
1. Credirentierul - persoana care înstrăinează bunul sau plăteşte suma de bani;
2. Debirentierul - persoana care se obligă să plătească periodic suma de bani stipulată (renta viageră).
Deosebirea: între Renta Viageră şi Contractul de Întreţinere constă în natura obligaţiei
debitorului.
În Contractul de Întreţinere obligaţia debitorului este de A FACE, anume, de a asigura
întreţinerea creditorului (care constă în hrană, locuinţă, îmbrăcăminte medicamente etc), pe durata vieţii
acestuia.
In Contractul de Rentă Viageră obligaţia debirentierului este de A DA.
2. Tot astfel, renta se poate transmite unei alte persoane, în timp ce creanţa de întreţinere nu este
transmisibilă.
3. Renta viageră poate fi constituită şi cu titlu gratuit,
4. plata rentei poate fi efectuată pe durata vieţii unei alte persoane decât înstrăinătorul bunului /capitalului.

ASPECTE Contract RENTĂ VIAGERĂ Contract ÎNTREŢINERE


Natura obligaţiei A DA A FACE
Transmisibilitatea Renta se poate transmite unei alte persoane creanţa de întreţinere fiind „intuitu
personae” nu este transmisibilă.
Constituire (scop) poate fi constituită cu titlu oneros sau gratuit
Durata VIAGERĂ, dar poate fi constituită pe durata Durata vieţii beneficiarului
vieţii unei alte persoane decât înstrăinătorul creanţei de întreţinere
bunului/capitalului.
CAPACITATEA: Orice persoană capabilă de a face acte de dispoziţie poate fi parte în
contractul de rentă viageră.
Mod de plată: va plăti în funcţie de stipulaţia din contract;
RENTA:
1) Natura Juridică: RENTA reprezintă o creanţă având drept obiect prestaţii periodice.
2) CUANTUMUL e stabilit liber prin convenţia părţilor.
PLATA (art. 2248 Cod civil): în funcţie de stipulaţia din contract;
- În lipsa unei stipulații: trimestrial, în avans și indexate cu rata inflația.
BENEFICIAR: Renta se poate constitui în favoarea uneia sau mai multor persoane, precum şi în
favoarea altor persoane decât înstrăinătorul bunului.
Conform art. 2.245 Cod civil - Constituirea în favoarea mai multor persoane – „Dacă nu s-a
convenit altfel, obligaţia de plată a rentei viagere este INDIVIZIBILĂ în privinţa credirentierilor”.
În consecinţă, moartea unui credirentier nu duce la stingerea parţială a rentei, ea urmând a fi plătită
integral supravieţuitorului, dacă nu s-a stipulat altfel.
ÎNCETAREA obligaţiei de plată a rentei, constituită pe durata vieţii mai multor persoane.
1) în lipsă de stipulaţie contrară, încetează la data la care decedează ultima dintre aceste
persoane (conform art. 2.244 Cod civil,)
2) În baza principiului libertăţii contractuale, părţile pot stabili ca obligaţia de plată a rentei să
înceteze la un alt moment – Exemplu: la data la care survine decesul oricăreia dintre aceste persoane ori
la data la care intervine decesul unei anume persoane dintre acestea.

2. CARACTERELE JURIDICE ale Contractului de rentă viageră:


C1) Contract cu titlu oneros sau cu titlu gratuit - În principiu, este un contract cu titlu
oneros, ambele părţi urmărind obţinerea unui folos patrimonial;
C2). Dacă s-a constituit cu titlu oneros, este un contract SINALAGMATIC (bilateral),
întrucât naşte obligaţii reciproce şi interdependente pentru ambele părţi contractante.
C3) un contract ALEATORIU, întrucât la încheierea lui părţile nu cunosc întinderea
obligaţiilor, existând şanse de câştig şi riscuri de pierdere pentru ambele părţi, datorită unui
eveniment viitor şi incert - durata vieţii credirentierului.
Obs.: Dacă renta viageră a fost constituită cu titlu gratuit, contractul nu mai are caracter
aleatoriu, deoarece pentru credirentier nu există riscuri de pierdere, iar pentru debirentier nu
există şanse de câştig, fiind o liberalitate.
C4)Mod de încheiere – FORMA: este un Contract CONSENSUAL, încheiat prin
simplul acord (consimţământ) al părţilor.
Excepţie: Dacă obiectul contractului de rentă viageră îl constituie drepturi reale asupra
unui imobil, contractul trebuie încheiat în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
În principiu - oneros: sinalagmatic, aleatoriu, consensual, translativ de proprietate.
5. TRANSLAŢIV DE PROPRIETATE: Transferul dreptului de proprietate are loc de
plin drept, în momentul realizării acordului de voinţă al părţilor.
- în privința obligaţiei de garanţie se aplică regulile contractului de vânzare-cumpărare,
întrucât aceste reguli constituie dreptul comun.
6. Contract cu EXECUTARE SUCCESIVĂ (esențialmente) în ceea ce priveşte plata rentei,
în mod periodic de către debirentier, conform convenţiei părţilor (lunar, trimestrial, anual).
7. Contract IREVOCABIL (pentru debirentier).
RENTA VIAGERĂ CONSTITUITĂ CA O LIBERALITATE,
„ea se poate constitui şi cu titlu gratuit, prin donaţiune între vii sau prin testament",
CONDIȚII :În aceste cazuri, va fi supusă condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de
lege pentru donaţii, respectiv testamente.
2) În cazul în care renta cu titlu gratuit este stipulată în favoarea altei persoane (TERȚ) decât
cea care a încredinţat bunul, este vorba despre o stipulaţie pentru altul, iar părţile se numesc
constitutor, debirentier şi terţ beneficiar (credirentier),
- fiind o donaţie indirectă, este supusă regulilor de fond prevăzute pentru donaţii, N U însă şi
formei autentice.

3) CONDIŢIILE SPECIALE DE VALIDITATE


CONDITII (funcție de constituire-scop): 1) de la vânzare-cumpărare sau
2) de la donație, respectiv testament.
Constituit cu titlu ONEROS Constituit cu titlu GRATUIT
cele pentru contractul de - condiţiile de validitate (formă și fond) ale donaţiilor sau
vânzare-cumpărare (fără preţ) testamentelor.
- Excepție: stipulația pentru altul – NU necesită forma autentică.

SITUAȚII SPECIALE:
1) art. 2246 Cod civil: dacă renta a fost stabilită în favoarea unei persoane care care era deja
decedată în momentul constituirii ei - terțul credirentier, sancțiunea este nulitatea absolută,
deoarece lipsește caracterul aleatoriu al contractului, lipsind astfel cauza juridică a acestuia,
indiferent dacă părţile contractante au cunoscut sau nu predecesul terţului;
2) art. 2247 Cod civil: Contractul de rentă constituită cu titlu oneros, este ineficace
(lovit de nulitate) dacă rata viageră a fost stabilită pe durata vieții unei persoane (credirentier,
debirentier sau o terță persoană) care “suferea de o boala din cauza căreia a murit în interval de
cel mult 30 de zile” de la data încheierii contractului;
- NU este obligatoriu ca debirentierul să fi cunoscut existența bolii;
Obs. 1: termenul se calculează după sistemul exclusiv, fără a se în calcul nici prima şi nici
ultima zi a termenului;
Obs. 2: Dacă însă renta s-a constituit în favoarea mai multor persoane şi numai una din ele a încetat
din viaţă, atunci contractul rămâne valabil, fiindcă se păstrează caracterul aleatoriu al contractului.

COMPLETARE LA RENTA VIAGERĂ


3. CONDIŢII:
1. CAPACITATEA, 2. CONSIMŢĂMÂNTUL , 3. OBIECTUL CONTRACTULUI, 4. CAUZA
1. CAPACITATEA: Atât credirentierul, cât şi debirentierul trebuie să aibă capacitatea necesară pentru
a încheia acte juridice de dispoziţie, contractul de rentă viageră fiind, de regulă, translativ de proprietate.
2. CONSIMŢĂMÂNTUL părţilor trebuie să existe, să fie liber şi neviciat,
3. OBIECTUL CONTRACTULUI de rentă viageră este dublu: 1. obiectul prestaţiei
credirentierului poate fi un bun sau o sumă de bani (capital), iar 2. obiectul prestaţiei debirentierului -o
sumă de bani plătită la anumite intervale de timp.
4. CAUZA contractului trebuie să fie licită şi morală.

EFECTELE CONTRACTULUI DE RENTĂ VIAGERĂ


1. OBLIGAŢIILE CREDIRENTIERULUI:
1. obligaţia de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului, care se execută în momentul
realizării acordului de voinţă al părţilor cu privire la clauzele contractului de rentă viageră; dacă bunul
este un teren, acordul de voinţă trebuie manifestat în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii contractului;
2. obligaţia de plată a capitalului sau de predare a lucrului promis în schimbul rentei;
3. obligaţia de garanţie contra evicţiunii şi obligaţia de garanţie contra viciilor ascunse.
În vederea protejării creditorilor credirentierului pentru pagubele produse prin înstrăinarea bunurilor
asupra cărora ei au un gaj general, legea interzice părţilor contractante să declare renta neurmăribilă (cu
excepţia cazului când a fost constituită cu titlu gratuit).
Întrucât renta viageră este prin natura sa transmisibilă, ea poate forma obiectul unei cesiuni de creanţă.
2. OBLIGAŢIILE DEBIRENTIERULUI:
1. obligaţia de plată a rentei;
2. obligaţia de garanţie pentru plata rentei.
Debirentierul are obligaţia de plată a rentei stipulate, pe tot timpul vieţii credirentierului.
Anuităţile (ratele de rentă) se plătesc la termenele stipulate în contract, iar în lipsă de stipulație
contrară, trimestrial, în avans și indexate în funcție de rata inflației. Sumele datorate cu titlu de rentă se
dobândesc de titularul dreptului în proporţie cu zilele cât a trăit credirentierul, cu excepţia cazurilor când
părţile au convenit ca plata să se facă anticipat, când se dobândesc din ziua scadenţei plăţii.
Beneficiarul rentei trebuie să facă dovada existenţei sale sau a persoanei în favoarea căreia s-a
stipulat renta la data fiecărei scadenţe.
Dacă renta a fost stipulată în favoarea mai multor persoane, decesul uneia dintre acestea nu atrage
reducerea corespunzătoare a rentei, profitând astfel credirentierilor rămaşi în viaţă, dacă nu există stipulaţie
contrară.
În caz de moarte a debirentierului, obligaţia de plată a rentei se transmite la moştenitorii săi,
contractul neavând caracter intuitu personae.
Dreptul la acţiune pentru ratele de rentă neplătite se prescrie în termenul general de prescripţie de 3
ani. Termenul de prescripţie se calculează separat pentru fiecare rată de rentă din momentul în care ele au
devenit exigibile. Întrucât renta are caracter viager, dreptul la rentă al creditorului nu se prescrie, chiar dacă
o perioadă îndelungată (de peste 3 ani) nu ar reclama plata ratelor de rentă scadente .
Creditorii credirentierului: pot urmări ratele de rentă odată încasate,
Renta cu titlu gratuit poate fi declarată neurmăribilă prin convenţia părţilor.
Renta cu titlu oneros nu poate fi declarată neurmăribilă deoarece în acest mod s-ar putea frauda
creditorii debirentierului, având în vedere că ea reprezintă echivalentul bunului înstrăinat sau sumei plătite.
EXECUTAREA SILITĂ: Dacă debirentierul nu-şi execută obligaţia de plată a ratelor de rentă,
credirentierul poate cere executarea silită asupra patrimoniului debirentierului pentru realizarea unei
sume suficiente în vederea asigurării plăţii regulate a rentei.
În cazul în care renta a fost constituită cu titlu oneros, debirentierul este obligat să ofere garanţii
pentru plata rentei încă de la constituirea acesteia (adică de la încheierea contractului). Obligaţia de garanţie
a debirentierului are caracter continuu, întrucât el este dator să-l asigure pe credirentier de solvabilitatea sa
chiar și după încheierea contractului de rentă viageră pe toată durata sa și să nu diminueze aceste garanţii.
Excepție: aceste dispoziţii nu sunt aplicabile atunci când renta viageră este constituită cu titlu gratuit.
REZOLUȚIUNEA cerută de CREDIRENTIER
REZOLUŢIUNEA contractului este judiciară și poate fi cerută doar de către CREDITOR.
Conform art. 2251 Cod civil – REZOLUŢIUNEA contractului la cererea credirentierului,
poate fi cerută: (1) “dacă debirentierul nu depune garanţia promisă în vederea executării obligaţiei
sale ori o diminuează”.
(2) pentru neexecutarea fără justificare a obligaţiei de plată a rentei de către debirentier.
EFECT: debirentierul trebuie să restituie bunul sau suma de bani primită, dar
“În lipsa unei stipulaţii contrare, rezoluţiunea nu conferă debirentierului dreptul de a obţine restituirea
ratelor de rentă deja plătite”.
IREVOCABILITATEA
Conform art. 2252 Cod civil – Irevocabilitatea contractului, întrucât contractul produce efecte
obligatorii, “Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului” sau a bunului,
nici chiar dacă ar renunţa la restituirea ratelor de rentă deja plătite și “oricât de împovărătoare ar putea
deveni prestarea acesteia”.