Sunteți pe pagina 1din 11

DIANA MARIN.

CATA

Nemaipomenita
cilttori e
a hroscufei OAC
?n Tara
t Atfahetului
Corn u nicarein li m ba romfrnit
Clasa pregiltit oare

Semestrul alll-lea

NUMELE MTU

:t ,a: ::..'a'a',ji
r:: :.:At:ai!
.: !.ir:ar.

''.:,: :,,,:i::l-i..1+
..,it .:i::.+:ii:!?.it
,

".,
,;t,
uwv&v#.s

Unitatea /*. $atul TE-SE-VISH


Leclia 1,:AparePOL.. ......4-7
Leclia 2: Intsentatorul T, trotineta cu o roatd gi maimula Trti . . . . . 8-13
Lecfia 3: Pdrfrul SUR gl pkrkiagul SEC. . . . 14-19
Lecfia 4:HdulVOLT giprdpastiavERA .20-25
Lecfia 5: Dinozaurul DODO din peqtera DADA. .26-31,
Lecfia 6:Ofloarecaunfirdeald. .32-37
Leclia 7: (Recapitulare): O casd speciald. . .38-43

Unitats* S. Cet*ter Gemenitor


Lecfia 1: indl{imea Sa infeleptul . . .44-47
Leclia 2: lln altfel de Turn Asculit gi un Amic diferit . . . . 48-51
Leclia plutitoare.
3: Triplelii gi pdldriile . . . 52-57
Leclia 4:$arpele$ALqiqerpigorul. . '... ' 58-61
Leclia 5: leposul Mare qi leposul Mic. . . . 6L65
Leclia 6: Fqmilia K: Kamar gi Kami .... . 66-69
Leclia 7: (Recapitulare): in camera de studiu a inleleptului . . . . . 70-73

Unitatea 6. MuzeuI obiectelor nsfolssitoare

Leclia 1: LIn pat prea scurt gi un scaun strkmb . . . 74-79


Leclia 2: Un cilr1g pentru pescuit balene qi ojucdrie. . . . . 80-85
Leclia 3: Balansoarul cu acoperis gi mingea cu mdner. .. .86-91
Leclia .
4: Llnbasm, un raft strfrmb qi unbidon gol. . . . . .92-97
Leclia 5: (Recapitulare): Bondarul Bondi . 98-101

Unitatea 7. La matul nr&rii r&z*r*


Leclia 1: Zig, Zag qi Zdreanld . . 102-107
Leclia 2: O staliune pe malul mdrii . .. . 108-111
Leclia 3: Quin, Walt gi Yakim, trei domni strdini . . . . . .772-177
Leclia 4: (Recapitulare) Spre Bibliotecd . 118-121
Leclia 5: (Recapitulare finald) Pdstrdtorul Poaeqtilor Nesffirgite 122-128
Nemaipornenita c5l6torl* a brosculei OAC in |ara Atfabetutui . . . . . 129-158

Competenfe generale qi specifice yizate:


1. Receptarea de mesaie oralein contexte de comunicare cunoscute
1.1. ldentificarea semnificaliei unui mesaj scurt, pe teme famitiare, rostit ctar gi rar
1.2. ldentificarea unor informalii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar gi rar
1.3. ldentificarea sunetului iniliat gi/sau final dintr-un cuvant, a silabelor gi a cuvintetor din propozilii rostite clar gi rar
1.4. Exprimarea interesutui pentru receptarea de mesaie orate, in contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaie oralein diverse situafii de comunicare
2.1. Pronunlarea ctari a sunetetor gi a cuvintelorin enunluri simple
2.2. Transmiterea unor informalii referitoare [a sine gi [a universul apropiat, prin mesaje scurte
2.3. Participarea cu interes la dialoguriscurte,in situaliide comunicare uzuali
2.4. Exprimarea propriitor ideiin contexte cunoscute, manifestdnd interes pentru comunicare
3. Receptarea unei varietifi de mesaie scrise, in contexte de comunicare cunoscute
3.1. Recunoagterea unor cuvinte uzuate, din universul apropiat, scrise cu ]itere mari ;i mici de tipar
3.2. ldentificarea semnificafiei unei/unor imagini care prezinti ?ntdmpliri, fenomene, evenimente familiare
3.3. ldentificarea semnificaliei unor simboturi care transmit mesaje de necesitate imediatd, din universuI familiar
3.4. Exprimarea in cuvinte proprii a mesaielor redate pe suport vizuaI sau auditiv, manifestind interes pentru lucruI cu cartea
4. Redactarea de mesaie ?n diverse situafii de comunicare
4.1. Trasarea elementelor grafice gi a contururilor [iterelor, folosind resurse variate
4.2. Redactarea unor mesaie simple, in contexte uzuale de comunicare
4.3. Exprimarea unor idei, triiri personale gi informatii prin intermediul timbajelor neconvenlionale
Lectia
, 1
.'.'. ': t. ,' ;-.,t " "i,
"x3Er!l i: .:

\." 1 ri '".
-* "\'
l

i;"
ffi

r#ql
[Y
'{:'{,1

i . ir'E

'a 'u'o
: ,i#a-r,:: i

.:_ ..i-..i

d .r
ffi.
*Y-,. ,\
rl
*t
tr&

+
4:: i
&,
S.
*i:
\r *:: :
-su-" 3
6 gdg
fj:
t

:,: *

,. ,:. ,:i::,:: , ,:: :i:

i ,.:. i, t. rlt;;::rili:i:!j.-:''
:i.::,i.lh.t::1 j:il1:a,:r'
_"
,i!:: ti:::,;-:

#,'r ,.1,t**

-"
"dJ
' r'jr'+i::ir];r1'j"!;
.1
.'::!ir:.r
t,
td
e;.
nS #6
jiffi
s 1! +i..i
*li !i ii '

.' -1 *:*t#
,:,

hr
a. b.

d.
I.3,2. Aranjeazi imaginite benzii desenate ?n ordinea corect5.

1,2.L. Ce proverb se potrivegte imaginitor?

1.3.2" Privegte portretul lui P mare


gi descoperi apoi personajutin ilus-
tralia de [a ?nceputut tecfiei.
F-', f-', Fl l-l l-: l-l l-l l-l l-: 'l'-: l-:
t\--l l\-, l\-/ l\-l l\-l *-l l\-, l\-,
n , A / . r\,
i:--_-*-i:s: -i--' -i'-*.i--..- i:----r-- |--- .rs -

I tlll tlllltl
I 11 1t1l ,tI

I
--*17-*--a---!---t*=*-1.*--t---*'l------'r-*"
I

. .. .*.*t tr"Lr*{ -- -i-Ei


--r-a I
tlltll
t1tllt

-'.-i.*-*"...-.'L.'.-.'-..*--.*-*i-.-'--.-a.*..*-**.**--T.

Unegte tiniite ?ntrerupte Continui rdndurile,


pentru a trasa una continui. dupi model.
\' : : : | : : ::.:''1' 1' ::-'
: : :::'i

lectia 2
;-1i'\"/I''/
j.'q!j:;;-:; d| " ,' :

ruTo r =
i_.# {",i ;r'i:JtJi.jt;" ,lf: '
i. i ;'
: --'.-.
.'
t
i . ' ;.
" ;-
.
9
'.+t*hr .i*i@
''iiS:i

, ' :.i

: ,ii;i

.l:'ni.1iii
,: l.t :':t:.'i

I i :,:+ il
: - ilitj !:
I ,r::..$f.;1
-rnri+a iii

., ,.-..i1* S
& q:
:$ t: \
'S) 4* {
, ,:{3 ii._ -

F."

.a .'"*
-.r_iT3i]
d}:-'
1"'{h

*s :.-:-, r/,'t{i}t* ",fu.#_r"


''t{.r' :
"1--.*
'iL,,:; .I'
xi;i4j::,i1
1ii+!_:'
,,..+.,r.
r+iq
^f?

, '/i;
*,*.*^*tS9''i
.!

$-,t ,i
-- {.*.

ir,i 'e !:i


.,.::i **i+
s'
l'4:Fn:

fsn -;trr
"

'.- 'Nd n ,.*ffi*


q

il
!l+

:i
:1:

s
#
s
#
;;*i"d#
x
#

.a
l.*f. "f cl. qt "t..=D
@@t@B ea @s 4ls
j'+iffi
S"+ffi&$'i: q"r,:iri:s&ii.:-++r*Bii+iH@L .#
mt'r=.@b *@ 6.T@"
I
%tu%*.w
'mte*e t
FSSb

'A ;'#'fi t'-:+ t,T


r.ffi $T&
,BfTB
@@
'-ffi8:*$t
b}=-:S+
&-:-"s
.* :#..-q.::,H& B ig*t ffiSfu+m+|,xm
.f l-r= t@ *qffi
rl rl =l€&, hffihwlwq*
L.
I t 5-m 1r** te+trt.1
,.l|!'.rD
D t-
) E
-
&
4,
rr

$+
K
tr"
-Us.-

eq

?*r
.d.r.j

G*
2.2.2. Gisegte drumu[ spre casa lui f mare, urmirind ceea ce indici sigefite.

mmmnnn
nnnililil
2.2.3. Asculti propozifiile care se potrivesc desenelor gi coloreazi
coresp un zdtor pitrifetete.
t.4*2' Ascutti care sunt preferinfele fiecirui personaj gi indici ce a mincat fiecare.
Itrlltllllll
-^l.- -t- -'L- -t- -r- -r- -r- -L- -,L- -L- -l- -,L-

-J-"*'="a--1= --- ---,=';- J'


=-zi= z-7-*7-3-3a--=
.,-r "= 3 ""*2"
=-=--
tllll
tllll
! .. ,, ,.""_"...,".t,,".""-"-"-^.**-_"*" ^l--.*------.--*--r.*,.-*....-*.,.,."- --.L."-.",.-..-"""".
rllll
!tll
rtll
!"..."..-..."._., _.".-....",..!.."".".-._..."..,*--.^-*^*-t*--**.-*.-,----.*-.-.t*.-...*-,.-."..
1:,1:

-'^..."",."".....""-.a.-*.a".*^."..T.a
lllslll
I -&-
lt
ll
tl

d,,
"l
&1
H
At\,
ffi
p

Continui rdndurile, dupi model.