Sunteți pe pagina 1din 3

Natural Disasters/Dezastre naturale

By definition, a natural disaster is an event that is caused by the natural forces of the earth
and results in great damage and possibly loss of life. Each year, the earth experiences natural
disasters. When natural disasters occur in heavily populated areas, a lot of people may lose their
lives. A recent example is the Italian earthquake of 2016, where over 200 people died. The
deadliest of all earthquakes happened in 1556 in China, where approximately 830,000 people
lost their lives.
Let's now take a look at the different types of natural disasters that can happen.
Prin definiție, un dezastru natural este un eveniment care este cauzat de forțele naturale
ale pământului și are ca rezultat daune mari și, probabil, pierderea vieții. În fiecare an, pământul
suferă dezastre naturale. Când catastrofele naturale apar în zone cu o populație intensă, o
mulțime de oameni își pot pierde viața. Un exemplu recent este cutremurul italian din 2016, în
care au murit peste 200 de oameni. Cel mai mort dintre toate cutremurele s-a întâmplat în 1556
în China, unde aproximativ 830.000 de oameni și-au pierdut viața.
Să aruncăm acum o privire asupra diferitelor tipuri de dezastre naturale care se pot întâmpla.

1. Earthquakes
We'll begin with earthquakes. An earthquake occurs when the earth releases pent-up
energy and causes the ground to shake. Earth's ground is made up of several very large pieces of
land called tectonic plates. Most earthquakes occur when these plates rub against each other in
some way. These same plates also create mountains when they push against each other. As the
mountains are formed, earthquakes may be felt. Sometimes, people cause earthquakes when they
do mine blasts or nuclear tests.

1. Cutremurele
Vom începe cu cutremure. Un cutremur are loc atunci când pământul eliberează energie
acumulată și face ca terenul să se agite. Pământul Pământului este alcătuit din mai multe bucăți
de pământ foarte mari numite plăci tectonice. Majoritatea cutremurelor se produc atunci când
aceste plăci se freacă unele de altele într-un fel. Aceeași plăci creează și munți atunci când se
împing unul împotriva celuilalt. Pe măsură ce munții se formează, se pot face cutremure. Uneori,
oamenii provoacă cutremure atunci când fac explozii de mină sau teste nucleare.

2. Hurricanes, Typhoons, and Cyclones


Hurricanes, typhoons, and cyclones refer to the same weather phenomenon, where a
really large storm swirls in circles. You'll see the cloud of the storm turning in a spiral, touch
down on the ground, and then reach toward the sky. When a storm reaches a wind speed of over
74 miles per hour, it gets classified as a hurricane, typhoon, or cyclone depending on where the
storm is located. The storm is called a hurricane if it happens in the Atlantic and northern Pacific.
If the storm occurs in the northwestern part of the Pacific, then it is called a typhoon. In the
southwestern Pacific and the Indian Ocean, the same type of storm is called a cyclone.

2. Uraganele, taifunurile și ciclonii


Uraganele, taifunurile și ciclonii se referă la același fenomen meteorologic, unde o
furtună cu adevărat mare se învârte în cercuri. Veți vedea norul furtunii întorcându-se într-o
spirală, atingeți pământul și apoi ajungeți spre cer. Când o furtună atinge o viteză a vântului de
peste 74 de mile pe oră, aceasta este clasificată ca un uragan, taifun sau ciclon, în funcție de locul
în care se află furtuna. Furtuna este numită uragan dacă se întâmplă în Atlantic și în nordul
Pacificului. Dacă furtuna are loc în partea de nord-vest a Pacificului, atunci se numește taifun. În
sud-vestul Pacificului și Oceanul Indian, același tip de furtună se numește ciclon.

3. Tsunamis
A tsunami consists of huge waves caused by either an underwater earthquake or volcanic
eruption. In Japanese, the word means 'harbor wave.' These waves can get as high as 100 feet
and aren't the gentle waves that you surf on. No, these are destructive waves that can knock
down buildings, trees, and anything else in their path.

3. Tsunami
Un tsunami este format din valuri uriașe cauzate fie de un cutremur subacvatic, fie de o
erupție vulcanică. În japoneză, cuvântul înseamnă „val de port”. Aceste valuri pot ajunge până la
100 de metri și nu sunt valurile blânde pe care navighezi. Nu, acestea sunt valuri distructive care
pot dobora clădiri, copaci și orice altceva în calea lor.

4. Floods
A flood is an overflow of water that covers the earth. This overflow can damage
buildings and cars in its path. In a severe flood, the water can seep into houses and completely
cover them, ruining everything. And, if people get caught up in the flood, they can be washed
away with the flood and drown.

4. Inundații
O inundație sau potop este o revărsare de apă care acoperă pământul. Această revărsare
poate deteriora clădirile și mașinile din calea sa. Într-o inundație severă, apa se poate scurge în
case și le poate acoperi complet, distrugând totul. Și, dacă oamenii sunt prinși de potop, pot fi
spălați cu inundația și înecați.

5. Mudslides
Mudslides occur when the ground gets so wet that whatever dirt is on the ground turns
into a liquid mass and flows, like a flood, rapidly down a steep slope. When people or animals
get caught up in the mudslide, it becomes very difficult to get out, as the mud drags them down.
If not rescued, they may die.

5. Alunecări de teren
Alunecările de teren se produc atunci când pământul devine atât de umed, încât orice
murdărie de pe pământ se transformă într-o masă lichidă și curge, ca o inundație, rapid pe o
pantă abruptă. Când oamenii sau animalele sunt prinse în alunecarea de noroi, devine foarte
dificil să iasă, deoarece noroiul le trage în jos. Dacă nu sunt salvați, pot muri.
6. Avalanches
An avalanche is when you have a bunch of snow, ice, or rocks falling rapidly down a
slope, usually a mountainside. You might have seen movies where someone is standing next to a
mountain with a bunch of snow on top. He or she yells out something and then you see all the
snow tumble down the slope toward him or her. That's an avalanche. Avalanches can bury
people and animals alive.

6. Avalanșele
O avalanșă este atunci când aveți o grămadă de zăpadă, gheață sau roci care se încadrează
rapid pe o pantă, de obicei pe o parte din munte. Poate ați văzut filme în care cineva stă lângă un
munte, cu o grămadă de zăpadă deasupra. El sau ea strigă ceva și apoi vezi că toată zăpada se
prăbușește în pantă spre el sau ea. Aceasta este o avalanșă. Avalanțele pot îngropa oameni și
animale în viață.

Sursa:

https://study.com/academy/lesson/what-are-natural-disasters-definition-types.html