Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

DATE GENERALE :

Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1, Balintești


Profesor: Elisei Marius
Data: 15. 02. 2018
Clasa: a – VI- a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Aria curriculară: Om - societate
Unitatea de învăţare: Sfințirea timpului
Titlul lecţiei: Postul în viața noastră
Tipul de lecţie: mixtă
Timp: 50 de minute

Competențe specifice:

La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor dovedi următoarele competențe:


 C 1 – Să definească postul creştin;
 C 2 – Să precizeze scopul postului creştin;
 C 3 – Să clasifice posturile creştine;
 C 4 – Să argumenteze legătura post – rugăciune - milostenie;

1
 C 5 – Să explice importanţa postului pentru creştini;

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, organizatorul grafic comparativ, învățarea prin descoperire,
demonstrația cu substitute, problematizarea, exerciţiul, studiul de caz, argumentarea, jocul didactic;
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, prezentare Power Point, laptop, video-proiector, calendare;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală, frontală şi pe grupe.

Resurse:

1. Oficiale:
o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a;
o Planificarea calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare;

2. Temporale:
o număr de lecţii: 1
o durata: 50 min.

2
3. Bibliografice:
o *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1988;
o Muha, Camelia, Religie. Caiet pentru elevi, clasa a VI-a, Editura Sfântul Mina, Iași, 2013.
o Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării
Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
o Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metode active de predare-învățare- modele și aplicații la
religie , Editura Sfântul Mina, Iași, 2008

3
Scenariul didactic

Nr Etapele C.D Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


crt lecţiei . (min) Activitatea profesorului/activitatea procedee învăţământ organizare
elevilor
 Salutul
1. Momentul 2'  Rugăciunea • Exercițiul • Icoana • Activitate •Observarea
organizatoric  Notarea absenţelor frontală comp.
 Pregătirea pentru lecţia nouă

2. Pregătirea 3' • Propun spre rezolvare un joc cu ajutorul • Jocul didactic • Fișa de lucru  Activitate pe • Aprecieri
aperceptivă căruia se va afla titlul lecției noi: Postul în echipe verbale
viața noastră. (Anexa nr. 1)

3. Precizarea 2' • Azi vom discuta despre Postul creștin din • Explicaţia  Activitate  Aprecieri
titlului lecției viața noastră. frontală verbale
noi și a
• Scriu titlul lecției pe tablă și prezint elevilor
competențelor
sub formă scrisă competențele derivate
urmărite și le las la vedere

• Adresez elevilor următoarele întrebări: • Conversația  Activitate  Aprecieri


4. Comunicarea/ 20' frontală verbale
„- Ce înțelegeți voi prin dietă și regim
însușirea noilor CD1
alimentar ? Dar prin post”
cunoștințe
„ - Cele trei noțiuni sunt identice, diferite,
CD2 au ceva în comun?”
„– Ce alimente pot fi consumate în perioada
CD3 postului? Dați câteva exemple! ”
„ - Cum se numesc, în limbaj popular,
alimentele interzise în post? Dați câteva

4
exemple!”
• Organizatorul • Fișa de lucru • Aprecieri
• Propun completarea diagramei Venn grafic  Activitate Verbale
privind asemănările și deosebirile dintre post comparativ frontală
și regim alimentar.(Anexa nr. 2)
• Conversația
• Activitate
• Ce trebuie să facem pentru a nu
frontală
transforma postul în regim alimentar?

• Precizare • Explicația
Pentru a fi primit postul nostru, acesta
trebuie însoțit de rugăciune și fapte bune,
deci trebuie să postim atât cu trupul cât și
cu sufletul, în caz contrar rămâne un simplu
regim alimentar.
• Prezentare •Observarea
• Demonstrația
Power Point comp.
cu substitute • Activitate
• În continuare elevii vor viziona partea de
frontală
început a unei Prezentări Power Point despre
post.(Anexa nr. 3) -
• Învățarea prin • Calendare
• Opresc prezentarea la clasificarea descoperire bisericești, • Activitate pe
posturilor și le cer să caute în calendar fișa de lucru echipe
posturile de o zi și cele de mai multe zile
completând fișa de lucru dată ( Anexa nr 4) • Prezentare •Observarea
• Demonstrația
Power Point comp.
• Continui prezentarea despre post cu substitute • Activitate
frontală

12'
5. Fixarea și • Împart elevii în cinci grupe, fiecare grupă • Jocul didactic • Fișa de lucru • Activitate •Observarea
sistematizarea CD5 îşi alege un lider şi un secretar („scriitor”) și pe grupe comp.
cunoștințelor va rezolva sarcina dată (Anexa nr. 5) • Aprecieri
verbale
• După 7 minute cer liderilor să prezinte

5
rezolvarea sarcinilor.
7'
6. Asocierea, • Prezint elevilor un caz, iar pentru a • Studiul de • Fișa de lucru • Activitate • Aprecieri
generalizarea CD4 valorifica acest caz elevii trebuie să caz frontală verbale
și aplicarea răspundă la câteva cerințe. (Anexa nr. 6)

7. Aprecierea 2' • Fac aprecieri generale şi individuale privind  Activitate • Aprecieri


activităţii implicarea elevilor în predarea noilor frontală verbale
elevilor cunoştinţe.
• Noteaz elevii care au participat la lecţie

8. Încheierea 2' • Rugăciunea • Exercițiul • Icoana • Activitate •Observarea


activităţii • Salutul. frontală Comp.

S-ar putea să vă placă și