Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Data: 04.05.2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic ”Ion Ghica”
Disciplina: Economie
Clasa: a XII-a
Nr. de elevi: prezenţi , absenţi
Cadrul didactic: Tanislav Cristina

Fişă de observare a lecţiei


Unitatea de învăţare: Aplicarea politicilor de marketing
Tema lecţiei: Materiale publicitare – pliantul publicitar
Tipul lecţiei: Lecție de formare de priceperi și deprinderi

Cunoștințe
9.1.12. Descrierea metodelor şi tehnicilor de promovare
Abilități
9.2.11. Aplicarea tehnicilor de promovare
9.2.12. Dezvoltarea creativităţii şi aplicarea ei în diverse contexte profesionale
Atitudini
9.3.7. Raportarea creativă şi expresivă a propriilor puncte de vedere la opiniile altor persoane (clienţii).

Obiective:
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili:

Obiective cognitive:
O1 - să descrie metodele și tehnicile de promovare

Obiective psihomotorii:
O3- să aplice tehnicile de promovare prin elaborarea unui pliant de promovare a firmei de exerciţiu
O4- să dezvolte creativitatea prin aplicarea ei în elaborarea unui pliant de promovare a firmei de exerciţiu

Obiective afective:
O7 - să raporteze creativ şi expresiv a propriilor puncte de vedere la opiniile altor persoane

Strategia didactică:
a) Metode de comunicare
 Expozitive: descrierea, explicaţia
 Conversative: conversaţia euristică, discuţia
b) Metode de explorare
 Observarea
c) Metode bazate pe acţiune efectivă
 Rezolvarea fişelor de lucru puse la dispoziţie
 Exercițiul
Material didactic: PPT, manual, site-uri Internet

Forme de organizare a activităţii: frontal și individual

Resurse bibliografice:
1. Bontaş I. (1996), Pedagogie, Edit. All, Bucureşti
2. Danciu V., Zaharia R. (2002), Marketing – Manual pentru clasa a XII-a, Edit. Preuniversitaria, Bucureşti
3. Mateiciuc C., Singureanu N. (2002), Marketing - manual clasa a XII-a, Edit. Sigma, București

Durata lecţiei: 40 min

Desfăşurarea lecţiei

Evenimentele lecţiei Observaţii şi interpretări


Momentul Profesorul verifică conexiunea elevilor, face prezența cu ajutorul
organizatoric catalogului online.

Reactualizarea Profesorul prezită cu ajutorul unei prezentări power point noțiunile de


cunoștințelor publicitate și componentele publicitare.

Profesorul explică importanța unei promovări adecvate si efectele


Captarea atenției acesteia asupra productivităţii firmei.

Anunțarea temei și a Profesorul anunță tema de astăzi și obiectivele acesteia.


obiectivelor

Prezentarea optimă a Profesorul prezintă instrumentele promoţionale si modul de realizare


noului conținut și a acestora prin utilizarea aplicației Publisher.
dirijarea învățării
Profesorul solicită elevilor să completeze diagrama Ishikawa
Obținerea (diagrama cauză-efect), pornind de la efectul pliantului publicitar în
performanței activitatea unei firme.
Profesorul concluzionează subliniind elementele definitorii.

Asigurarea Profesorul obține un feed-back din partea elevilor în urma susținerii


transferului prezentei lecții și anunță tema pentru acasă.

Aprecieri și Profesorul oferă și el un feed-back elevilor.


recomandări

CRITERII ANALITICE DE EVALUARE A LECŢIEI

Domeniul Indicatori
I.Interesul pentru 1.Solicitarea din timp a temei şi a informaţiilor de bază;
pregătirea lecţiei 2.Contribuţia personală în proiectarea lecţiei;
3.Preocuparea pentru confecţionarea şi procurarea mijloacelor de învăţământ;
4.Receptivitatea la sfaturi şi recomandări importante;
5.Calitatea documentării metodico-ştiinţifice;
II.Calitatea proiectării 1.Gradul de adecvare a structurii proiectului la tipul lecţiei;
lecţiei 2.Argumentarea unităţii dintre obiective/competențe-conţinut-strategii-evaluare;
3.Capacitatea de a operaţionaliza obiectivele;
III.Managementul 1.Asigurarea condiţiilor materiale şi psihologice necesare începerii lecţiei:
lecţiei - sala, spaţiul de lucru pentru cadre didactice şi elevi/copii;
- echipamente pregătite (în stare de funcţionare);
- auxiliare didactice necesare;
2.Conţinutul lecţiei:
- actualizarea cunoştinţelor necesare înţelegerii şi asimilării noului conţinut;
- caracterul ştiinţific al conţinutului;
- logica şi accesibilitatea conţinutului;
- exemplificarea, argumentarea informaţiilor;
- valorificarea valenţelor formative ale conţinuturilor lecţiei;
- asigurarea caracterului practic-aplicativ al conţinutului:
3.Dirijarea învăţării:
- relaţia obiective-conţinut-metode-mijloace;
- dozarea timpului în raport cu nevoile lecţiei;
- nivelul de dificultate, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru;
- strategii didactice: euristice – algortimice, inductive-deductive etc.;
- raportul dintre activitatea profesorului - elevilor; gradul de angajare a elevilor;
- raportul dintre activitatea frontală, de grup şi individuală;
- valorificarea jocului/a unor elemente de joc;
- promovarea strategiilor interactive: forme, conţinut;
- acordarea suportului necesar elevilor aflaţi în dificultate;
- forme şi conţinuturi ale stimulării elevilor capabili de performanţe înalte;
4.Caracteristici ale comunicării didactice:
- tipuri şi forme de comunicare adaptate la obiectivele şi conţinutul lecţiei;
- frecvenţa, conţinutul şi tipurile de feedback oferit elevilor;
5. Relaţiile educaţionale
- calitatea relaţiilor profesor-elev, profesor-clasă; tactul pedagogic;
- modalităţi de menţinere a disciplinei;
IV.Capacitatea de 1. Forme şi metode de evaluare;
evaluare a elevilor 2. Modalităţi de realizare a evaluării formative;
2.Capacitatea de a evalua şi aprecia obiectiv activitatea şi rezultatele elevilor;
4. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
V.Capacitatea de 1.Raportarea conştientă, critică la propriul demers didactic;
autoevaluare a propriei 2.Precizarea modalităţilor, variantelor de intervenţie reglatoare.
activităţi