Sunteți pe pagina 1din 9

Strategia de contractare: factori de context

Competențe
companie
Resurse
companie Mediu
socio-politic

Strategie
companie
Strategie de Mediu socio-
contractare economic
Strategie
achiziții
Piața

..............
Cadru legal
Nivel tehnologic
Ciclul activităților în procesul de achiziții publice

Autoritate contractantă Operator economic

Analiză și Finalizare Finalizare Analiză și


fallow-up contract contract fallow-up

Program anual
Derulare Derulare contract Plan operațional
achiții publice
contract

Însușire
Elaborare Pregătire
Definitivare legislație
documente atribuire derulare contract
dosar

Obținere
Publicitate Atribuire Semnare contract informații
contract
Derulare
Ofertare
contract
Publicitate/obținere informații

Anunț de participare/Invitație

SEAP (www.elicitație.ro); MO partea VI; OJEU (www.ted.eu)

DOCUMENTAȚIE DE
ATRIBUIRE
Clasifică
Solicitare în scris la AC SEAP
Accesare webpage AC În scris
SEAP
În același timp cu invitația

Anunț de intenție SEAP (www.elicitație.ro); MO partea VI; OJEU (www.ted.eu)


Derulare procedură/ofertare

Operator economic Autoritate contractantă


- Pregătire ofertă/solicitări de clarificări - Transmise clarificări la toți
 Conform instrucțiuni participanții
- Transmite oferta - Primire ofertă
 Conform termene/modalitate  Conform termene/modalitate
prestabilite prestabilite
- Drept de participare la ședința de - Obligație de pregătire și realizare
deschidere ședință de deschidere
 Conform termene prestabilite  Conform termene prestabilite
- Furnizare informații solicitate - Examinare documente ce însoțesc
(documente lipsă, clarificări pentru oferta și evaluare ofertă
omisiuni, neconcordanțe, erori  Conform criterii prestabilite
aritmetice, vicii de formă)
Derulare etapa suplimentare licitației electronice
- Stabilirea ofertei câștigătoare
- Elaborarea raportului privind
procedura de atribuire

Atribuire contract/semnare contract

Operator economic Autoritate contractantă


Primire comunicare, cu sau fără invitație de Notificare rezultat procedură și emitere
semnare a contractului invitație semnare contract
Adresare contestații
CNSC
Instanță de judecată
Semnare contract
Transmitere anunț de atribuire

Derulare contract

Operator economic Autoritate contractantă


Constituire
Garanție de bună execuție
Intrarea în efectivitate a contractului
Îndeplinesc obligații asumate prin contract (contra-prestații)
Administrare contract
Finalizare contract

Operator economic Autoritate contractantă


- Prezentare documente ce atestă - Eliberare garanție bună execuție
îndeplinirea prevederilor din contract
- Emitere document constatator primar
privind îndeplinirea obligațiilor
contractuale

Proceduri

→ Licitație deschisă;
→ Licitație restrânsă;
→ Dialog competitiv;
→ Negociere;
→ Cerere de oferte;
→ Concurs de soluții.

Licitație deschisă

- Orice operator economic poate depune oferta;


- Inițiere prin anunț de participare;
- O singură etapă;
- Suplimentar (specificat anterior), dar nu obligatoriu:
→ Licitație electronică;
- Termenele depunere oferte - funcție de:
→ Tipul contractului;
→ Valoare estimată a contractului;
→ Anunțul de intenție.
Termene licitație deschisă:

VE <,= OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare și documentație de


atribuire accesibilă SEAP Fără anunț de intenție; 23

VE <,= OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare electronic SEAP


Fără anunț de intenție; 28
Caracteristici

VE > OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare electronic OJEU și Cu anunț de intenție; 24
documentație de atribuire accesibilă SEAP Fără anunț de intenție; 40

Cu anunț de intenție; 29
VE > OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare electronic OJEU Fără anunț de intenție; 45

VE > OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare și documentație de Cu anunț de intenție; 31
atribuire accesibilă SEAP Fără anunț de intenție; 47

VE > OJEU, Transmitere spre publicare anunț de participare. Cu anunț de intenție; 36


Fără anunț de intenție; 52

0 10 20 30 40 50 60

Zile termen de participare


Licitația restrânsă

- Orice operator economic poate depune candidatura;


- Orice operator economic selectat (candidat) poate depune oferta;
- Inițiere prin anunț de participare;
- Două etape:
→ Selectare candidați;
→ Evaluare oferte.
- Suplimentar (specificat anterior) dar nu obligatoriu:
→ Licitație electronică.
- Termene depunere oferte – funcție de:
→ Tipul contractului;
→ Valoarea estimată a contractului;
→ Anunțul de intenție.

Dialog competitiv

- Pentru (cumulativ)
→ Contracte de complexitate deosebită – autoritate contractantă
 Nu poate stabilii specificaţii;
 Nu poate stabilii cadrul de impementare.
→ Procedura „licitaţie” nu permite atribuirea cotractului.
- Orice operator economic poate depune candidatura;
- Orice operator economic admis poate participa la dialog;
- Iniţiere prin anunţ de participare;
- Trei etape:
→ Preselectare candidaţi;
→ Dialog cu candidaţii admişi;
→ Evaluare oferte finale depuse.
- Termene depunere oferte finale
→ Acord autoritate – candidaţi preselectaţi, în cadrul rundelor de dialog.

Negociere anunţ de participare

- Orice operator economic poate depune candidatura;


- Iniţiere prin anunţ de participare;
- Două etape:
→ Selectare candidaţi;
→ Evaluare oferte.
- Suplimentar (specificat anterior), dar nu obligatoriu:
→ licitaţie electronică.
- Pre-condiţii:
→ anulare licitaţie deschisă, restrânsă, dialog competitiv, dar
 Nicio ofertă, oferte inacceptabile, oferte neconforme;
 Cerinţe iniţiale nemodificate substanţial.
→ Natura obiectului contractului sau riscurile asimilate nu permit estimarea;
→ Caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizie;
→ Cercetare ştiinţifică doar cu acoperire pe costuri, fără profit.
Negociere fără anunţ de participare

- Operator economic cu drept de exclusivitate;


- Extremă urgenţă determinată de evenimente imprevizibile
→ Numai pe perioada necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă;
- Cercetare ştiinţifică:
→ Fără acoperire costuri;
→ Fără obţinere profit.
- Achiziţionare de la furnizorul iniţial
→ Pentru compatibilitate, operare şi întreţinere eficientă;
→ De regulă, la maxim 3 ani de la atribuirea iniţială.
- Produse de la bursa de mărfuri;
- De la un operator economic care lichidează afacerea;
- Ca urmare a concursului de soluţii (un câştigător).
- Lucrări şi servicii suplimentare, adişionale dar (cumulativ)...:
→ Se atribuie contract iniţial;
→ Obiectul nu poate fi separat de contractul iniţial sau absolut necesare;
→ Maxim 50% din valoarea contractului iniţial.
- Noi lucrări, servicii, similare celor iniţiale, dar (cumulativ)...:
→ Repetare bunuri, servicii atribuite iniţial;
→ Contract atribuit prin licitaţie;
→ Estimarea contractului.

Cererea de ofertă

- Procedura simplificată;
- Se aplică pentru:
→ contract de furnizare < 125.000 EUR, fără TVA;
→ contract de servicii <125.000 EUR, fără TVA;
→ contract lucrări < 4.000.000 EUR, fără TVA.
- Iniţiere prin publicare în SEAP a invitaţiei de participare;
- Orice operaţiune economică poate să transmită oferta;
- Osingură etapă.

Concurs de soluţii

- Procedura independentă
→ Primire de participare, premii
- Parte a unei proceduri
→ Atribuire contract
- Iniţiat prin anunţ de participare
- Juriu şi nu comisie de evaluare.

Acord cadru

- Rezultatul unei proceduri de:


→ Licitaţie deschisă;
→ Licitaţie restânsă;
→ Alte proceduri.
- Condiţii minime de calificare – echivalentul celui mai mare contract subsecvent;
- Înţelegere ce guvernează contractele de achiziţie ce urmează a fi atribuite pe o anumită
perioadă de timp;
- Nu angajează autoritatea contractantă;
- Maxim 4 ani;
- Scop:
→ Stabilire condiţii esenţiale ce guvernează aceste contracte
 Obligatoriu: preţ şi cantitate, calitate, frecvenţa tranzacţiilor;
 Contractele subsecvente.
→ Cu prestaţii de natura celor descrise în acordul cadru;
→ Pe baza regulilor şi condiţilor din acord.
- Utile atunci când există incertitudinea bugetului;
- Pot fi utilizate pentru a minimiza numărul procedurilor de atribuire a contractelor.

Sistem dinamic de achiziţii

- Sistem nou, în totalitate electronic;


- Doar pentru licitaţia deschisă;
- Deschis oricărui potenţial ofertant ce întruneşte criteriile de selecţie şi care a transmis
o expresie de interes conform specificaţiilor;
- Doar pentru bunuri de larg consum (în general disponibile pe piaţă);
- Durata limitată (maxim 4 ani).
Etapa 1
- Publicarea anunţurilor de intenţie;
- Transmiterea de expresii de interes ce pot fi îmbunătăţite în orice moment.
Etapa 2
- Publicarea invitaţiei de participare intermediară;
- După cel puţin 15 zile, invitaţie de participare finală, adresată tuturor operatorilor
economici admişi în sistem.