Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE NECLASIFICAT

STATUL MAJOR AL APĂRĂRII Exemplar unic


ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”FERDINAND I”

METODOLOGIE
privind desfășurarea activităților didactice în vederea finalizării anului universitar 2019-2020
și admiterii la studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021, pe durata stării de
urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de
resort
- validată de Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare Ferdinand I în ședința din 14.05.2020-

Având în vedere
- Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
respectiv prevederile art. 49 care statuează că „pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile
și instituțiile de învățământ se suspendă”, ale art. 51 alin. (1) potrivit căruia „autoritățile și instituțiile
publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu
respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv
prin hotărârile Comitetului Național pentru Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate
asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire“,
- Decretul nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României prin
care s-a instituit la art. 49 77, art. 79 și art. 80 faptul că ,,pe durata stării de urgență, se suspendă toate
activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților
în unitățile și instituțiile de învățământ”, „pe durata stării de urgență, instituțiile de învățământ superior
din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului
didactic și cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-
învățare-evaluare, în format online”, iar „activitățile didactice și/sau de cercetare din planurile de
învățământ, nerealizate pe durata stării de urgență, se organizează și se desfășoară de către fiecare
instituție de învățământ superior, în baza autonomiei universitare. Activitățile didactice de tipul
laboratoare, proiecte, activități de cercetare, care impun interacțiunea nemijlocită, în spațiul
universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare vor fi recuperate după încetarea stării de
urgență”
- Ordonanța de urgență nr. 58 din 29.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ, care stabilește că pe durata stării de urgență și până la
eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor
activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-
2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii
postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar
2019-2020, se poate realiza și în modul on-line și că pe durata stării de urgență și până la eliminarea
restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, procesul de admitere la studiile
universitare se poate desfășura și prin intermediul platformelor online,
- Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4206 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri
în domeniul învățământului superior din România,
luând în considerare Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.
7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor
înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căreia se recomandă „utilizarea unor
metode didactice alternative de învățământ”,
1 din 20
NECLASIFICAT
luând în considerare situația extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS-CoV-
2;
luând în considerare Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările
ulterioare;
ținând cont de faptul că Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” are obligația de a asigura
securitatea raporturilor juridice pentru asigurarea actului educațional și de a implementa toate măsurile
necesare astfel încât efectele negative generate de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 să aibă un
impact minim asupra activităților de învățământ din instituție;
având în vedere că educația este considerată prioritate națională, iar continuarea activităților
didactice specifice aferente anului universitar 2019-2020 vizează interesul public
întrucât se impune adoptarea unor măsuri urgente astfel încât procesul de învățământ universitar
la nivelul instituției, cu toate componentele sale, didactice și de cercetare, așa cum sunt definite de
articolul 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare să se
poată desfășura în continuare,
știind că asigurarea unui cadru legal pentru încheierea anului universitar, precum și facilitarea
unei perioade de tranziție cât mai scurte, ulterioară încetării stării de urgență și care să nu afecteze
interesul superior al studentului, evoluția și dezvoltarea educațională, profesională și de carieră
reprezintă o situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată;
știind că încheierea în bune condiții a anului universitar creează premisele începerii viitorului
an universitar la termenele preconizate, în bune condiții și fără un impact negativ asupra beneficiarilor
direcți ai actului educațional;
având în vedere că neadoptarea unor măsuri adecvate situației actuale pot avea grave consecințe
asupra activităților de învățământ din cadrul instituției, iar pentru buna desfășurare a activităților
planificate până la sfârșitul anul universitar, aceste măsuri nu pot fi amânate,
având în vedere prevederile Cartei universitare a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”
avizată de MEC cu nr. 41411/19.12.2019 și Hotărârea nr. 5 a Senatului universitar al Academiei
Tehnice Militare “Ferdinand I” din data de 27.03.2020

a fost elaborată prezenta metodologie care intră în vigoare la data validării de către
Senatul universitar.

Pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către
autoritățile de resort, în Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, desfășurarea tuturor activităților de
predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a
examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare,
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate
realiza și în modul on-line.

Până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, se


suspendă aplicarea reglementărilor menționate mai jos și a oricăror dispoziții contrare prevăzute în alte
metodologii și regulamente:
-Calendarul activităților educaționale aprobat de Senatul universitar în ședința din 24.04.2019;
-Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de
licență (ciclul I de studii) pentru anul universitar 2020/2021, validat de Senatul universitar în ședința
din 04.02.2020;
-Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de diplomă și disertație, validat de
Senatul universitar în ședința din 13.03.2019;
-Metodologia de susținere a formelor de verificare în Academia Tehnică Militară „Ferdinand
I”, validată de Senatul universitar în ședința din 24.06.2019.
-Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”, valabil începând cu anul universitar 2019/2020, validat de Senatul universitar în ședința
din 24.06.2019, art. 36 alin. 5 și art.51 alin. 2.

NECLASIFICAT
2 din 20
NECLASIFICAT

I. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

I.1. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

A. PROGRAMAREA ORARĂ

Toate activitățile didactice se vor desfășura online, în baza programării orare, structurată pe
module de câte 2 săptămâni potrivit ritmurilor săptămânale înscrise în planurile de învățământ și a
Calendarului cu activitățile educaționale din anul universitar 2019/2020 (Anexa nr. I.1). Programarea
orară va fi întocmită de către Secția Management Universitar.
Pentru desfășurarea activităților didactice online, cadrele didactice vor asigura încărcarea pe
platforma https://e-learning.mta.ro a suporturilor de curs aferente disciplinelor planificate a se
desfășura online.
Pe perioada derulării pregătirii online cadrele didactice vor stabili seturi de cerințe ale pregătirii,
vor pune la dispoziția studenților materiale didactice libere la publicare și vor stabili teme și activități
didactice pentru studenți.
În cazul în care la o disciplină sunt prevăzute informații care nu sunt libere la publicare se
va actualiza fișa disciplinei astfel încât activitățile didactice care se vor desfășura online să conțină
doar informații libere la publicare.
Cadrele didactice vor asigura online desfășurarea programului de consultații.
Îndrumătorii științifici ai proiectelor de diplomă vor coordona online activitatea studenților din
anul IV pentru elaborarea proiectelor de diplomă.
Îndrumătorii grupelor de studenți vor ține legătura cu studenții pentru corectarea oricăror
disfuncționalități în pregătire.
Evidența activităților desfășurate de personalul didactic titular sau asociat, prin intermediul
platformelor online, va fi ținută la nivelul facultăților/departamentelor de către responsabilii numiți de
conducerea facultăților/departamentelor.
După începerea anului universitar 2020/2021, cunoștințele și aptitudinile care nu au putut fi
dobândite în cadrul ședințelor de laborator online, deoarece necesitau interacțiunea în spațiul
universitar a studenților cu cadrele didactice, vor fi asigurate prin activități didactice facultative
organizate în afara planului de învățământ.

B. PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA FORMELOR DE EVALUARE PREVĂZUTE ÎN


PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Evaluarea pregătirii studenților se face online în conformitate cu prevederile din planurile de


învățământ și obiectivele didactice asumate prin fișele disciplinelor, prin metodele descrise în prezenta
metodologie.
Colocviile și proiectele se planifică în cadrul volumului de ore stabilit prin planul de învățământ
și se pot desfășura sub diferite forme cum ar fi: probă orală, test grilă, dezbatere pe o temă dată,
susținere temă de casă, interpretarea unor rezultate experimentale, susținere proiect de curs/disciplină.
Colocviile și susținerea proiectelor se desfășoară în prezența a minim 2 cadre didactice.
Planificarea colocviilor și proiectelor se realizează de comun acord între studenți și cadre didactice,
de regulă în ultimele doua săptămâni de cursuri și în perioada de recuperare cursuri.
Examenele vor fi planificate în sesiunile de examene, conform Calendarului cu activitățile
educaționale din anul universitar 2019/2020 prevăzut în Anexa nr. I.1.
Planificarea examenelor, pentru sesiunile de examene, se va întocmi de către secretariatul
facultății, ținând cont de opțiunea cadrului didactic de a susține forma de verificare cu una sau mai
multe grupe.
Planificarea examenelor se va realiza pentru toate grupele de studiu ale facultății, astfel:
- până la data de 22.05.2020 pentru anul IV de studiu;
- până la data de 12.06.2020 pentru anii I-III de studiu.

NECLASIFICAT
3 din 20
NECLASIFICAT
În ultima ședință, cadrul didactic are obligația de a anunța studenții care este modalitatea de
desfășurare a examenului.
Înainte de data și ora planificată a începerii sesiunii de examen, fiecare student trebuie să-și ia
propriile măsuri de siguranță în ceea ce privește: funcționarea computerului, camera web și microfon,
conexiune la internet, platforma audio-video MS Teams instalată, hârtie de scris, instrumente de scris,
telefon mobil ca metodă alternativă de comunicare

Examenele se vor desfășura astfel:


Varianta nr. 1
Utilizarea platformei „MS Teams” pentru evaluări de tip „examen oral” cu următoarele precizări:
• evaluarea se face în ziua și la ora stabilite pentru examen;
• examenul se desfășoară în prezența a minim 3 studenți;
• examenul se desfășoară în prezența a minim 2 cadre didactice, participarea titularului de curs este
obligatorie;
• fiecare student primește câte un subiect și după un timp prestabilit examinatorul inițiază un dialog cu
studentul examinat;

Varianta nr. 2
Utilizarea platformei „MS Teams” pentru evaluări de tip „test grilă” folosind opțiunea utilizării
resurselor de tip „Quiz”cu următoarele precizări:
• evaluarea se face în ziua și la ora stabilite pentru examen;
• examenul se desfășoară cu toată grupa/seria de predare;
• durata evaluări este cea normală pentru un test grilă și depinde de numărul și complexitatea întrebărilor;
• platforma educațională poate permite modalități flexibile de formulare a acestor teste: cu răspunsuri
simple sau multiple, cu punctaje care țin seama de răspunsul complet la fiecare întrebare sau cu punctaje
pentru fiecare răspuns parțial, cu simpla selecție a răspunsurilor corecte pre-definite sau cu posibilitatea de
a efectua calcule și a oferi răspunsul care este apoi validat etc.
• studentul răspunde în timp real;
• în situația în care cadrul didactic titular consideră că platforma MSTeams nu asigură funcționalitățile
necesare evaluării se pot utiliza și alte platforme online.

Varianta nr. 3
Combinație a variantelor 1 și 2.

Înainte de începerea verificării, cadrele didactice examinatoare au obligația de a aduce la


cunoștința studenților modalitatea de desfășurare a verificării, numărul de subiecte, modalitățile de
evaluare și notare.
După terminarea examinării, cadrele didactice au obligația de a trece notele în fișa de note a
grupei și de a anunța studenții despre rezultatele obținute.
În cazuri excepționale, studentul care, din motive obiective, nu se poate prezenta la susținerea
unui examen conform programării cu grupa sa, poate solicita prin email decanului facultății
reprogramarea examenului, cu altă grupă care susține examen la aceeași disciplină, în aceeași sesiune
de examene.

C. SUSȚINEREA FORMELOR DE VERIFICARE NEPROMOVATE DIN ANII DE STUDII


ANTERIORI

NECLASIFICAT
4 din 20
NECLASIFICAT
Formele de verificare nepromovate din anii de studii anteriori se pot susține în sesiunile de
examene programate în anul de învățământ curent, pe baza unei solicitări de tip mesaje-mail trimis de
student către secretariatul facultății. În urma solicitării, decanul facultății va numi o comisie de
examinare și va stabili o zi de desfășurare online a formei de verificare.
În sesiunile de examene nu pot fi susținute evaluări la mai multe discipline în aceeași zi.

D. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PRACTICII

Activitățile practice cu studenții din anul IV de studiu se vor desfășura în perioada 22-
26.06.2020. În această perioadă studenții vor întocmi un document de tip “stadiul actual al cunoașterii”
pe tema proiectului de diplomă, care va fi evaluat și notat de către îndrumătorul științific al proiectului
de diplomă.
Activitățile practice cu studenții din anii I-III de studiu, se vor planifica și desfășura în anul
universitar 2020-2021.

E. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PREGĂTIRII MILITARE

Activitățile didactice pentru anul IV de studiu planificate a se desfășura în cadrul modulului de


pregătire militară vor fi echivalate cu activitățile militare desfășurate până în prezent.
Evaluarea privind activitățile didactice de pregătire militară se va realiza de către comandantul
batalionului de studenți, pe baza activităților de pregătire militară desfășurate de către studenți până la
data de 12.03.2020.
Activitățile didactice pentru anii I-III de studiu planificate a se desfășura în cadrul modulului
de pregătire militară se vor desfășura în primul semestru din anul universitar 2020-2021.

F. PROMOVAREA/TRECEREA ÎN ANUL URMĂTOR DE STUDII

Având în vedere că pentru anii I-III, nu se vor desfășura în anul universitar 2019-2020 stagiile
de practică care au alocate 3 unități de credite ECTS, studenții militari pot trece în anul următor de
studii și fără a acumula integral numărul de unități de credite ECTS la disciplinele de pregătire tehnico-
inginerească, după cum urmează:
a) din anul I în anul II, dacă au acumulat minim 47 unități de credite ECTS alocate
disciplinelor obligatorii și opționale de pregătire tehnico-inginerească corespunzătoare anului I;
b) din anul II în anul III, dacă au acumulat minim 47 unități de credite ECTS alocate
disciplinelor obligatorii și opționale de pregătire tehnico-inginerească corespunzătoare anului II, cele
60 unități de credite ECTS alocate disciplinelor obligatorii și opționale de pregătire tehnico-
inginerească corespunzătoare anului I;
c) din anul III în anul IV, dacă au acumulat minim 47 unități de credite ECTS alocate
disciplinelor obligatorii și opționale de pregătire tehnico-inginerească corespunzătoare anului III, cele
60 unități de credite ECTS alocate disciplinelor obligatorii și opționale de pregătire tehnico-
inginerească corespunzătoare anului II.
Studenții cu taxă pot trece în anii următori de studiu fără să acumuleze toate cele 60 credite
aferente disciplinelor de pregătire inginerească din planul de învățământ al domeniului de studiu, după
cum urmează:
a) din anul I în anul II dacă au acumulat minim 47* de credite aferente disciplinelor de
studiu pentru anul I, în caz contrar fiind exmatriculați;
b) din anul II în anul III dacă au acumulat minim 47* de credite aferente disciplinelor de
studiu pentru anul II;
c) din anul III în anul IV, dacă au acumulat minim 47* de credite aferente disciplinelor
de studiu pentru anul III.
*Decanul facultății poate aproba, la propunerea consiliului facultății, o dispensă de 4 unități de
credite ECTS pentru disciplinele complementare

NECLASIFICAT
5 din 20
NECLASIFICAT

I.2. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

A. PROGRAMAREA ORARĂ

Toate activitățile didactice se vor desfășura online, în baza programării orare, potrivit planurilor
de învățământ și a Calendarului cu activitățile educaționale din anul universitar 2019/2020 (Anexa
nr.I.1). Programarea orară va fi întocmită de către responsabilul programului de master.
Pentru desfășurarea activităților didactice online, cadrele didactice vor asigura încărcarea pe
platforma https://e-learning.mta.ro a suporturilor de curs aferente disciplinelor planificate a se
desfășura online.
Pe perioada derulării pregătirii online cadrele didactice vor stabili seturi de cerințe ale pregătirii,
vor pune la dispoziția studenților materiale didactice libere la publicare și vor stabili teme și sarcini
didactice pentru studenți.
În cazul în care la o disciplină sunt prevăzute informații care nu sunt libere la publicare se
va actualiza fișa disciplinei astfel încât activitățile didactice care se vor desfășura online să conțină
doar informații libere la publicare.
De asemenea, cadrele didactice vor asigura online desfășurarea programului de consultații.
Îndrumătorii științifici ai proiectelor de disertație vor coordona online activitatea studenților din
anul II de elaborare disertație.
Evidența activităților desfășurate de personalul didactic titular sau asociat, prin intermediul
platformelor online, va fi ținută la nivelul facultăților/departamentelor de responsabilii numiți de
conducerea facultăților/departamentelor.

B. PLANIFICAREA ȘI DESFĂȘURAREA FORMELOR DE EVALUARE PREVĂZUTE ÎN


PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Evaluarea pregătirii studenților se face online în conformitate cu prevederile din planurile de


învățământ și fișele disciplinelor.
Examenele vor fi planificate în sesiunile de examene conform Calendarului cu activitățile
educaționale din anul universitar 2019/2020, prevăzut în Anexa nr. I.1 și se vor desfășura conform
variantelor precizate la studii universitare de licență.

I.3. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Activitățile specifice programelor de pregătire prin studii universitare de doctorat, de


coordonare și îndrumare a studenților-doctoranzi, se vor desfășura online.
Examenele și susținerea referatelor de cercetare științifică se vor desfășura online, pe baza
programării întocmite de Compartimentul de coordonare doctorat, de comun acord cu conducătorii de
doctorat, comisiile de îndrumare și studenții-doctoranzi.
Aspectele procedurale privind activitățile preliminare pentru susținerea tezei de doctorat în fața
comisiei de îndrumare și a tezei de abilitare, prevăzute în regulamentul școlii doctorale, se vor desfășura
online, cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă
electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.
Activitățile privind presusținerea și susținerea publică a tezelor de doctorat și a tezelor de
abilitare se pot desfășura astfel:
-la sediul academiei, într-o sală care să asigure măsurile de distanțare socială și a numărului de
participanți stabilit la nivel național.

NECLASIFICAT
6 din 20
NECLASIFICAT
-on-line, pe platforma educațională existentă în instituție. În această situație activitățile
menționate trebuie vor fi înregistrate integral și arhivate la nivelul instituției pe un mediu de stocare,
în condițiile procedurilor specifice.

I.4. PENTRU CURSURILE DE CARIERĂ ȘI PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE DE


FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Ordinul fragmentar nr. 4 din 11.03.2020 precizează modalitatea de suspendare a cursurilor


pentru perioada aplicării stării de urgență.
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă în domeniul “Conducere pentru
locțiitori tehnici”, la care a fost susținut examenul de admitere în luna februarie 2020, se va organiza
și desfășura pe parcursul anului universitar 2020-2021, începând cu data 28.09.2020, cu avizul
DGMRU.
Activitățile didactice la Cursul avansat de specialiști din domeniul managementului resurse
umane s-au derulat în proporție mai mare de 50%, cursanții participanți la acest curs vor putea relua
studiile concomitent cu seria din anul universitar 2020-2021.
Cursurile de perfecționare/specializare nu se mai reiau după perioada de suspendare.

II. DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE SESIUNILE


IUNIE ȘI IULIE 2020

A. Examenul de diplomă, sesiunea iulie 2020

În funcție de hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire și protecție privind infecția cu noul coronavirus examenul de
diplomă va desfășura în una din următoarele variante:

VARIANTA 1
Examenul de diplomă se desfășoară în perioada 13 – 24.07.2020 și constă în două probe:
Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din tematica și bibliografia
aprobate și publicate (https://mta.ro/absolvire), pentru care se acordă 5 credite de studiu (ECTS);
Proba 2 - Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă, pentru care se acordă 5 credite de
studiu (ECTS).
Probele examenului de diplomă, se vor desfășura online, în timp real, în fața subcomisiilor de
examen, prin intermediul platformei MS Teams (permite transmiterea, recepționarea simultană, în direct
și înregistrarea de conținut audio-video).
Susținerea în varianta online a probelor examenului de diplomă se înregistrează integral, pentru
fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.
Secția comunicații și tehnologia informației răspunde de luarea tuturor măsurilor necesare
privind asigurarea și funcționarea platformelor de evaluare online stabilite la nivel de academie.
Secretariatul facultății va pune la dispoziția secretarului subcomisiei de examen adresele de e-
mail ale absolvenților înscriși la examenul de diplomă, precum și numerele de telefon, pentru cazul în
care legătura la Internet se întrerupe.
Pentru susținerea examenului de diplomă se constituie o comisie pe academie formată din minim
5 membri.
Președintele comisiei examenului de diplomă este rectorul academiei sau înlocuitorul legal.
Din comisia pe academie fac parte prorectorul pentru învățământ, decanii, secretarul șef al
academiei, profesori/conferențiari universitari - membri și un ofițer din Secția management universitar
sau din Secretariatele facultăților - secretar.
Pentru fiecare program de studii se va constitui, la propunerea Consiliilor facultăților și cu
aprobarea Senatului universitar, câte o subcomisie de examen de diplomă, formată din minim 4 membri
NECLASIFICAT
7 din 20
NECLASIFICAT
și care trebuie să aibă desemnați: un președinte, membri și un secretar. Președintele comisiei trebuie să
aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferențiar universitar, iar membrii comisiei trebuie să
aibă gradul didactic de cel puțin lector universitar/șef de lucrări. Secretarul subcomisiei poate fi cu gradul
didactic de asistent universitar sau doctorand și are atribuții numai de administrare a documentelor.
Compunerea comisiei și subcomisiilor pentru examenul de diplomă se stabilește prin decizia
rectorului academiei cu aprobarea Senatului universitar, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii
examenului de diplomă și se publică pe site-ul web al instituției.
Membrii subcomisiilor examenului de diplomă nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în
relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv, în conformitate cu prevederile legale.

La examenul de diplomă sesiunea iulie 2020 se pot înscrie:


- absolvenții Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, promoția 2020 (care au promovat toate
activitățile obligatorii cuprinse în planurile de învățământ);
- absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au promovat examenul de diplomă în sesiunile
desfășurate în anii anteriori.
Înscrierea absolvenților la examenul de diplomă se face online, cu cel puțin 5 zile calendaristice
înainte de începerea acestuia prin transmiterea unei cereri tip (Anexa nr. II.1) la secretarii subcomisiilor
de examen (pe adresa comunicată de fiecare secretar de subcomisie).
Cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea examenului de diplomă absolvenții vor
transmite în format electronic la secretarul subcomisiei de examen, proiectul de diplomă și declarația pe
proprie răspundere privind originalitatea conținutului proiectului, semnată și scanată în format PDF,
JPEG sau PNG (Anexa nr. II.2) pentru ca toți membrii subcomisiei să aibă acces la acesta.
Tot în această perioadă, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea examenului de
diplomă, îndrumătorului științific va transmite în format electronic referatul științific secretarului
subcomisiei de examen.
Prezentările proiectelor de diplomă se vor transmite electronic în format ppt sau pdf secretarului
subcomisiei cel târziu cu 24 ore înainte de data planificată a susținerii proiectului.
Absolvenții cu taxă de studii și cei care provin din promoțiile anterioare trebuie să transmită în
plus față de cele menționate mai sus secretarului subcomisiei de examen dovada achitării taxei de
înscriere (Plata va fi făcută în contul ATM FI cu următoarele specificații Beneficiar: Academia Tehnică
Militară “Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX, CUI: 4265868) conform Cuantumului
taxelor pentru unele servicii de învățământ prestate de ATM FI în anul universitar 2019-2020, afișat pe
site-ul ATM FI.

Desfășurarea examenului de diplomă


- examenul se desfășoară conform planificării propuse de președintele subcomisiei de
examen cu consultarea membrilor comisiei, a îndrumătorilor științifici și a absolvenților în ziua și la ora
stabilită, online, pe platforma „MS Teams”. Acesta va fi încărcat pe pagina web a facultății (academiei)
de către secretarul subcomisiei de examen până la data de 10.07.2020;
- înainte de data și ora planificată a începerii sesiunii de examen, fiecare absolvent trebuie
să-și ia propriile măsuri de siguranță în ceea ce privește: funcționarea computerului, camera web și
microfon, conexiune la internet, platforma audio-video MS Teams instalată, hârtie de scris, instrumente
de scris, telefon mobil ca metodă alternativă de comunicare;
- înainte de susținerea efectivă a examenului, președintele subcomisiei de examen testează
legătura de comunicații cu absolvenții înscriși în ziua respectivă;
- ambele probe ale examenului de diplomă (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate, prezentarea proiectului de diplomă) vor fi susținute în cadrul aceleiași sesiuni de examen;
- absolvenții vor fi anunțați la începutul fiecărei sesiuni de examen, care este procedura de
desfășurare a acestuia, pentru a se încadra în timpul alocat (conform calendarului afișat pe pagina web a
facultății);
- absolvenții vor formula răspunsuri la întrebările adresate de membrii subcomisiei, în timp
real;
- examenul va fi înregistrat;

NECLASIFICAT
8 din 20
NECLASIFICAT
- absolvenților li se va cere la înscrierea pentru participarea la examenul de diplomă,
acceptul ca sesiunea să poată fi înregistrată audio-video, pentru a putea face dovada derulării în condiții
conforme cu legislația aflată în vigoare și cu restricțiile existente la data examenului;
- secretarul subcomisiei de examen răspunde de stocarea înregistrărilor audio-video a
fiecărei sesiuni de examen și de arhivarea tuturor documentelor primite de la absolvenți;
- după finalizarea examenului de diplomă, arhiva constituită (cu parola de acces) se va
salva pe un hard disk extern și se va preda spre păstrare la secretariatul facultății;
- fiecare membru al subcomisiei (mai puțin secretarul subcomisiei) propune câte o notă
întreagă, de la l la 10, pentru fiecare probă a examenului;
- nota finală a fiecărei probe reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare
membru al subcomisiei (mai puțin secretarul subcomisiei), cu două zecimale, fără rotunjiri.
- nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5 (cinci);
- media examenului de diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri, ca medie
aritmetică între nota probei de evaluare a cunoștințelor și nota obținută la susținerea proiectului de
diplomă;
- media minimă de promovare a examenului de diplomă este 6 (șase);
- fișa de note cu rezultatele obținute de absolvenții examinați în ziua respectivă se
completează de către președintele subcomisiei și se semnează de toți membrii subcomisiei.
- rezultatele obținute la cele două probe ale examenului de diplomă se comunică
absolvenților în ziua respectivă, prin afișare pe pagina web a facultății (academiei) până la ora 20.00, sub
semnătura președintelui comisiei de examen pe academie.
- rezultatele obținute la cele două probe nu pot fi contestate;
- în cazul nepromovării examenului de diplomă pot fi recunoscute în sesiunea următoare,
la cerere, rezultatele obținute la una din probele susținute.

VARIANTA 2
Examenul de diplomă se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea examenelor de diplomă și disertație, validat de Senatul universitar în ședința din
04.02.2020, înregistrat cu nr. A 1157 din 06.02.2020.

B. Examenul de disertație, sesiunea iunie - iulie 2020

În funcție de hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire și protecție privind infecția cu noul coronavirus examenul de
diplomă va desfășura în una din următoarele variante:

VARIANTA 1

Examenul de disertație, constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertației și se desfășoară


în următoarele perioade:
- 09 – 12.06.2020, pentru programul de studii Ingineria sistemelor de comunicații și securitate
electronică;
- 20 – 24.07.2020, celelalte programe.

Examenul de disertație, se va desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen (Anexa
nr. II.4), prin intermediul platformei MS Teams (permite transmiterea, recepționarea simultană (în
direct) și înregistrarea de conținut audio-video).
Susținerea în varianta online a examenului de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare
absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.
Secția comunicații și tehnologia informației răspunde de luarea tuturor măsurilor necesare
privind asigurarea și funcționarea platformelor de evaluare online stabilite la nivel de academie.

NECLASIFICAT
9 din 20
NECLASIFICAT
Secretariatul facultății va pune la dispoziția secretarului comisiei de examen adresele de e-mail
ale absolvenților înscriși la examenul de disertație, precum și numerele de telefon, pentru cazul în care
legătura la Internet se întrerupe.
Comisiile pentru susținerea disertațiilor se numesc pentru fiecare program de studii, prin decizia
rectorului, la propunerea Consiliilor facultăților și validarea acestora de către Senatul universitar.
Fiecare comisie este alcătuită din cel puțin 4 membri, cadre didactice cu titlul de doctor și care trebuie
să aibă desemnați: un președinte, membri și un secretar. Președintele comisiei trebuie să dețină titlul de
profesor universitar sau conferențiar universitar. Membrii comisiilor, inclusiv secretarul comisiei, pentru
examenul de disertație trebuie să fie cadre didactice cu titlul de profesor universitar, conferențiar universitar
sau lector universitar.
Membrii comisiei pentru susținerea disertației nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație
de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.

La examenul de disertație sesiunea iunie, iulie 2020 se pot înscrie:


- absolvenții studiilor universitare de master Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”,
promoția 2020 (care au promovat toate activitățile obligatorii cuprinse în planurile de învățământ);
- absolvenții studiilor universitare de master promoțiilor anterioare, care nu au promovat
examenul de disertație în sesiunile desfășurate în anii anteriori.
Înscrierea absolvenților la examenul de disertație se face online, cu cel puțin 5 zile
calendaristice înainte de începerea acestuia prin transmiterea unei cereri tip (Anexa nr. II.1) la secretarii
comisiilor de examen (pe adresa comunicată de fiecare secretar de subcomisie).
Lucrarea de disertație și declarația pe proprie răspundere privind originalitatea conținutului
lucrării, semnată și scanată (format PDF, JPEG, PNG) (Anexa nr. II.2) se vor transmite în format
electronic, până la data de 05.06.2020 (ISC), respectiv 17.07.2020 (ETIA, ISMAS), secretarului
comisiei pe examen, pentru ca toți membrii comisiei să aibă acces la acesta.
Tot până la data de 05.06.2020 (ISC), respectiv 17.07.2020 (ETIA, ISMAS) îndrumătorului
științific va transmite în format electronic referatul științific secretarului comisiei de examen.
Prezentările lucrărilor de disertație se vor transmite electronic (format ppt sau pdf) secretarului
comisiei cel târziu cu 24 ore înainte de data planificată a susținerii lucrării.
Absolvenții cu taxă de studii ai studiilor universitare de master și cei care provin din promoțiile
anterioare trebuie să transmită în plus față de cele menționate mai sus secretarului comisiei de examen
dovada achitării taxei de înscriere (în contul ATM FI cu următoarele specificații Beneficiar: Academia
Tehnică Militară “Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX CUI: 4265868), conform
Cuantumului taxelor pentru unele servicii de învățământ prestate de ATM FI în anul universitar 2019-
2020 (se găsește pe site-ul ATM FI).

Desfășurarea examenului de disertație


- examenul se desfășoară conform planificării propuse de președintele comisiei de examen
cu consultarea membrilor comisiei, a îndrumătorilor științifici și a absolvenților în ziua și la ora stabilită,
online, pe platforma „MS Teams”. Aceasta va fi încărcat pe pagina web a facultății (academiei) de către
secretarul comisiei de examen până la data de 05.06.2020 (ISC), respectiv 17.07.2020 (ETIA, ISMAS);
- înainte de data și ora planificată a începerii sesiunii de examen, fiecare absolvent trebuie
să-și ia propriile măsuri de siguranță în ceea ce privește: funcționarea computerului, camera web +
microfon, conexiunea la internet, platforma audio-video MS Teams instalată, hârtie de scris, instrumente
de scris, telefon mobil ca metodă alternativă de comunicare;
- înainte de susținerea efectivă a examenului, președintele subcomisiei de examen testează
legătura de comunicații cu absolvenții înscriși în ziua respectivă;
- absolvenții vor fi anunțați la începutul fiecărei sesiuni de examen, care este procedura de
desfășurare a acestuia, pentru a se încadra în timpul alocat (conform calendarului afișat pe pagina web a
facultății);
- absolvenții vor formula răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei, în timp
real;
NECLASIFICAT
10 din 20
NECLASIFICAT
- examenul va fi înregistrat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- absolvenților li se va cere, la înscrierea pentru sesiunea de examen, acceptul ca sesiunea
să poată fi înregistrată audio-video, pentru a putea face dovada derulării în condiții conforme cu legislația
aflată în vigoare și cu restricțiile existente la data examenului;
- secretarul comisiei de examen răspunde de stocarea înregistrărilor audio-video a fiecărei
sesiuni de examen și de arhivarea tuturor documentelor primite de la absolvenți;
- după finalizarea examenului de disertație, arhiva constituită (cu parola de acces) se va
salva pe un hard disk extern și se va preda spre păstrare la secretariatul facultății;
- fiecare membru al comisiei (inclusiv secretarul comisiei) propune câte o notă întreagă,
de la l la 10;
- nota finală pentru susținerea lucrării de disertației este media aritmetică a notelor acordate
de fiecare membru al comisiei (inclusiv secretarul comisiei) ), cu două zecimale, fără rotunjiri;
- nota minimă de promovare a examenului de disertație este 6 (șase);
- fișa de note cu rezultatele obținute de absolvenții examinați în ziua respectivă se
completează de către președintele subcomisiei și se semnează de toți membrii subcomisiei.
- rezultatele obținute la examenul de disertație se comunică absolvenților în ziua
respectivă, prin afișare pe pagina web a facultății (academiei) până la ora 20.00, sub semnătura
președintelui comisiei de examen.
- rezultatele obținute nu pot fi contestate.

Dispoziții finale
Îndrumătorii științifici împreună cu absolvenții îndrumați vor analiza detalierea
proiectelor/lucrărilor de diplomă/disertație alese de aceștia (informațiile vehiculate să fie libere la
publicare, dacă lucrările experimentale se pot realiza sau vor fi înlocuite cu studii teoretice) și, dacă este
necesar, vor propune modificarea acestora, pentru a putea fi elaborate în condițiile date.
În situația în care un absolvent nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susține
examenul sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, acesta anunță în timp util
(minim 2 zile calendaristice înaintea probei) secretarul subcomisiei. Președintele
subcomisiei/comisiei de examen decide asupra reprogramării absolventului în condițiile respectării
calendarului susținerii examenului (dată, oră etc.).

Soluționarea eventualelor contestații privind organizarea și desfășurarea examenului de


diplomă/disertație sunt de competența Senatului universitar al academiei. Aceste contestații se depun
online, semnate și scanate (format PDF, JPEG, PNG), pe adresa senat.mta@mta.ro în termen de 24 ore
de la încheierea examenului de diplomă/disertație și se rezolvă în termen de 48 ore de la încheierea
termenului de depunere.
În cazul nepromovării examenelor de diplomă/disertație, acestea pot fi susținute într-o sesiune
ulterioară, după achitarea de către candidat a taxei stabilite de către senatul universitar.

VARIANTA 2
Examenul de disertație se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea examenelor de diplomă și disertație, validat de Senatul universitar în ședința din
04.02.2020, înregistrat cu nr. A 1157 din 06.02.2020.

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA concursului de admitere la studii


universitare de licență (ciclul I de studii) pentru anul universitar 2020/2021
Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” (A.T.M.) organizează concurs de admitere în ciclul I
de studii universitare de licență pentru ocuparea locurilor aprobate de ministrul apărării naționale.
Situația cu numărul și repartiția locurilor scoase la concursul de admitere în academie, pentru
NECLASIFICAT
11 din 20
NECLASIFICAT
studii universitare de licență (ciclul I de studii), în anul universitar 2020/2021 este prezentată în Anexa
nr. III.1.
Organizarea concursului de admitere este de competența academiei și se face în conformitate cu:
 Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor
de recrutare, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de
recrutare, selecție și formare profesională a candidaților la profesia militară;
 Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 privind aprobarea
„Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,
de master și de doctorat din 15.12.2016”, cu modificările și completările ulterioare;
 Dispoziția Direcției Management Resurse Umane nr. D.M.R.U. 4/12.03.2015 pentru aprobarea
,,I.M. – 3/60, Metodologia cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul
universitar militar”;
 Ordonanța de Urgență nr. 58 din 29.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ.

1. ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR


A. Înscrierea și selecția candidaților
Înscrierea și selecția candidaților pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget, se face de către
fiecare beneficiar din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit
reglementărilor specifice, astfel:
a) Pentru Ministerul Apărării Naționale (M.Ap.N.): recrutarea se realizează de către Birourile
de Informare-Recrutare (B.I.R.) aflate în cadrul Centrelor Militare Județene, Zonale și de Sector, iar
selecția de către Centrele Zonale de Selecție și Orientare (C.Z.S.O.).
b) Pentru ceilalți beneficiari din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate
(Serviciul de Telecomunicații Speciale (S.T.S.), Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Serviciul Român
de Informații (S.R.I.), Serviciul de Protecție și Pază (S.P.P.), Administrația Națională a Penitenciarelor
(A.N.P.) și Serviciul de Informații Externe (S.I.E.)): recrutarea, selecția, examinarea medicală etc. se
realizează pe baza normelor și criteriilor stabilite de către fiecare dintre aceștia, prin proceduri proprii.
c) Pentru ocuparea locurilor cu taxă de studii.
Candidații care doresc să participe la concursul de admitere în academie numai pe locurile cu
taxă de studii vor transmite până la data 13 iulie 2020 ora 12.00, la adresa de email
admitere2020@mta.ro toate documentele necesare înscrierii online

B. Conținutul dosarelor de candidat


Pentru a putea participa la concursului de admitere la studii universitare de licență (ciclul I de
studii) pentru anul universitar 2020/2021 candidații pe locurile finanțate de la buget, trebuie să
completeze dosarul de candidat, până pe data de 13 iulie ora 12.00, transmițând pe adresa de email
admitere2020@mta.ro următoarele:
1) Fișa de opțiuni. Această se va completa pentru doar pentru un singur beneficiar (structură
din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică), pentru care a fost selecționat. Fișa de opțiuni
va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere , completată și semnată. În situația în care
candidatul nu poate tipări fișa de opțiuni, aceasta va fi scrisă olograf;
ATENȚIE: va fi luată în considerare doar prima fișă de opțiuni transmisă și doar pentru
beneficiarul (structura din cadrul sistemului național de apărare și ordine publică) pentru care candidatul
a fost selecționat;
2) Poză a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu, în cazul în care nu i s-a
eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală de la bacalaureat;
3) Poză a foii matricole /adeverință eliberată de liceu din care să reiasă media generală de
promovare a celor 4 ani, media generală la matematică, media generală la fizică și a media generală la
disciplina Limba engleză sau Limba franceză;
4) Dovadă plății taxei de admitere/ documente din care să reiasă exceptarea de la plata
taxei de înscriere la concurs. Plata va fi făcută în contul ATM FI cu următoarele specificații
NECLASIFICAT
12 din 20
NECLASIFICAT
Beneficiar: Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX, CUI:
4265868.
5) Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate transmise de către candidat și cele originale. Declarația va fi descărcată de pe pagina
https://mta.ro/admitere , completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația,
aceasta va fi scrisă olograf.

Pentru a putea participa la concursului de admitere la studii universitare de licență (ciclul I de


studii) pentru anul universitar 2020/2021 candidații pe locurile cu taxă de studii, trebuie să
completeze dosarul de candidat, până pe data de 13 iulie ora 12.00, transmițând pe adresa de email
admitere2020@mta.ro următoarele:

1) Cerere de înscriere (aceasta va fi descărcată de pe pagina https://mta.ro/admitere ,


completată și semnată iar în situația în care candidatul nu poate tipări cererea, aceasta va fi scrisă
olograf);
2) Poză a certificatului de naștere;
3) Poză a cărții de identitate;
4) Poză a certificatului de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data
depunerii dosarului;
5) Poză a diplomei de bacalaureat / adeverință eliberată de liceu, în cazul în care nu i s-a
eliberat diploma de bacalaureat, în care se menționează media generală de la bacalaureat;
6) Dovadă plății taxei de admitere/ documente din care să reiasă exceptarea de la plata
taxei de înscriere la concurs.
7) Declarație cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate transmise de către candidat și cele originale. Declarația va fi descărcată de pe pagina
https://mta.ro/admitere , completată și semnată. În situația în care candidatul nu poate tipări declarația,
aceasta va fi scrisă olograf.
Nu vor fi admiși pentru a susține concursul de admitere candidații care nu au transmis pe adresa
de email admitere2020@mta.ro toate documentele specificate sau nu le transmit, potrivit graficului de
organizare a concursului de admitere până la data de 13.07.2020 ora 12.00.

C. Taxe de admitere
Taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 100 lei, se achită prin ordin de plată,
virament etc. în contul ATM FI cu următoarele specificații Beneficiar: Academia Tehnică Militară
“Ferdinand I”, IBAN RO26TREZ70520F330500XXXX CUI: 4265868, iar dovada plății se va transmite
on-line către secretariatul comisiei de admitere (pe adresa admitere2020@mta.ro). Candidații care sunt
exceptați de la plata taxei de înscriere vor transmite on-line către secretariatul comisiei de admitere (pe
adresa admitere2020@mta.ro) dovada exceptării de la plata taxei.
Se exceptează de la plata taxei de înscriere candidații pe locurile finanțate de la buget sau pe
locurile cu taxă de studii care dovedesc cu acte că îndeplinesc una din următoarele condiții:
 sunt absolvenți din promoția 2020 ai colegiilor naționale militare aparținând M.Ap.N.;
 sunt orfani de ambii părinți;
 provin de la case de copii sau plasamente familiale;
 sunt copii ai cadrelor militare, soldaților și gradaților voluntari sau ai funcționarilor
publici/personal civil contractual ce își desfășoară activitatea în M.Ap.N.;
 sunt copii ai personalului militar și civil din structurile de apărare, ordine publică și siguranță
națională în activitate, pensionat sau decedat, care candidează pe locurile aprobate pentru aceste
structuri și fac dovada că îndeplinesc această condiție;
 sunt copii ai pensionarilor din M.Ap.N.;
 sunt copii ai personalului didactic, didactic auxiliar sau ai foștilor profesori între timp pensionați
din sistemul învățământului de stat și particular acreditat;
 sunt copii ai celor care au fost răniți în Revoluția din Decembrie 1989;

NECLASIFICAT
13 din 20
NECLASIFICAT
 sunt copii ai personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate sau decedat in timpul și din
cauza serviciului ca urmare a participării la acțiuni militare;
 au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfășurării concursului de
admitere, care nu depășesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul
minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreținere.
Exceptarea de la plata taxei de înscriere la concurs a candidaților pe locurile finanțate de la
buget sau pe locurile cu taxă de studii care dovedesc cu acte că îndeplinesc una din condițiile de mai sus
se face o singura dată la una din cele două sesiuni de admitere din cadrul academiei.
2. ORGANIZAREA CONCURSULUI DEADMITERE
În funcție de hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire și protecție privind infecția cu noul coronavirus concursul de
admitere va desfășura în una din următoarele variante:

VARIANTA 1

Pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere în academie, sesiunile iulie și


septembrie 2020, se constituie o comisie de admitere pe academie, formată dintr-un număr de membri,
de regulă, fără soț, astfel:
- președinte: - prorectori sau o persoană desemnată de către rector din rândul decanilor sau
prodecanilor;
- membri: - șefi de facultate (decani);
- prodecani;
- șeful Secției management universitar;
- locțiitorul comandantului;
- directori de departamente;
- cadre didactice de specialitate;
- secretariat: - personal din Secția management universitar, secretariatele facultăților, din
departamente, din Secția management resurse umane (din secretariat fac parte și persoanele care
actualizează și exploatează aplicația informatică dedicată concursului de admitere).
Președintele comisiei de admitere pe academie poartă întreaga răspundere pentru buna organizare
și desfășurare a admiterii.
Președintele Comisiei de admitere asigură:
 pregătirea Comisiei de admitere;
 repartizarea sarcinilor ce revin membrilor Comisiei de admitere, astfel încât să se asigure
răspunderea personală a fiecărui membru al comisiei;
 exploatarea aplicației informatice proiectată pentru organizarea și desfășurarea concursului
de admitere, precum și elaborarea documentelor necesare (anexe, tabele etc.), care se
întocmesc în sprijinul derulării operative a concursului de admitere;
 realizarea activităților conform calendarului admiterii;
 luarea în evidență a candidaților înscriși la concursul admitere;
 afișarea rezultatelor concursului de admitere;
 elaborarea atribuțiilor personalului care participă la organizarea și desfășurarea concursului
de admitere;
 verificarea conținutului dosarelor de candidat;
 efectuarea instruirii personalului participant la concursul de admitere;
 elaborarea documentelor organizatorice pentru derularea operativă și finalizarea admiterii.
Comandantul academiei stabilește, prin ordin de zi pe unitate, componența nominală a Comisiei
de admitere pe academie și a Secretariatului (inclusiv pentru exploatarea aplicației informatice), precum
și măsurile și sarcinile necesare organizării și desfășurării concursului de admitere.
Începând cu data de 1 iulie 2020, Comisia de admitere preia toate sarcinile privind organizarea
și desfășurarea concursului de admitere.

NECLASIFICAT
14 din 20
NECLASIFICAT
În perioada desfășurării concursului de admitere, Comisia de admitere și secretariatul, vor avea
încăperi destinate special acestei activități, dotate cu dulapuri metalice, cu mijloace necesare pentru
redactarea, multiplicarea și păstrarea documentelor.
Nu vor fi numite în Comisia de admitere, în colectivele de evaluare, în Secretariat și nu vor primi
nici o altă atribuție legată de concursul de admitere persoanele care declară sau despre care sunt
informații certe că au rude în rândul candidaților. Dacă, după constituirea comisiei și secretariatului, se
constată că în componența acestora există persoane din categoria specificată, se iau măsuri de înlocuire.
Ascunderea sau tăinuirea adevărului privind situațiile menționate atrage după sine sancționarea
disciplinară a persoanelor vinovate. De asemenea, vor fi luate măsuri împotriva celor care, prin declarații
false, se sustrag de la obligațiile privind concursul de admitere.
Membrii Comisiei de admitere și ai Secretariatului admiterii care se abat de la respectarea
prezentului regulament sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare și desfășurare a
concursului de admitere, divulgă conținutul documentelor sau înregistrează incorect rezultatele, vor fi
sancționați disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor în vigoare.
În astfel de situații, președintele Comisiei de admitere dispune încetarea imediată a exercitării
atribuțiilor pe care le au aceste persoane, precum și preluarea responsabilităților acestora de către alți
membri ai comisiei sau alte persoane.
Pentru rezolvarea contestațiilor referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului
de admitere în academie, sesiunile iulie și septembrie 2020, se constituie prin ordin de zi pe unitate,
imediat după depunerea unei contestații, o Comisie de soluționare a contestațiilor, formată din:
- președinte: comandantul (rectorul) academiei sau înlocuitorul legal al acestuia;
- membri: personal neimplicat în organizarea concursului de admitere.
Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor asigură:
 pregătirea comisiei;
 preluarea contestațiilor;
 repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei pentru soluționarea contestațiilor;
 comunicarea deciziei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele concursului de admitere nu pot fi contestate.

3. PRECIZĂRI PRIVIND OPȚIUNILE, GRAFICUL DE DESFĂȘURARE ȘI


CALCULUL MEDIEI DE CLASIFICARE
Sesiunea I a concursului de admitere din anul 2020 se va desfășura în perioada 01-18 iulie
2020, după programul prezentat mai jos:
 01-12 iulie 2020 – constituirea bazei de date cu candidații înscriși la concursul de
admitere;
 06 iulie 2020 – termenul de primire a dosarelor de concurs ale candidaților de la
beneficiari și de la Centrele Zonale de Selecție și Orientare;
 13 iulie 2020, ora 12.00 – transmiterea on-line, către secretariatul comisiei de
admitere (pe adresa admitere2020@mta.ro) de către candidați a fișelor de înscriere
a opțiunilor, a diplomelor de bacalaureat (adeverințelor), a foilor matricole și/sau
adeverințelor, a dovezii de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere sau a
documentului care justifică exceptarea de la plata taxei;
 14 iulie 2020, ora 15.00 – completarea bazei de date cu datele furnizate de către
candidați (opțiuni, medie bacalaureat, medie ani studii);
 14-17 iulie 2020 verificarea mediilor de admitere;
 17 iulie 2020, ora 12.00 - întocmirea clasamentelor pe beneficiari, precum și pentru
locurile cu taxă de studii;
 17 iulie 2020, ora 14.00 – afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul
instituției;
 20 iulie 2020, ora 12.00 – depunerea on-line (pe adresa admitere2020@mta.ro) a
cererilor de înscriere în anul I;

NECLASIFICAT
15 din 20
NECLASIFICAT
 21 iulie 2020, ora 12.00 – efectuarea redistribuirilor în cazul neocupării locurilor sau
retragerii unor candidați declarați ADMIS;
 22 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finale, după efectuarea redistribuirilor;
 29 iulie 2020 - înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de admitere la
Direcția Generală Management Resurse Umane, la Direcția Instrucție și Doctrină și
informarea beneficiarilor.
Candidații declarați ,,ADMIS” pe locurile finanțate de la buget sau pe locurile cu taxă de
studii care nu depun cereri de înscriere în anul I de studii în termenul stabilit vor fi declarați „RETRAS”.
În locul acestora, vor fi declarați „ADMIS” candidații aflați imediat sub linie (declarați inițial
,,NEADMIS” pentru fiecare beneficiar), care vor depune on-line către secretariatul comisiei de admitere
(pe adresa admitere2020@mta.ro), pe data de 21 iulie 2020, ora 12.00, cereri de înscriere în anul întâi.
Acești candidați vor fi informați telefonic cu privire la includerea lor pe lista candidaților admiși, ca
urmare a unor retrageri. După efectuarea operațiunilor, pe site-ul instituției se vor afișa din nou
clasamentele cu candidații declarați „ADMIS”, „NEADMIS” și „RETRAS”.
Odată cu cererea de înscriere în anul întâi candidații admiși vor transmite obligatoriu copia
diplomei de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original trebuie depusă obligatoriu la secretariatele
facultăților în momentul prezentării candidatului admis în instituție. Candidatul care nu a depus la
termenele stabilite cererea de înscriere în anul întâi și actul de studii menționat este considerat
„RETRAS”.
C. Media de clasificare, pentru candidații pe locurile finanțate de la buget, se stabilește astfel:
 90 % media obținută la examenul de bacalaureat;
 10 % media de absolvire a liceului.
În vederea repartizării candidaților pe locurile cu taxă de studii, se elaborează un singur
clasament în ordine descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat și a opțiunilor înscrise pe „Fișa
de înscriere a opțiunilor”, atât pentru candidați înscriși direct pentru această formă de pregătire, cât și
pentru cei declarați „NEADMIS” sau „RESPINS” pe locurile finanțate de la buget (în situațiile/cazurile
prezentate mai sus).
Candidații declarați „NEADMIS” pe locurile finanțate de la buget, de la toți beneficiarii, (care
optează și pentru locurile cu taxă de studii) vor fi clasificați împreună cu candidații înscriși numai pe
locurile cu taxă de studii în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat pentru ocuparea
locurilor cu taxă de studii.
La medii egale, clasificarea candidaților pe locurile finanțate de la buget, inclusiv a celor situați
pe ultimele locuri scoase la concurs (indiferent de beneficiar), se face pe baza următoarelor criterii de
departajare:
 media generală la disciplina Matematică aferentă claselor IX-XII;
 media generală la disciplina Fizică aferentă claselor IX-XII, sau după caz claselor IX-X.
La medii egale, clasificarea candidaților pe locurile cu taxă de studii, inclusiv a celor situați pe
ultimele locuri scoase la concurs, se face pe baza următoarelor criterii de departajare:
 nota obținută la proba obligatorie a profilului la examenul de bacalaureat.
 nota obținută la proba la alegere a profilului la examenul de bacalaureat.
4. MODALITATEA DE CALCUL A MEDIEI DE CLASIFICARE
4.1. La limba străină:
Vor fi declarați „ADMIS”, la proba de limbă străină toți candidații pe locurile de la buget care
dețin diplome sau certificate de atestare a competenței lingvistice pentru Limba engleză sau Limba
franceză, de nivel egal sau superior nivelului B1, în conformitate cu prevederile OMECTS 5219/2010
privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională
pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană
pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă
de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a
competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat și OMEN nr. 3687/2019 pentru
modificarea anexei nr. 2 la OMECTS 5.219/2010, precum și candidații care au obținut în perioada
studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale sau naționale recunoscute de Ministerul
NECLASIFICAT
16 din 20
NECLASIFICAT
Educației și Cercetării, la disciplinele Limba engleză sau Limba franceză. Documentele doveditoare
(diplome, certificate etc.) vor fi transmise până la data de 13 iulie 2020, ora 12.00 pe adresa de e-mail
admitere2020@mta.ro.
Candidaților care nu prezintă unul din documentele menționate mai sus li se va calcula media la
limba străină ca medie generală a mediilor la disciplinele Limba engleză sau Limba franceză studiate
în clasele IX – XII, conform foilor matricole (se va lua în calcul media cea mai favorabilă candidatului,
în situația în care a studiat ambele discipline). În această situație, media minimă pe care trebuie să o
obțină candidații pentru a promova această probă este de cel puțin 6,00 (șase). Candidații, a căror medie
la limba străină rezultată din calcul este mai mică de 6,00 (șase), vor fi declarați „RESPINS” pentru
ocuparea locurilor finanțate de la buget și vor putea fi clasificați pentru ocuparea locurilor cu taxă de
studii, dacă au optat prin „Fișa de înscriere a opțiunilor”, sub semnătură, că doresc să candideze pe
aceste locuri.

4.2. Media de clasificare:


Pentru candidații pe locurile finanțate de la buget, declarați „ADMIS” la proba de limba străină,
se va proceda la calculul mediei de clasificare, astfel:
90  M Bac  10  M Lic
M cls 
100
unde : M cls - media de clasificare;
M Bac - media examenului de bacalaureat;
M Lic - media de absolvire a liceului.

Media examenului de bacalaureat este cea înscrisă în actele de studii transmise de către candidați,
verificată pe site-ul edu.ro, iar media de absolvire a liceului este cea înscrisă în foile
matricole/adeverințele transmise de către candidați.
Candidații selecționați de către beneficiari, declarați „ADMIS” la proba de limbă străină, care
fac dovada participării sau a obținerii unor premii, în perioada studiilor liceale la olimpiadele
școlare internaționale sau naționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, la disciplinele
Matematică, Fizică, Informatică, Chimie sau la olimpiada interdisciplinară Științele pământului, vor
adresa cereri scrise președintelui comisiei de admitere, cel mai târziu până la data de 6 iulie 2020,
orele 15.00, în vederea admiterii fără concurs. În cerere se va specifica domeniul de licență – programul
de studii la care dorește înmatricularea. La cerere se vor anexa diplomele de participare (care vor fi
verificate pe site-ul edu.ro sau prin alte mijloace de către secretarul comisiei de admitere), precum și
avizul beneficiarului care l-a selecționat. Toate cererile vor fi analizate de Senatul universitar, iar
rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor candidaților, sub semnătura președintelui comisiei de
admitere, prin afișare pe pagina de web a instituției până la data de 13 iulie 2020.

5. STABILIREA ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR CONCURSULUI


DE ADMITERE
După calcularea și înscrierea în baza de date a mediilor necesare, comisia de admitere verifică
calculul mediilor de clasificare. Secretarul comisiei de admitere, cu ajutorul aplicației informatice,
listează tabelele nominale cu candidații declarați „ADMIS”, „NEADMIS”, pentru fiecare
beneficiar, în ordinea descrescătoare a mediilor de clasificare (Anexa nr. III.10). Tabele nominale cu
candidații admiși și neadmiși conțin și ordinea domeniilor universitare de licență – programele de studii
pentru care au optat în scris candidații în „Fișa de înscriere a opțiunilor”.
Clasificarea candidaților declarați ,,ADMIS”, pe locurile finanțate de la buget aparținând
M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., S.P.P. S.T.S, A.N.P. și S.I.E., se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor
de clasificare și în ordinea opțiunilor, în limita locurilor aprobate.
Clasificarea candidaților declarați ,,ADMIS”, pe locurile cu taxă de studii se face în ordinea
strict descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat și în ordinea opțiunilor, în limita locurilor
aprobate, pentru toți candidații care au optat pentru această formă de pregătire.

NECLASIFICAT
17 din 20
NECLASIFICAT
Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisie și aprobate de președintele comisiei
de admitere, se aduc la cunoștință publică, prin publicare pe site-ul academiei.
În listele cu candidații clasificați în ordinea mediilor de admitere pe locurile finanțate de la
buget, pentru fiecare beneficiar, se trage linie sub numele candidatului care se situează la numărul curent
egal cu numărul de locuri scoase la concurs. În dreptul candidaților situați deasupra liniei se scrie
mențiunea ,,ADMIS”, iar a celor situați sub această linie mențiunea ,,NEADMIS”. Pentru candidații
declarați ,,ADMIS”, pentru fiecare beneficiar se marchează și programele de studii universitare de
licență, potrivit opțiunilor și în limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu de licență – specializare.
În listele candidaților pe locurile cu taxă de studii se trage linie sub numele candidatului care
se situează la numărul curent egal cu numărul de locuri scoase la concurs cu taxă de studii. În dreptul
candidaților situați deasupra liniei se scrie mențiunea ,,ADMIS”, iar a celor situați sub această linie
mențiunea ,,NEADMIS”. Pentru candidații declarați ,,ADMIS” se marchează și programele de studii,
potrivit opțiunilor și în limita locurilor pentru fiecare domeniu de licență – program de studii.
Întrucât, există posibilitatea ca o parte din candidații declarați ,,ADMIS”, pe locurile finanțate
de la buget și/sau pe locurile cu taxă de studii, să nu depună cerere de înscriere în anul întâi, candidații
declarați ,,NEADMIS”, aflați imediat sub linie, vor fi declarați „ADMIS”. Aceștia vor depune la
secretariatul comisiei de admitere, pe data de 20 iulie 2020, cereri de înscriere în anul întâi.
În cazul în care, rămân locuri finanțate de la buget neocupate la unii beneficiari, acestea se pot
ocupa prin redistribuirea numai a candidaților declarați inițial „NEADMIS” de la ceilalți beneficiari,
cu acordul scris al beneficiarului unde nu s-au ocupat locurile finanțate de la buget.
Secretariatul comisiei de admitere solicită beneficiarilor acordul scris privind redistribuirea
candidaților declarați „NEADMIS”, pe locurile finanțate de la buget. Acești candidați vor fi contactați
la telefon prin grija secretariatului comisiei de admitere.
După depunerea cererilor de înscriere în anul întâi și scoaterea din liste a candidaților declarați
„RETRAS”, precum și după efectuarea redistribuirilor, listele finale ale candidaților declarați
„ADMIS” și „NEADMIS” , pe locurile finanțate de la buget și pe locurile cu taxă de studii se vor
afișa în format electronic pe site-ul academiei.
Candidații declarați „ADMIS” sunt înmatriculați în anul întâi de studiu, anul universitar
2020/2021, prin ordin al comandantului academiei înscris în ordinul de zi pe unitate, prin grija
secretarului comisiei de admitere.
Candidații înmatriculați pe locurile finanțate de la buget, semnează un contract/ angajament cu
structura beneficiară care l-a selecționat, în momentul prezentării în instituție. De asemenea, candidații
înmatriculați atât pe locurile finanțate de la buget, cât și pe locurile cu taxă de studii semnează un
contract de studii universitare de licență cu academia, după începerea anului universitar.
Formularele „Fișa de înscriere a opțiunilor” se păstrează de către secretarul comisiei de
admitere timp de un an de la încheierea concursului de admitere, cu excepția celor declarați „ADMIS”,
ale căror fișe de înscriere a opțiunilor se păstrează împreună cu dosarul de candidat, până la terminarea
studiilor, la Secția Management Resurse Umane din academie.
În listele cu rezultatele concursului de admitere vor fi menționate în dreptul candidaților una din
următoarele expresii:
- „ADMIS” – pentru candidatul care s-a situat deasupra liniei în clasamentele pe locurile
finanțate de la buget pentru fiecare beneficiar, respectiv în clasamentele pe locurile cu taxă de studii;
- „NEADMIS” – pentru candidatul care s-a situat sub linie în clasamentele pe locurile finanțate
de la buget, dar media de admitere este mai mare de 5.00, pentru fiecare beneficiar, respectiv în
clasamentele pe locurile cu taxă de studii;
- „RESPINS” – pentru candidatul care a obținut o medie sub 6,00 (șase) la proba de „Limbă
străină”.

6. REZOLVAREACONTESTAȚIILOR
Rezultatele concursului de admitere nu pot fi contestate.
Contestațiile referitoare la modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere se
transmit la secretariatul Comisiei de admitere în termen de 24 ore de la comunicarea/afișarea

NECLASIFICAT
18 din 20
NECLASIFICAT
rezultatelor și se rezolvă în termen de 24 ore de la data încheierii depunerii contestațiilor, de către
Comisia de soluționare a contestațiilor.
Comisia de soluționare a contestațiilor din academie este singura în măsură să decidă asupra
temeiniciei contestațiilor.
Deciziile Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive.
Eventualele abateri de la deontologia profesională constatate pe timpul desfășurării concursului
de admitere, materializate într-un proces verbal, fac obiectul analizei în Comisia de etică universitară a
academiei.

7. PROBLEME DIVERSE
 Candidații vor completa toate opțiunile din „Fișa de înscriere a opțiunilor”, atât pentru locurile
finanțate de la buget, cât și pentru locurile cu taxă de studii, astfel ca fiecare candidat să poată afla care
va fi poziția sa în clasament. Înmatricularea la programul de studii precizat în clasament, pe un loc
finanțat de la buget sau pe un loc cu taxă de studii, este condiționată de depunerea în termenul stabilit a
cererii de înscriere în anul I de studii și a diplomei de bacalaureat. Nedepunerea acestor documente, în
termenele stabilite de prezentul regulament, din vina exclusivă a candidatului admis, pe un loc finanțat de
la buget sau pe un loc cu taxă de studii, conduce imediat și definitiv la pierderea locului câștigat prin concurs
și declararea acestuia „RETRAS”.
 Studenții din Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, înscriși pe locurile finanțate de la buget,
nu pot urma simultan studii universitare de licență la altă universitate. Prin completarea cererii de înscriere
în anul întâi de studii, candidații declarați „ADMIS”, pe locurile finanțate de la buget, renunță la calitatea
de student în alte instituții de învățământ superior.
 Candidații selecționați prin C.Z.S.O. din M.Ap.N., care au fost declarați „NEADMIS”,
„RETRAS” la concursul de admitere în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, pot participa la
admiterea în alte instituții militare de învățământ, pe baza acelorași dosare. Aceste dosare se trimit la alte
instituții militare de învățământ în baza solicitărilor on line ale candidaților. Dosarele celorlalți candidați
se trimit la centrele militare județene /de sector. La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent
de motiv, procesul de recrutare, selecție sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, documentele din
dosar, cu excepția cererii de înscriere, a fișei de examinare medicală și a fișei "Cumul de puncte".
 Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se va realiza prin afișarea în format electronic
pe site-ul academiei. Candidații care doresc să obțină informații privind rezultatele concursului de admitere
se pot adresa și telefonic la secretariatul comisiei de admitere.
 Rezultatele candidaților care au participat la concursul de admitere în academie sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în această instituție, în conformitate cu procedurile de
admitere din prezentul regulament.
 Candidații declarați „ADMIS” pe locurile cu taxă de studii sunt obligați să respecte
termenele de depunere a cererilor de înscriere în anul întâi de studii.
 Academia se obligă să restituie necondiționat în cel mult 24 de ore de la depunerea cererii,
fără perceperea unor taxe, dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin
admitere, după afișarea rezultatelor finale.

8. DISPOZIȚII FINALE
Media de clasificare pentru candidații care au absolvit studii liceale în străinătate și au fost
recunoscute și atestate de Ministerul Educației și Cercetării se calculează fără să se ia în calcul media
examenului de bacalaureat.

VARIANTA 2
Concursul de admitere se va desfășura conform Regulamentului de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studii universitare de licență pentru anul de studii 2020/2021, validat de
Senatul universitar în ședința din 04.02.2020, înregistrat cu nr. A 1523 din 18.02.2020 cu următoarele
modificări și completări:
1) Candidații nu se vor prezenta la sediul academiei pe data de 13.07.2020 și vor transmite
documentele online conform capitolului III secțiunea 1 B din prezentul document;
2) Academia nu va asigura cazare și masă pentru nici un candidat;
NECLASIFICAT
19 din 20
NECLASIFICAT
3) Vor avea acces în sălile de concurs doar candidații care sunt declarați “Apt” la triajul
epidemiologic efectuat de către personalul medical;
4) Probele de concurs se vor desfășura cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a
Coronavirusului;
5) Afișarea rezultatelor concursului de admitere se va face exclusiv online;
6) Depunerea cererilor de înmatriculare se va face online.
7) Diploma de bacalaureat în original se va depune la dosarul de candidat până la începerea
anului universitar 2020/2021

NECLASIFICAT
20 din 20