Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Evaluare si reevaluarea sunt activitati:


a) Similare
b) Diferite numai ca ordine de realizare 6. Teoriile evaluarii stau la baza stabilirii:
in timp
a) pretului
c) Diferite ca ordine de realizare in timp
si ca baza de informatii b) valorii
d) Diferite sub aspect metodologic
e) Reevaluarea consta in reluarea c) insusirilor esentiale ale bunurilor si
evaluarii atunci cand s-au facut erori intreprinderilor.
sau cand rezultatele difera mult de
asteptari. 7. Evaluarile contabile si cele economice difera
prin faptul ca:
2. In teoria evaluarii valoarea si pretul unui
a) evaluarile contabile au la baza costuri, preturi
bun sau a unei intreprinderi sunt:
si caracteristici intrinseci ale bunurilor, iar evaluarile
a) Notiuni identice
economice au la baza utilitatea
b) Egale
c) In relatie de dependenta b) evaluarile contabile au la baza utilitatea, iar cele
d) In relatie de indiferenta. economice costuri, preturi si caracteristici intrinseci
ale bunurilor
3. In teoria evaluarii valoarea unui bun sau a
unei intreprinderi este data de: c) au la baza metodologii diferite de fundamentare.
a) Pretul la care au fost
realizate(achizitionate) 8. In functie de relatia cu beneficiarul evaluarii,
b) Costul la care au fost evaluatorul poate fi:
realizate(achizitionate) a) consultant
c) Caracteristici, proprietati intrinseci,
b) arbitru
utilitate
d) Capacitatea de negociere a vanzatorului c) expert neutru
e) Convingerile cumparatorului.
d) specialist.
4. In teoria evaluarii pretul unui bun sau a unei
intreprinderi este: 9. ANEVAR este:
a) Cel rezultat din negociere a) Agentia nationala de Evaluare din Romania
b) Cel propus pentru negociere de catre
b) Asociatia Nationala a Evaluatorilor din
vanzator
Romania
c) Cel propus pentru negociere de catre
cumparator c) Asociatia Neutra de Evaluare din Romania.
d) Ambele
e) Cel care este egal cu valoarea bunului 10. Profesia de evaluator poate fi practicata de:
f) Nici unul din cele mentionate. a) orice persoana care are cunostinte in domaniul
evaluarilor
5. Valoarea unei intreprinderi este stabilita
prin: b) persoane cu studii superioare care au pregatire
a) aprecieri si calcule bazate pe conceptul in domeniul evaluarii
de utilitate
c) persoane care au diploma speciala eliberata de o
b) Informatiile din documentele contabile
organizatie de evaluare cu astfel de atributii.
c) perceptia cumparatorului
d) opinia vanzatorului.

1
11. Evaluarea in vederea amortizarii bunurilor b) debitor
urmareste:
a) indeplinirea functiilor amortizarii c) giranti

b) indeplinirea functiilor contabile a d) organisme de control financiar pentru a stabili


amortizarii corectitudinea abordarii creditelor

c) indeplinirea functiei economice a e) Comisia Nationala de Valori Mobiliare


amortizarii
f) Banca Nationala a Romaniei.
d) indeplinirea functiei financiare a
15. Evaluarea pentru garantarea creditelor
amortizarii.
bancare presupune:
12. Evaluarea in vederea aprecierii corecte
a) stabilirea valorii patrimoniale a bunurilor
agradului de realizare a obiectivelor firmei are in
vedere: b) stabilirea valorii de piata a bunurilor
a) faptul ca la calculul unor indicatori de c) stabilirea valorii lichidare a bunurilor
apreciere se utilizeaza unele elemente exprimate
in costuri/preturi istorice si altele in d) stabilirea valorii venale a bunurilor
costuri/preturi curente
e) stabilirea valorii “din nou” a bunurilor.
b) faptul ca nu toate persoanele au aceeasi
perceptie in legatura cu modul in care unii 16. Intre situatiile normale care impun evaluarea
indicatori reflecta calitatea activitatii desfasurate mentionam:

c) faptul ca nu toate persoanele (in special a) transmiterea unor drepturi de capital


actionari) cunosc semnificatia unor indicatori de
b) privatizarea intreprinderilor
apreciere a rezultatelor
c) exproprieri sau nationalizari
d) faptul ca intreprinderea desfasoara mai multe
categorii de activitati ale caror rezultate se d) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor ?
masoara diferit. pag 24
13. Evaluarea in vederea participarii la bursa de e) fuziuni de intreprinderi
valori este necesara:
a) la momentul deciziei de participare la bursa f) tranzactiile cu firme

b) ocazional g) realizarea functiilor amortizarii.

c) periodic

d) la momentul retragerii de pe piata bursiera.

17. Intre situatiile exceptie care impun evaluarea


mentionam:
14. Evaluarea pentru garantarea creditelor
bancare cu elemente patrimoniale este ceruta de: a) transmiterea unor drepturi de capital

a) creditor b) privatizarea intreprinderilor

2
c) exproprieri sau nationalizari 22. Se cere stabilirea ratei de actualizare la o
firma necotata la bursa cunoscand:
d) garantarea creditelor si asigurarea bunurilor
Rata dobanzii la obligatiunile de stat: 40%
e) fuziuni de intreprinderi
Rata inflatiei: 25% ? pag 37
f) tranzactiile cu firme
Riscul evaluat global: 150%.
g) realizarea functiilor amortizarii.
23. Actualizarea in calculele de evaluare este
18. Evaluarea in cazul diviziunii este necesara: necesare deoarece:
a) pentru a stabili drepturile actionarilor la
societatile divizate a) Valorile luate in calcul se refera la
perioade de timp diferite
b) pentru a stabili proportia in care bunurile
corporale se impart intre firmele rezultate b) Valorile luate in calcul sunt insotite de
un risc ridicat in ceea ce priveste
c) pentru a elabora bilantul dupa divizare. siguranta realizarii

19. Evaluarea in vederea exproprierii partiale c) Valorile luate in calcul sunt de cele mai
pentru cauze de interes public duce la o valoare a multe ori valori mari
partii expropriate care:
d) Valorile luate in calcul sunt de cele mai
a) este egala cu valoarea totala a bunului multe ori valori perimate
inmultita cu ponderea partii expropriate in total
e) In evaluari se utilizeaza atat elemente
b) in unele situatii este mai mica decat valoarea exprimate cantitativ cat si valoric.
totala a bunului inmultita cu ponderea partii
expropriate in total

c) in unele situatii este mai mare decat valoarea 24. Actualizarea in calculele de evaluare se
totala a bunului inmultita cu ponderea partii realizeaza pentru:
expropriate in total
a) Valorile anuale care reflecta realizarile
d) este impusa de expropriator. firmei pe un orizont de timp infinit

20. Principalele tipuri de tranzactii cu firme sunt: b) Valorile anuale care reflecta realizarile
a) achizitiile firmei pe un orizont de timp finit

b) fuziunile c) Valoarea reziduala a firmei.

c) lichidarile 25. Rata de actualizare utilizata in calculele de


evaluare este alcatuita din:
d) privatizarile; e) divizarile. a) rata dobanzii fara risc plus prima de risc

21. Achizitia este operatiunea prin care o b) rata rentabilitatii economice plus prima
persoana fizica sau juridica : de risc
a) cumpara in intregime o firma
c) rata rentabilitatii economice plus rata
b) cumpara un numar de actiuni care ii asigura rentabilitatii financiare
controlul asupra firmei
d) rata de scont corectata cu raportul cerere-
c) cumpara actiuni la o firma. oferta.
3
26. In cazul firmelor necotate la bursa rata de b) 25% din cheltuielile pentru evaluare
actualizare poate fi estimata prin:
c) 80% din efortul necesar elaborarii
a) Metode directe studiului de evaluare

b) Metode indirecte d) sunt situatii cand nu este necesara analiza


diagnostic.
c) Metode globale
31. Care sunt sursele de informatii la care
d) Metoda coeficientilor de structura. evaluatorul nu are acces in vederea analizei
diagnostic? a) evidentele tehnico-operative si
27. Estimarea ratei de actualizare prin metoda
financiar contabile
directa pentru evaluarea firmelor necotate la
bursa are in vedere: b) studii elaborate anterior pentru intreprindere

a) Rate folosite la un esantion de firme c) documente elaborate in cadrul unor sedinte


similare cotate
d) documente care reflecta incalcarea unor prevederi
b) Rate folosite la societatile din aceeasi legale; e) documente privind salarizarea, avand in
ramura vedere caracterul confidential al salariului

c) Tabele cu rate de actualizare pe clase de f) au acces la toate sursele mentionate.


intreprinderi
32. Prin metodele de culegere a informatiilor in
d) Rate folosite la aprecierea eficientei analiza diagnostic putem mentiona:
investitiilor noi pentru obiective
similare a) vizite in intreprindere

e) Rate specificate de catre proprietar b) vizite in intreprinderi similare

f) Rate specificate de catre cumparator. c) completare unor tabele fise, diagrame

28. Rata de actualizare pentru firmele cotate la d) fotocopierea unor documente


bursa are in vedere: a) constul mediu
ponderat al capitalului; b)valoarea bursiera a e) experimente; f) tehnici de simulare
firmei; c) rata dobanzii fara risc plus riscul
g) interviuri si chestionare.
evaluat global ; d) rata dobanzii fara risc
plus riscul evaluat analitic. 33. O componenta a diagnosticului tehnic se
refera la “mijloacele fixe” ale
29. Pentru evaluarea unei intreprinderi se
intreprinderii.Acestea sunt astfel denumite
realizeaza un diagnostic:
deoarece:
a) Global a) o anumita perioada de timp isi pastreaza
forma si caracteristicile de baza de baza
b) Partial
b) sunt fixate in spatiu
c) Intern
c) nu pot fi divizate pentru a fi utilizate
d) Extern simultan la mai multe activitati( asa cum ar
fi cazul materiilor prime)
30. La evaluarea unei intreprinderi analiza
diagnostic necesita cu aproximatie: d) se modifica foarte putin in timp ca volum
a) 10% din munca evaluatorilor si structura.
4
34. Cunoasterea structurii mijloacelor fixe c) evaluarea pe baza de randament
prezinta importanta in analiza diagnostic
pentru: d) evaluare prin metode bursiere

a) stabilirea mijloacelor necesare exploatarii e) evaluarea prin metode bazate pe cash-


si a celor in afara exploatarii flow.

b) stabilirea punctelor tari si slabe prin 38. Dupa participarea la activitate


comparatie cu alte intreprinderi in ceea ce mijloacele fixe pot fi:
priveste dotarea tehnica a) active

c) tratarea diferita in functie de dreptul de b) inactive


proprietate
c) inutile
d) elaborarea bilantului dupa evaluarea
d) provenite de la terti
patrimoniala
e) cu grad ridicat de uzura.
e) estimarea gradului de uzura morala.
39. Mijloacele fixe active pot fi:
35. Structura mijloacelor fixe pe baza rolului
a) in exploatare
pe care-l au in intreprindere poate fi
apreciata cu ajutorul unor ponderi.Care b) in curs de montaj
dintre aceste ponderi sunt utilizate in analiza
diagnostic pentru evaluare? c) in reparatie

a) ponderea fiecarei categorii existente in d) in transport


total
e) in rezerva
b) ponderea mijloacelor necesare pe
categprii in total mijloace necesare f) in asteptarea reparatiei

c) ponderea mijloacelor necesare pe g) in conservare.


categorii in total mijloace existente.
40. Mijloace fixe inactive sunt cele:
36. Analiza dinamicii si structurii a) in exploatare
mijloacelor fixe dupa natura lor (grupele din
b) in curs de montaj
contabilitate) are relevanta mai mare daca se
face: c) in reparatie
a) anterior evaluarii mijloacelor fixe d) in transport; e) in rezerva
b) dupa evaluarea mijloacelor fixe f) in asteptarea reparatiei; g) in conservare.
c) aceeasi relevanta inainte si dupa evaluare. 41. Mijloacele in curs de montaj vor
contribui la cresterea profitului si deci a
37. Diagnosticul mijloacelor fixe dupa
valorii intreprinderii prin:
apartenenta (proprietate) va oferi informatii
utile pentru: a) cresterea capacitatii de productie
a) evaluarea pe baza activului net
b) diferenta de productivitate tehnica fata de
b) evaluarea pe baza valorii substantiale cele pe care le inlocuiec

5
c) diferenta de productivitate fata de cele II. ca raport intre durata de utilizare
detinute de concurenta consumata si durata totala de utilizare

d) diferenta de cost fata de utilajele pe care Mai apropiat de gradul efectiv de uzura este
le inlocuiesc calculul pe baza:
a) primului raport
e) diferenta de pret fata de utilajele pe care
le inlocuiesc b) celui de-al 2-lea raport ?

f) pretul de vanzare al produselor realizate c) ambelor rapoarte


cu aceste utilaje, care este superior celui
aferent produselor similare realizate cu d) nici unui raport.
utilaje invechite.
46. Intre factorii care influenteaza gradul de
42. Uzura scriptica a mijloacelor fixe este de uzura fizica si pe care evaluatorul trebuie sa-
2 feluri:fizica si morala.Este corecta aceasta l aiba in vedere putem mentiona:
afirmatie?
a) conditiile concrete de mediu fizic in care
a) da
functioneaza utilajul
b) nu
b) calitatea lucrarilor de intretinere- reparatii
c) partial adevarata.
c) durata lucrarilor de intretinere- reparatii
43. Uzura efectiva a mijloacelor fixe este de
d) pregatirea profesionala a personalului de
2 feluri:fizica si morala.Este corecta aceasta
exploatare
afirmatie?
a) da e) gradul de folosire extensiva si intensiva
b) nu ? f) calitatea produselor fabricate.
c) partial adevarata. 47. Uzura morala poate fi determinata de:
44. Raportul dintre amortizarea pe costuri 1) realizarea unor mijloace identifice in
pana la evaluare si valoarea de inregistrare ceea ce priveste paramentrii tehnico-
in contabilitate reflecta uzura scriptica a functionali dar la costuri si de ci preturi
mijloacelor fixe? comparabile mai mici. 2) realizarea unor
a) da mijloace cu caracteristici tehnico-
functionale superioare. Mai frecvent
b) nu
intalnim:
c) da, daca s-au facut reevaluari periodice
a) Situatia 1; b) Situatia 2; c) Ambele ?;
d) da, daca inregistrarile in contabilitate sunt
d) Nici una din afirmatii nu este corecta.
corecte
48. Avem urmatorii indicatori:
e) da, daca rata inflatiei este foarte mica.
1) valoarea intrarilor din investitii
45. Gradul de uzura scriptic poate fi calculat
in 2 moduri: 2) valoarea mijloacelor destinate
I. ca raport intre amortizarea pe costuri pana exploatarii
la evaluare si valoarea de inregistrare in
contabilitate 3) valoarea bruta la sfarsitul anului
6
4) valoarea neta la sfarsitul anului 51. Barierele la iesirea din sector pot fi:

5) numar de muncitori indirect a) econimiile de scara


productivi
b) capitalul necesar pentru a initia o
Coeficientul de innoire a mijloacelor afacere
fixe se calculeaza ca raport intre:
c) capacitatea inovationala a firmelor
a) 1 si 2; b) 1 si 3; c)1 si 4
d) diferentierea produselor si
d) 1 si 5; e) Nici unul. notorietatea marcilor

49.Sectoarele economice pot : e) accesul la reteaua de distributie


a) sectoarele de volum, care include
industriile prelucratoare f) specializarea utilajelor si grad redus
de flexibilitate
b) sectoarele de volum, In care sunt
incluse serviciile g) interventii sau interdictii
guvernamentale
c) sectoarele de diferentiere in care sunt
incluse: industria extractiva, metalurgia h) comoditate sau teama manifestate de
feroasa si neferoasa, industria manageri in fata schimbarilor radicale.
materialelor de constructii, industria
chimica de mare tonaj, agricultura.

d) sectoare de fragmentare, in care sunt


incluse serviciile

e) sectoare de fragmentare care include


industriile prelucratoare.

50. Barierele la intrarea in sector pot fi:


a) econimiile de scara

b) capitalul necesar pentru a initia o


afacere

c) capacitatea inovationala a firmelor

d) diferentierea produselor si
notorietatea marcilor

e) accesul la reteaua de distributie

f) specializarea utilajelor si grad redus


de flexibilitate

g) interventii sau interdictii


guvernamentale

h) comoditate sau teama manifestate de


manageri in fata schimbarilor radicale.

S-ar putea să vă placă și