Sunteți pe pagina 1din 1

Master: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ, Anul II (anul univ.

2019-2020)
Numele şi prenumele masterandului: NIȚĂ C. ROXANA MARINA

TEST RECAPITULATIV1
Disciplina: JURISDICŢII EUROPENE ȘI INTERNAŢIONALE

Rezolvaţi testul-grilă, marcând varianta/ele apreciată/e ca fiind corectă/e (testul este de tip
deschis - fiecare model poate avea mai multe variante de răspuns corect sau niciuna).

1. Justiţia internațională:
a) nu prezintă relevanță pentru dreptul intern;
b) înlocuiește justiția națională, în situații de criză în care aceasta din urmă nu mai poate funcționa;
c) constituie un grad de jurisdicţie obligatoriu, pentru orice cauză soluţionată la nivel naţional,
indiferent de materia de judecat și de subiectele implicate.

2. Jurisdicţiile permanente:
a) sunt calificate astfel în funcție de ratione loci;
b) nu sunt la fel de numeroase ca cele ad-hoc;
c) sunt mijloace juridice de rezolvare pe cale pașnică a diferendelor.

3. Curtea Internaţională de Justiţie:


a) are în structura sa, ca și Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării, o grefă;
b) ca şi Curtea Penală Internaţională, este o jurisdicţie generală, cu caracter permanent;
c) este principalul organism judiciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite și are în structura sa un număr
de 25 de judecători permanenți.

4. Ratione materiae:
a) semnifică inventarierea atribuțiilor de judecată ce revin unei jurisdicții;
b) este sintagma care acoperă ca înţeles identificarea sediului jurisdicțiilor internaționale;
c) este sintagma care defineşte sfera competenţei teritoriale a unei jurisdicţii.

5. Curtea de la Haga:
a) este sintagma care poate evoca o jurisdicţie internaţională cu competenţă în materie penală;
b) evocă sediul jurisdicției europene în materia drepturilor omului;
c) poate fi un apelativ pentru Curtea Mondială, ca principal organism al O.N.U.

6. Nulla poena sine lege:


a) ca și contradictorialitatea, constituie sursă de drept aplicabil în fața oricărei jurisdicții
internaționale permanente;
b) constituie sursă de drept aplicabil în fața jurisdicției Curții Penale Internaționale;
c) limitează aria faptelor penale internaționale doar la infracțiunile consacrate normativ în dreptul
penal internațional.

7. Curtea Europeană a Drepturilor Omului:


a) ca și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, are sediul la Strasbourg și poate fi sesizată cu privire
la orice problemă de drept;
b) este organizată sub egida Consiliului Europei și are rolul de a asigura protecția jurisdicțională a
drepturilor consacrate în Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale;
c) nu este o instituție a Uniunii Europene.

8. Soluțiile:
a) Curţii Internaţionale de Justiţie, pronunţate în procedura consultativă, au caracter de
recomandare;
b) date în procedura contencioasă au caracter obligatoriu;
c) date în procedura necontencioasă au caracter excepțional și facultativ, în raport cu cele date în
procedura contencioasă.

1
Fiecare enunț corect rezolvat este evaluat cu 0,75 puncte.