Sunteți pe pagina 1din 8

lizeaz�, �n primul r.

nd, concep�ia de asigurare a bun�st�rii �i se refer� la


�ntregul sistem de servicii, menite s� asigure dezvoltarea,s�n�tatea, educa�ia,
ocrotirea tuturor copiilor" $n al doilea r.nd, protec�ia copiilor este o
structur�separat�, menit� s� ofere spri?in categoriilor de copii afla�i �n situa�ii
speciale de dificultate, fiinde!pu�i unor condi�ii ce le pun �n pericol s�n�tatea
psi%ic� sau fizic�" -!ist� dou� roluri alesistemului de protec�ie a copilului, care
�in de asigurarea unor servicii directe pentru copii cu nevoispeciale �i
influen�area politicilor sociale pentru a �mbun�t�i situa�ia unor categorii e!puse
de copii"Prin sistemul de servicii sociale destinate copilului societatea e!prim�
valoarea �i drepturile pe carele acord� acestuia" Sistemul ocrotirii copilului este
definit drept un ansamblu de servicii prin care li se asigur�copiilor sport
material,asisten�� medical�,educa�ie �i locuin?�" Protec�ia social� a copilului
aremenirea s� pun� �n aplicarea realizarea drepturilor copiilor �i s� satisfac�
toate nevoile lor, fiind

bazat� pe multiple teorii psi%o*sociale" ?sisten�ii sociali au responsabilitatea


de a asista persoanele ca s�ob�in� ma!imum de independent�" $n rela�ia dintre
asistent social ?i beneficiar care este o rela?ie deconsiliere �i de spri?in
profesionistul va �nt�ri �ncrederea �n sine a beneficiarului �i demnitatea
lui,�ncura?.nd manifest�rile sale de independen��" ?sisten�a social� are
responsibilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au
o ac�iune nefavorabila asupra indivizilor, familiilor�i grupurilor /ca de e!emplu
pentru reducerea violen�ei, eliminarea discrimin�rilor0 in domeniul protectiei
copilului&a0 monitorizeaz� ?i analizeaz� situa?ia copiilor din unitatea
administrativ*teritorial� respectiv�,respectarea ?i realizarea drepturilor lor,
asigur� centralizarea ?i sintetizarea acestor date ?iinforma?ii) b0 identific�
copiii afla?i �n dificultate, elaboreaz� documenta?ia pentru stabilirea
masurilorspeciale de protec?ie a acestora ?i sus?ine �n fa?a organelor competente
m�surile de protec?ie propuse)c0 realizeaz� ?i spri?in� activitatea de prevenire a
abandonului copilului)d0 ac?ioneaz� pentru clarificarea situa?iei ?uridice a
copilului, inclusiv pentru �nregistrarea na?teriiacestuia, �n vederea identific�rii
unei solu?ii cu caracter permanent pentru protec?ia copilului)e0 e!ercit� dreptul
de a reprezenta copilul ?i de a administra bunurile acestuia, �n situa?iile ?i
incondi?iile prevazute de lege)f0 organizeaz� ?i sus?ine dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial)g0 identific�, evalueaz� ?i acord� spri?in material ?i
financiar familiilor cu copii �n �ntre?inere)asigur� consiliere ?i informare
familiilor cu copii �n �ntre?inere asupra drepturilor ?i obliga?iiloracestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale etc")%0 asigur� ?i urmare?te aplicarea m�surilor educative
stabilite de organele competente pentrucopilul care a s�v�r?it o fapt� prev�zut� de
legea penal�, dar care nu raspunde penal)i0 asigur� ?i urmare?te aplicarea
m�surilor de prevenire ?i combatere a consumului de alcool ?idroguri, precum ?i a
comportamentului delincvent) ?0 colaboreaz� cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ?i ale celorlalte organe despecialitate ale administra?iei publice
centrale �n vederea identific�rii situa?iilor deosebite care apar�n activitatea de
protec?ie a copilului, a cauzelor apari?iei acestor situa?ii ?i a stabilirii
m�surilor pentru �mbun�t�?irea acestei activit�?i)E0 realizeaz� parteneriate ?i
colaboreaz� cu organiza?iile neguvernamentale ?i cu reprezentan?iisociet�?ii civile
�n vederea dezvolt�rii ?i sus?inerii m�surilor de protec?ie a copilului)l0 asigur�
rela?ionarea cu diverse servicii specializate)

m0 spri?in� accesul �n institu?iile de asisten?� social� destinate copilului sau


mamei ?i copilului ?ievalueaz� modul �n care sunt respectate drepturile acestora)n0
asigur� realizarea activit�?ilor �n domeniul asisten?ei sociale, �n conformitate
curesponsabilit�?ile ce �i revin, stabilite de legisla?ia �n vigoare":in 566>,
8epublica #oldova a intrat �ntr*un proces de tranzi�ie la economia de pia��, cu
consecin�e pentru �ntreaga societate& stagnarea economic�, inegalitatea
veniturilor, reducerea aloca�iilor de stat pentru sectorul social, deteriorarea
condi�iilor de via�� a familiilor �i copiilor" 4onform datelor din=>>A, ?>,=@ din
popula�ie tr�ie�te sub nivelul s�r�ciei absolute /estimat la 7;7,; lei per adult
pelun�0, co�ul minim de e!isten�� fiind de 6?<,5 lei" Divelul s�r�ciei este �n
continuare foarte �nalt,c%iar dac� a sc�zut pe parcursul ultimilor ani" S�r�cia a
provocat o criz� �n institu�ia familiei, care s*a soldat cu apari�ia unui num�r
sporit de copii �i tineri vulnerabili" 4onform datelor oficiale,num�rul copiilor
care necesit� protec�ie social� este �n cre�tere" Pe l�ng� problemele tradi�ionale
alecelor �n situa�ii de risc sau �n dificultate, se vorbe�te tot mai mult despre
categorii noi, cum ar fiForfani sociali�, copii r�ma�i f�r� �ngri?ire p�rinteasc�
�i supraveg%ere, copii ai str�zii) copii �nconflict cu legea) copii care nu
frecventeaz� �coala) copii victime ale violen�ei, abuzului, negli?�rii,e!ploat�rii,
traficului de fiin�e umane" ?ceste fenomene necesit� modalit�i noi de
abordare,revizuirea �i completarea cadrului legal �i institu�ional"Pe parcursul
ultimului deceniu, eforturile depuse de stat �ntru protec�ia social� a copilului �i
familieiau fost dispersate" 4riza economic� continu� a avut drept rezultat
finan�area insuficient� a sectoruluisocial, ceea ce a determinat o reducere a
calit�ii serviciilor sociale /educa�ionale, medicale etc"0oferite copiilor �i
familiilor" Gipsa sus�inerii copilului de c�tre familie este �nso�it� de
ineficien�a politicilor sociale �i, �n ma?oritatea domeniilor, de lipsa spri?inului
oferit de c�tre societatea civil�"+ragmentarea responsabilit�ilor, institu�iilor �i
resurselor �n sfera protec�iei copilului la nivelna�ional �i local este o alt�
problem�" 8eforma administrativ� din =>>? a agravat criza, deleg�ndresponsabilit�i
f�r� a aloca mi?loace, �n special noilor unit�i administrative" 4a rezultat, �n
sateleizolate nu e!ist� institu�ii �i resurse umane responsabile pentru protec�ia
copilului"1otu�i, �n ultimii ani finan�atorii interna�ionali �i organiza�iile
neguvernamentale au oferit spri?insemnificativ Huvernului �n elaborarea programelor
de asisten�� social� �i de servicii specializate bazate pe comunitate �i pe familii
�n vederea prote?�rii celor mai s�raci �i mai vulnerabili membri aisociet�ii" $n
cele mai multe cazuri, plasarea �n institu�iile de tip internat r�m�ne a fi
principala form�de protec�ie a copiilor �n situa�ie de risc sau �n dificultate"
Peste 5=">>> de copii cresc �n institu�iilede �ngri?ire reziden�ial�, B7@ din ei
fiind a�a*numi�ii Forfani sociali�, care au p�rin�i, dar au fost
lizeaz�, �n primul r.nd, concep�ia de asigurare a bun�st�rii �i se refer� la
�ntregul sistem de servicii, menite s� asigure dezvoltarea,s�n�tatea, educa�ia,
ocrotirea tuturor copiilor" $n al doilea r.nd, protec�ia copiilor este o
structur�separat�, menit� s� ofere spri?in categoriilor de copii afla�i �n situa�ii
speciale de dificultate, fiinde!pu�i unor condi�ii ce le pun �n pericol s�n�tatea
psi%ic� sau fizic�" -!ist� dou� roluri alesistemului de protec�ie a copilului, care
�in de asigurarea unor servicii directe pentru copii cu nevoispeciale �i
influen�area politicilor sociale pentru a �mbun�t�i situa�ia unor categorii e!puse
de copii"Prin sistemul de servicii sociale destinate copilului societatea e!prim�
valoarea �i drepturile pe carele acord� acestuia" Sistemul ocrotirii copilului este
definit drept un ansamblu de servicii prin care li se asigur�copiilor sport
material,asisten�� medical�,educa�ie �i locuin?�" Protec�ia social� a copilului
aremenirea s� pun� �n aplicarea realizarea drepturilor copiilor �i s� satisfac�
toate nevoile lor, fiind

bazat� pe multiple teorii psi%o*sociale" ?sisten�ii sociali au responsabilitatea


de a asista persoanele ca s�ob�in� ma!imum de independent�" $n rela�ia dintre
asistent social ?i beneficiar care este o rela?ie deconsiliere �i de spri?in
profesionistul va �nt�ri �ncrederea �n sine a beneficiarului �i demnitatea
lui,�ncura?.nd manifest�rile sale de independen��" ?sisten�a social� are
responsibilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au
o ac�iune nefavorabila asupra indivizilor, familiilor�i grupurilor /ca de e!emplu
pentru reducerea violen�ei, eliminarea discrimin�rilor0 in domeniul protectiei
copilului&a0 monitorizeaz� ?i analizeaz� situa?ia copiilor din unitatea
administrativ*teritorial� respectiv�,respectarea ?i realizarea drepturilor lor,
asigur� centralizarea ?i sintetizarea acestor date ?iinforma?ii) b0 identific�
copiii afla?i �n dificultate, elaboreaz� documenta?ia pentru stabilirea
masurilorspeciale de protec?ie a acestora ?i sus?ine �n fa?a organelor competente
m�surile de protec?ie propuse)c0 realizeaz� ?i spri?in� activitatea de prevenire a
abandonului copilului)d0 ac?ioneaz� pentru clarificarea situa?iei ?uridice a
copilului, inclusiv pentru �nregistrarea na?teriiacestuia, �n vederea identific�rii
unei solu?ii cu caracter permanent pentru protec?ia copilului)e0 e!ercit� dreptul
de a reprezenta copilul ?i de a administra bunurile acestuia, �n situa?iile ?i
incondi?iile prevazute de lege)f0 organizeaz� ?i sus?ine dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial)g0 identific�, evalueaz� ?i acord� spri?in material ?i
financiar familiilor cu copii �n �ntre?inere)asigur� consiliere ?i informare
familiilor cu copii �n �ntre?inere asupra drepturilor ?i obliga?iiloracestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale etc")%0 asigur� ?i urmare?te aplicarea m�surilor educative
stabilite de organele competente pentrucopilul care a s�v�r?it o fapt� prev�zut� de
legea penal�, dar care nu raspunde penal)i0 asigur� ?i urmare?te aplicarea
m�surilor de prevenire ?i combatere a consumului de alcool ?idroguri, precum ?i a
comportamentului delincvent) ?0 colaboreaz� cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ?i ale celorlalte organe despecialitate ale administra?iei publice
centrale �n vederea identific�rii situa?iilor deosebite care apar�n activitatea de
protec?ie a copilului, a cauzelor apari?iei acestor situa?ii ?i a stabilirii
m�surilor pentru �mbun�t�?irea acestei activit�?i)E0 realizeaz� parteneriate ?i
colaboreaz� cu organiza?iile neguvernamentale ?i cu reprezentan?iisociet�?ii civile
�n vederea dezvolt�rii ?i sus?inerii m�surilor de protec?ie a copilului)l0 asigur�
rela?ionarea cu diverse servicii specializate)

m0 spri?in� accesul �n institu?iile de asisten?� social� destinate copilului sau


mamei ?i copilului ?ievalueaz� modul �n care sunt respectate drepturile acestora)n0
asigur� realizarea activit�?ilor �n domeniul asisten?ei sociale, �n conformitate
curesponsabilit�?ile ce �i revin, stabilite de legisla?ia �n vigoare":in 566>,
8epublica #oldova a intrat �ntr*un proces de tranzi�ie la economia de pia��, cu
consecin�e pentru �ntreaga societate& stagnarea economic�, inegalitatea
veniturilor, reducerea aloca�iilor de stat pentru sectorul social, deteriorarea
condi�iilor de via�� a familiilor �i copiilor" 4onform datelor din=>>A, ?>,=@ din
popula�ie tr�ie�te sub nivelul s�r�ciei absolute /estimat la 7;7,; lei per adult
pelun�0, co�ul minim de e!isten�� fiind de 6?<,5 lei" Divelul s�r�ciei este �n
continuare foarte �nalt,c%iar dac� a sc�zut pe parcursul ultimilor ani" S�r�cia a
provocat o criz� �n institu�ia familiei, care s*a soldat cu apari�ia unui num�r
sporit de copii �i tineri vulnerabili" 4onform datelor oficiale,num�rul copiilor
care necesit� protec�ie social� este �n cre�tere" Pe l�ng� problemele tradi�ionale
alecelor �n situa�ii de risc sau �n dificultate, se vorbe�te tot mai mult despre
categorii noi, cum ar fiForfani sociali�, copii r�ma�i f�r� �ngri?ire p�rinteasc�
�i supraveg%ere, copii ai str�zii) copii �nconflict cu legea) copii care nu
frecventeaz� �coala) copii victime ale violen�ei, abuzului, negli?�rii,e!ploat�rii,
traficului de fiin�e umane" ?ceste fenomene necesit� modalit�i noi de
abordare,revizuirea �i completarea cadrului legal �i institu�ional"Pe parcursul
ultimului deceniu, eforturile depuse de stat �ntru protec�ia social� a copilului �i
familieiau fost dispersate" 4riza economic� continu� a avut drept rezultat
finan�area insuficient� a sectoruluisocial, ceea ce a determinat o reducere a
calit�ii serviciilor sociale /educa�ionale, medicale etc"0oferite copiilor �i
familiilor" Gipsa sus�inerii copilului de c�tre familie este �nso�it� de
ineficien�a politicilor sociale �i, �n ma?oritatea domeniilor, de lipsa spri?inului
oferit de c�tre societatea civil�"+ragmentarea responsabilit�ilor, institu�iilor �i
resurselor �n sfera protec�iei copilului la nivelna�ional �i local este o alt�
problem�" 8eforma administrativ� din =>>? a agravat criza, deleg�ndresponsabilit�i
f�r� a aloca mi?loace, �n special noilor unit�i administrative" 4a rezultat, �n
sateleizolate nu e!ist� institu�ii �i resurse umane responsabile pentru protec�ia
copilului"1otu�i, �n ultimii ani finan�atorii interna�ionali �i organiza�iile
neguvernamentale au oferit spri?insemnificativ Huvernului �n elaborarea programelor
de asisten�� social� �i de servicii specializate bazate pe comunitate �i pe familii
�n vederea prote?�rii celor mai s�raci �i mai vulnerabili membri aisociet�ii" $n
cele mai multe cazuri, plasarea �n institu�iile de tip internat r�m�ne a fi
principala form�de protec�ie a copiilor �n situa�ie de risc sau �n dificultate"
Peste 5=">>> de copii cresc �n institu�iilede �ngri?ire reziden�ial�, B7@ din ei
fiind a�a*numi�ii Forfani sociali�, care au p�rin�i, dar au fost

lizeaz�, �n primul r.nd, concep�ia de asigurare a bun�st�rii �i se refer� la


�ntregul sistem de servicii, menite s� asigure dezvoltarea,s�n�tatea, educa�ia,
ocrotirea tuturor copiilor" $n al doilea r.nd, protec�ia copiilor este o
structur�separat�, menit� s� ofere spri?in categoriilor de copii afla�i �n situa�ii
speciale de dificultate, fiinde!pu�i unor condi�ii ce le pun �n pericol s�n�tatea
psi%ic� sau fizic�" -!ist� dou� roluri alesistemului de protec�ie a copilului, care
�in de asigurarea unor servicii directe pentru copii cu nevoispeciale �i
influen�area politicilor sociale pentru a �mbun�t�i situa�ia unor categorii e!puse
de copii"Prin sistemul de servicii sociale destinate copilului societatea e!prim�
valoarea �i drepturile pe carele acord� acestuia" Sistemul ocrotirii copilului este
definit drept un ansamblu de servicii prin care li se asigur�copiilor sport
material,asisten�� medical�,educa�ie �i locuin?�" Protec�ia social� a copilului
aremenirea s� pun� �n aplicarea realizarea drepturilor copiilor �i s� satisfac�
toate nevoile lor, fiind

bazat� pe multiple teorii psi%o*sociale" ?sisten�ii sociali au responsabilitatea


de a asista persoanele ca s�ob�in� ma!imum de independent�" $n rela�ia dintre
asistent social ?i beneficiar care este o rela?ie deconsiliere �i de spri?in
profesionistul va �nt�ri �ncrederea �n sine a beneficiarului �i demnitatea
lui,�ncura?.nd manifest�rile sale de independen��" ?sisten�a social� are
responsibilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au
o ac�iune nefavorabila asupra indivizilor, familiilor�i grupurilor /ca de e!emplu
pentru reducerea violen�ei, eliminarea discrimin�rilor0 in domeniul protectiei
copilului&a0 monitorizeaz� ?i analizeaz� situa?ia copiilor din unitatea
administrativ*teritorial� respectiv�,respectarea ?i realizarea drepturilor lor,
asigur� centralizarea ?i sintetizarea acestor date ?iinforma?ii) b0 identific�
copiii afla?i �n dificultate, elaboreaz� documenta?ia pentru stabilirea
masurilorspeciale de protec?ie a acestora ?i sus?ine �n fa?a organelor competente
m�surile de protec?ie propuse)c0 realizeaz� ?i spri?in� activitatea de prevenire a
abandonului copilului)d0 ac?ioneaz� pentru clarificarea situa?iei ?uridice a
copilului, inclusiv pentru �nregistrarea na?teriiacestuia, �n vederea identific�rii
unei solu?ii cu caracter permanent pentru protec?ia copilului)e0 e!ercit� dreptul
de a reprezenta copilul ?i de a administra bunurile acestuia, �n situa?iile ?i
incondi?iile prevazute de lege)f0 organizeaz� ?i sus?ine dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial)g0 identific�, evalueaz� ?i acord� spri?in material ?i
financiar familiilor cu copii �n �ntre?inere)asigur� consiliere ?i informare
familiilor cu copii �n �ntre?inere asupra drepturilor ?i obliga?iiloracestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale etc")%0 asigur� ?i urmare?te aplicarea m�surilor educative
stabilite de organele competente pentrucopilul care a s�v�r?it o fapt� prev�zut� de
legea penal�, dar care nu raspunde penal)i0 asigur� ?i urmare?te aplicarea
m�surilor de prevenire ?i combatere a consumului de alcool ?idroguri, precum ?i a
comportamentului delincvent) ?0 colaboreaz� cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ?i ale celorlalte organe despecialitate ale administra?iei publice
centrale �n vederea identific�rii situa?iilor deosebite care apar�n activitatea de
protec?ie a copilului, a cauzelor apari?iei acestor situa?ii ?i a stabilirii
m�surilor pentru �mbun�t�?irea acestei activit�?i)E0 realizeaz� parteneriate ?i
colaboreaz� cu organiza?iile neguvernamentale ?i cu reprezentan?iisociet�?ii civile
�n vederea dezvolt�rii ?i sus?inerii m�surilor de protec?ie a copilului)l0 asigur�
rela?ionarea cu diverse servicii specializate)
m0 spri?in� accesul �n institu?iile de asisten?� social� destinate copilului sau
mamei ?i copilului ?ievalueaz� modul �n care sunt respectate drepturile acestora)n0
asigur� realizarea activit�?ilor �n domeniul asisten?ei sociale, �n conformitate
curesponsabilit�?ile ce �i revin, stabilite de legisla?ia �n vigoare":in 566>,
8epublica #oldova a intrat �ntr*un proces de tranzi�ie la economia de pia��, cu
consecin�e pentru �ntreaga societate& stagnarea economic�, inegalitatea
veniturilor, reducerea aloca�iilor de stat pentru sectorul social, deteriorarea
condi�iilor de via�� a familiilor �i copiilor" 4onform datelor din=>>A, ?>,=@ din
popula�ie tr�ie�te sub nivelul s�r�ciei absolute /estimat la 7;7,; lei per adult
pelun�0, co�ul minim de e!isten�� fiind de 6?<,5 lei" Divelul s�r�ciei este �n
continuare foarte �nalt,c%iar dac� a sc�zut pe parcursul ultimilor ani" S�r�cia a
provocat o criz� �n institu�ia familiei, care s*a soldat cu apari�ia unui num�r
sporit de copii �i tineri vulnerabili" 4onform datelor oficiale,num�rul copiilor
care necesit� protec�ie social� este �n cre�tere" Pe l�ng� problemele tradi�ionale
alecelor �n situa�ii de risc sau �n dificultate, se vorbe�te tot mai mult despre
categorii noi, cum ar fiForfani sociali�, copii r�ma�i f�r� �ngri?ire p�rinteasc�
�i supraveg%ere, copii ai str�zii) copii �nconflict cu legea) copii care nu
frecventeaz� �coala) copii victime ale violen�ei, abuzului, negli?�rii,e!ploat�rii,
traficului de fiin�e umane" ?ceste fenomene necesit� modalit�i noi de
abordare,revizuirea �i completarea cadrului legal �i institu�ional"Pe parcursul
ultimului deceniu, eforturile depuse de stat �ntru protec�ia social� a copilului �i
familieiau fost dispersate" 4riza economic� continu� a avut drept rezultat
finan�area insuficient� a sectoruluisocial, ceea ce a determinat o reducere a
calit�ii serviciilor sociale /educa�ionale, medicale etc"0oferite copiilor �i
familiilor" Gipsa sus�inerii copilului de c�tre familie este �nso�it� de
ineficien�a politicilor sociale �i, �n ma?oritatea domeniilor, de lipsa spri?inului
oferit de c�tre societatea civil�"+ragmentarea responsabilit�ilor, institu�iilor �i
resurselor �n sfera protec�iei copilului la nivelna�ional �i local este o alt�
problem�" 8eforma administrativ� din =>>? a agravat criza, deleg�ndresponsabilit�i
f�r� a aloca mi?loace, �n special noilor unit�i administrative" 4a rezultat, �n
sateleizolate nu e!ist� institu�ii �i resurse umane responsabile pentru protec�ia
copilului"1otu�i, �n ultimii ani finan�atorii interna�ionali �i organiza�iile
neguvernamentale au oferit spri?insemnificativ Huvernului �n elaborarea programelor
de asisten�� social� �i de servicii specializate bazate pe comunitate �i pe familii
�n vederea prote?�rii celor mai s�raci �i mai vulnerabili membri aisociet�ii" $n
cele mai multe cazuri, plasarea �n institu�iile de tip internat r�m�ne a fi
principala form�de protec�ie a copiilor �n situa�ie de risc sau �n dificultate"
Peste 5=">>> de copii cresc �n institu�iilede �ngri?ire reziden�ial�, B7@ din ei
fiind a�a*numi�ii Forfani sociali�, care au p�rin�i, dar au fost

lizeaz�, �n primul r.nd, concep�ia de asigurare a bun�st�rii �i se refer� la


�ntregul sistem de servicii, menite s� asigure dezvoltarea,s�n�tatea, educa�ia,
ocrotirea tuturor copiilor" $n al doilea r.nd, protec�ia copiilor este o
structur�separat�, menit� s� ofere spri?in categoriilor de copii afla�i �n situa�ii
speciale de dificultate, fiinde!pu�i unor condi�ii ce le pun �n pericol s�n�tatea
psi%ic� sau fizic�" -!ist� dou� roluri alesistemului de protec�ie a copilului, care
�in de asigurarea unor servicii directe pentru copii cu nevoispeciale �i
influen�area politicilor sociale pentru a �mbun�t�i situa�ia unor categorii e!puse
de copii"Prin sistemul de servicii sociale destinate copilului societatea e!prim�
valoarea �i drepturile pe carele acord� acestuia" Sistemul ocrotirii copilului este
definit drept un ansamblu de servicii prin care li se asigur�copiilor sport
material,asisten�� medical�,educa�ie �i locuin?�" Protec�ia social� a copilului
aremenirea s� pun� �n aplicarea realizarea drepturilor copiilor �i s� satisfac�
toate nevoile lor, fiind

bazat� pe multiple teorii psi%o*sociale" ?sisten�ii sociali au responsabilitatea


de a asista persoanele ca s�ob�in� ma!imum de independent�" $n rela�ia dintre
asistent social ?i beneficiar care este o rela?ie deconsiliere �i de spri?in
profesionistul va �nt�ri �ncrederea �n sine a beneficiarului �i demnitatea
lui,�ncura?.nd manifest�rile sale de independen��" ?sisten�a social� are
responsibilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au
o ac�iune nefavorabila asupra indivizilor, familiilor�i grupurilor /ca de e!emplu
pentru reducerea violen�ei, eliminarea discrimin�rilor0 in domeniul protectiei
copilului&a0 monitorizeaz� ?i analizeaz� situa?ia copiilor din unitatea
administrativ*teritorial� respectiv�,respectarea ?i realizarea drepturilor lor,
asigur� centralizarea ?i sintetizarea acestor date ?iinforma?ii) b0 identific�
copiii afla?i �n dificultate, elaboreaz� documenta?ia pentru stabilirea
masurilorspeciale de protec?ie a acestora ?i sus?ine �n fa?a organelor competente
m�surile de protec?ie propuse)c0 realizeaz� ?i spri?in� activitatea de prevenire a
abandonului copilului)d0 ac?ioneaz� pentru clarificarea situa?iei ?uridice a
copilului, inclusiv pentru �nregistrarea na?teriiacestuia, �n vederea identific�rii
unei solu?ii cu caracter permanent pentru protec?ia copilului)e0 e!ercit� dreptul
de a reprezenta copilul ?i de a administra bunurile acestuia, �n situa?iile ?i
incondi?iile prevazute de lege)f0 organizeaz� ?i sus?ine dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial)g0 identific�, evalueaz� ?i acord� spri?in material ?i
financiar familiilor cu copii �n �ntre?inere)asigur� consiliere ?i informare
familiilor cu copii �n �ntre?inere asupra drepturilor ?i obliga?iiloracestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale etc")%0 asigur� ?i urmare?te aplicarea m�surilor educative
stabilite de organele competente pentrucopilul care a s�v�r?it o fapt� prev�zut� de
legea penal�, dar care nu raspunde penal)i0 asigur� ?i urmare?te aplicarea
m�surilor de prevenire ?i combatere a consumului de alcool ?idroguri, precum ?i a
comportamentului delincvent) ?0 colaboreaz� cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ?i ale celorlalte organe despecialitate ale administra?iei publice
centrale �n vederea identific�rii situa?iilor deosebite care apar�n activitatea de
protec?ie a copilului, a cauzelor apari?iei acestor situa?ii ?i a stabilirii
m�surilor pentru �mbun�t�?irea acestei activit�?i)E0 realizeaz� parteneriate ?i
colaboreaz� cu organiza?iile neguvernamentale ?i cu reprezentan?iisociet�?ii civile
�n vederea dezvolt�rii ?i sus?inerii m�surilor de protec?ie a copilului)l0 asigur�
rela?ionarea cu diverse servicii specializate)

m0 spri?in� accesul �n institu?iile de asisten?� social� destinate copilului sau


mamei ?i copilului ?ievalueaz� modul �n care sunt respectate drepturile acestora)n0
asigur� realizarea activit�?ilor �n domeniul asisten?ei sociale, �n conformitate
curesponsabilit�?ile ce �i revin, stabilite de legisla?ia �n vigoare":in 566>,
8epublica #oldova a intrat �ntr*un proces de tranzi�ie la economia de pia��, cu
consecin�e pentru �ntreaga societate& stagnarea economic�, inegalitatea
veniturilor, reducerea aloca�iilor de stat pentru sectorul social, deteriorarea
condi�iilor de via�� a familiilor �i copiilor" 4onform datelor din=>>A, ?>,=@ din
popula�ie tr�ie�te sub nivelul s�r�ciei absolute /estimat la 7;7,; lei per adult
pelun�0, co�ul minim de e!isten�� fiind de 6?<,5 lei" Divelul s�r�ciei este �n
continuare foarte �nalt,c%iar dac� a sc�zut pe parcursul ultimilor ani" S�r�cia a
provocat o criz� �n institu�ia familiei, care s*a soldat cu apari�ia unui num�r
sporit de copii �i tineri vulnerabili" 4onform datelor oficiale,num�rul copiilor
care necesit� protec�ie social� este �n cre�tere" Pe l�ng� problemele tradi�ionale
alecelor �n situa�ii de risc sau �n dificultate, se vorbe�te tot mai mult despre
categorii noi, cum ar fiForfani sociali�, copii r�ma�i f�r� �ngri?ire p�rinteasc�
�i supraveg%ere, copii ai str�zii) copii �nconflict cu legea) copii care nu
frecventeaz� �coala) copii victime ale violen�ei, abuzului, negli?�rii,e!ploat�rii,
traficului de fiin�e umane" ?ceste fenomene necesit� modalit�i noi de
abordare,revizuirea �i completarea cadrului legal �i institu�ional"Pe parcursul
ultimului deceniu, eforturile depuse de stat �ntru protec�ia social� a copilului �i
familieiau fost dispersate" 4riza economic� continu� a avut drept rezultat
finan�area insuficient� a sectoruluisocial, ceea ce a determinat o reducere a
calit�ii serviciilor sociale /educa�ionale, medicale etc"0oferite copiilor �i
familiilor" Gipsa sus�inerii copilului de c�tre familie este �nso�it� de
ineficien�a politicilor sociale �i, �n ma?oritatea domeniilor, de lipsa spri?inului
oferit de c�tre societatea civil�"+ragmentarea responsabilit�ilor, institu�iilor �i
resurselor �n sfera protec�iei copilului la nivelna�ional �i local este o alt�
problem�" 8eforma administrativ� din =>>? a agravat criza, deleg�ndresponsabilit�i
f�r� a aloca mi?loace, �n special noilor unit�i administrative" 4a rezultat, �n
sateleizolate nu e!ist� institu�ii �i resurse umane responsabile pentru protec�ia
copilului"1otu�i, �n ultimii ani finan�atorii interna�ionali �i organiza�iile
neguvernamentale au oferit spri?insemnificativ Huvernului �n elaborarea programelor
de asisten�� social� �i de servicii specializate bazate pe comunitate �i pe familii
�n vederea prote?�rii celor mai s�raci �i mai vulnerabili membri aisociet�ii" $n
cele mai multe cazuri, plasarea �n institu�iile de tip internat r�m�ne a fi
principala form�de protec�ie a copiilor �n situa�ie de risc sau �n dificultate"
Peste 5=">>> de copii cresc �n institu�iilede �ngri?ire reziden�ial�, B7@ din ei
fiind a�a*numi�ii Forfani sociali�, care au p�rin�i, dar au fost

lizeaz�, �n primul r.nd, concep�ia de asigurare a bun�st�rii �i se refer� la


�ntregul sistem de servicii, menite s� asigure dezvoltarea,s�n�tatea, educa�ia,
ocrotirea tuturor copiilor" $n al doilea r.nd, protec�ia copiilor este o
structur�separat�, menit� s� ofere spri?in categoriilor de copii afla�i �n situa�ii
speciale de dificultate, fiinde!pu�i unor condi�ii ce le pun �n pericol s�n�tatea
psi%ic� sau fizic�" -!ist� dou� roluri alesistemului de protec�ie a copilului, care
�in de asigurarea unor servicii directe pentru copii cu nevoispeciale �i
influen�area politicilor sociale pentru a �mbun�t�i situa�ia unor categorii e!puse
de copii"Prin sistemul de servicii sociale destinate copilului societatea e!prim�
valoarea �i drepturile pe carele acord� acestuia" Sistemul ocrotirii copilului este
definit drept un ansamblu de servicii prin care li se asigur�copiilor sport
material,asisten�� medical�,educa�ie �i locuin?�" Protec�ia social� a copilului
aremenirea s� pun� �n aplicarea realizarea drepturilor copiilor �i s� satisfac�
toate nevoile lor, fiind

bazat� pe multiple teorii psi%o*sociale" ?sisten�ii sociali au responsabilitatea


de a asista persoanele ca s�ob�in� ma!imum de independent�" $n rela�ia dintre
asistent social ?i beneficiar care este o rela?ie deconsiliere �i de spri?in
profesionistul va �nt�ri �ncrederea �n sine a beneficiarului �i demnitatea
lui,�ncura?.nd manifest�rile sale de independen��" ?sisten�a social� are
responsibilitatea de a interveni pentru modificarea acelor factori sociali care au
o ac�iune nefavorabila asupra indivizilor, familiilor�i grupurilor /ca de e!emplu
pentru reducerea violen�ei, eliminarea discrimin�rilor0 in domeniul protectiei
copilului&a0 monitorizeaz� ?i analizeaz� situa?ia copiilor din unitatea
administrativ*teritorial� respectiv�,respectarea ?i realizarea drepturilor lor,
asigur� centralizarea ?i sintetizarea acestor date ?iinforma?ii) b0 identific�
copiii afla?i �n dificultate, elaboreaz� documenta?ia pentru stabilirea
masurilorspeciale de protec?ie a acestora ?i sus?ine �n fa?a organelor competente
m�surile de protec?ie propuse)c0 realizeaz� ?i spri?in� activitatea de prevenire a
abandonului copilului)d0 ac?ioneaz� pentru clarificarea situa?iei ?uridice a
copilului, inclusiv pentru �nregistrarea na?teriiacestuia, �n vederea identific�rii
unei solu?ii cu caracter permanent pentru protec?ia copilului)e0 e!ercit� dreptul
de a reprezenta copilul ?i de a administra bunurile acestuia, �n situa?iile ?i
incondi?iile prevazute de lege)f0 organizeaz� ?i sus?ine dezvoltarea de servicii
alternative de tip familial)g0 identific�, evalueaz� ?i acord� spri?in material ?i
financiar familiilor cu copii �n �ntre?inere)asigur� consiliere ?i informare
familiilor cu copii �n �ntre?inere asupra drepturilor ?i obliga?iiloracestora,
asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra
institutiilor speciale etc")%0 asigur� ?i urmare?te aplicarea m�surilor educative
stabilite de organele competente pentrucopilul care a s�v�r?it o fapt� prev�zut� de
legea penal�, dar care nu raspunde penal)i0 asigur� ?i urmare?te aplicarea
m�surilor de prevenire ?i combatere a consumului de alcool ?idroguri, precum ?i a
comportamentului delincvent) ?0 colaboreaz� cu serviciile publice descentralizate
ale ministerelor ?i ale celorlalte organe despecialitate ale administra?iei publice
centrale �n vederea identific�rii situa?iilor deosebite care apar�n activitatea de
protec?ie a copilului, a cauzelor apari?iei acestor situa?ii ?i a stabilirii
m�surilor pentru �mbun�t�?irea acestei activit�?i)E0 realizeaz� parteneriate ?i
colaboreaz� cu organiza?iile neguvernamentale ?i cu reprezentan?iisociet�?ii civile
�n vederea dezvolt�rii ?i sus?inerii m�surilor de protec?ie a copilului)l0 asigur�
rela?ionarea cu diverse servicii specializate)

m0 spri?in� accesul �n institu?iile de asisten?� social� destinate copilului sau


mamei ?i copilului ?ievalueaz� modul �n care sunt respectate drepturile acestora)n0
asigur� realizarea activit�?ilor �n domeniul asisten?ei sociale, �n conformitate
curesponsabilit�?ile ce �i revin, stabilite de legisla?ia �n vigoare":in 566>,
8epublica #oldova a intrat �ntr*un proces de tranzi�ie la economia de pia��, cu
consecin�e pentru �ntreaga societate& stagnarea economic�, inegalitatea
veniturilor, reducerea aloca�iilor de stat pentru sectorul social, deteriorarea
condi�iilor de via�� a familiilor �i copiilor" 4onform datelor din=>>A, ?>,=@ din
popula�ie tr�ie�te sub nivelul s�r�ciei absolute /estimat la 7;7,; lei per adult
pelun�0, co�ul minim de e!isten�� fiind de 6?<,5 lei" Divelul s�r�ciei este �n
continuare foarte �nalt,c%iar dac� a sc�zut pe parcursul ultimilor ani" S�r�cia a
provocat o criz� �n institu�ia familiei, care s*a soldat cu apari�ia unui num�r
sporit de copii �i tineri vulnerabili" 4onform datelor oficiale,num�rul copiilor
care necesit� protec�ie social� este �n cre�tere" Pe l�ng� problemele tradi�ionale
alecelor �n situa�ii de risc sau �n dificultate, se vorbe�te tot mai mult despre
categorii noi, cum ar fiForfani sociali�, copii r�ma�i f�r� �ngri?ire p�rinteasc�
�i supraveg%ere, copii ai str�zii) copii �nconflict cu legea) copii care nu
frecventeaz� �coala) copii victime ale violen�ei, abuzului, negli?�rii,e!ploat�rii,
traficului de fiin�e umane" ?ceste fenomene necesit� modalit�i noi de
abordare,revizuirea �i completarea cadrului legal �i institu�ional"Pe parcursul
ultimului deceniu, eforturile depuse de stat �ntru protec�ia social� a copilului �i
familieiau fost dispersate" 4riza economic� continu� a avut drept rezultat
finan�area insuficient� a sectoruluisocial, ceea ce a determinat o reducere a
calit�ii serviciilor sociale /educa�ionale, medicale etc"0oferite copiilor �i
familiilor" Gipsa sus�inerii copilului de c�tre familie este �nso�it� de
ineficien�a politicilor sociale �i, �n ma?oritatea domeniilor, de lipsa spri?inului
oferit de c�tre societatea civil�"+ragmentarea responsabilit�ilor, institu�iilor �i
resurselor �n sfera protec�iei copilului la nivelna�ional �i local este o alt�
problem�" 8eforma administrativ� din =>>? a agravat criza, deleg�ndresponsabilit�i
f�r� a aloca mi?loace, �n special noilor unit�i administrative" 4a rezultat, �n
sateleizolate nu e!ist� institu�ii �i resurse umane responsabile pentru protec�ia
copilului"1otu�i, �n ultimii ani finan�atorii interna�ionali �i organiza�iile
neguvernamentale au oferit spri?insemnificativ Huvernului �n elaborarea programelor
de asisten�� social� �i de servicii specializate bazate pe comunitate �i pe familii
�n vederea prote?�rii celor mai s�raci �i mai vulnerabili membri aisociet�ii" $n
cele mai multe cazuri, plasarea �n institu�iile de tip internat r�m�ne a fi
principala form�de protec�ie a copiilor �n situa�ie de risc sau �n dificultate"
Peste 5=">>> de copii cresc �n institu�iilede �ngri?ire reziden�ial�, B7@ din ei
fiind a�a*numi�ii Forfani sociali�, care au p�rin�i, dar au fost

S-ar putea să vă placă și