Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ.

PERSOANELE

Tematica:
1. Aplicarea legii civile
- Aplicarea legii civile în timp
- Aplicarea legii civile în spațiu
- Aplicarea legii civile asupra persoanelor
2. Condițiile de validitate ale actului juridic civil
- Capacitatea cerută pentru încheierea actului juridic civil
- Consimțământul exprimat la încheierea actului juridic civil
- Obiectul actului juridic civil
- Cauza actului juridic civil
- Forma actului juridic civil
3. Modalitățile actului juridic civil
- Termenul
- Condiţia
- Sarcina
4. Efectele actului juridic civil
- Efectele între părţi
- Efectele faţă de terţi
5. Nulitatea actului juridic civil
- Delimitarea nulității de alte cauze de ineficacitate ale actului juridic civil
- Clasificarea nulităților
- Cauzele de nulitate
- Regimul juridic al nulității
- Efectele nulității
- Mecanisme de înlăturare a nulității
6. Prescripția extinctivă și decăderea din termen:
- Funcțiile prescripției extinctive
- Invocarea și renunțarea la prescripție
- Efectul prescripției extinctive
- Principiile care guvernează efectele prescripției
- Delimitarea prescripţiei extinctive de alte instituții
- Domeniul prescripției extinctive
- Termenele de prescripție extinctivă
- Cursul prescripției extinctive
- Începutul prescripției extinctive
- Suspendarea prescripției extinctive
- Întreruperea prescripției extinctive.
- Repunerea în termenul de prescripție extinctivă
- Împlinirea prescripției extinctive
- Decăderea din termen

Bibliografia:
Referințe obligatorii:
1.Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală, Ediţia a 2-a,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
2. Gavrilescu Luiza Cristina, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2015
3. Gavrilescu Luiza Cristina, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2017
4.Reghini Ionel, Diaconescu Şerban, Vasilescu Paul , Introducere în dreptul civil, Editura
Hamangiu, București, 2013
5.Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ediţia a 2-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2016
6.Ungureanu Ovidiu, Munteanu Cornelia, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013
7.Urs Iosif Robi, Todică Carmen, Drept civil. Teoria generală, Editura Hamangiu, București, 2015
Recomandări:
Ciobanu Viorel Mihai, Udroiu Mihail, Constantinovici Rodica (coord.), Teste grilă,
Editura Solomon, București, 2014
1.Morozan Florin, Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. I, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2012
2.Răducan Gabriela ș.a., Teste grilă pentru concursuri și examene, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu,
București, 2014
3.Stănișor Emilian ( coord.), Autori: Luiza-Cristina Gavrilescu, Eugen Hurubă, Daniela
Iancu, Codrin Macovei, Alin Speriusi-Vlad, Andreea Tabac, Ghidul candidatului. Examenul de
primire in profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. Licenţă,
Editura Universul Juridic, București, 2016

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE.OBLIGATII


1. Posesia.
2. Teoria generală a dreptului de proprietate.
3. Modalităţile dreptului de proprietate.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.
5. Accesiunea imobiliară artificială.
6. Apărarea dreptului de proprietate.
7. Izvoarele obligaţiilor.
8. Efectele obligaţiilor.
9. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor.
10. Modurile de stingere a obligaţiilor.
BIBLIOGRAFIE
Drepturile reale
1) Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001;
2) Ovidiu Ungureanu, Drepturi reale. Curs practic, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;
3) Liviu Pop, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
4) Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
5) Eugeniu Safta-Romano, Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix,
Iaşi, 1993;
6) Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, legislaţie, Editura ALL, Bucureşti,
1994;
7) Liviu Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1996;
8) Ion Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami,
Bucureşti, 1996.

Teoria Generală a Obligaţiilor


1. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2. Liviu Pop, Ionuţ-Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
3. Ion Dogaru, Pompil Drăgichi, Drept civil. Teoria Generală a Obligaţiilor, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2014;
4. Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968;
5. Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1981, precum şi ediţiile revizuite şi adăugite
apărute în Editura ALL, Bucureşti, începând cu anul 1993;
6. Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obligaţii. Curs teoretic şi practic, Editura Neuron, Focşani,
1994.;
7. Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Actami, Bucureşti, 1996;
8. Liviu Pop, Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
9. Maria Gaiţă, Obligaţii, Editura Institutul European, Iaşi, 1999.

DREPT CIVIL. CONTRACTE*


I.Contractul de vânzare (art. 1.650-1.762 Cod civil);
II.Contractul de donaţie (art. 1.011-1.033 Cod civil);
III.Contractul de locaţiune (art. 1.777-1.823 Cod civil);
IV.Contractul de mandat (art. 1.295-1.314, 2.009-2.042 Cod civil);
V.Contractul de întreţinere (art. 2.254-2.263 Cod civil);
VI.Contractul de tranzacţie (art. 2.267-2.278 Cod civil).

* în cazul tuturor contractelor va fi avută în vedere și legislația relevantă incidentă.

1.Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe
articole, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014;
2.Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2001;
3.Dan Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Volumul I. Vânzarea și schimbul, Ed. CH
Beck, Bucureşti, 2008;
4.Răzvan Dincă, Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul juridic, București, 2013;
5.Florin Moțiu, Contractele speciale, ed. a VI-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic,
București, 2015.
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
I.Moştenirea legală (art. 953-983 Cod civil);
II.Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive (art. 1.086-1.099
Cod civil).

1.Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe
articole, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2014;
2.Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, 3 volume, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2013;
3.Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014;
4.Mircea Dan Bob, Probleme de moșteniri în vechiul și în noul Cod civil, Ed. Universul juridic,
București, 2012.

DREPT PROCESUAL CIVIL


ACŢIUNEA CIVILĂ
I. ASPECTE INTRODUCTIVE
1.Definirea şi rolul acţiunii civile
2.Corelaţia dintre acţiune şi dreptul subiectiv litigios
3.Dreptul la acțiune
4.Exercitarea acțiunii civile
a.Afirmarea unui drept subiectiv;
b.Interesul;
c.Capacitatea procesuală (reprezentarea; asistarea; autorizarea)
d.Calitatea procesuală
II. ELEMENTELE ACȚIUNII CIVILE
1.Aspecte generale
2.Subiectele acţiunii civile
3.Cauza acţiunii
4.Obiectul acţiunii
III. CLASIFICAREA ACȚIUNILOR CIVILE
1.Justificarea clasificării
2.Clasificarea acţiunilor civile după scopul urmărit
3.Clasificarea acţiunilor civile după natura dreptului a cărui valorificare judiciară se urmăreşte
IV. PARTICIPANȚII LA PROCESUL CIVIL
1.Instanța de judecată
e.Noțiune
f.Rolul și poziția instanței în proces
g.Compunerea instanței
h.Constituirea instanței
i.Incompatibilitatea
2.Părțile în procesul civil
j.Poziția procesuală a părților în proces
k.Coparticiparea procesuală
l.Drepturi și îndatoriri
3.Terțele persoane în procesul civil
m.Intervenția voluntară
n.Intervenția forțată (chemarea în judecată a altei persoane; chemarea în garanție; arătarea
titularului dreptului; introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane)
4.Participarea procurorului în procesul civil

PROCEDURA CONTENCIOASĂ ÎN FAȚA PRIMEI INSTANȚE


I. ETAPA SCRISĂ
1.Considerații preliminare
2.Sesizarea instanței de judecată
3.Pregătirea judecății
II. CERCETAREA ȘI DEZBATEREA ÎN FOND A PROCESULUI
1.Ședința de judecată
2.Cercetarea procesului
3.Excepțiile procesuale
4.Probele. Aspecte de ordin procedural
4.1. Sarcina probei
4.2. Condițiile generale de admisibilitate a probelor
4.3. Reguli generale privind propunerea, încuviințarea, administrarea și aprecierea probelor
4.4. Convenția asupra probelor
5. Dezbaterea în fond a procesului
III. INCIDENTE ÎN DESFĂȘURAREA PROCESULUI
1. Suspendarea şi perimarea
1.1. Preliminarii
1.2. Suspendarea
1.3. Perimarea cererii
2. Actele procesuale de dispoziție
2.1. Desistarea
2.2. Achiesarea
2.3. Tranzacţia judiciară
IV. HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI
1.Deliberarea și pronunțarea hotărârii
2.Redactarea și comunicarea hotărârii
3.Clasificarea hotărârilor judecătorești
4.Efectele hotărârilor judecătorești
5.Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor
6.Executarea provizorie

BIBLIOGRAFIE

1. G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediția a IV-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2017;
2. V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord), Noul Cod de procedură civlă comentat și adnotat, vol. I –
art.1-526, ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;
3. V. M. Ciobanu, T. C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuțional civil. Arbitraj.
Drept notarial, Editura Național, Bucureşti, 2013;
4. I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I și II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
5. G. Durac, Drept procesual civil. Principii și instituții fundamentale. Procedura contencioasă,
Editura Hamangiu, București, 2014;
6. I. Leş, Tratat de drept procesual civil. Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei
instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. I. Leş, Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,ediția a II-a, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2015;
8. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. I și II, Editura Universul Juridic, București, 2013.

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ


I.Din instituția fundamentală a INFRACȚIUNII:
A.Trăsăturile esențiale ale infracțiunii și conținutul infracțiunii
1)Clasificarea infracţiunilor.
2)Obiectul infracţiunii - clasificare.
3)Subiectul activ al infracţiunii: definiţii; clasificări.
4)Subiectul pasiv al infracţiunii: definiţii; clasificări.
5)Elementul material al infracţiunii: definiţie; forme; clasificări.
6)Urmarea imediată a infracţiunii: definiţie; forme; clasificări.
7)Raportul de cauzalitate în materie penală.
8)Cerinţe privitoare la locul, timpul, modul şi mijloacele de comitere a infracţiunii.
9)Vinovăţia penală: definiţie; forme / modalităţi.
10)Mobilul şi scopul săvârșirii infracțiunii.
B.Cauzele care exclud infracţiunea
11)Cauzele justificative: definiţie; cauze componente; efecte.
12)Cauzele de neimputabilitate: definiţie; cauze componente; efecte.
13)Delimitare între cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate.
14)Delimitare între legitima apărare şi starea de necesitate.
15)Delimitare între constrângerea fizică şi constrângerea morală.
16)Aspecte comune şi delimitări între cauzele de excludere a infracţiunii reprezentate de:
iresponsabilitate, minoritatea făptuitorului, intoxicaţie.
17)Excesul neimputabil: definiţie; forme; efecte.
C.Pluralitatea ocazională de făptuitori
18)Instituţia participaţiei penale: definiţie; natură juridică; condiţii de existenţă.
19)Coautoratul: definiţie; condiţii de existenţă.
20)Delimitare între contribuţiile aduse de participanţi la comiterea faptei.
21)Infracţiuni în cazul cărora nu este posibil coautoratul.
22)Instigarea: definiţie; condiţii de existenţă.
23)Formele instigării.
24)Complicitatea: definiţie; condiţii de existenţă.
25)Formele complicităţii.
26)Complicitatea prin promisiune.
27)Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei proprii.
28)Împiedicarea săvârşirii infracţiunii: definiţie; natură juridică.
29)Sancţionarea participanţilor în cazul participaţiei improprii.
30)Regimul circumstanţelor personale şi reale în materia participaţiei.
II. Din instituțiile fundamentale ale RĂSPUNDERII PENALE și SANCȚIUNILOR de drept penal
(cauzele care înlătură răspunderea penală și cauzele care înlătură sau modifică executarea
pedepsei):
31)Amnistia: definiţie; natură juridică.
32)Efectele amnistiei.
33)Prescripţia răspunderii penale: definiţie; natură juridică; infracţiuni imprescriptibile.
34)Calcularea termenelor de prescripţie a răspunderii penale; particularităţi în cazul infracţiunilor
de durată; prescripţia specială.
35)Întreruperea şi suspendarea cursului termenului de prescripţie a răspunderii penale.
36)Împăcarea: definiţie; efecte.
37)Condiţiile împăcării.
38)Condiţiile retragerii plângerii prealabile.
39)Retragerea plângerii prealabile: noţiune; efecte.
40)Lipsa plângerii prealabile: noţiune; natură juridică.
41)Graţierea: definiţie; natură juridică; efecte.
42)Formele graţierii.
43)Delimitare între actele de clemenţă.
44)Prescripţia executării pedepsei: definiţie; natură juridică; infracţiuni imprescriptibile.
45)Întreruperea şi suspendarea cursului termenului de prescripţie a executării pedepsei.
46)Delimitare între prescripţia răspunderii penale şi prescripţia executării pedepsei.

BIBLIOGRAFIE
-George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: George ANTONIU, Gheorghe IVAN,
Costică BULAI, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Constantin DUVAC,
Ilie PASCU, Ioan GRIGA, Viorel PAŞCA, Ion IFRIM, Ovidiu PREDESCU] – „Explicaţiile noului Cod
penal. Vol. I (art. 1-52)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
-George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori) [autori: Alexandru BOROI, Constantin
MITRACHE, Versavia BRUTARU, Cristian MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Ioan MOLNAR, Costică
BULAI, Ion RISTEA, Ştefan DANEŞ, Constantin SIMA, Constantin DUVAC, Vasile TEODORESCU,
Mioara-Ketty GUIU, Ioana VASIU, Ion IFRIM, Adina VLĂŞCEANU] – „Explicaţiile noului Cod penal.
Vol. II (art. 53-187)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
-Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA: „Drept penal. Partea generală. Curs teoretic
în domeniul licenței (I)”, Ed. Hamangiu, București, 2017.
-Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE: „Drept penal român. Partea generală (conform noului
Cod penal)”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
- Viorel PAŞCA: „Drept penal. Partea generală”, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
-Florin STRETEANU, Daniel NIȚU: „Drept penal. Partea generală. Vol. I (curs universitar)”, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
-Tudorel TOADER (coordonator), Maria Ioana MICHINICI, Ruxandra RĂDUCANU, Anda CRIŞU-
CIOCÎNTĂ, Sebastian RĂDULEŢU, Mihai DUNEA, „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2014.
-Mihail UDROIU: „Drept penal. Partea generală”, ediția a 4-a, Ed. C.H.Beck, București, 2017.

Legislație și jurisprudență obligatorie:


- Noul Cod penal român = Codul penal în vigoare (Legea nr. 286/2009), cu modificările la zi.
- Constituţia României.
- Alte acte normative complinitoare sau legi speciale de interes (ex.: Legea nr. 187/2012, de
punere în aplicare a noului Cod penal; Legea nr. 546/2002 – privind grațierea și procedura
acordării grațierii).
- Jurisprudenţă obligatorie (legată de materia din tematică), emanând de la Curtea Constituţională
a României (C.C.R.) şi de la completul pentru judecarea recursurilor în interesul legii (R.I.L.),
respectiv de la completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin
pronunţarea unor hotărâri prealabile (H.P.), aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a
României (Î.C.C.J.).

DREPT PENAL PARTEA SPECIALĂ


1. Infracţiuni contra vieţii - art.188-192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii – art.193-196 şi art.198
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie – art.199-200
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei – art.205-207
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale – art.218, art.220
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private – art.224-225
7. Infracţiuni contra patrimoniului – art.228-234, art.236-238, art.242-244 şi art. 248
8. Distrugerea şi tulburarea de posesie - art.253-256
9. Infracţiuni contra autorităţii – art.257-258
10.Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei – art.266-270, art.273, art.279-283, art.285-286
11.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu - art. 289-292, art. 295-298, art.308-309
12.Infracţiuni de fals – art.320-323, art.326-327
13.Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice – art.371 şi art.375
14.Infracţiuni contra familiei-art.377-379

BIBLIOGRAFIE
-George ANTONIU, Tudorel TOADER (coordonatori), „Explicaţiile noului Cod penal. Vol. I – III
(2015), vol. IV-V (2016), Editura Universul Juridic, Bucureşti.
-Tudorel TOADER (coordonator), Maria Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crişu-Ciocîntă,
Sebastian Răduleţu, Mihai Dunea, „Noul Cod penal. Comentarii pe articole”, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2014.
-Vasile DOBRINOIU ş.a., Noul Cod penal comentat. Partea specială, ediţia a III-a revizuită şi
adăugată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
-Valerian CIOCLEI ş.a., Codul penal. Comentariu pe articole, editura 2, Editura CH Beck Bucureşti,
2016.
-Valerian CIOCLEI, Cristina ROTARU, Andra-Roxana TRANDAFIR, Drept penal – partea specială.
Culegere de teste grilă, Editura CH Beck, Bucureşti, 2018.
-Alexandru BOROI, Drept penal – partea specială, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015.

*Legislație: se vor avea în vedere dispozițiile Noului Cod penal, precum și Deciziile de admitere a
excepțiilor de neconstituționalitate, Recursurile în interesul legii și Hotărârile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept - cu relevanță asupra tematicii.
DREPT PROCESUAL PENAL
Tema I: Partea generală
1.Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea (art.88-96)
2.Termenele (art.268 – 271)
3.Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal (art.102) şi nulităţile
(art.280-282)
Tema II: Partea specială. Urmărirea penală
1.Reluarea urmăririi penale (art.332-335)
2.Plângerea împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală (art.336-341)
Tema III: Partea specială. Judecata
1.Dispoziţii generale: principiile specifice fazei de judecată (oralitatea, nemijlocirea,
contradictorialitatea, publicitatea şedinţei de judecată (art.351 – 352), citarea la judecată
(art.353), compunerea instanţei (art.354), pregătirea şedinţei de judecată (art.361), participarea
procurorului la judecată (art.363), participarea inculpatului la judecată (art.364), suspendarea
judecăţii (art.367), felul hotărârilor (art.370)
2.Judecata în primă instanţă: obiectul judecăţii (art. 371), aducerea la cunoştinţă a învinuirii,
lămuriri şi cereri(art.374), procedura în cazul recunoaşterii învinuirii (art. 375), ordinea cercetării
judecătoreşti (art.376), cercetarea judecătorească în cazul recunoaşterii învinuirii (art.377),
audierea inculpatului (art.378), audierea coinculpaţilor (art.379), schimbarea încadrării juridice
(art. 386), terminarea cercetării judecătoreşti (art.387); dezbaterile şi ultimul cuvânt al
inculpatului (art.388-389); deliberarea şi obiectul deliberării (392-393), luarea hotărârii (art.394);
reluarea cercetării judecătoreşti sau a dezbaterilor (art.395), rezolvarea acţiunii penale (art.396),
minuta (art.400), pronunţarea hotărârii (art.405), redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii
(art.406-407)
3.Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)

Bibliografie
1.Grigore Gr. Theodoru, Tratat de Drept Procesual Penal, Ediția a 3-a, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2013
2.Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Partea Generală. Ediția a 2-a, 2015,
Editura Universul juridic, Bucuresti, 2015
3.Volonciu Nicolae , Uzlau Andreea Simona , Atasiei Daniel , Chirita Catalin Mihai , Gheorghe
Teodor-Viorel , Ghigheci Cristinel , Morosanu Raluca , Tudor Georgiana , Vaduva Victor , Voicu
Corina, Noul Cod de procedură penală comentat. Ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2017
4.Zarafiu Andrei, Procedură Penală. Partea generală. Partea Specială, Ediția a 2-a, Editura C.H.
Beck, București, 2015
5.Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București,
2017
6.Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea Specială, Ediția a 4-a, editura C.H. Beck, București, 2017

*Legislație: se vor avea în vedere dispozițiile Noului Cod de Procedură penală (Legea nr.
135/2010) – cu modificările la zi, cele ale Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii
135/2010, precum și Deciziile de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate, Recursurile în
interesul legii și Hotărârile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - cu relevanță asupra
tematicii

S-ar putea să vă placă și