Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI’’ din Târgu-Jiu

Facultatea de Științe ale Educației,Drept și Administrație Publică


Specializarea Pedagogia Învățământului Primar si Preșcolar
Anul univ. 2017-2018

REFERAT
LECȚIA DE LIMBA ROMÂNĂ LA CLASA A-7-A

Limba română este o limbă indo-europeană, din grupul italic și din


subgrupul oriental al limbilor romanice. Printre limbile romanice, româna este a cincea după
numărul de vorbitori, în urma spaniolei, portughezei, francezei și italienei. Din motive de
diferențiere tipologică, limba română mai este numită în lingvistica comparată limba
dacoromână sau dialectul dacoromân. De asemenea, este înregistrată ca limbă de stat atât
în România cât și în Republica Moldova, unde circa 75% din populație o consideră limbă
maternă (inclusiv sub denumirea de „limba moldovenească”).

Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care cca. 24 de
milioane o au ca limbă maternă. Din numărul total de vorbitori, peste 17 milioane  se află
în România, unde româna (dialectul dacoromân) este limbă oficială și, conform recensământului
populației din 2011, este limbă maternă pentru peste 90% din populație. Limba română este una
dintre cele șase limbi oficiale ale Provinciei Autonome Voivodina (Serbia). De asemenea este
limbă oficială sau administrativă în câteva comunități și organizații internaționale,
precum Uniunea Latină sau Uniunea Europeană (de la 1 ianuarie 2007). Formarea limbii române
reprezintă o permanentă sursă de controverse între lingvişti, la fel cum nicio teorie despre
formarea poporului român nu întruneşte unanimitatea istoricilor. Cea mai acceptată teorie
rămâne, însă, cea a formării limbii române din limba latină vorbită de cuceritorii romani şi limba
vorbită de dacii baştinaşi, peste care s-au suprapus, de-a lungul vremii, mai multe influenţe.
Teoria principală despre formarea limbii române rămâne cea pe care am învăţat-o cu toţii la
şcoală: „Limba română s-a format înainte de anul 600, la nord şi la sud de Dunăre, din limba
latină vorbită – şi subliniez vorbită, pentru că, spre exemplu, scriem 80 (optzeci), dar pronunţăm
obzeci – şi din fondul geto-dacic existent. Factorii istorici au determinat izolarea locului în care
s-a format limba română, apărând, la sud de Dunăre, dialectele meglenoromân, istroromân şi
aromân, iar la nord de Dunăre, dialectul dacoromân. Tot factorii istorici au dus la izolarea, în
interiorul dialectului dacoromân, a graiurilor - moldovensc, maramureşean, ardelenesc,
muntean...”, explică, în stil didactic, profesorul de limba şi literatura română Ion Piţoiu
Dragomir. Luând în considerare teoria oficială, potrivit căreia limba română provine din latina
vorbită şi geto-dacă, perioada de formare este considerată a fi cea cuprinsă între secolele III î.Hr
şi secolul a VI-lea. Peste îmbinarea dintre latina vulgară şi limba geto-dacilor se suprapune
contactul prelungit cu populaţiile slave, care este considerat a sta la originea unei părţi
importante din vocabular. În evul mediu şi în perioada premodernă au intrat în limbă cuvinte
maghiare, turcice vechi, turcice otomane şi greceşti. O influenţă puternică a avut-o limba
franceză în secolul al XIX-lea. Perioada limbii române moderne începe în secolul al XIX – lea,
odată cu primele texte ale marilor scriitori clasici care au oferit modelele limbii române literare
moderne. Prima atestare a folosirii numelui de română pentru limba noastră datează din timpul
secolului XVI la mai mulţi călători străini precum şi în documente româneşti ca Palia de la
Orǎştie sau în Letopiseţul Ţării Moldovei.

OBIECTUL : Limba Română

CLASA: a-VII-a

TITLUL LECȚIEI: Conversația ca joc

TIPUL LECȚIEI: lecție de comunicare

SCOPUL LECȚIEI  : cultivarea capacității de a construi un dialog


OBIECTIVE CADRU: -Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

                                        -Dezvoltarea capacității de exprimare orala

                                        - Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:

          - să recepteze adecvat formele de inițiere, de menținere și de încheiere a unui  

                 dialog

          - să realizeze înlănțuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral;

          - să utilizeze accentul și intonația pentru a evidenția scopul comunicării;

          - să susțină un schimb verbal într-o conversație de grup, utilizând corect limba

               literară și posibilitățiile expresive ale limbii vorbite;

           - să sesizeze rolul dialogului în caracterizarea personajelor;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

       - să evidențieze rolul expresiv al dialogului;

- să transpună un text dialogat în vorbire indirectă ;

       - să solicite și să ofere o informație în mod clar,precis și politicos;

       - să adapteze solicitarea în funcție de relația în care se află cu persoana

        căreia  i se adresează;

      - să folosească argumente pentru a convinge;

OBIECTIVE AFECTIVE:

              - să manifeste interes pentru realizarea sarcinilor;            

              - să interiorizeze aceste cunoștințe integrându-le în deprinderile de exprimare corectă;

OBIECTIVE PSIHOMOTORII:

              - să reacționeze complex prin aplicarea modelului( în întregime sau parțial) și în


               alte situații;

METODE ȘI PROCEDEE:

             -  conversația                                                                     -  joc de rol

             -  problematizarea                                                            -  descoperirea

            -  ipoteze contrafactuale  " Ce-ar fi dacă."           

                                                                                                        -  lucrul cu
textul                                 

METODE DE EVALUARE:

            -  observarea sistematică

            -  chestionarea orală

            -  autoevaluarea

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

-         plan de dezbatere

-         fișe de lucru

CAPACITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: ritmuri de învățare apropiate

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă

    

 SCENARIUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

MOMENT ORGANIZATORIC:

-    elevii absenți și motivul pentru care lipsesc;


CAPTAREA ATENȚIEI:

            Cadrul didactic creează o situație de comunicare , pretext pentru realizarea unei


atmosfere relaxante , în care se va face referire la importanța dialogului ca modalitate de
comunicare ,dar și ca mod de expunere într-o operă literară.

ENUNȚUL OBIECTIVELOR:

           Sunt anunțate așteptările profesorului,iar la sfârșitul orei și elevii pot completa cu propriile
așteptări.

REACTUALIZAREA CELOR ÎNVĂȚATE ANTERIOR:

           Lecțiile anterioare de comunicare s-au axat pe capacitatea de a construi un dialog și de a


organiza logic un enunt.

           Fișele de lucru îi confruntă cu situații noi ca temă,cunoscute ca modalitate de lucru.

PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂȚARE ȘI DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII:

          Cadrul didactic va organiza clasa pe trei grupe, fiecare grupă va lucra sarcinile din fișa de
lucru.

OBȚINEREA PERFORMANȚEI ȘI ASIGURAREA FEED-BACK-ului:

          Cadrul didactic va face aprecieri după fiecare sarcină de lucru, va sugera soluții,
reformulează răspunsurile care nu sunt corect construite sau nu sunt concludente. Profesorul va
antrena în găsirea soluțiilor și celelalte grupe.

EVALUAREA REZULTATELOR:

         Rezolvarea sarcinilor de învățare fără sprijinul profesorului ,notarea elevilor. Forme de


autoevaluare prin aprecieri ale elevilor referitoare  la propria activitate.

ASIGURAREA RETENȚIEI:

         Sunt comentate eventuale erori, se fac noi precizări și recomandări.

ASIGURAREA TRANSFERULUI:

         Se va comunica tema pentru acasă.

    Realizați un dialog pe tema "Un vis pe care l-am avut", în care cel puțin trei replici să fie
însoțite de descrierea unor elemente nonverbale pe care vă imaginați că le folosesc partenerii.
Disciplina: Limba și Literatura Română

Subiectul: Monastirea Argeșului - caracterizare de personaj

Tipul lecției: evaluare

I.                   Competențe generale :

Lecția va permite :

-         receptarea textului literar din perspectiva inteligențelor multiple

-         interpretarea textului literar

-         producerea de mesaje specifice (text, imagine, ritm muzical, kinestezie)

-         elevul devine subiect al propriei formări și participa activ la actul didactic.

II.                Competențe specifice:

Competențele urmărite au fost diversificate în funcție de tipul de inteligență vizat :

Dimensiuni ale Competență


inteligenței
1. Inteligență verbal – Prezentați sub forma unui monolog al personajului principal al baladei
lingvistica experiența trăita de acesta;
2. Inteligență logico - Reprezentați printr-un grafic relația dintre personaje sau reduceți textul
matematică la o formulă matematică;

3. Inteligență muzical – Exemplificați printr-un ritm, o melodie, trăirile interioare ale


ritmică personajului central, precum și conținutul unor secvențe narative;
4. Inteligenta vizual – Folosind desenul sau un poster, reprezentati portretele personajelor
spatiala Manole si Ana, evidentiind latura dramatica a existentei lor.

5. Inteligenta corporal – Folosind coduri nonverbale, mimati sub forma unui joc de rol trairile
kinestezica interioare ale personajelor

6.Inteligenta naturalista Incadrati personajul central intr-un tip de temperament, pornind de la


informatiile referitoare la trasaturile morale si comportamentale din text

7.Inteligenta Definiti tipul de relatii pe care Manole il stabileste cu cei din jurul sau
interpersonala (Ana, mesteri, Negru-Voda)
8.Inteligenta Explicati trairile interioare si gandurile lui Manole pornind de la citatul:
intrapersonala
"Manole: jertfa aceasta de neinchipuit - cine-o cere? Din lumina
Dumnezeu nu poate s-o ceara, fiindca e jertfa de sange, din adancimi,
puterile necurate nu pot s-o ceara, fiindca jertfa e impotriva lor ()"
(Mesterul Manole, L. Blaga)

Etapele Tim Activitate Activitate Metode Mijloace Forme Evaluar


lecției p a a elevilor de e
profesorul organi
ui zare
Captarea 5 -cere -rezolvă - - - -Inițială:
atenției min elevilor să cerința și brainstor videoproie Frontal conform
scrie în trei își ming ctorul ă previziu
minute tot prezintă, nilor,
ce le trece prin - elevii ar
prin minte sondaj Individ trebui
legat de opiniile; uală să facă
vizualizare observa
a ții în
sculpturii  funcție
Ana de tipul
(Mesterul predomi
Manole), nant de
Ion inteligen
Zderciuc, ță al
1997 fiecăruia
;
Enunțare 1 - prezintă - - - -
a min competenț urmăresc conversa videoproie Frontal
obiectivel ele vizate; cu ția; ctorul ă
or atenție;

Actualiza 2 - cere - răspund - - - inițială


rea min elevilor să la Convers Frontal
cunostinț prezinte întrebări ația ă
elor titlul și euristică
conținutul
lecției
precedente
;
Prezentar 1 -elevii au - se - - - -
ea min fost grupează Convers videoproie Frontal continuă
sarcinilor repartizați pe echipe ația ctorul ă
de în 8 grupe euristică
învățare corespunz
ătoare
celor 8
tipuri de
inteligență
din
perspectiv
a lui
Gardner.
Elevii au
fost
repartizați
pe grupe
după ce au
rezolvat
chestionar
ul din
Anexa 1 și
după
observațiil
e făcute de
către
profesor
de-a lungul
timpului.

După
lectura
interiorizat
ă a textului
baladei
facută în
ora
precedentă
, fiecare
grupă a
primit o
sarcină de
lucru.
Sarcinile
de lucru pe
grupe au
fost
indicate cu
câteva zile
înainte și
se
regăsesc
în tabelul
de mai
sus.
Dirijarea 10 - observă - lucrează -Turul Planșa, -echipe -
învățării min lucrul pe echipe galeriei casetofon continuă
elevilor la ul, coli de
rezolvare scris, CD
a muzică,
sarcinilor jocul de
rol
Obtinere 25 -Invită - Turul Plansa, echipe Continu
a min echipele Comunică galeriei casetofon a
performa să își prin ul, coli de
nțelor prezinte intermedi scris, CD
ideile ul unui muzica,
relativ la raportor jocul de
sarcina modul rol
primită; cum au
fost
rezolvate
sarcinile
printr-un
poster
sau prin
alte
activități
specifice
argument
ându-și
răspunsur
ile și
răspunzâ
nd la
observațiil
e colegilor
Feedbac 5 -oferă -răspund Fișa - -Scrisă
k min elevilor o la individu
fișă prin intrebari al
care să își
consemne
ze
aprecierile
față de
activitatea
desfășurat
ă
Evaluare -Se fac -Orală
a realizează observații
activității în funcție și
de interiorize
rezultatele ază
sarcinilor
de lucru
ale fiecărei
echipe, de
aprecierile
și
întrebările
colegilor;
Retenția 1 Temă: Realizați o Își
și min compunere de 1-2 notează
Transferu pagini în care să tema;
l caracterizați personajul
principal al baladei
Monastirea Argesului.
În cadrul acesteia, veți
avea în vedere:

-identificarea a cel
puțin patru trăsături ale
personajului;

-argumentarea acestor
trăsături prin referire la
conținutul textului
baladei;

-prezentarea
personajului principal
în raport cu alte
personaje din text;

-identificare mijloacelor
de caracterizare;