Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea pentru fuziune

Exemplu E1. Bilanţuri la momentul fuziunii – mii lei

Posturi de bilanţ SC “I1” Absorbantă SC “I2” Absorbită

1. Imobilizări -valoare netă 8250 4600

2. Stocuri 600 50

3. Clienţi 220 150

4. Casa şi conturi la bănci 150 100

5. Capital social 4000 3200

6. Rezerve

7. Împrumuturi bancare 1950 980

8. Furnizori 420 150

9. Datorii fiscal 2810 400

Valoarea nominală a unei acţiuni – lei- 10 10

E2. Stabilirea structurii acţionariatului la momentul fuziunii

Categorii de acţionari Număr acționari la I1 Număr acționari la I2


Acţionari cu 250 de acţiuni/ pers 400 200
Acţionari cu 500 de acţiuni/pers. 600 540

E3. Evaluarea întreprinderilor prin metode patrimoniale

Posturi de bilanţ Diferențe din evaluare la I1 Diferențe din evaluare la I2


1. Imobilizări -valoare netă 3110 660
2. Stocuri 650 170
3. Clienţi - -
4. Casa şi conturi la bănci 200 -
E4. Calculul valorilor matematice ale acţiunilor la cele două întreprinderi
E5. Calculul rapoartelor de schimb
E6. Elaborarea bilanţului după fuziune
E7. Stabilirea structurii acţionariatului după fuziune
PREVIZIUNILE ŞI ACTUALIZAREA VALORILOR ÎN EVALUARE

Exemplu: Se previzionează că proprietarul poate obține din vânzarea întreprinderii peste 5 ani 1 milion
de lei

• Care este valoarea actuală a sumei de 1 milion de lei? 0,7846


• Rata de actualizare: 5%
783600

Exemplu: Profitul previzionat (lei/an) – profit diferit de la un an la altul

Anul t+1 t+2 t+3


158190
Profit 50.000 60.000 65.000

Calculați valoarea actuala totală a profitului previzionat la o rată de actualizare de 5% pe an

136300
Exemplu: Profitul previzionat (lei/an) – profit aproximativ constant

Anul t+1 t+2 t+3


profit mediu 50000/an
Profit 50.000 50.100 49.900

Calculați valoarea actuala totală a profitului previzionat la o rată de actualizare de 5% pe an

Exemplu: Calculați rata de actualizare în următoarele condiții:

A. rata fără risc – nominală: 5%


30%
B. riscul stabilit prin analiza diagnostic: 25%

Exemplu: Calculați rata de actualizare în următoarele condiții:

rata fără risc – nominală: 5% 1,94 R=2,425


rata inflaţiei în anul evaluării: 3,0%
riscul stabilit prin analiza diagnostic: 25%
Rata de actualizare pe baza costului capitalului

Cp Ci
ra = k p ⋅ + ki ⋅
Cp + Ci Cp + Ci

Exemplu

Elemente de calcul Valori

capitaluri proprii 300000 mii lei

R=18,85*(300000/300000+200000)+9,24*(200000/300000+200000)=18,85*0,6+
+9,24*0,4
=11,31+3,70=15,01%
capital împrumutat 200000 mii lei

costul capitalului propriu 18,85%

costul capitalului împrumutat 9,24%

Exemplu – Calculul și previziunea sezonalității ( veți utiliza metoda mediei aritmetice)

Anul Trim I Trim II Trim III Trim IV

2016 200 195 224 218

2017 205 198 226 225

2018 213 208 235 241

2019 217 213 240 252

Exemplu Previzionați vânzările prin metoda ritmului mediu și metoda ecuațiilor de


trend. Analizați rezultatele

Anul Vânzări (mii. lei)

2013 328

2014 330

2015 340

2016 360

2017 378

2018 383

2019 392
Diagnosticul tehnic

1. Structura și dinamica
Categorii de mijloace Existent la Intrări (mii lei) Ieşiri (mii lei) Situaţia la
începutul perioadei sfârşitul perioadei

Valoare Valoare % Valoare % Valoare


% % %
Clădiri şi construcţii 6.500.00 1.200.000
speciale 0 21,59 49,55 5300000 17
Maşini, utilaje şi 20.400.00 3.000.000 800.000
instalaţii de lucru 0 67,77 85,71 33,06 22600000 72,48
Mijloace de transport 2.200.000 7,36 300.000 8,07 400.000 16,53 2100000 6,74
Alte active corporale 1.000.000 3,32 200.000 5,72 20.000 0,82 1180000 3,78
Total 30100000 100% 3500000 100% 2420000 100% 31180000 100%
Număr muncitori 350 3 20
0 360
Calculați:
11,23%
• Coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe
• Gradul de înzestrare tehnică 71888
• Ponderea fiecărei categorii în total

• Uzura scriptică: Cazul a Amortizare liniară

Denumire Vic DU DC Ac gu – pe gu – pe
baza DC baza Ac
Autoturism 5 40.000 8 3 15.000
37,5% 37,5
Clădire 40 2.400.000 60 20 800.000 33,33 33,33

• Uzura scriptică: Cazul b Amortizare degresivă

Denumire Vic DU DC Ac gu – pe gu – pe
baza DC baza Ac

Autoturism 40.000 8 3 25.000


37,5 62,5
Clădire 2.400.000 60 20 1.200.000
33,33 50
Vic - Valoarea de înregistrare în contabilitate; Ac – Amortizarea pe costuri
Explicați rezultatele
• Calculul gradului de uzură efectivă
Denumire Vic DU DC Nti Ntr Valoare mijloc nou

Strung 50.000 8 3 0,52 0,88 65.000

• Indicele preţurilor de la achiziţie până în prezent: 1,4

Calculați:

• Gradul de uzură fizică 40%


• Gradul de uzură morală prin preț 74,18%
• Gradul de uzură morală prin caracteristicile tehnice 69,23%
• Gradul de uzură morală (prin preț și caracteristici tehnice)
• Gradul de uzură economică totală 86,36%

4.Utilizarea
Extensivă
Intensivă

Exemplu: Folosirea intensivă


Produsul Cantitatea Timp de funcţionare - ore Productivitatea
fabricată de exploatare (buc/oră)
P1 1500 600 3

Calculati:
• Productivitatea efectivă a utilajului (buc/oră):
• Gradul de folosire a utilajului:
• Randamentul

Produsul Cantitatea Norma de Coeficient de Producţia echivalentă –


fabricată timp echivalență ke buc. P1

P1 1500 0,2

P2 1000 1,2

Timp de funcționare: 2000 ore


Calculati:
• Productivitatea efectivă a utilajului (buc/oră):
• Gradul de folosire a utilajului:
• randamentul
Diagnosticul proceselor de producţie

Evaluare (n) Coef.


Foarte Mare Mediu Scăzut Foarte de
Criterii de evaluare
mare 2 3 4 scăzut imp.
1 5 (k)
Timp necesar adaptării comparativ cu * 0,2
concurenţa
Timp necesar adaptării comparativ cu * 0,4
cerinţele consumatorilor
Costul adaptării * 0,25
Pierderi rezultate din adaptare * 0,15

Calculati indicatorii flexibilitatii

Diagnosticul resurselor umane

Temă: Calculați vârsta medie pe categorii și pe total personal

Numărul de grupe de vârstă


Vârsta
Categorii de personal Sub 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56- Peste medie
25 ani 30 35 40 45 50 55 60 60 ani

Total personal, din care 5 14 23 29 24 13 19 25 16


44,48
1. Muncitori direct productivi 2 8 20 25 10 8 2 3 0
38,12
2. Muncitori indirect productivi 1 2 1 0 5 2 3 1 0
42,66
3. Personal de specialitate cu studii
1 2 1 3 5 2 9 6 11 51,38
superioare

4. Personal administrativ cu studii


1 2 1 0 3 1 4 12 1 50,40
medii

5. Alte categorii 0 0 0 1 1 0 1 3 4
56
Total
Temă: Calculați indicatorii circulației personalului

Anul
Indicatori
N-2 N-1 N
1. Numărul personalului la începutul perioadei (Ni) 300 270 246
2. Intrări în cursul perioadei (I) 20 30 40
3. Plecări în cursul perioadei (P), din care: 50 54 74
a) din cauze naturale: 14 15 23
- pensionare 10 15 20
- boală 2 0 2
- deces 2 0 1
b)din proprie iniţiativă 3 6 12
- demisie 1 2 4
- transfer 2 4 8
c)trecere în şomaj 25 28 35
d)concediaţi disciplinar 3 2 0
e)alte cauze 5 3 4
4. Numărul salariaţilor la sfârşitul perioadei (Nsf) 270 246 212
Numar mediu 285 258 229
5. Coeficientul intrărilor (ki) 7,02 11,63 17,47
6. Coeficientul plecărilor (kp) 18,52 21,95 34,90
7. Coeficientul fluctuaţiei voluntare (kfv ) 1,05 2,33 5,24
8. Coeficientul fluctuaţiei totale (k )
ft 17,54 20,93 32,31
9. Coeficientul mişcării totale (km) 24,56 32,56 49,78

1. Resursele umane necesare organizaţiei

Indicatori UM Valoare

Producţia realizată în anul t Mii lei 50.000

Număr efectiv de personal în anul t Nr. 520

Productivitatea în anul anterior (anul t-1) Lei/pers 95500

Obiectivul de creştere a productivităţii muncii pentru anul t % Creștere cu 10%

Producţia la nivelul sectorului de activitate, anul t Mii lei 850.000


Număr personal în cadrul sectorului, anul t nr 8000

Productivitatea muncii la principalul concurent în anul t Lei/pers 120.100

Excedent (+)/Deficit (-) de personal în anul t în raport cu: 44


- obiectivul de crestere a productivității
- situația din sector 106250
- situația la principalul concurent 103

Temă: Se cunosc:
Anul N-1 Anul N
Nr. crt.
Salariul lunar Număr persoane Salariul lunar Număr persoane

1 2000 5 2100 6

2 2200 6 2250 6

3 2400 10 2450 12

4 2500 3 2900 4

5 4000 1 4300 1

Cifra de afaceri - lei 1.850.000 2.100.000


74000 72414
• Analizaţi:
– Salariul mediu lunar pe o persoană 2348/2462
– Salariul mediu anual pe o persoană 28176/29544 (x12 luni)
– Coeficientul de variaţie a salariului 16,06%
– Fondul de salarii 704400/856800

– Productivitatea muncii 7400/72414


– Ponderea salariilor în cifra de afaceri 38,08%
– Corelaţia dintre salariu şi productivitate