Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă


Școala Doctorală „Isidor Todoran”

Acedia – aspecte istorice și ipostaze contemporane

Teză de doctorat - rezumat

Îndrumător:
ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuț

Doctorand:
Pr. Ormenișan Petruț Florin

Cluj-Napoca
2015
CUPRINS

ACEDIA – ASPECTE ISTORICE ȘI IPOSTAZE CONTEMPORANE

INTRODUCERE .............................................................................................................. 5
1. Motivația lucrării .................................................................................................... 9
2. Note metodologice .................................................................................................. 10
3. Stadiul actual al cercetării........................................................................................ 13
4. Noutatea cercetării .................................................................................................. 24
5. Structura lucrării ..................................................................................................... 26

PARTEA ÎNTÂI
O ISTORIE A ACEDIEI ÎN TEOLOGIA CREȘTINĂ

Capitolul I - Acedia în Antichitate și în Sfânta Scriptură ............................................ 32


1. Semnificația noțiunii άκηδια …………………………………………………….. 32
2. Acedia la diverși filosofi ........................................................................................ 34
3. Sensurile acediei în Vechiul Testament ................................................................. 35
4. Imagini ale acediei în Noul Testament ................................................................... 41

Capitolul II – Acedia în teologia greacă ......................................................................... 43


1. Acedia în Apoftegmata Patrum .............................................................................. 43
2. Evagrie Ponticul și prima sistematizare a acediei .................................................. 46
2.1. Ce este acedia? .................................................................................... 49
2.2. Manifestări ale celui cuprins de acedie ............................................... 51
2.2.1. Instabilitate interioară; 2.2.2. Ură irațională ........................ 52
2.2.3. Căutarea comodității; 2.2.4. Activism ................................. 55
2.3. Efectele atacului acediei ..................................................................... 57
2.4. Cauzele acediei ................................................................................... 59
2.4.1. Lucrare demonică; 2.4.2. Exces; 2.4.3. Boală și surmenaj... 61
2.4. 4. Disfuncționalitate a poftei și a irascibilității ...................... 62
2.5. Remediile acediei ............................................................................... 63
2.5.1. Lacrimile; 2.5.2. Nepărăsirea chiliei ................................... 64
2.5.3. Răbdarea și blândețea; 2.5.4. Gândul la moarte .................. 66
2.5.5. Rugăciunea; 2.5.6. Perseverența în program ....................... 68
2.5.7. Dreapta măsură .................................................................... 69
3. Sfântul Ioan Gură de Aur: athimia - formă a acediei ............................................ 71
4. Sfântul Ioan Scărarul: acedia - „moartea atotcuprinzătoare a monahului” ............ 74
5. Sfântul Ioan Damaschin: despre acedie, din greșeală ............................................ 77
6. Sfântul Simeon Noul Teolog: acedia - „moartea sufletului și a minții” ................ 79

Capitolul III – Acedia în teologia siriacă ....................................................................... 84


1. Sfântul Efrem Sirul: acedia - „duhul trândăviei […] nu mi-l da mie” .................... 84
2. Sfântul Isaac Sirul: acedia - „sugrumarea sufletului și gustare a gheenei” ........... 87
3. Iosif Hazzaya: remediu al acediei - „a face puțin de dragul lui Dumnezeu” ......... 93
4. Bar Hebraeus: acedia și pericolul excesului ........................................................... 95
Capitolul IV – Acedia în teologia latină ......................................................................... 100
1. Sfântul Ioan Casian: acedia în Occident ................................................................ 100
1.1. Precizări terminologice ....................................................................... 102
1.2. Daemon meridianum ........................................................................... 104
1.3. Semnificațiile chiliei ca topos ascetic ................................................. 106
1.4. Diferite manifestări ale celui cuprins de acedie .................................. 108
1.5. Efectele atacului acediei asupra minții ................................................ 110
1.5. Cauzele acediei .................................................................................... 112
1.6. Remediile acediei ................................................................................ 114
1.6.1. Remediile surogat; 1.6.2. Adevăratele remedii .................... 115
2. Sfântul Benedict de Nursia: acedia și lectio divina ................................................ 123
3. Sfântul Grigorie cel Mare: de la cele 8 gânduri ale răutății la cele 7 păcate principale...125
3.1. Cele opt gânduri ale răutății la Evagrie Ponticul ................................. 127
3.2. Cele opt gânduri ale răutății la Sfântul Ioan Casian ............................ 129
3.3. Cele șapte păcate principale la Sfântul Grigorie cel Mare .................. 130
3.4. Despre acedia care „este” și „nu este” la Sfântul Grigorie cel Mare.... 132
4. Sfântul Isidor de Sevilla: acedia și o încercare de sinteză ...................................... 136
5. Monahii medievali și acedia ................................................................................... 137
5.1. Teologii carolingieni și laicizarea acediei ........................................... 138
5.2. Dimensiunea fizică și spirituală a acediei ............................................ 141
6. Teologii scolastici și acedia .................................................................................... 145
7. Imaginea populară a acediei ................................................................................... 152
7.1. Acedia în literatura penitențială ........................................................... 153
7.2. Acedia în literatura catehetică ............................................................. 156
7.3. Acedia în enciclopediile religioase ...................................................... 157
7.4. Acedia în literatură .............................................................................. 161
7.5. Comparație între perspectiva scolastică și imaginea populară a acediei ......166
8. Renașterea și acedia ............................................................................................... 168
8.1. Acedia în „era manualelor” ................................................................. 170

PARTEA A DOUA
IPOSTAZE ALE ACEDIEI ÎN LUMEA MODERNĂ

Preliminarii ....................................................................................................................... 175


1. Caracteristici ale societăţii contemporane .............................................................. 175
2. Actualitatea acediei ................................................................................................. 181
3. Abordări moderne ale acediei ................................................................................. 185
3.1. Acedia științifică .................................................................................. 185
3.2. Acedia și schimbarea climatică ........................................................... 191

Capitolul I - α-κηδια ca ne-grijă ..................................................................................... 198


1. „Lacebunita” ........................................................................................................... 202
2. Sindromul „nu-mi pasă” ......................................................................................... 204
3. Lenea ...................................................................................................................... 206
4. Raportul dintre acedie şi apatie .............................................................................. 214
Capitolul II – Acedia - raport fals cu spațiul ................................................................. 220
1. Aspecte evazioniste în societatea contemporană .................................................... 221
2. Conotațiile duhovnicești ale imaginației ................................................................ 224
3. Mass-media – spațiu prin excelență al evadării ...................................................... 228
3.1. Obsesia de nou și publicitatea ............................................................. 232
3.2. Zapping-ul ........................................................................................... 234
3.3. Divertismentul ..................................................................................... 238
3.4. Second Life .......................................................................................... 242
4. Acedia și pornografia ............................................................................................. 245
5. Efectele evadării ..................................................................................................... 248

Capitolul III – Acedia - raport fals cu timpul ................................................................ 255


1. Plictiseala - caracteristică a vremurilor noastre ...................................................... 256
2. Etiologia plictiselii .................................................................................................. 258
2.1. Conceptualizări ale plictiselii .............................................................. 261
2.2. Scala predispunerii la plictiseală ......................................................... 264
2.3. Simptomatologia plictiselii .................................................................. 265
2.4. Formele de manifestare ale plictiselii .................................................. 266
2.5. Cauzele plictiselii ................................................................................ 273
2.6. Efectele plictiselii ................................................................................ 281
3 Relația timp – plictiseală ........................................................................................ 288
4 Asemănări și deosebiri între acedie și plictiseală ................................................... 291

Capitolul IV – Dimensiunea patologică a acediei .......................................................... 298


1. Acedia și depresia ................................................................................................... 298
2. Conceptualizări ale depresiei .................................................................................. 300
2.1. Etape în istoria depresiei ......................................................................... 301
2.2. Statistici: depresia - problemă mondială de sănătate mentală ................ 303
2.3. Tipuri ale depresiei................................................................................. 304
2.4. Cauzele depresiei - perspectivă teologică ............................................... 306
3. Melancolia: liant între depresie și acedie ............................................................... 308
3.1. Raportul acedie – melancolie ................................................................. 308
3.2. Raportul melancolie – depresie .............................................................. 313
4. Asemănări și deosebiri între acedie și depresie ...................................................... 314

Capitolul V – Dimensiunea existențială a acediei .......................................................... 321


1. Despre sens: omul căutător al sensului .................................................................. 321
2. Omul luptat de lipsa sensului .................................................................................. 325
2.1. Criza vârstei de mijloc ............................................................................ 329
2.2. Vidul interior .......................................................................................... 331
3. Nihilismul – expresia desăvârșită a lipsei de sens .................................................... 332
4. Acedie - deznădejde – sinucidere ............................................................................. 335

CONCLUZII ..................................................................................................................... 343

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................. 351


Cuvinte cheie: acedie, lene, mass-media, plictiseală, melancolie, depresie, tristețe, sensul
vieții, nihilism.

Acedia – aspecte istorice și ipostaze contemporane

Lucrarea de faţă reprezintă rezultatul unei cercetări personale, având drept scop
înţelegerea acediei, atât în desfăşurarea istorică, cât şi în formele de manifestare din lumea
modernă. Demersul doreşte să evidenţieze faptul că abordarea acediei este o temă stimulantă şi
complexă, de o nebănuită actualitate. În opinia noastră, acedia reprezintă un capitol important
din Spiritualitatea ortodoxă care a fost tratat prea puţin, aproape deloc.
Acedia continuă să fie prezentă şi să lucreze în lume, deoarece este legată de însăşi
condiţia umană, fiind un rău atemporal. Dispariţia termenului acedie din limbajul comun a sărăcit
cultura contemporană de posibilitatea de a numi o trăsătură importantă a vieţii duhovniceşti.
O abordare corectă a acediei presupune imperios o viziune antropologică duhovnicească.
Potrivit acestei viziuni, omul este o persoană înzestrată cu libertate şi chemată, prin iubire, să
crească „la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 13). În procesul de creştere
duhovnicească al omului, acedia reprezintă un prag care atunci când nu este trecut, opreşte
creşterea, iar atunci când este trecut, ajută la definirea noastră, ca persoane după asemănarea
Celui Care ne-a creat. Acedia afectează, în mod direct, relaţia omului cu Dumnezeu, dar ea poate
atinge chiar comunităţi întregi deoarece reprezintă ispita tuturor membrilor Bisericii, în
pelerinajul lor spre Împărăţia cerurilor. În cele din urmă, acedia reprezintă o criză a persoanei.
Putem afirma, fără să exagerăm, că interesul pentru acedie are însemnătate pentru demnitatea şi
devenirea persoanei umane.
Istoria acediei cuprinde secvenţe deosebite care constau în mutaţii considerabile.
Transformarea acediei în lene, plictiseală, tristeţe, depresie sau orice altă stare asemănătoare
acestora, reprezintă trivializări ale conceptului.
Chiar dacă astăzi asistăm la o redescoperire şi utilizare a termenului acedie, totuşi,
perspectiva contemporană asupra acediei este diferită de cea patristică. Abordarea contemporană
păstrează forma, cuvântul, dar schimbă radical sensul, conţinutul cuvântului. Prin urmare,
considerăm binevenită o abordare a modului în care se manifestă acedia în societatea
contemporană din perspectiva înţelegerii patristice a termenului.
Abordarea noastră, pe lângă analiza teologică a conceptului acedie propune şi o abordare
pluridisciplinară. Astfel, se realizează conexiuni între teologie şi diferite domenii ale ştiinţei cum
ar fi psihologia, filosofia, tehnica şi medicina. Această abordare ne face să considerăm că analiza
acediei poate să reprezinte o oportunitate pentru dialogul dintre Biserică şi alte domenii ale
cunoașterii. De mare importanţă pentru noi sunt şi diferenţele care apar, uneori, între perspectiva
teologică şi instrumentele sau metodele de cercetare ale celorlalte domenii ştiinţifice.
Cercetarea se desfăşoară pe două planuri diferite, care interferează şi se completează
reciproc. În primul rând, este planul istorico-critic, în care urmărim semnificaţiile acediei de-a
lungul istoriei şi un plan analitic-descriptiv în care examinăm, în diferite segmente, manifestările
acediei în contemporaneitate. Întâlnirea celor două planuri oferă greutate cercetării noastre
deoarece analiza manifestării acediei în societatea contemporană reprezintă o actualizare a
înţelegerii şi viziunii patristice.
În ceea ce priveşte obiectivele cercetării noastre, acestea constau în prezentarea
momentelor importante din istoria acediei, a înţelesurilor care i-au fost atribuite şi în prezentarea
unor ipostaze ale manifestării acediei în contemporaneitate.
Premisele acestui demers constau în actualitatea acediei şi caracterul universal al
spiritualităţii ortodoxe. Astfel, acedia este un fenomen la fel de vechi ca şi omenirea însăşi, chiar
dacă ideea a fost teoretizată mai târziu în istorie.
Analiza se justifică, în primul rând, prin importanţa temei faţă de valoarea şi demnitatea
persoanei umane şi a relaţiei acesteia cu Dumnezeu. Considerăm că orice abordare care se
îndreaptă asupra omului este de actualitate deoarece persoana umană reprezintă valoarea supremă
pe pământ. Cu atât mai mult, tema este de o mai stringentă actualitate, cu cât este preocupată de
destinul veşnic al omului şi de relaţia sa cu Dumnezeu. „Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va
câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul
său?” (Matei 16, 26).
În al doilea rând lipsa unei bibliografii ample asupra acediei, în limba română, dar şi în
alte limbi străine, justifică pe deplin un astfel de demers. Chiar dacă astăzi asistăm la o renaştere
a interesului faţă de analiza acediei, perspectiva modernă comportă sensuri diferite. De aceea,
considerăm oportună o analiză contemporană într-o înţelegere patristică.
Metodologia de cercetare, în ciuda obstacolelor ridicate de lipsa unei bibliografii pe
măsura subiectului, caută să valorifice referinţele cele mai recente legate de această temă. Prin
analiza noastră, căutăm să oferim o abordare cât mai fidelă înţelegerii patristice, dar care, în
acelaşi timp, să fie accesibilă oricărui fel de gândire. Pentru aceasta, a fost consultată literatura de
specialitate, dar şi cea care provine din sfera culturii sau a ştiinţei, pentru o cât mai bună
înţelegere a subiectului.
Am folosit metode de cercetare cunoscute în cercetarea ştiinţifică pentru a expune logic şi
academic acest demers, conştienţi fiind de faptul că interesul pentru această temă depăşeşte
domeniul teologic, având o mare însemnătate pentru oricare conştiinţă umană.
Tema propusă spre cercetare se înscrie în cadrul Teologiei Spirituale, al cărei obiect de
studiu îl reprezintă experienţa creştină. Astfel, în abordarea patristică, suntem mai puţin interesaţi
de personalitatea autorului sau de perspectiva istorică pe care ne-o oferă opera şi mai mult
concentraţi pe modul în care este descrisă experienţa de viaţă legată de acedie. În cazul Teologiei
Spirituale metoda specifică este, mai ales, cea intuitivă.
În cadrul cercetării, recurgem şi la metoda analitică atunci când cercetăm punctele de
vedere ale unor teologi, filosofi şi oameni de ştiinţă, precum şi în examinarea anumitor trăsături a
diferitelor perioade istorice, toate acestea ajutându-ne să păstrăm o abordare pertinentă faţă de
subiectul tratat. Apelăm în cadrul cercetării şi la metoda comparativă, prezentând diferite
concepţii şi raportări faţă de acedie, formulate de-a lungul timpului. În partea a doua a lucrării,
pornind de la anumite manifestări pe care le identificăm în jurul nostru, am căutat să descoperim
cauzele lor, folosind, mai ales, metoda inductivă. Adeseori, am apelat şi la metoda lingvistică,
pentru a fixa etimologia cuvintelor-cheie întrebuinţate.
Cu toate acestea, abordarea acediei trece dincolo de concepte şi de metode deoarece ea
reprezintă ceva ce ţine de existenţa umană în dimensiunea sa teologică. În virtutea acestui fapt
dorim ca rezultatele cercetării noastre să conducă cititorul la o înţelegere mai profundă a
subiectului în raport cu cercetările anterioare şi cu realitatea vieţii, sub aspect existenţial.
Teologia spirituală nu a acordat o atenţie deosebită temei acediei şi nici modurilor de
manifestare ale acediei în contemporaneitate. Putem afirma chiar că această temă a fost neglijată.
Studiile despre acedie prezintă, în cele mai multe dintre situaţii, perspectiva unui Părinte
duhovnicesc sau a unui scriitor. Chiar dacă aceste studii sunt de mare importanţă, totuşi, ele sunt
insuficiente, datorită însemnătăţii acestei teme pentru conştiinţa umană.
Considerăm că există mai multe motive pentru care acest subcapitol al Teologiei
Spirituale a beneficiat de o infimă atenţie. Dintre ele, amintim faptul că mulţi scriitori şi exegeţi
au considerat acedia un viciu tipic monastic. Folosit în scrieri ale unor monahi pentru alţi monahi,
având parte de descrieri specifice mediului monastic, termenul acedie a fost considerat, de către
unii, a reprezenta o ispită a celor care au depus votul monahal. Considerăm că o astfel de
abordare nu reprezintă cugetul Bisericii. Deoarece „Este un Domn, o credinţă şi un botez”
(Efeseni 4, 5), putem susţine că este o singură spiritualitate, care se adresează tuturor. Această
spiritualitate unică este asumată de către fiecare creştin, în funcţie de voinţa, putinţa şi dragostea
sa faţă de Dumnezeu. Astfel, recunoaştem diferite intensităţi de trăire a spiritualităţii ortodoxe,
dar nu două spiritualităţi disociate, una a monahilor şi alta a laicilor.
Un alt motiv pentru care tema acediei a fost puţin abordată, considerăm că se explică şi
prin faptul că, diacronic referindu-ne, teologia ortodoxă a fost influenţată de modul abstract şi
scolastic al teologiei apusene, care se raporta la acedie fie ca lene, fie ca tristeţe sau melancolie.
Renunţând la cele opt gânduri ale răutăţii, în favoarea celor şapte păcate capitale, teologia
ortodoxă s-a înstrăinat de o abordare dinamică a păcatului şi s-a apropiat de o înţelegere juridică a
lui. Considerăm că a analiza acedia ca lene sau ca tristeţe reprezintă o abordare reducţionistă.
Un alt motiv al neglijării temei acediei considerăm că este reprezentat de traducerile în
limbile naţionale ale textelor patristice. Căutând să fie cât mai expliciți, adeseori, traducătorii au
oferit diferiţi termeni ca alternativi pentru cuvântul acedie. Totuși, aceşti termeni nu reuşesc să
cuprindă întreaga semnificaţie a originalului. În acest sens, exemplul traducerilor în limba
româna este elocvent. Considerăm că interesul pentru acedie arată şi inefabilitatea cuvintelor de a
surprinde pe deplin realitatea. Concluzionăm, afirmând că acedia nu a fost deplin înţeleasă în
funcţie de caracterul personal al omului şi a relaţiei lui cu Dumnezeu în dinamica devenirii
personale.
Noutatea demersului nostru constă în prezentarea unei imagini globale şi substanţiale a
parcursului istoric al acediei, punctând momentele mai importante şi metamorfozele termenului.
De asemenea, analiza acediei în operele unor Părinţi şi scriitori bisericeşti urmărește identificarea
unei nosografii complete (cauze, manifestări, efecte, remedii) ale viciului. Din această
perspectivă, demersul nostru reprezintă o abordare singulară în spaţiul teologic românesc. O
investigare inedită constă în analiza acediei în teologia siriacă, despre care nu avem cunoştiinţă să
existe vreun studiu, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Un alt element care constituie o noutate a studiului nostru îl reprezintă prezentarea
detaliată a unor moduri de manifestare ale acediei în lumea modernă. În anumite studii, ipostazele
actuale ale acediei sunt doar enumerate, fără să fie analizate pe larg. În acest punct, identificăm şi
limitările abordării noastre.
Premisa de la care porneşte cercetarea, mai precis, legătura între caracterul personal al
omului, care implică şi necesitatea devenirii sale şi acedia, ca factor perturbator în această
devenire, considerăm că reprezintă un plus al prezentei cercetări.
Considerăm că, prin studiul de faţă, oferim o prezentare dinamică a Teologiei Spirituale,
astfel încât nu sunt prezentate doar experienţele unor sfinţi sau scriitori, ci şi societatea
contemporană este radiografiată, cu seriozitate şi profunzime, semnalând anumite derapaje,
oferind, de asemenea, soluţii. În acest sens, Teologia Spirituală se arată pe deplin justificată şi
responsabilă în a purta un dialog viu, consistent cu societatea contemporană.
În continuare, vom prezenta structura pe registre de cercetare a acestei lucrări. Teza este
alcătuită din două părţi. Partea întâi, O istorie a acediei în teologia creștină, cuprinde patru
capitole. Partea a doua, Ipostazele acediei în lumea modernă, cuprinde cinci capitole.
În primul capitol al primei părţi analizăm sensul cuvântului acedie, aşa cum ne este
prezentat în dicţionarele de limbă greacă veche. Apoi, prezentăm succint acedia în filosofia
antică, amintindu-i pe filosofii care folosesc acest cuvânt, precum şi sensurile acordate de aceștia.
O abordare deosebită în cadrul acestui capitol o reprezintă analiza acediei în Sfânta Scriptură
deoarece identificăm mai multe personaje biblice, care, într-un anumit moment al vieţii lor, au
suferit de acedie sau de stări asemănătoare acediei. Analiza acediei în Vechiul Testament
foloseşte idei din exegeza rabinică, din folclorul mitic evreiesc, dar şi tâlcuiri din Sfinţii Părinţi.
Chiar dacă termenul acedie nu apare în Noul Testament, totuşi, există anumite imagini, care în
perioada medievală au fost identificate de către teologi cu acedia. Următoarele capitole ale părţii
întâi ne prezintă o analiză a acediei în funcţie de cele trei mari tradiţii teologice: greacă, siriacă şi
latină.
În cuprinsul teologiei greceşti, sunt analizate apoftegmele din Pateric în care se face
referire la acedie. Nu este lipsit de importanţă faptul că prima apoftegmă a Patericului face
referire tocmai la atacul acediei asupra Sfântului Antonie cel Mare. Deoarece Patericul egiptean
prezintă concretul vieţii din Pustiul Egiptului şi ne oferă o imagine practică a împlinirii
Evangheliei, relatările legate de tema noastră sunt relevante pentru conturarea semnificaţiilor
duhovniceşti ale acediei.
O amplă analiză este rezervată etiologiei acediei la Evagrie Ponticul. El este
sistematizatorul de geniu al spiritualităţii răsăritene şi cel care ne oferă descrierea cea mai
complexă a acediei. În continuare, examinăm o stare similară acediei despre care vorbeşte Sfântul
Ioan Gură de Aur. Este vorba despre o boală demonică, ce constă într-o tristeţe nepotrivită. În
cele Trei îndemnuri către Staghirie, Sfântul Ioan insistă, adeseori, asupra faptului că această stare
de întristare este mai periculoasă decât demonul însuşi.
În Scara dumnezeiescului urcuş a Sfântului Ioan Sinaitul, lucrare de referinţă pentru
spiritualitatea răsăriteană, insistăm asupra celei de a treisprezecea trepte în care se vorbeşte
despre acedie.
Chiar dacă opera Sfântul Ioan Damaschin nu este foarte sugestivă din perspectiva analizei
acediei, totuşi, traducerea textelor sale şi modul în care s-a impus această traducere în Apus
reprezintă un moment semnificativ în abordarea temei noastre.
În cadrul teologiei greceşti, Sfântul Simeon Noul Teolog reprezintă ultima mărturie a
prezenţei atacului acediei în viaţa nevoitorului creştin şi a violenţei extreme a acediei.
Cercetarea noastră continuă cu o abordare inedită a acediei în cadrul teologiei siriace. Din
diferite motive istorice, politice şi bisericeşti, literatura duhovnicească siriacă este puţin
cunoscută în spaţiul teologic românesc. Demersul nostru propune o întâlnire cu frumuseţea
cugetării siriace asupra temei acediei, în operele a patru autori. Astfel, analizăm rugăciunea
Sfântului Efrem Sirul, în care mulţi exegeţi au identificat duhul trândăviei cu demonul acediei.
Pentru Sfântul Isaac Sirul, lupta împotriva acediei deţine un loc important în spiritualitatea sa, de
aceea ne şi oferă mărturii preţioase legate de acest subiect. Următorii scriitori studiaţi, chiar dacă
nu aparţin Bisericii Ortodoxe, aduc o mărturie valoroasă asupra perpetuării conştiinţei pericolului
acediei în lumea siriacă.
Abordarea acediei în teologia latină este inaugurată de către Sfântul Ioan Casian. În
cuprinsul operei sale, regăsim multe asemănări cu Evagrie, unul dintre mentorii săi, dar şi
abordări proprii, impuse, mai ales, de destinatarii operei sale. La Sfântul Ioan Casian căutăm să
identificăm sensurile chiliei pentru un nevoitor, dar și remediile surogat, conturând o nosografie a
acediei. Analiza operei Sfântului Benedict de Nursia caută să evidenţieze legătura dintre acedie şi
lectio divina.
O atenţie deosebită acordăm analizei acediei în viziunea Sfântului Grigorie cel Mare
deoarece el reprezintă un punct de cotitură în istoria acediei. Papa Grigorie este cel care a înlocuit
cele opt gânduri ale răutăţii cu cele şapte păcate principale, asimilând acedia, tristeţii. Viziunea
Sfântului Grigorie va exercita o influenţă considerabilă asupra gândirii occidentale. Sfântul Isidor
de Sevilla reprezintă o mărturie elocventă asupra influenţei Sfântului Grigorie cel Mare, dar şi
asupra modului în care s-a raportat posteritatea la tema celor opt gânduri ale răutăţii şi a celor
şapte păcate principale.
Analiza operelor teologilor carolingieni, Sfântul Pirmin, Alcuin de York, Jonas de
Orleans şi Raban Maur sunt deosebit de interesante deoarece asistăm, în premieră, la abordări ale
acediei, adresate laicilor.
Studierea operelor teologilor medievali din secolele al XI-lea şi al XII-lea, ne prezintă
acedia atât în dimensiunea fizică, cât şi în cea spirituală. În cadrul dezbaterilor scolastice asupra
acediei, identificăm diferite abordări şi perspective, dezvoltate de către teologii din această
perioadă. Toma d’Aquino sintetizează sensul acediei în două definiţii şi caută să răspundă
întrebării dacă acedia este un păcat special, de moarte sau unul dintre cele şapte păcate capitale.
Perspective interesante identificăm şi la urmaşii lui Toma d’Aquino.
O contribuţie deosebită asupra parcursului istoric al conceptului de acedie ne oferă
investigaţia asupra imaginii populare a acediei. Percepţia omului de rând asupra acediei s-a
format din patru surse: literatura penitenţială, literatura catehetică, enciclopediile religioase şi
literatura profană. În acest sens, realizăm şi o analiză comparată a perspectivei teologice şi a
percepţiei populare asupra acediei.
În cele din urmă, prezentăm câteva idei despre acedie în perioada Renaşterii privind
modul în care apare această temă în manualele de morală şi de spiritualitate, urmând ca istoria
acediei să fie ilustrată, ca plictiseală şi melancolie, în partea secundă a lucrării.
Partea a doua a lucrării, Ipostazele acediei în lumea modernă, cuprinde o scurtă
introducere, în care prezentăm câteva trăsături ale societăţii contemporane, ale atitudinii faţă de
păcat şi câteva argumente privind actualitatea temei noastre. De asemenea, oferim şi două
exemple de abordări moderne ale acediei: acedia ştiinţifică şi acedia şi schimbarea climatică.
În primul capitol identificăm câteva perspective asupra acediei, înţeleasă ca lene, lipsă de
grijă şi de interes. De asemenea, ilustrăm raportul acedie – lene şi acedie – apatie, prezentând
asemănări şi deosebiri între aceste noţiuni.
Deoarece acedia îl aduce pe om într-o stare în care se raporteaza greșit la spaţiu şi la
timp, următoarele două capitole abordează acedia din această perspectivă. În ceea ce priveşte
acedia ca raport fals cu spaţiul, prezentăm câteva aspecte ale evadării în societatea contemporană
precum şi câteva motive care-l determină pe om să fie nemulţumit de locul în care se află. În
analiza noastră acordăm o atenţie deosebită evadării mentale prin intermediul imaginaţiei,
implicit identificăm şi câteva semnificaţii ale imaginaţiei din perspectivă duhovnicească.
Demersul nostru are în vedere mass-media deoarece aceasta oferă spaţiul ideal de refugiu. Acest
spaţiu corespunde propriilor dorinţe şi se poate recrea mereu, la dorinţa utilizatorului. Evadarea în
lumea mass-media foloseşte anumite trăsături ce ţin de structura umană. Mass-media este, prin
excelenţă, un spaţiu al evadării, iar obsesia de nou, publicitatea, fenomenul de zapping, dovedesc
din plin acest lucru. Căutarea asiduă a divertismentului poate să reprezinte un indicator al
prezenţei acediei în viaţa noastră. Atunci când mass-media se transformă într-un spaţiu al
evadării, acedia îl poate arunca pe utilizator în lumea întinată a pornografiei. La finalul acestui
capitol sunt prezentate câteva efecte ale atitudinii evazioniste asupra vieţii omului.
În analiza acediei ca raport fals cu timpul analizăm plictiseala. Oferind o scurtă istorie a
plictiselii, de fapt, continuăm prezentarea istorică a conceptului de acedie din perioada Renaşterii,
începută în prima parte a lucrării. Lipsa de consens asupra plictiselii impune o încercare de
definire şi de stabilire a unei simptomatologii. În abordarea formelor de manifestare ale plictiselii
recurgem la filosofia lui Heidegger, de aceea, abordarea are anumite accente filosofice. În
prezentarea cauzelor şi a efectelor plictiselii, oferind diferite perspective, evidenţiem atât
complexitatea, cât şi actualitatea temei în dezbatere. Spre finalul capitolului propunem o analiză a
relaţiei timp – plictiseală, insistând asupra valorii unice a timpului şi a relaţiei lui cu veşnicia.
Finalul capitolului cuprinde o examinare comparativă între acedie şi plictiseală, în care
menţionăm asemănările şi deosebirile dintre acestea.
Analiza ipostazelor contemporane ale acediei continuă cu analiza dimensiunii patologice
a acediei. Identificarea acediei cu depresia, propusă de către mulţi cercetători, reprezintă o
provocare pentru abordarea noastră. O privire sumară asupra statisticilor privind depresia,
evidenţiază faptul că aceasta este cea mai întâlnită afecţiune mentală la nivel global, o adevărată
problemă de sănătate. În analiza tipurilor de depresie întâlnim şi situaţii în care boala are cauze
duhovniceşti. Melancolia reprezintă liantul dintre acedie şi depresie, ceea ce a condus la
identificarea lor. Al patrulea capitol se încheie cu o analiză comparativă între acedie şi depresie,
în care sunt identificate elementele care le aseamănă şi cele care le deosebesc.
În ultimul capitol al părţii secunde analizăm dimensiunea existenţială a acediei. Situaţia
omului în lume reclamă, în mod imperios, nevoia de sens. Sensul imuabil al omului a fost oferit
de către Însuşi Dumnezeu prin actul Întrupării lui Iisus Hristos. Sub specie temporis, omul este
luptat de lipsa de sens, iar nihilismul şi vidul interior sunt exemplificări elocvente ale acestui fapt.
Deoarece vârsta de mijloc este asemănată, de către unii interpreţi, intervalului în care atacă
demonul de amiază (miezul zilei, când soarele pare nemişcat pe cer) şi ea reprezintă o criză a
lipsei de sens, acordăm acestei teme o scurtă abordare. Manifestată sub forma lipsei de sens,
acedia poate să-l arunce pe om într-o înfricoşătoare deznădejde, care poate culmina cu
sinuciderea. În acest punct, acedia îşi arată adevărata faţă.
Lucrarea se încheie cu o scurtă formulare, în cadrul concluziilor generale, a noţiunilor
importante care au rezultat în urma investigaţiei. Aceste convingeri, prezentate succint, sunt
urmate îndeaproape de indicarea bibliografiei specifice subiectului tratat, oferind o viziune de
ansamblu asupra subiectului acediei şi nu în ultimul rând, punând la dispoziţia celor interesaţi un
suport ştiinţific, pentru o aprofundare consistentă a temei, care este tot mai actuală.
După cum se poate constata cu uşurinţă, printr-o simplă consultare a bibliografiei
existente, tematica propusă spre cercetare îşi dovedeşte caracterul inedit. Importanţa majoră a
cercetării pe care o propunem este dată de actualitatea acestei teme. În acest sens, arhimandritul
Sofronie Saharov afirma: „Cu foarte puţine excepţii, întreaga omenire trăieşte în această stare de
ne-grijă. Oamenii au devenit nepăsători faţă de propria mântuire. Nu caută viaţa dumnezeiască.
Ei se mărginesc la chipurile vieţii trupeşti, la nevoile de zi cu zi, la patimile lumii şi la rutină. Cu
toate acestea, Dumnezeu ne-a făurit dintru nimicnicie, după chipul Absolutului şi după
asemănarea Lui. Dacă această descoperire este adevărată, atunci lipsa de grijă pentru mântuire nu
este altceva decât moartea persoanei”1.

1
Arhimandrit Sofronie Saharov, Din viață și din duh, p. 16.

S-ar putea să vă placă și