Sunteți pe pagina 1din 1

F-COM-22/07.

2013

Nr. 5460/02.07.2013

Către,
Liceul Tehnologic Petricani
Com. Petricani

Stimată doamnă director / Stimate domnule director,

Vă mulŃumim pentru interesul acordat Programului de ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii şi ne face
plăcere să vă anunŃăm că aplicaŃia depusă de instituŃia dumneavoastră şi înregistrată cu numărul de
referinŃă 13-PBL-33-NT-RO-TR a fost evaluată pozitiv, obŃinând un punctaj total de 100.000
puncte.

Parteneriatul are aprobat un număr suficient de parteneri pentru a primi finanŃare.

Vă rugăm să urmăriŃi cu atenŃie materialele informative şi anunŃurile afişate pe site-ul www.llp-


ro.ro şi să completaŃi Contractul respectând precizările formulate pe site. Pentru a veni în sprijinul
dumneavoastră, ANPCDEFP va organiza în lunile septembrie – octombrie 2013 reuniuni cu
beneficiarii în vederea clarificării tuturor aspectelor legate de managementul proiectului şi
organizarea mobilităŃilor transnaŃionale. Data exactă a acestor reuniuni va fi anunŃată pe site-ul
Programului de ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii.

Vă felicităm şi vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră.

Coordonator Dept. Comenius, Grundtvig şi Vizite de studiu


Corina Popescu

AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale


Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4 Bucureşti cod 040205
Tel.: +4 021 312 11 87; 201 07 00; Fax: +4 021 312 16 82
E-mail: agentie@anpcdefp.ro
Internet: www.anpcdefp.ro