Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiul Individual
La disciplina ,,Analiza rapoartelor financiare‘’

A realizat :Chilaru Alin


Grupa:CON-162
2020
1)Analiza profitului
Analiza în dinamică a profitului pîna la impozitare permite evaluarea mărimii
acestuia în comparație cu realizările anilor precedeți și/sau cu datele stabilite în
Planul de afaceri și studierea modificărilor survenite în mărimea profitului contabil
în ultimii ani.

Analiza structurală a profitului pînă la impozitatea permite aprecierea aportului


fiecărui tip de activitate în obținerea profitului contabil.

Tabelul 1.Aprecierea dinamicii si structurii profitului pina la impozitare


Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea în
suma, lei ponderea suma, lei ponderea sumă, lei ponderea
,% ,% ,%
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3
1. Rezultatul din 1 136 798 150,88 % 3 144 297 107,27 % +2 007 499 -43,61%
activitatea
operationala: profit
(pierdere)
2. Rezultatul din alte (383 338) (50,88 %) (213 146) (7,27 %) -170 242 +43,61%
activitati: profit
(pierdere)
3.Profitul (pierderea) 753 410 100 % 2 931 151 100 % +2 177 741
pina la impozitare:
(rd.1 +rd.2)

Concluzie: Din tabelul dat observăm că la entitatea analizată profitul pîna la impozitare în
anul de gestiune față de anul precedent s-a majorat cu 2 177 741 lei. Această majorare a fost
condiționată de influența pozitivă a indicatorului rezultatul din activitatea operațională carea a
dus la majorararea profitului pîna la impozitarea cu 2 007 499 lei . Totodata influența negativă a
indicatorului rezultatul din alte avtivități a dus la diminuarea indicatorului analizat cu 170 242
lei. Examinînd structura profitului pîna la impozitare observăm că ponderea rezultatului din
activitatea operațională în anul de gestiune față de anul precedent s-a micșorat cu 43,61%, iar a
rezultatului din alte activități s-a majorat cu 43,61%. De asemenea putem afirma că entitatea
,,Prodent-Com’’ SRL dispune de reserve interne de majorare pe viitor
Analiza factorială a profitului din activitatea operațională presupune stabilirea și
calculul influenței factorilor, care au contribuit la modificarea în dinamică a
părților componente ale profitului din activitatea operațională.

Tabelul 2. Analiza factorială a profitului din activitatea operațională


Indicatori Anul Anul de Abaterea Rezultatul
precedent gestiune absolută influenței
1.Profitul brut 4 250 383 7 773 352 + 3 522 969 +3 522 969
(pierderea globală)
2.Alte venituri 128 718 124 966 - 3752 - 3752
operaționale
3.Cheltuieli de 597 282 1 226 980 + 629 698 - 629 698
distribuire
4.Cheltuieli 2 039 683 2 642 365 + 602 682 - 602 682
administrative
5.Alte cheltuieli 605 338 884 676 + 279 338 - 279 338
operaționale
6. Profitul din 1 136 798 3 144 297 + 2 007 499
activitatea operațională
(rd.1+ rd.2-rd.3- rd.4 -
rd.5)

Concluzie: În baza la tabelul 2 putem afirma că profitul obșinut de ,,Prodent-Com’’SRL din


activitatea operațională în anul de gestiune față de anul precedent s-a majorat cu 2 007 499 lei.
Această majorarea a fost condiționată de influența pozitivă a indicatorului profitul brut care a dus
la creșterea profitului din activitatea operațională cu 3 522 969 lei. Totodată diminuarea acestui
indicator a fost condiționtă de micșorarea mărimii altor venituri operaționale cu 3752 lei , de
asemenea creșterea cheltuielilor de distribuire cu 629 698 lei , cheltuielilor administrative cu
602 682 lei și alte cheltuieli operaționale cu 279 338 lei au contribuit la reducerea profitului din
activitatea operațională.
În cazul unei gestionări mai eficiente a cheltuielilor de distribuire, administative , altor cheltuieli
operaționale și altor venituri operaționale întreprinderea va putea să majoreze pe viitor profitul
din activitatea operaționlă cu (3752+ 602 682 + 279 338) 885 772 lei .
2)Analiza Rentabilității
Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienței care exprimă capacitatea întreprinderii de a
cîștiga profit.

Tabelul 3. Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vînzări


Indicatori Anul Anul de Abaterea
precedent gestiune absoluta
1.Venituri din vînzări, lei 16 234 368 40 159 060 +23 924 692
2.Profitul brut, lei 4 250 383 7 773 352 +3 522 969
3.Profitul din activitatea operațională, lei 1 136 798 3 144 297 +2 007 499
4.Profitul pîna la impozitare, lei 753 410 2 931 151 +2 177 741
5. Profitul net (pierderea netă), lei 572 363 2 567 807 +1 995 444
6.Rentabilitatea veniturilor din vînzări
(%), calculată în baza:

6.1 profitului brut 26,18 19,35 -6,83


(rd.2: rd.1 *100)

6.2 profitului din activitatea operationala 7,00 7,82 +0,82


(rd.3 : rd.1 *100)
6.3 profitului pîna la impozitare 4,64 7,29 +2,65
(rd.4 : rd.1 *100)
6.4 profitului net 3,52 6,39 +2,87
(rd.5 : rd.1 *100)

Concluzie : Din următoarele calcule putem constata o majorare a trei indicatori de rentabilitate
fata de nivelul anului precedent si doar unul de reducere. Astfel nivelul rentabilitatii veniturilor
din vinzarri calculat in baza profitului brut, in anul precedent a constituit 26,18 bani profit, dar in
anul de gestiune 19,35 bani, astfel inregistrind o micsorare de 6,83 %. Rentabilitatea veniturilor
din vinzari calculata in baza profitului din activitatea operationala a crescut fata de anul
precedent cu 0,82%, iar marimea profitului contabil obtinut la un leu venituri din vinzari s-a
majorat de la 7,00 bani, in anul precedent la 7,82 bani in anul curent. In anul precedent nivelul
rentabilitatii veniturilor din vinzari calculat in baza profitului net a constitutit 3,52, iar pe
parcursul perioadei de gestiune acest indicator s-a majorat cu 2,87 si a constituit 6,39 , datorita
pierderilor ce nu au fost constatate in anul raportat. Deci putem sa mantionam ca rentabilitatea
veniturilor din vinzari calculata in baza profitului brut nu este buna deoarece in anul de gestiune
aceasta constituie 19,35, deci s-a creat o situatie nefavorabilă deoarece nu depășește 20%.
Tabelul 4. Aprecierea dinamicii rentabilității activelor
Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea
gestiune absoluta
1.Profitul pina la impozitare 753 410 2 931 151 +2 177 741

2. Total active 14 301 410 23 594 823 +9 293 413


3.Rentabilitatea activelor 5,26 12,42 +7,16
(%)
( rd.1: rd2*100)

Concluzie: Din următoarele date ale tabelului rezulta ca rentabilitatea activelor are o tendinta
de majorare. Daca in anul precedent rentabilitatea activelor a atins nivelul de 5,26, in anul de
gestiune aceasta a crescut pina la 12,42 sau cu 7,16 puncte procentuale. E de mentionat ca
nivelul rentabilitatii activelor in anul de gestiune este foarte ridicat, ccea ce inseamna ca la
fiecare leu active entitatea in medie obtine 12,42 bani profit pina la impozitare.Deci putem sa
mentionam ca entitatea ,,Prodent-Com’’ SRL utilizeaza eficient activele sale.
Tabelul 5. Aprecierea dinamicii rentabilității activelor cu destinație de
producție, rentabilității capitalului propriu și rentabilității capitalului
permanent
Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea
gestiune absoluta
1.Profitul pina la impozitare, lei 753 410 2 931 151 +2 177 741

2.Mijloace fixe ,lei 688 696 4 283 695 +3 594 999

3.Stocuri de marfuri si material, lei 7 726 849 7 370 971 -355 878

4.Total capital propriu, lei 10 891 746 13 459 553 +2 567 807

5.Total capital permanent, lei 11 744 555 15 723 680 +3 979 125

6.Profitul net, lei 572 363 2 567 807 +1 995 444

7. Rentabilitatea activelor cu 8,95 25,15 +16,20


destinatie de productie
(rd.1:( rd2+rd.3))*100
8. Rentabilitatea capitalului 6,91 21,77 +14,86
propriu
(rd.1 : rd.4)*100
9.Rentabilitatea capitalului 4,87 16,33 +11,46
permanent
(rd.6: rd.5)*100

Concluzie: Din datele din tabel rezulta ca rentabilitatea activelor cu destinatie de productie in
anul de gestiune fata de anul precedent s-a majorat cu 16,20 puncte procentuale. Aceasta crestere
a fost conditionata de influenta pozitiva a doi indicatori, astfel cresterea profitului pina la
impozitare a dus la majorarea cu 2 177 741 lei , mijloacele fixe cu 3 594 999 lei, insa stocurile de
marfuri si material au dus la diminuarea cu 355 878 lei. Rentabilitatea capitalului propriu in anul
de gestiune fata de anul precedent s-a majorat cu 14,86 puncte procentuale.Astfel in anul
precedent a constituit 6,91, adica la fiecare leu de mijloace proprii entitatea a cistigat cite 6,91
bani profit pina la imppozitare, dar in anul de gestiune 21,77 bani, astfel inregistrind o majorarea
fata de anul precedent. Rentabilitatea capitalului permanent in anul precedent a constituit 4,87,
dar in anul de gestiune aceasta a crescut pina la 16,33 , inregistrind astfel o majorare cu 11,46
puncte procentuale .Insa cu toate acestea se creaza o situatie nefovorabila deoarece rentabilitatea
capitalului permanent nu depaseste 25 %
3) Analiza situatiei financiare

1) Tabelul 6.Analiza coeficientilor structurii surselor de finantare a


activelor
Denumirea coeficientului La inceputul anului La sfirsitul anului
1 2 3
1.Coeficientul de 10 891746 13 459 553
=0,76 =0,57
autonomie 14 301 410 23594 823

2.Coeficientul de 3 409 664 10 135270


=0,23 =0,42
atragere a surselor 14 301 410 23594 823
imprumutatea
3.Coeficientul corelatiei 3 409 664 10 135270
=0,31 =0,75
dintre sursele 10 891746 13 459 553
imprumutatea si propri
4.Rata solvabilitatii 14 301 410 23594 823
=4,19 =2,32
generale 3 409 664 10 135270

Concluzie : Datele tabelului ne arată un nivel destul de inalt al independentei financiare a


intreprinderii de sursele imprumutatea atrase. Aceasta concluzie rezulta din faptul ca in structura
pasivelor absolut prevaleaza sursele proprii de finantare.Astfel la inceputul anului de gestiune
capitalul propriu a constituit 76% si la sfirsitul anului 57% din totalul surselor de formare a
patrimoniului.Cu toate ca in dinamica se observa modificarea proportiei in directia majorarii
cotei surselor imprumutate , un singur rezultat depaseste cu mult nivelul de siguranta (50%).
Aceeasi concluzie se desprinde si din analiza restului indicatorilor prezenti in tabel .
2)Analiza rotatiei activelor
Ratele de rotatie a activelor masoara viteza de transformare a activelor in
lichiditati.

Tabelul 7.Aprecierea generala a ratelor de rotatie a activelor totale


Indicatori La inceputul La finele Abaterea
perioadei perioadei absoluta
Numarul de rotatie a 16234368 40159060 +0,57
activelor
=1,13 =1,70
14301410 23594823

Rata de inzestrare a VV cu 14301410 23594823 -0,3


active
=0,88 =0,58
16234368 40159060

Durata de rotatie a activelor 14301410∗360 23594823∗360 -105 zile


=317 =21
16234368 40159060
zile 1,51 zile

Concluzie: Din datele tabelului 7 rezulta ca la entitatea ‘’Prodent-Com’’ SRL in anul de


gestiune a crescut numarul de rotatii a activelor cu 0,57 ori fata de cel precedent , corespunzator
s-a redus rata inzestrarii veniturilor din vinzari cu active de la 0,88 lei la 0,58 lei, ceea ce
inseamna ca pentru a genera venituri din vinzari in valoare de un leu intreprinderea a avut nevoie
cu 0,3 lei de active mai putin decit in anul precedent. De mentionat ca urmare in perioada
analizata ,sa redus de asemenea rotatia activelor cu 105 zile.
3) Coeficientii de lichiditatii
Lichiditatea activelor reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in
mijloace banesti

Calculul coeficientilor de lichiditate in cadrul analizei exprese


Denumirea La inceputul anului La sfirsitul anului
coeficientului
1 2 3
1.Lichiditatea curenta 11 015 899 14 539 823
=4,3 =1,84
2 556 855 7 871143

2.Lichiditatea 454 809+ 2748 373 621382+6 429 890


=1,25 =0,89
intermediara 2 556 855 7 871 143

3.Lichiditatea absoluta 454 809 621382


=0,17 =0,07
2556 855 7871143

Concluzie : În urma datelor efectuate rezulta ca in decursul anului de gestiune se diminueaza


coeficientii lichiditatii .In particular lichiditatea curenta care la inceputul anului nu se incadra in
intervalul optim (2-2,5) spre finele perioadei de gestiune s-a micsorat pina la 1,84.Acest fenomen
negativ se explica prin faptul ca ritmul de crestere a activelor curente depaseste considerabil
ritmul cresterii datoriilor pe termen scurt.Din cauza majorarii sumei mijloacelor banesti si
creantelor in conditiile micsorarii datoriilor pe termen scurt la sfirsitul anului a scazut
lichididatea intermediara pina la 0,89 astfel incadrindu-se in intervalul optim (0,7-1). Iar
lichiditatea absoluta , este de mentionat ca acest coeficient nu corespunde cerintelor nici la
inceputul anului 0,17 si nici la sfirsitul anului 0,07 , astfel neincadrindu-se in intervalul optim
(0,2-0,25).
Analiza fluxului mijloacelor banesti
O informatie de pret pentru aprecierea capacitatii de plata a clientului ofera Raportul privind
fluxul mijloacelor banesti.

Evolutia fluxurilor mijloacelor banesti


Fluxurile de mijloace Anul precedent Anul de gestiune
banesti pe tipuri de
activitati
1.Fluxul net din 478 377 (917 422)
activitatea operationala
2.Fluxul net din - (323 548)
activitatea de investitii
3.Fluxul net din (385 137) 1 401 970
activitatea financiara
4.Fluxul net total 93 240 161 000

Concluzie: Informatiile din tabel ne arată existenta tendintelor negative in situatia cu


fluxurile mijloacelor banesti. In primul rind , atrage atentia aparitia fluxului net negativ din
activitatea operationala. Daca in perioada precedenta intreprinderea in urma activitatii
operationale a reusit sa genereze flux net pozitiv in suma de 478 377 lei, in perioada de gestiune
s-a inregistrat flux net negativ in suma de 917 422 lei. Din datele tabelului rezulta de asemenea,
ca intreprinderea indreapta mijloacele banesti incasate pentru procurarea mijloacelor fixe, ceea
ce este reflectat prin fluxul net negativ din activitatea de investitii. Fluxul net negativ si pozitiv
provenit din activitatea financiara in suma de 385 137 in anul precedent si 1 401 970 in anul de
gestiune a compensat pe deplin efectul negativ din activitatea de investitii.