Sunteți pe pagina 1din 8

 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

63

Lucrarea nr.  11 

STRUNGUL UNIVERSAL NORMAL   SNB 400 

1. Scopul lucră rii


Obiectivul prezentei lucr ări constă   în familiarizarea studenţilor cu principiul
constructiv, pă r ţile componente specifice, caracteristicile tehnice   şi funcţionale, lanţurile
cinematice şi posibilităţi tehnologice ale strungurilor normale. Obiectul concret al lucr ării de
fa ţă este strungul normal SNB 400, strung produs de firma de specialitate din Arad.

2. Generalit i
ăţ
Strungurile sunt cele mai r ăspândit maşini-unelte   şi sunt destinate pentru a realiza
operaţia de prelucrare mecanică  prin
a şchiere numit ă strunjire.
Din grupa strungurilor, cele
mai ră  spândite sunt strungurile
normale universale . Denumirea
 provine de la precizia   normal ă
obţ inută   la piesele executate pe
aceste strunguri  şi de la dispunerea
(orizontală) a arborelui principal  ş i a
ghidajelor c ăruciorului, precum
(universale)   şi de la faptul că   pe
aceste strunguri se pot prelucra piese
de forme   şi dimensiuni diferite
(fig.1), cu sau f ăr ă   ajutorul unor 
dispozitive speciale.
Prin strunjire se realizează
(generează) suprafeţe de revoluţie
sau suprafeţ e plane, mişcarea
 principală  de aşchiere este de rota ţie
(executată  de piesă) iar mişcările de
avans sunt mi şcă ri de translaţ ie   şi
sunt executate de cuţ itul de strung
 prin intermediul că ruciorului, a
Fig. 1. Suprafeţ e generate şi mişcări necesare
saniei transversale sau a saniei
la strunjire
 portcuţit.

3. Principiul constructiv  ş i cinematic al strungului SNB 400


Principiul constructiv  şi cinematic al strungului normal se poate studia în schema din
figura 2, în care este prezentat ă  schema bloc  şi schema cinematică   structurală , precum  şi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 1/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

64 MAŞINI-UNELTE - LUCR ĂRI DE LABORATOR 

fluxul cinematic al strungului SNB 400 (strung de m ărime mijlocie cu diametrul maxim ce se
 poate strunji deasupra patului strungului de 400 mm).
 Batiul strungului  susţine celelalte subansamble ale strungului. La partea superioar ă  are
sistemul de ghidaje longitudinale G, iar la partea inferioar ă  se reazemă pe dou ă picioare.
Pe batiu se monteaz ă  p ă puşa fix ă  , că ruciorul C , pă puşa mobilă  , cutia de avansuri ş i
filete  CAF , cremaliera de avans longitudinal  Cr , şurubul conducă tor pentru filetare  Ş c, bara de

Fig. 2.Schema bloc  şi schema cinematică structural ă a strungului SNB400

avansuri   BA, tava pentru colectarea aşchiilor   şi a lichidului de r ă cire  şi bara de tampoane
reglabile, care servesc pentru limitarea cursei longitudinale a c ăruciorului.
 P ă pu şa fixă   conţine:   cutia de viteze   CV   ş i mecanismele intermediare   MI    de
transmitere a mi şc ării la cutia de avansuri ş i filete CAF , arborele principal  AP , care antrenează
 piesa în mi şcare principală I , panoul electric de comand ă, butoanele pentru selectarea electrică
astop
domeniului de tura ţii  şcei rotirea
general, manetele servescînpentru
impulsuri a arborelui
alegerea principal,
turaţiilor de lucru,precum
maneta ş ipentru
butonul pentru
alegerea
“pas normal “ sau “pas m ărit” (la filetare)  şi maneta pentru inversarea sensului de filetare  ş i
avans.
C ăruciorul C   este subansamblul care poart ă   scula pe traiectoria de avans (curba
generatoare a suprafe ţei prelucrate longitudinal), compunându-se din: cutia cu mecanisme a
c ăruciorului   CC , sania longitudinală   a căruciorului, roata de mână   R 1  pentru deplasarea
longitudinală  a căruciorului pe ghidaje (mişcarea de avans longitudinal sau de poziţ ionare II ),
sania transversală   ST , roata de mână   R 2  pentru deplasarea saniei transversale (mişcarea de
avans transversal sau de pozi ţ ionare  III ), suportul rotativ pentru pozi ţionarea saniei portcuţit
Sl , roata de mână  R 3 pentru deplasarea saniei portcuţ it (miş carea de avans sau de pozi ţionare
 IV ), suportul portsculă   Ps  care este prereglabil,  ş uruburile pentru fixarea supor ţilor portcu ţit
30, maneta 6 pentru cuplarea-decuplarea avansurilor longitudinal  II  şi transversal   III   (fig.9),

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 2/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

STRUNGUL UNIVERSAL NORMAL   SNB 400 65

maneta pentru cuplarea-decuplarea semipiuliţei pe  şurubul conducă tor (pentru filetare) şi cutia
aparatelor electrice pentru comanda deplas ărilor rapide ale c ăruciorului în mişcările II  ş i III şi
 pentru pornire-oprire a mişcării principale I a arborelui principal.
 P ă pu şa mobil ă  PM  serveşte la rezemarea pieselor lungi  şi la fixarea sculelor speciale
 pentru prelucrarea g ăurilor.   PM   permite poziţionarea longitudinală  (mi şcarea de poziţionare
VI ), roata de mână   R4  serveş te pentru deplasarea axial ă  a pinolei   P  (mişcarea de avans sau
strângere V):, maneta 38 serve şte pentru blocarea poziţ iei pinolei. Vârful pinolei (rotativ sau
fix) serveşte la sprijinirea pieselor lungi, iar ajutorul unor  şuruburi deplasarea transversal ă  a
corpului pă puşii mobile fa ţă de placa de baz ă.
Cutia de avansuri   şi filete CAF   este fixat ă  rigid pe batiu cu ajutorul unor  ş uruburi,
 primeşte mişcarea de la de la pă puşa fixă   prin intermediul roţilor de schimb   şi permite
realizarea diferitelor valori ale pasului filetelor   şi ale avansurilor longitudinale  ş i transversale
 prin reglare cu ajutorul unor manete. Din punct de vedere cinematic, realizarea diferitelor 
avansuri ş i filete se face prin intermediul (permutarea) unor roţi dinţate baladoare .
 Arborele principal al strungului   are o construcţ ie specială, în special în ceea ce

 prive şte lagărele.


de montare al acestor ă preluarea
Pe lânglag sarcinilor
ăre cu rulmen radiale
ţi mai  şi axiale,
confer  ă   soluprincipiul pentru şarborele
constructiv
ţiei adoptate i modul
 principal   şi urm ătoarele proprietăţ i:   rigiditate mărită, eliminarea solicitărilor termice ale
rulmenţ ilor, asigurarea rotirii axului principal f ăr ă  băt ăi radiale încă  din primul moment de
func ţionare, eliminarea vibraţiilor datorit ă r ăcirii  şi ungerii excelente a rulmen ţilor.
Cinematica maşinii permite realizarea pe cale electromecanică  a mişcă rii principale de
a şchiere   I  ş i a mişcă rii de avans II sau III, precum  şi ac ţionarea manuală  pentru realizarea
mişcărilor II, III, IV  ş i V. Pentru fiecare mişcare (posibil de realizat) există  un lanţ cinematic a
c ărui flux cinematic este prezentat în figura 2, al ături fiind prezentată şi schema cinematică
structural ă care este suprapusă peste schema bloc a strungului.

4. Dispozitive pentru prinderea, antrenarea  ş i sprijinirea semifabricatelor


Pentru orientarea  şi fixarea corespunz ătoare a semifabricatelor  şi sculelor pe strunguri
(pe maşini-unelte, în general) în vederea prelucr ă rii sunt utilizate o serie de dispozitive  şi
accesorii, care măresc în acelaşi timp  şi posibilităţile tehnologice ale acestor utilaje.
Orientarea  ş i prinderea semifabricatelor pe strung se face cu diferite dispozitive - în
func ţie de forma   şi
dimensiunea pieselor,
însă   toate
dispozitivele de

orientares ăş iasigure
trebuie prindereo
 pozi ionare i o fixare
ţ  ş
corectă   a
semifabricatului în
timpul lucrului, să  fie
rapide, cât mai simple
şi ieftine.
Dispozitivele Fig. 3. Universalul cu trei bacuri
 pot fi   universale   -
atunci când servesc la prelucrarea (prinderea) pieselor de forme   şi dimensiuni diferite, sau
speciale - atunci când servesc la prinderea unui anumit reper. Dispozitivele speciale se
 justific ă numai la produse fabricate în serie.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 3/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

66 MAŞINI-UNELTE - LUCR ĂRI DE LABORATOR 

Principalul dispozitiv care serve şte la prinderea pieselor rotunde   şi hexagonale este
universalul cu trei bacuri   (fig.3). Centrarea piesei se realizează   automat prin deplasarea
simultan ă   a bacurilor 1 în direcţ ie radială, ghidate fiind de canalele 2 din corpul 3 al
dispozitivului. Mecanismul ce ac ţionează  bacurile se compune din discul 4, care este prev ăzut
 pe o faţă  frontală  cu un canal spiral (filet plan) în care pătrund dinţ ii bacurilor, iar pe cealaltă
fa ţă  cu o dantur ă  conică  4 ce angrenează  cu pinionul 5. Suprafe ţele în trepte 6 ale bacurilor 
servesc la prinderea pieselor tubulare - dinspre interior spre exterior. Atunci când frecvenţ a
 prinderilor este mare raţ ională utilizarea mandrinelor pneumatice sau hidraulice.
Pentru prinderea pieselor complicate, dar   şi a celor asimetrice, se folose şte  platoul cu
 patru bacuri, care se pot deplasa (fig. 4) în mod independent în direc ţia radială  cu ajutorul
unor mecanisme   şurub-piuliţă. În acest caz, pentru evitarea vibra ţiilor datorate formai

Fig. 4. Platoul cu patru bacuri Fig. 5. Platoul simplu

asimetrice a semifabricatului, sistemul se echilibrează  cu contragreutăţi.


În cazul când semifabricatul nu se poate prinde în universalul cu patru bacuri se
utilizează  platoul simplu. (fig. 5). Platourile simple sunt de forma unor discuri în care sunt
 practicate canale radiale, piesele prinzându-se cu bride (fig.5,a ) sau cu ajutorul unor colţ are
(fig.5,b ).
La prelucrarea
 pieselor lungi, prinse
între vârfuri, antrenarea
acestora se face cu   flan şe
de antrenare  (fig.6).
Semifabricatul 3
este rezemat pe vârful 4,
montat în alezajul conic
al arborelui principal   şi
vârful 5 - montat în
 pinola p ă puşii mobile.
Antrenarea
semifabricatului se face
cu ajutorul flan şei 1, care
Fig. 6. Flanşa şi “inima” de antrenare este fixată  prin înşurubare
 pe ă  inima
 bol ţul 7  şi inima de antrenare 6, sau prin intermediul canalului 8 dac arborele principal,6
de antrenare

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 4/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

STRUNGUL UNIVERSAL NORMAL   SNB 400 67

este prevăzută   cu “cioc”. Apăr ă toarea 9 protejează   flanşa pentru evitarea accidentelor de
muncă.
La prelucrarea pieselor lungi   şi flexibile (L/D10) este nevoie de o sprijinire
suplimentar ă  care se realizează  cu ajutorul lunetelor. Pentru arbori în trepte se folosesc  lunete
 fixe  ( fig.7,a), iar pentru arborii netezi  lunetele mobile  ( fig. 7,b ). Lunetele fixe se prind de
 patul strungului
 prin intermediul
unor pl ăci 1   şi a
şurubului 2. Partea
superioar ă   3 a
lunetei se poate
roti în jurul
articulaţ iei 4 - în
vederea
introducerii
semifabricatului,
iar apoi se fixeaz ă
cu   şurubul 5.
Luneta con ţine trei
 bacuri 6 - reglabile
Fig. 7. Lunete fixe (a); lunete mobile (b)
independent în
func ţie de
diametrul semifabricatului.
Lunetele mobile se fixeaz ă cu două şuruburi 1 de sania longitudinală  2 a că ruciorului,
deplasându-se odată   cu ea în lungul semifabricatului. Cele două  bacuri de sprijin sunt tot
timpul în acela şi plan transversal cu cuţitul, preluând componentele Fz   şi F z  ale for ţ ei de
a şchiere.
Ca accesorii mai importante ale strungurilor normale se livreaz ă   dispozitivele de
strunjit conic   şi dispozitivele de copiat hidraulice. Dispozitivul de strunjit conic (fig.8) sau
rigla de copiat serveşte la strunjirea suprafeţelor conice cu conicităţi mici   şi de lungime
medie-mare. Acest
dispozitiv se compune din
rigla 1, care se fixeaz ă  pe
 patul strungului prin
intermediul pl ăcii 2, a tijei
3 ş i suportului 4.

înclinatăRigla
  cu un poate
unghi defi
cel mult 10, blocarea ei
f ă cându-se cu ajutorul
şuruburilor de fixare 5.
Cursorul 6 glisează   pe
riglă, fiind legat de sania
transversală  7 prin braţ ul 8
şi bolţul 9. Sania
transversală   se deplaseaz ă
liber în direcţie radială
c ăci, în prealabil, ea a fost
deblocată   de   şurubul Fig. 8. Dispozitivul de strunjit conic

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 5/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

68 MAŞINI-UNELTE - LUCR ĂRI DE LABORATOR 

transversal 10. Dacă  saniei longitudinale i se impune un anumit avans longitudinal automat
(împreună  cu căruciorul) - atunci cuţitul 12, fixat pe sania transversal ă prin suportul port cuţit,
se deplaseaz ă   simultan dar   şi în direcţ ie transversală   datorit ă   riglei înclinate. Suprafeţele
conice pot fi însă  strunjite (după  cum s-a vă zut)  şi cu dispozitivul hidraulic de copiat, prin
înclinarea saniei port-cuţit sau prin deplasarea transversal ă a pă puşii mobile.

5. Reglarea avansurilor  şi filetelor pe strung


Filetarea pe strung se poate face cu ajutorul tarozilor   şi a filierelor sau cu ajutorul
cu ţitului de strung. Filetarea propriu-zisă   pe strung, cu ajutorul cuţitelor profilate sau a
“pieptenilor” pentru filetare, se poate face pentru orice tip de filet  şi pentru orice mărime de
diametru, în limitele dimensiunilor ce se pot prelucra pe strungul respectiv. Pentru aceasta,
este necesar ca între tura ţia semifabricatului  şi viteza de avans axial a cuţ itului să  existe o
legătur ă cinematică rigidă, care să  asigure deplasarea cuţitului cu o lungime constant ă şi egală
cu pasul elicei generate pe semifabricat - la fiecare rotaţie a semifabricatului, ceea ce se
realizează prin intermediului lanţului cinematic de filetare.
Pentru orientarea rapidă  a operatorului la reglarea diverselor filete sau avansuri, pe
capacul cutiei de avansuri  ş i filete se gă sesc patru manete (fig. 9, SNB 400) cu ajutorul cărora
se realizeaz ă urm ătoarele comenzi:
- cu maneta 19 se comandă  (selectează) categoria de filete care se prelucreaz ă: M -

Fig. 9. SNB400 - elemente componente

 pentru filetele metrice  şi modul  şi W - pentru filetele Whithworth  şi Diametral Pitch. Pentru
realizarea avansului de strunjire servesc ambele pozi ţii: M şi W;
- cu maneta
de la intrarea în cutia18deseavansuri, ă  mecanismul
comandrespectiv ieşireadedin
multiplicare sau demultiplicare a mişcării
cutia de avansuri;

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 6/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

STRUNGUL UNIVERSAL NORMAL   SNB 400 69

- cu maneta 16 este comandat ă   cuplarea mişcării la bara de avans sau la   şurubul


conduc ător;
- cu maneta 17 este comandat mecanismul intermediar cu care se stabilesc valorile de
 bază pentru avansuri şi filete.
 Este absolut necesar ca la schimbarea avansului sau filetului manetele să fie corect 
 pozi ţ ionate - în dreptul cifrei sau literei montate pe capacul cutiei de avansuri şi filete.
Simbolurile M, W, D, E, A, N, V, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, definesc pozi ţia manetelor pentru
avansul sau filetul ce se regleaz ă   în concordanţă  cu indicaţiile de pe t ă bliţa de avansuri   şi
filete.
Când se regleaz ă  avansuri sau filete prevă zute în coloana ”pas mărit ” (8: 1), tura ţ ia
axului principal să nu depăşească 200 rot/min.
Pentru a verifica dac ă  reglajul cutiei de avansuri  şi filete s-a f ăcut corect, pentru un
filet Whitworth, trebuie ş tiut că  valoarea de pe tă bliţă reprezintă  numărul de paşi ai filetului pe
un   ţ ol, adică   pe 25,4 mm. Astfel la filetul de 31/2 pa şi pe   ţ ol valoarea pasului este de
25,4:3,1/2 = 7,257mm.
Filetul modul (filetul melcilor pentru ro ţ i melcate) se verifică ştiind că  pasul în   mm
este egal cu de 3,14 ori valoarea scris ă  pe tă bliţa de filete metrice, astfel filetul modul 5 are
 pasul: 5 x 3,14 = 15,7mm.
Filetele Diametral Pitch se verifică ştiind că  un pas în mm este egal cu:
3,14 x 25,4/n, unde ”n” este valoare indicată  pe tă bliţ a de avansuri  ş i filete. Astfel, filetul
DP7 are un pas de 3,14 x 25,4/7=11,394mm.
Pentru a regla diversele avansuri sau filete se folosesc cele patru manete 19, 18, 17  ş i
17 de pe cutia de avansuri   şi filete, precum  şi manetele 21 pentru ”pas normal” sau ”pas
m ărit” ş i 22 pentru schimbarea sensului de rotaţ ie a  şurubului conduc ător sau a barei de avans.
Maneta 19 poate ocupa dou ă  poziţii,  şi anume:  M  ş i W; maneta 18 realizează  raportul de 1:1
la mecanismul de demultiplicare sau multiplicare, iar maneta 16 are patru pozi ţ ii: A, N, V, B;
maneta 17 putând ocupa 6 pozi ţii: 1; 2; 3; 4; 5; 6, realizând cei  şase pa şi de bază.

Exemple de reglare a avansului. Un avans de 0,118 mm/rot se regleaz ă punând maneta


19 pe pozi ţia W, maneta 18 pe poziţia F, maneta 16 pe pozi ţia B, maneta 17 pe poziţia 1  şi
maneta 21 pe pozi ţia normal - 1:1.
Avansul de 1,17 mm/rot se reglează  punând maneta 19 pe pozi ţia M, maneta 18 pe
 poziţ ia F, maneta 16 pe poziţia A, maneta 17 pe pozi ţia 3  şi maneta 21 pe poziţ ia ”pas mărit” -
8:1 . Tura ţ ia axului principal, în cazul când maneta 21 este pe pozi ţ ia ”pas mărit”, nu trebuie
 să depăşească 200 rot/min .

Exemple de reglare a filetelor. Filetul   metric  cu pasul de 1,75mm se reglează  astfel:
 punând maneta 19 pe poziţ ia M, maneta 18 pe poziţia D, maneta 16 pe pozi ţia N, maneta 17
 pe pozi ţia 3 iar maneta 21 pe poziţ ia “pas normal” 1:1. Pentru schimbarea sensului filetului se
schimbă poziţ ia manetei 22.
Filetul   Whitworth  cu 2,1/2 paşi pe  ţ ol se reglează  punând maneta 19 pe poziţia W,
maneta 18 pe pozi ţia F, maneta 16 pe pozi ţia V, maneta 17 pe poziţ ia 5 iar maneta 21 pe
 poziţ ia “pas mărit” 8:1.
Filetul   modul  de 0,75 se realizează  punând maneta 19 pe pozi ţia M, maneta 18 pe
 poziţ ia F, maneta 16 pe poziţ ia N, maneta 17 pe poziţ ia 4 iar maneta 21 pe poziţia ”pas

normal”.Filetul  Diametral Pitch 72 se realizează punând maneta 19 pe poziţ ia W, maneta 18 pe


 poziţ ia D, maneta 16 pe poziţ ia V, maneta 17 pe pozi ţia 1 iar maneta 21 pe poziţ ia ” pas

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 7/8


 

5/26/2018 Ma sini une lte - slide pdf.c om

70 MAŞINI-UNELTE - LUCR ĂRI DE LABORATOR 

normal ” 1:1. Filetul Diametral Pitch de 1  ş i 3/4 se realizeaz ă punând maneta 19 pe pozi ţia W,
maneta 18 pe pozi ţia F, maneta 16 pe pozi ţia V, maneta 17 pe poziţ ia 3 iar maneta 21 pe
 poziţ ia “pas mărit ” 8:1.

6. Desf ăşurarea lucră rii


În timpul lucr ării de laborator se vor identifica (conform figurii 2) principalele
subansambluri ale strungului normal, precum  şi elementele de comand ă şi reglare.
Conform schemei cinematice structurale   şi a fluxului cinematic al fiecă rui lanţ
cinematic (în prezenţ a tehnicianului de laborator sau a cadrului didactic) se vor materializa
mecanic (semiautomat)  şi manual toate mi şcările generatoare şi auxiliare.
De asemenea, se va prezenta sursa primar ă   de mişcare, care este motorul electric
 principal de antrenare M e1  (prin deschiderea capacului de protecţie  şi prezentarea transmisiei
cu curele trapezoidale).
Se vor materializa   şi mişcările de retragere rapid ă   a căror sursă   de mişcare este
motorul pentru avans rapid (M e2) aflat în piciorul strungului.
Se vor studia accesoriile   şi dispozitivele strungului normal (SNB400   şi SNA 560)
 privind:  structura, cinematica  ş i modul de utilizare, f ă cându-se  ş i reglajele corespunzătoare.
Se vor regla avansurile ş i filetele descrise anterior.

 Referatul întocmit de studen ţ i va cuprinde schema bloc a strungului, peste care se va


 suprapune schema cinematică structural ă şi schi ţ ele dispozitivelor prezentate în lucrare.

 Pentru reglarea grupelor de pa şi corespunz ă toare filetelor metric - whitworth   şi modul -

diametral Pitch se va  ţ ine seama de ro ţ ile de schimb din lira de filetare.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ma sini-une lte -56212df37fb1c 8/8

S-ar putea să vă placă și