Sunteți pe pagina 1din 2

CALITATE ªI CONTROL

diminuat prin valoarea cãderilor. Aceasta duce

Primii paºi în calitate


la o scãdere a productivitãþii (observaþie
cantitativã) ºi rentabilitãþii (observaþie
calitativã). Denumirea “cheltuielile calitãþii” se
împarte în cheltuielile de prevenire a
defectãrilor, cheltuieli de control ºi cheltuieli ca
dr. ing. Ligia Petrescu urmare a defectãrilor. Aceasta implicã sã se facã
distincþie între produs ºi caracteristicile sau
proprietãþile care îi determinã calitatea. Un
astfel de procedeu nu este nici aplicabil nici
Industriile occidentale trateazã problema • cele 14 puncte; mãcar examinabil din punct de vedere
producþiei prin prisma ºtiinþei calitãþii, care a • cele 7 boli mortale; economic. Se deduce deci cã este inutil a
progresat enorm în ultima jumatate de secol. • obstacole ºi greºeli de început; exclude cheltuielile produse de calitate din
Discipolii acestei ºtiinte, cei care au contribuit la preþul de funcþionare. Din contrã, o analizã a
creerea unui nou sistem de gândire în acest • reacþia în lanþ Deming;
• principiul ameliorãrii constante, ciclul ansamblului proceselor din intreprindere, din
domeniu aparþin de fapt statelor mai avansate punct de vedere al productivitãþii, al câºtigului
în toate domeniile economiei: SUA, Japonia, Deming (Plan-Do-Check-Act).
de mentenabilitate, al cãderilor ºi al risipei, se
Germania. Astfel sunt cunoscuþi: În domeniul disponibilitãþii (fiabilitate + impune.
Edwards Deming, american, care a lucrat în mentenabilitate), foarte importantã apare
În acest context, o diferenþiere clarã a
domeniul asigurãrii statistice a calitãþii în SUA ºi analiza cãderilor ºi a efectelor lor (Failure
conceptelor devine foarte importantã. Preþul
a luat parte, dupã cel de al doilea rãzboi Mode and Effects Analise). Aceasta este o
reuneºte toate serviciile ºi bunurile utilizate ce
mondial la reconstrucþia industriei ºi economiei metodã formalã care permite înþelegerea
figureazã în evidenþele contabile. Cheltuielile
japoneze. Aici el a introdus noile principii de problemelor posibile, a riscurilor care intervin
constau din contrã, în valoarea bunurilor ºi a
"management în 14 puncte" ºi principiul ºi a consecinþelor lor, înainte de apariþia lor
serviciilor utilizate în singurul, unicul scop al
"ameliorãrii constante" (Continuous propriu-zisã. Apariþia acestor cãderi este
producþiei industriale.
Improvement Proces, CIP), pe care japonezii îl simulatã de o echipã de diferite specializãri,
care utilizând experienþele acumulate ºi Cheltuielile au o mare importanþã asupra
numesc Kaizen ºi care a fost încununat de
potenþialul creativ al membrilor sãi, disponibilitãþii unui proces de fabricaþie. Este
succes.
interpreteazã aceste cãderi ºi le evitã în avans, suficient de exemplu sã considerãm deºeurile sau
Sub numele de "program de management lucrãrile de corectare. Ele impiedicã ca munca
Deming" se înþelege organizarea intreprinderii definind mãsurile corespunzãtoare.
utilã sã contribuie la creºterea valorii produsului.
dezvoltatã de W. E. Deming în anii 50 ºi Aceastã metodã de investigare vine din SUA
Trebuie de aceea, sã facem câteva distincþii
introdusã mai întâi în Japonia. Din anii 80, unde, în anii 60, a fost aplicatã iniþial în
suplimentare între munca utilã, care creºte
acest sistem face obiectul unei atenþii ºi a unei domeniul spaþial, în cadrul programului Apollo.
valoarea ºi cãderile, defectãrile, care o scad.
recunoaºteri impresionante din partea þãrilor De atunci, ea s-a impus în numeroase ramuri, ca
o unealtã eficace de identificare a cãderilor ºi a Tot în munca utilã se include un alt tip de
industrializate occidentale. Multe din poziþiile
consecinþelor lor. În anii 70, în Germania, muncã, care produce de asemenea cheltuieli,
pe care le apãrã Deming nu sunt nici noi nici
metoda a început sã fie utilizatã cu mult succes cum ar fi introducerea sau eliminarea de
necunoscute, dar printr-un efect sinergic au
în industria automobilelor. obiecte de valoare, reînoirea ocazionalã a
atins valoarea unei noi filozofii a calitãþii.
sculelor ºi echipamentelor. Acestea sunt
• orice activitate trebuie consideratã ca un Obiectivul esenþial al analizei cãderilor ºi a
activitãþi planificate, ce pot fi considerate ca o
proces ºi amelioratã ca atare; efectelor lor este de a preveni defectãrile.
muncã fictivã. Mai trebuie adãugate ºi
Eficacitatea mãsurilor preventive de acest fel
• nu e suficient sã reglezi o problemã, este maximã, când ele se aplicã în prima fazã a
activitãþile care nu sunt planificate ºi care nu
trebuiesc intreprinse modificãri de fond; contribuie la creºterea valorii, dar provoacã
procesului de elaborare a unui produs, cu alte
• conducerea intreprinderii trebuie sã cheltuieli.
cuvinte, în timpul dezvoltãrii, a concepþiei ºi
acþioneze, nu e suficient sã-ºi asume proiectãrii. Aceasta presupune o nouã Joseph Juran, american de origine românã, a
responsabilitãþile. dezvoltare a produselor, a elementelor de lucrat în domenii diferite ºi a dezvoltat teoria sa
securitate, a pieselor cu probleme, noi tehnici despre intreprinderea orientatã pe
Acest program de management se compune
de producþie ca schimbarea produsului sau a management, deci pe "conducerea calitãþii".
din mai multe pãrþi, care, o datã regrupate,
procesului. Se face deci deosebire între Opera sa de bazã este Trilogia Calitãþii (Quality
dobândesc caracter global ºi marcheazã
concepþia analizei cãderilor pentru un produs Trilogy). Aceasta prezintã procesul de
intreprinderea în ansamblul sãu. Aceastã
(faza de concepþie ºi dezvoltare) ºi pentru un ameliorare continuã ºi sistematicã a calitãþii.
filozofie vizeazã calitatea ºi ameliorarea
constantã a proceselor de producþie, integrând produs de fabricaþie (faza de planificare a Armand Feigenbaum, american, ce s-a fãcut
întregul personal al intreprinderii, de la cel mai producþiei), în funcþie de momentul unde este remarcat în domeniul asigurãrii calitãþii la
înalt nivel pânã la ultimul manipulant. Este aplicat ºi de obiectul supus acestui examen. În "General Electric". S-a ocupat cu elaborarea ºi
absolut necesar ca direcþia (conducerea) sã-ºi orice caz, analiza cãderilor ºi a efectelor lor aplicarea a "Total Quality Systems" ºi a
manifeste clar angajamentul pentru calitate, trebuie terminatã înaintea începerii producþiei. prezentat conceptul sau "Total Quality
cãci conform principiului Deming, modificãrile La originea expresiei “costul cãderilor”, se Control". În 1961, în cartea cu acelaºi titlu,
radicale în concepþia intreprinderii sunt afla tot Deming. El s-a opus prin aceasta Feigenbaum a introdus în cadrul conceptului
necesare dar nu se pot realiza decât de cãtre “cheltuielilor produse (provocate) de calitate”. TQC, tehnica de lucru "Simultaneous
vârful ierarhiei. Prin costul cãderilor se înþelege aprecierea Engineering" sau "Concurent Engineering". A
Filozofia calitãþii a lui Deming se evidenþiazã intervenþiilor ºi bunurilor cerute în toatã pus la punct un mod de a vedea în calitate, nu
prin urmãtoarele atitudini de bazã, care sunt intreprinderea, de cãderi ºi efectele lor. În cazul un scop statistic, ci din contrã, un obiectiv
condiþia sine qua non a unei utilizãri fructuoase de faþã, nu numai cã nu creºte valoarea de piaþã dinamic, determinat de client.
a ansamblului programului de management. a produsului ºi utilitatea sa pentru client, dar Kaoru Ishikawa, japonez, care a lucrat la
Elementele constitutive ale programului de eficacitatea ºi rentabilitatea scad, deoarece "Nissan Liquid Fuels" ºi în marina japonezã. A
management, luate izolat, sunt urmãtoarele: factorii Input (intrare) ai procesului de dezvoltat din 1943 diagrama sa "cauza-efect"
fabricaþie sunt afectaþi de un Output (ieºire) (Cause and Effects Diagram), adesea numitã
18 | Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001)
CALITATE ªI CONTROL
diagrama Ishikawa sau diagrama "în coadã de sistem de lucru decât printr-o bunã conducere Un alt principiu "Just în time", deci "La timp",
peºte" (Fishhbone Diagram). Diagrama a intreprinderii. Odatã în plus condiþia sine qua este un concept de orientare ºi organizare
prezintã sinteza factorilor esenþiali care concurã non constã într-o strategie de suprimare a descentralizatã, bazat pe logisticã, a carui scop
la asigurarea calitãþii unui produs. defectelor a cãror efect maxim este situat în faza este de a aproviziona sau expedia la cerere
Kaoru Ishikawa are un concept devenit de elaborare ºi de dezvoltare a produselor ºi materialele necesare producþiei. Ideea centralã
celebru în lumea întreagã "Quality Circles" - proceselor. constã într-o adaptare suplã a planificãrii nevoii
cercuri de calitate. Sprijinindu-se pe lucrãrile lui Genichi Taguchi, japonez, a publicat an 1957 de materiale sau de capacitate, conform
Deming, Juran ºi Feigenbaum ºi, bineînþeles pe prima versiune a cãrþii sale "Design of situaþiei prezente a fabricaþiei sau comenzilor.
propriile experienþe, Ishikawa elaboreazã un Experiments", deci planificarea statisticã a În aceastã manierã, producþia va fi capabilã de a
concept bazat pe lucrul în comun, la dispoziþia încercãrilor, sau, mai simplu, planificarea conserva sau livra piese bune la locul potrivit, în
tuturor intreprinderilor, numit "Company - experienþelor. Aici Taguchi aratã cã în scopul cantitatea necesarã, cu calitatea cerutã ºi
Wide Quality Control" (CQWC). obþinerii unui efect maxim, cât mai repede aceasta la toate nivelele de fabricaþie,
Walter Masing, german, profesor de posibil ºi cu cheltuieli minime, trebuie luate aprovizionare cu materii prime, livrare de
calimetrie la Institutul de maºini-unelte ºi mãsuri pentru a asigura calitatea de la produse finite, cu ajutorul instrumentelor
tehnologie de la Universitatea Tehnicã din elaborarea produsului ºi de la planificarea adecvate ºi a orientãrii fluxului de materiale ºi
Berlin, este considerat în Germania pionierul procesului. El numeºte asta “Off-Line Quality informaþii.
calimetriei industriale moderne (calimetria este Control”. În prima versiune a lucrãrii “Design of Principiul "Just in Time" a fost pus la punct
ºtiinþa mãsurãrii calitãþii; este o ºtiinþã Experiments”, Taguchi a introdus folosirea de japonezul Taichi Ohno în cadrul sistemului
interdisciplinarã, dat fiind caracterul complex al câmpurilor ortogonale ºi analiza datelor, de producþie Toyota. În acest context, el este un
calitãþii). Cartea sa "Manualul de asigurare a diviate pe categorii. În versiunea a doua, 1962, concept de fabricaþie ºi de livrare de o mare
calitãþii", apãrutã în 1980, este esenþialã în adaugã raportul "semnal pe zgomot (factor punctualitate care se integreazã într-un sistem
folosirea tehnicilor ºi mãsurilor de asigurare a perturbator)" (Signal to Noise Ratio), care de management "Lean Production" ca cel de la
calitãþii în industrie. serveºte drept criteriu de calitate. În a treia ºi Toyota.
Philip Crosby, american, în calitate de ultima variantã, Taguchi va modifica baza Bibliografie
vicepreºedinte al serviciului de calitate de la statisticã matematicã a metodei sale ºi va
introduce funcþia de gradul doi de "pierdere a
• Aguayo Rafael - Dr. Deming: the American
I.T.T. din New York, a acumulat multã who taught the Japanese about quality, A
experienþã ºi a dezvoltat obiectivul "Zero calitãþii" (Quality Loss Function), care
reprezintã în forma parabolicã, o aproximare a Fireside Book, New York, 1991
Defects Concept".
pierderii calitãþii, care survine când • Kamiske, F. Gerd, Brauer Jorg Peter -
Obiectivul "zero defecte" vizeazã o producþie Managenmet de la qualité de A - Z, Masson,
caracteristicile de calitate se îndeparteazã de
fãrã defecte, fãrã deºeuri ºi fãrã ajustãri Paris, 1995
valoarea nominalã. Dupã Taguchi, un proces de
ulterioare. Crosby pleacã de la principiul cã nu
trebuie sã existe nici cotã de defecte nici
producþie controlat ºi optimizat (Robust • Petrescu, L., Sturzu, A. - Din experienþa
Design), care sã fie insensibil la influenþele sistemului de producþie Toyota, A III-a
ameliorãrile posterioare, ci trebuie vizatã o
perturbatoare ale mediului înconjurãtor, se Conferinþã naþionalã de dispozitive de
fabricaþie cu zero defecte. El constatã în studiile
impune, pentru a evita aceste deviaþii. prelucrare, asamblare ºi control,
sale despre preþ cã nu fabricaþia de calitate
provoacã plus de cheltuieli, ci din contrã, În Japonia, marile firme precum Toyota, au Bucureºti, 1995
non-conformitatea cu exigenþele cerute creºte devenit adevãrate "ºcoli de calimetrie". • Petrescu, L., Sturzu, A. - Contribuþii ale
considerabil costul global. Rezultate ale acestui sistem de producþie sunt diferitelor persoalitãþi în domeniul calitãtii,
cunoscutele concepte japoneze, utilizate atât în A III-a Conferinþã naþionalã de dispozitive
Cu standardul de lucru la zero defecte,
marile grupuri industriale cu structura verticalã,
Crosby provoacã o atitudine contradictorie de prelucrare, asamblare ºi control,
foarte mult diversificate, cum sunt
legatã de locul de muncã: acceptarea unei Bucureºti 1995
intreprinderile de producþie, marile bãnci,
oarecare neglijente, în unele domenii, exigente
asigurãrile, cât ºi în întreaga economie
spre perfecþiune în altele. Aceasta nu este decât
o atitudine umanã, cãci perfecþiunea nu existã
japonezã. BaaN IV TQM
în aceastã lume. Metoda "zero defecte" îi Ele sunt: Managementul
ambiþioneazã pe oameni sã se apropie cât mai • Andon - tabel central recapitulativ al calitãþii totale
mult posibil de perfecþiune când ei ºi-au fixat ca topografiei defectelor;
obiectiv sã nu lase nimic sã treacã, dacã nu este • Gemba - atelierul ca loc de creaþie a valorii;
un fleac ºi sã evite toate erorile. Standardul de • Heijunka - armonizarea fluxului
muncã instituit se situeazã la "zero defecte" ºi
producþiei;
nu la "calitatea acceptabilã".
Modul de a gândi conform conceptului "zero
• Jidoka - sistem auto-condus de detectare a
defectelor;
defecte" nu este suficient pentru a atinge
miezul problemei. Cu toate cã s-a constatat cã • Kaisen - are ca obiectiv ameliorarea
însãºi calitatea nu genereazã cheltuieli, se constantã;
utilizeazã expresia "cheltuieli de obþinere a • Kenban - sistem de orientare a fluxului
calitãþii". Este totuºi obligatoriu sã recunoaºtem de materiale pe cartele ca suport de Str. Pechea 14, Sector 1, Bucureºti România
cã nimeni nu este capabil sã evite orice greºealã. informaþie; Tel.: 40 - 1 - 232.4912, 232.4195, 232.4653
În acest fel orice reproº fãcut personalului este • Muda Mura Muri (cei trei Mu) - risipa, Fax: 40 - 1 - 232.52.97
justificat. Nu pentru cã manevrele greºite sunt dezechilibru, supraîncãrcare; Cod Fiscal: 6642557, R.C.:J40/27264/1994
inevitabile, trebuie consideratã apariþia
defectelor ca normalã. Este esenþial sã
• Poka Yoke - suprimarea defectelor Cont: 25110110870500262019,
involuntare; Banc Post Floreasca Bucureºti
modificãm aceste douã moduri de a vedea.
Trebuie refãcut sistemul de lucru în aºa fel încât • Seiri Seitan Seiso Seiketsu Shitsuke E-mail: prompt@prompt-int.ro
sã nu cearã personalului o atenþie susþinutã în (cei cinci S) - decizie, ordine, curãþenie,
permanenþã. Nu se poate obþine un astfel de reguli stabilite, disciplinã.

Tehnicã ºi Tehnologie (1/2001) | 19

S-ar putea să vă placă și