Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiul individual

La Analiza rapoartelor financiare

A elaborat:

Eleva gr. Con 162,

Petrenco Cristina

Profesoara:

Chiriac Viorica
Cuprins
1. Analiza profitului in dinamica. Analiza factoriala la rezultatul activitatii operationale;
2. Analiza Rentabilitatii, calculul Rvv in baza tuturor indicatorilor: profitului, Ra, Ra cu
destinatie de productie, Rentabilitatea capitalului propriu, permanent
2.1 Analiza factoriala a Rcap propriu
3. Analiza situatiilor financiare, calculul a 3 grupe de coeficienti: coef echilibrului economic-
financiar; coef de gestiune financiara; coef de lichiditate
4. Analiza mijloacelor banesti. Analiza factoriala, a structurii imbinate a mijloacelor banesti.

Tema 1: Analiza profitului in dinamica. Analiza factoriala la rezultatul activitatii


operationale;
Analiza profitului in dinamica

Rezultatul financiar al activităţii întreprinderii se caracterizează prin suma profitului


(pierderilor)şi a nivelului rentabilităţii obţinute. Profitul reprezintă depăşirea veniturilor cîştigate de
întreprindereasupra consumurilor şi cheltuielilor suportate de această din activitatea de
întreprinzător. Cantitativ, profitul (pierderea) se determină ca:
Profit (pierdere) = Venituri – Consumuri şi Cheltuieli.
În practica contabilă şi analitică autohtonă, în conformitate cu SNC sunt utilizate
următoarelenoţiuni ale profitului:
1)Profit brut (pierderea globală) este profitul (pierderea) obţinut din vînzarea produselor,mărfurilor
şi serviciilor prestate şi se determină ca diferenţă dintre veniturile din vînzări şicostul vînzărilor.
2) Profit (pierdere) din activitatea operaţională reprezintă diferenţa dintre veniturile şicheltuielile obţ
inute de întreprindere din activitatea de bază, determinată de statutulacesteia.
3) Profit (pierdere) din activitatea de investiţii reprezintă diferenţa dintre veniturile şicheltuielile obţi
nute de întreprindere din operaţiunile ce ţin de existenţa şi mişcareaactivelor pe termen lung.
4) Profit (pierdere) din activitatea financiară reprezintă diferenţa dintre veniturile şicheltuielile
aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi
mijloacelor împrumutate.
5) Profitul (pierderea) excepţional reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apăruteca
rezultat al evenimentelor şi operaţiunilor excepţionale neprevăzute.
6) Profitul (pierderea) pînă la impozitare reprezintă profitul (pierderea) obţinut deîntreprindere în cu
rsul perioadei de gestiune din activitatea operaţională, de investiţii,financiară şi excepţională. El se
mai numeşte şi profit contabil.
7 Profit (pierdere) net reprezintă profitul (pierderea) ce rămîne la dispoziţia întreprinderiidupă
calcularea cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit şi se determină cadiferenţă dintre
PPI şi Ch privind impozitul pe venit.Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii, de regula, se
începe cu aprecierea în dinamică astructurii profitului perioadei de gestiune pînă la impozitare, care
poate fi determinat astfel:
PPI = RAO ± RAI ± RAF ± RE
  Analiza în dinamică permite da a aprecia evaluarea mărimii acestuia în comparaţie cu
anul precedent, iar analiza structurală– aportul fiecărui tip de activitate în obţinerea profitului pînă
laimpozitare. Pozitiv se apreciază creşterea în dinamică a cotei RAO în suma totală a PPI.
Tabelul 1. Aprecierea dinamicii și structurii profitului (pierderii) până la impozitare

Abaterea absolută
Anul 2014 Anul 2015
a
Indicatori
Pondere, Pondere, Sumei, Ponderii,
Sumă, lei Sumă, lei
% % lei p.p.

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3

Rezultatul din
activitatea
operațională : 150,887033
profit (pierdere) 493980 132,7617717 1136798 6 +642818 18,12526

Rezultatul din
alte activită ți:
profit (pierdere) (121900) -32,7617717 (383388) -50,8870336 -261488 -18,1253

Rezultatul pâ nă
la impozitare:
profit (pierdere) 372080 100 753410 100 +381330 ---

Concluzie:
Tabelul 2. Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operațională

Abaterea Rezultatul
Indicatori Anul 2014 Anul 2015
absolută influenței

Profit brut (pierdere globală) 2747381 4250383 +1503002 +1503002

Alte venituri operaționale 211453 128718 -82735 -82735

Cheltuieli de distribuire 549953 597282 +47329 -47329

Cheltuieli administrative 1544288 2039683 +495395 -495395

Alte cheltuieli operaționale 370613 605338 +234725 -234725

Profitul (pierderea) din activitatea


operațională 493980 1136798 +642818 +642818

Verificare: 1136798-493980=+642818

BIF=+1503002-82735-47329-495395-234725=+642818

Concluzie:

Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operaţională.

Rezultatul din activitatea operaţională se determină ca diferenţa dintre veniturile şi


cheltuielileacestei activităţi.
Veniturile din activitatea operaţională sânt constituite din vânzări nete şi alte venituri
operaţionale.
Cheltuielile activităţii operaţionale includ toate cheltuielile aferente vânzărilor,
cheltuielilecomerciale, cheltuielile generale şi administrative şi alte cheltuieli operaţionale.
 Formula de calcul a rezultatului financiar din activitatea operaţională este:
RAO = PB (PG) + AVO - CC - CGA - ACO, unde:
 RAO -rezultatul financiar din activitatea operaţională;
 PB(PG) -profitul brut (pierderea globală);
 AVO -alte venituri operaţionale;
 CC - cheltuieli comerciale;
CGA -cheltuieli generale şi administrative;
ACO - alte cheltuieli operaţionale.
 
Fiecare parte componentă a formulei factoriale influenţează asupra profitului
(pierderii) dinactivitatea operaţională a întreprinderii. Profitul brut şi alte venituri operaţionale au o
acţiune directă, iar cheltuielile perioadei -o acţiune inversă.
  În calitate de sursă de informaţie pentru analiza factorială a profitului (pierderii) din
activitateaoperaţională, serveşte Raportul privind rezultatele financiare.Având în vedere legătura
aditivă dintre factorii influenţei şi indicatorul rezultativ, în calitate demetodă cea mai convenabilă
pentru analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea operaţională estemetoda balanţieră.

Tema 2: Analiza Rentabilitatii, calculul Rvv in baza tuturor indicatorilor: profitului, Ra, Ra
cu destinatie de productie, Rentabilitatea capitalului propriu, permanent

Tabelul 3. Aprecierea dinamicii rentabilității vânzărilor

Indicatori Anul 2014 Anul 2015 Abaterea


absolută (+,-)

1 2 3 4

1. Venituri din vâ nză ri, lei 12176643 16234368 +4057725

2. Profitul brut, lei 2747381 4250383 +1503002

3. Profitul din activitatea operațională , 493980 1136798


lei +642818

4. Profitul pâ nă la impozitare, lei 372080 753410 +381330

5. Profitul net (pierderea netă ), lei 304160 572363 +268203

6. Rentabilitatea vâ nză rilor (%),


calculată în baza:

6.1. Profitului brut 22,5627129 26,18138877 +3,6186759

6.2. Profitului din activitatea


operationala 4,05678314 7,002416109 +2,945633

6.3. Profitului pâ nă la impozitare 3,0556862 4,64083357 +1,5851474


6.4. Profitului net 2,497897 3,525625389 +1,0277284

Concluzie :

Tabelul 4. Date inițiale pentru analiza rentabilității vânzărilor

Anul 2015 (de


gestiune)
Anul 2014 (de Anul 2015 (de
Indicatori recalculat în
bază) gestiune)
condițiile anului
precedent

1 2 3 4

1. Venituri din vâ nză ri, lei 12176643 16234368 +4057725

2. Costul vâ nză rilor, lei 9429262 11983985 +2554723

3. Profitul brut, lei 2747381 4250383 +1503002

4. Rentabilitatea vâ nză rilor, 22,5627129 26,18138877 +3,6186759


% (rd. 3 : rd. 1 ×100)

Calculul influenței factorilor la devierea nivelului rentabilită ții vâ nză rilor poate fi efectuat prin
metoda substituirilor în lanț, bazată pe recalcularea indicatorilor.

În baza datelor tabelului 4 vom efectua calculele corespunză toare și vom interpreta rezultatele
obținute:

1) Calculă m abaterea absolută a nivelului rentabilită ții vînză rilor ( Δ Rv ):


Δ Rv =
2) Calculă m devierea nivelului rentabilită ții vâ nză rilor sub influența modifică rii structurii
și sortimentului produselor vâ ndute (
Δ Rv STR ): (16234368-11983985)/ 16234368-
(12176643-9429262)/ 12176643=+3.61%

3) Calculă m devierea rentabilită ții vâ nză rilor sub influența modifică rii costului unitar al
produselor vâ ndute ( C ): Δ Rv (16234368-9429262)/ 16234368-(16234368-
11983985)/ 16234368=+15.74

4) Calculă m devierea rentabilită ții vâ nză rilor sub influența modifică rii prețului
produselor vâ ndute ( Δ Rv P ): (4057725-2554723)/ 4057725-(16234368-2554723)/
16234368=-47.23

Verificare: Δ Rv =RV1-Rv0=
Δ Rv STR + Δ Rv C + Δ Rv P
Δ Rv
Verificare: =+3,6186759

BIF=3.61+15.74-47.23

Concluzie:

2.1 Analiza rentabilității capitalului propriu (rentabilității financiare)


Rentabilitatea financiară mă soară randamentul utiliză rii capitalurilor proprii. Ea reflectă
capacitatea întreprinderii de a utiliza capitalul propriu în vederea obţinerii profitului, prine ea
înţelegem ,,capacitatea întreprinderii de a-şi îmbogă ţi proprietarii’’.1
Pn sau PPGPI
Se determină după formula: R f = × 100
Cp

Unde R f - rentabilitatea financiară

Pn- profitul net

PPGPI- profitul perioadei de gestiune de pînă la impozitare


C p- Capital propriu

Analiza factorială a rentabilității


Modelul 1.
PPGPI PPGPI Á PPGPI Á
Rf= = × = × (modelul 1)
CP
´ CP
´ A Á CP
´
Unde PPGPI- Profitul perioade de gestiune de pînă la impozitare
´ Valoarea medie a capitalului propriu
CP-
Á - Valoarea medie a activelor
PPGPI
- Rentabilitatea economică


´ – Rata pîrghiei financiare
CP
Pentru analiza factorială a rentabilită ţii capitalului propriu vom întocmi urmă torul tabel
analitic:
Tabelul 5. Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu

abaterea
Indicatori 2014 2015
absolută (+,-)
Venituri din vînză ri, mii lei 12176,64 16234,36
1
Profit pînă la impozitare, mii lei 3720,8 753,41
Profit net, mii lei 304,16 572,36
Valoarea medie anuală a capitalului propriu, mii lei
Valoarea medie anuală a activelor, mii lei
Rata pîrgiei financiare, coef
Rentabilitatea vînză rilor, % 22,562712 26,18138877 +3,6186759
9

Numă rul de rotaţii ale activelor totale, coef.


Rata corelaţiei dintre profitul net şi profitul pînă la
impozitare, %
Rentabilitatea activelor (economică ), % 2/5*100
Rentabilitatea financiară , %
calculată în baza:
profitului pînă la impozitare
profitului net
Calculul influenţei factorilor asupra rentabilită ţii financiare:
1. Modificarea rentabilită ţii financiare sub influenţa rentabilită ţii economice:
( Ra2015 −Ra2014 )×Pf 2014 =
2. Modificarea rentabilită ţii financiare sub influenţa rentabilită ţii economice:
( Pf 2015 −Pf 2014 )×Ra 2015 =
Balanţa influenţei factorilor:
Concluzie

Modelul 2
PPGPI PPGPI VV Á
Rf= = × × (modelul 2)
CP
´ VV Á CP
´

Tabelul 6. Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii financiare

Denumirea factorilor Calculul mă rimii influenţei Mă rimea influenţei,


factorilor %
1. ΔRentabilitatea vînză rilor
2. Δnumă rul de rotaţii ale
activelor
3. ΔPîrghia financiară
TOTAL
Verificare:

Concluzie

Modelul 3
Pn P n Á PPGPI PPGPI Á Pn
Rf= = × × = × × (modelul 3)
CP
´ CP
´ Á PPGPI Á CP
´ PPGPI

Unde Pn -Profitul net


PPGPI –Profitul perioadei de gestiune de pînă la impozitare
´ –Valoarea medie a capitalului propriu
CP
Á –Valoarea medie a activelor
PPGPI
–Rentabilitatea economică


´ -Rata pîrghiei financiare
CP
Pn
-Rata corelaţiei dintre profitul net şi profitul pînă la impozitare
PPGPI
Tabelul 7. Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii financiare prin metoda
substituţiei în lanţ
Nr. Nr. Factorii interdependenţi Calculul Mă rimea Denumirea
Rcp, %
calc. subst. Ra, % Pf, coef. Rc, % influenţei, % influenţei, % factorului

1 0 - -
2 1 ΔRa
3 2 ΔPf
4 3 ΔRc
Verificare:

Concluzie

Modelul 4
Pn PPGPI VV Á Pn
Rf= = × × × (modelul 4)
CP
´ VV Á CP
´ PPGPI
Tabelul 8. Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii financiare prin metoda
substituţiei în lanţ
Mă rimea
Calculul Denumirea
Nr. Nr. Factorii interdependenţi Rcp, % influenţei,
influenţei, % factorului
calc. subst. %
Rv, % Na,coef. Pf, % Rc,%
1 0 - - -
2 1 ΔRv
3 2 ΔNa
4 3 ΔPf
5 4 ΔRc
Verificare:
Concluzie

Tema 4: Analiza mijloacelor banesti. Analiza factoriala, a structurii imbinate a mijloacelor banesti

Analiza factorială a fluxurilor mijloacelor băneşti Scopul acestei etape constă în determinarea
cauzelor principale ce au provocat modificări esenţiale în fluxurile mijloacelor băneşti. Pentru atingerea
acestui obiectiv se foloseşte metoda balanţieră, întrucât există legătura aditivă dintre indicatorul rezultativ
(fluxul net total de mijloace băneşti) şi factorii influenţi (încasările şi plăţile băneşti):

FNMB = (ÎMBO - PMBO) ++ (ÎMBI - PMBI) + (ÎMBF - PMBF) + (ÎMBE - PMBE), unde:

FNMB- fluxul net total de mijloace băneşti,

ÎMBO - încasările băneşti operaţionale, PMBOplăţile băneşti operaţionale,

ÎMBI - încasările băneşti din activitatea de investiţii,

PMBI - plăţi băneşti din activitatea de investiţii,

ÎMBF - încasările băneşti din activitatea financiară,

PMBF - plăţi băneşti din activitatea financiară,

ÎMBE - încasările băneşti excepţionale,

PMBE - plăţi băneşti excepţionale.

După cum se observă din formula prezentată mai sus, la aplicarea acestei metode pentru
simplificarea calculelor în cadrul fiecărui tip de activitate fluxurile de mijloace băneşti se unesc în două
grupe: încasări şi plăţi. Influenţa modificării încasărilor asupra fluxului net total este egală cu abaterea
absolută a încasărilor faţă de perioada de comparaţie. Pentru determinarea influenţei modificării plăţilor
băneşti asupra indicatorului rezultativ la abaterea absolută a plăţilor faţă de perioada de comparaţie se
inversează semnul.

Tabelul 11.4 Calculul influenţei factorilor asupra fluxului net de mijloace băneşti (în lei)

Influenţa
asupra
Fluxul mijloacelor băneşti pe tipuri de Abater fluxului
activităţi 2014 2015 i net
1 2 3 4 5
Activitatea operaţională Încasări din vânzări        
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate        
Plăţi către angajaţi şi organe de asistenţă
socială şi medicală        
Dobânzi plătite        
Plata impozitului pe venit        
Alte încasări        
         

Din datele tabelului 11.4 rezultă că la S.A. „Respect" cea mai considerabilă influenţă asupra modificării
fluxului net de mijloace băneşti în comparaţie cu perioada precedentă a exercitat-o majorarea încasărilor
băneşti din vânzări. Datorită acestui factor, fluxul net a crescut cu 5 859 mii lei. De asemenea, a influenţat
pozitiv asupra indicatorului analizat încasarea creditelor şi creşterea altor încasări operaţionale. Sub
influenţa factorilor nominalizaţi fluxul net a crescut cu 1 753 mii lei şi 556 mii lei respectiv. Totodată, în
perioada de raportare s-a constatat majorarea plăţilor băneşti în comparaţie cu perioada precedentă, ceea
ce a condiţionat scăderea fluxului net de mijloace băneşti. în particular, din cauza măririi plăţilor furnizorilor
fluxul net s-a micşorat cu 3 642 mii lei, din cauza majorării altor plăţi operaţionale şi rambursării creditelor-
cu 1 602 şi 1 048 mii lei respectiv. Creşterea plăţilor depăşeşte considerabil creşterea încasărilor. În
consecinţă, fluxul net total a scăzut cu 484 mii lei în comparaţie cu perioada precedentă.