Sunteți pe pagina 1din 4

Tema nr.

Analizați în oglindă principalele dispoziții penale care incriminează faptele săvârșite


de grupările infracționale.

Potrivit art. 367 alin. (6) al Codului Penal, ,,prin grup infracțional organizat se înțelege grupul
structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp
și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni”.

Inițierea sau constituirea, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui grup infracțional
organizat constituie infracțiune, aceste patru acțiuni alcătuind elementul material al laturii
obiective, dar și modalitățile normative sub care se realizează această infracțiune.

Inițierea reprezintă ideea de a constitui un grup infracțional organizat, implicând totodată și o


activitate prin care această idee este comunicată altor persoane în vederea constituirii grupului
infracțional organizat.

Constituirea reprezintă ,,asocierea prin consensul mai multor persoane a unei pluralități
constituite de făptuitori, organizate în scopul de a ființa în timp și de a pregăti, organiza și a
aduce la îndeplinire săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni”1.

Aderarea presupune existența unui grup infracțional organizat și manifestarea voinței


subiectului de a face parte din gruparea infracțională între care s-a înfăptuit asocierea.

Sprijinirea asocierii reprezintă ,,o activitate desfășurată de o persoană care, nefăcând parte din
asociere, ajută sau înlesnește ca aceasta să ființeze sau chiar să pregătească săvârșirea
infracțiunii (infracțiunilor) în vederea căreia a fost constituită”2.

Obiectul juridic special al infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat îl


reprezintă relațiile sociale referitoare la conviețuirea socială, existența acestora fiind condiționată
1
Alexandru Boroi, Ana Alina Dumitrache Ionescu- Drept penal special. Editura Universitară Danubius, Galați,
2015.
2
Alexandru Boroi, Ana Alina Dumitrache Ionescu- Drept penal special. Editura Universitară Danubius, Galați,
2015.

4
de ,,apărarea securității sociale și a ordinii de drept împotriva pericolului pe care-l generează
pentru aceste valori asocierea pentru săvârșirea infracțiunii”3.

Infracțiunea de constituire a unei grupări infracționale nu are obiect material, deoarece acțiunile
făptuitorilor nu privesc un obiect material, ci o valoare imaterială, aceasta fiind asocierea.

Subiect activ al infracțiunii poate fi orice persoană care inițiază sau constituie o grupare
infracțională, iar subiect pasiv este statul.

Infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat este săvârșită cu intenție, sub
ambele sale modalități, respectiv intenție directă și intenție indirectă.

Actele preparatorii și tentativa sunt posibile, dar nu se pedepsesc, consumarea infracțiunii de


constituire a unei grupări infracționale având loc în momentul în care este săvârșită una din
acțiunile incriminate.

Referitor la incriminarea și sancționarea faptelor de inițiere, constituire, aderare sau sprijinire a


unui grup infracțional organizat, acestea sunt cuprinse în Titlul III, Capitolul I al Noului Cod
Penal, intitulat ,,Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice”.

Astfel, în art. 367 (intitulat ,,Constituirea unui grup infracțional organizat”) alin. (1), (2), (3), (4)
și (5) sunt prevăzute principalele dispoziții penale care incriminează faptele săvârșite de
grupările infracționale, după cum urmează:

,,(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub
orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.

(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de
lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni,
se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

3
Alexandru Boroi, Ana Alina Dumitrache Ionescu- Drept penal special. Editura Universitară Danubius, Galați,
2015.

4
(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), dacă
denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit şi să se
fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.

(5) Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute în alin. (1)-(3) înlesneşte, în
cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai
multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la
jumătate.”.

Din cele mai sus menționate reiese faptul că infracțiunea de constituire a unei grupări
infracționale prevăzută la alin. (1) și (2) se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani,
constituirea grupului infracțional organizat dobândind un caracter mai grav atunci când
infracțiunea ce intră în scopul grupării este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață
sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa fiind închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.

În alin. (4), respectiv (5) ale art. 367 este prevăzută o cauză de nepedepsire, dar și o cauză de
reducere a pedepsei.

Astfel, cauza de nepedepsire presupune ca persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) să denunțe
grupul infracțional, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia
dintre infracțiunile care fac parte din scopul urmărit de grup.

Cauza de nepedepsire constă în faptul ca, în timpul urmăririi penale, făptuitorul să ajute la
aflarea adevărului și, totodată să tragă la răspundere penală pe unul dintre membrii grupării
infracționale. Altfel spus, făptuitorul trebuie să colaboreze cu organele judiciare în vederea
descoperirii unuia sau mai multor membri aparținând unui grup infracțional organizat, fie că
aparține grupului din care face parte făptuitorul, fie că este vorba de un alt grup infracțional
organizat.

Bibliografie:

4
 Boroi Alexandru, Ana Alina Dumitrache Ionescu- Drept penal special. Editura
Universitară Danubius, Galați, 2015.
 Boțian Elisabeta- Drept penal. Partea specială.
 Curs Drept penal. Partea specială. Universitatea Spiru Haret.
 Noul Cod Penal.

S-ar putea să vă placă și