Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL


AFACERILOR

PROIECT CLCO

STUDENT
ILIE GEORGIANA
GRUPA 1533B
IMA
TEMA 1. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT AL MUNCII
1. Notiunea de raport juridic de munca
În literatura de specialitate este general acceptat că raportul juridic de muncă prezintă anumite
trăsături specifice care îl deosebesc de alte raporturi juridice care presupun prestarea unei
anumite activităţi:
- subiectul care se obligă să presteze munca este întotdeauna o persoană fizică, iar subiectul în
favoarea căruia se prestează munca poate fi o persoană juridică (de regulă) sau fizică;
- raportul individual de muncă este unul bipartit, fiind exclusă pluralitatea de subiecte;
- prestarea muncii sau punerea la dispoziţia angajatorului a forţei de muncă exprimă exercitarea
liberă, realizarea dreptului la muncă;
- raportul juridic de muncă este unul personal (intuitu personae) atât în ceea ce îl priveşte pe
salariat cât şi în ceea ce îl priveşte pe angajator;
- obligaţia de a presta munca trebuie executată personal de cel ce şi-a asumat-o, această
obligaţie neputând fi îndeplinită prin reprezentant;
- raportului juridic de muncă presupune subordonarea faţă de angajator a celui care prestează
munca;
- forţa de muncă se consumă în procesul muncii prin prestaţii succesive care au caracter
ireversibil;
- raportul juridic de muncă presupune obligaţia de a pune la dispoziţia angajatorului forţa de
muncă şi nu în mod necesar obligaţia de a obţine un anumit rezultat;
- munca prestată trebuie să fie retribuită conform legii şi negocierii părţilor;
- raportul juridic de muncă presupune protecţia multilaterală a salariatului;
- raportul juridic de muncă are ca izvor contractul de muncă.

2. Care sunt principalele drepturi si obligatii ale angajatorului si ale angajatului?


A) Angajator
Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a
realizarii acestora.
Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca
aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia
informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze
activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul
colectiv de munca aplicabil;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor
susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa
vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

B) Angajatul
Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de
munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de
munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
3. Cadrul legislativ care reglementeaza sarcina obligatiilor rezultate dintr-un raport de
munca
ART. 16 - Drepturile și obligațiile salariaților din sectorul de activitate asistență socială
încadrați la angajatorii indicați la pct. I și Anexa 1 din prezentul contract colectiv, sunt
prevăzute în contractul individual de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare.
- Normele de muncă se stabilesc cu respectarea prevederilor legale și a contractului
colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate.
ART. 17 - Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condițiilor stabilite de
lege, cu respectarea drepturilor constituționale ale salariatului și potrivit prevederilor
contractelor colective de muncă încheiate la nivel național, la nivel de sector de activitate
asistență socială și la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
județene, respectiv de sector.
La angajare și la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de șanse și
tratament pentru toți salariații, fără discriminări directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie,
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială,
apartenență ori activitate sindicală, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea
sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor decurgând din contractele
colective de muncă. În acest sens, din comisiile de angajare și susținere a concursurilor va face
parte, în calitate de observator, cel puțin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din
unitate.
Angajatorul se obligă să comunice salariaților și reprezentanților sindicatelor din unitate,
posturile disponibile și condițiile de ocupare a lor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea
scoaterii lor la concurs, cu excepția cazurilor de forță majoră definite prin lege.
ART. 18 - Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică,
denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană
fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații, denumite salariu.
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, contractul
individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute
prin Codul muncii sau prin legi speciale. În ambele cazuri, salariatul poate fi asistat de
reprezentantul desemnat al sindicatului din care face parte, afiliat la organizația sindicală
semnatară a prezentului contract colectiv de muncă pentru membrii de sindicat, iar pentru
nemembrii de sindicat, la cerere.
Contractul individual de muncă se va încheia potrivit legii, în scris, în baza contractelor
colective de muncă de la toate nivelurile aplicabile sectorului de activitate asistență socială și
va fi modificat anual, dacă este cazul, prin acte adiționale.
Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă
în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale.
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă,
în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă
revine angajatorului.
Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația
de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la toate
clauzele pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul va fi informat cu privire la cel
puțin următoarele elemente:
a. identitatea părților;
b. locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească
în diverse locuri;
c. sediul angajatorului;
d. funcția/ocupația, conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte
normative, și atribuțiile postului;
e. riscurile specifice postului;
f. data de la care contractul urmează să își producă efectele;
g. în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
h. durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
i. condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
j. salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea
plății salariului la care salariatul are dreptul;
k. durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
l. indicarea contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate ce reglementează
condițiile de muncă ale salariatului;
m. durata perioadei de probă, după caz.
Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurență;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidențialitate.
Angajatorul poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi
angajatori, dar numai cu privire la funcțiile îndeplinite și la durata angajării și numai cu
încunoștințarea prealabilă a celui în cauză.
Obligativitatea precizarii programului.
3.Cadrul legislativ care reglementeaza sarcina obligatiilor rezultate dintr-un raport de munca:
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită
salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică
sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în
condiţiile expres prevăzute de lege.

4. Revisal. Ce reprezinta contractual individual de munca?

ReviSal reprezinta denumirea prescurtata a "registrului general de evidenta a salariatilor", care


cuprinde toate contractele individuale de munca in desfasurare. In aceasta baza de date sunt
inregistrate incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor de munca.
Codul Muncii prevede obligatia fiecarui angajator de a infiinta un registru general de
evidenta a salariatilor. Incepad cu data de 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a fost inlocuit
in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor - Revisal, reglementat prin
Hotararea de Guvern nr. 161/2006.
Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea
vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite
cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate
sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.
Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după
împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa,
in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia
de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul
general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel
tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar
din contractul individual de munca.
Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de
munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.
ANGAJATORUL ESTE OBLIGAT SA PRECIZEZE PROGRAMUL DE LUCRU IN CIM
PENTRU FIECARE SALARIAT IN PARTE
Orice modificare a acestui element al contractului individual de munca in timpul executarii
contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un
termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Durata muncii cuprinde si
repartizarea programului de lucru.

Mare atentie la faptul ca orice modificare a duratei zilnice a muncii prin modificarea
repartizarii programului de lucru se va face numai cu acordul partilor prin incheierea unui act
aditional la contractul individual de munca

Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi


timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate,
se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei
normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.
TEMA 2. CONDITIILE DE INCETARE SI SUSPENDARE A CIM
Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor
sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de


catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele
prevazute la alin. (2), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv
de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din
calitatea sa de salariat.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de


incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au


legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de
munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

1. Contractual individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:


ART. 50: a) Concediu de maternitate

Exemple: SC ALPHA S.A. suspenda contractul individual de munca cu salariata Ilinca Matei
pe un termen de 2 ani pentru cresterea si ingrijirea copilului.
S.C. LOGO SRL suspenda contractual indivial de munca cu salariatul George Dumitru pe un
termen de 1 an pentru concediu de crestere si ingrijire copil, deoarece sotia acestuia nu
lucreaza si nu beneficiaza de concediu de maternitate.

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca


Exemple: SC ALPHA SA suspenda cim cu salariatul Andrei Ivan pe o perioada de 3
saptamani pentru recuperarea acestuia dupa o operatie la genunchi, in baza prezentarii
documentului pentru concediu medical
SC PISCOTEL SRL suspenda cim cu salariata Andreea Adam pe o perioada de 1 saptamana
pentru recuperarea acesteia din cauza starii de sanitate, in baza documentului pentru concediu
medical
c) carantina
exemplu: SC SCOALA DE VARA SA suspenda cim pentru toti salariatii pe o perioada de 2
saptamani pentru a putea dezinfecta toata incinta datorita aparitiei unor bacterii care au
imbolnavit totii copii care studiaza in acest loc
d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe
toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel
exemplu: În acest caz este vorba de contractele individuale de muncă ale salariaţilor care au
fost aleşi sau numiţi în funcţii de demnitate publică, în Parlament, Guvern, consilii judeţene
sau locale, prefecturi, primării etc. Consecinţă a îndeplinirii oricăreia din aceste funcţii,
contractul de muncă nu încetează, ci se suspendă pe perioada îndeplinirii mandatului, urmând
ca executarea lui să reînceapă după expirarea acestui mandat.

e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat

exemplu: Suspendarea contractului de muncă la persoanele din organele de conducere


salarizate în sindicate reprezintă o soluţie logică, având menirea de a permite desfăşurarea
activităţii acestor organizaţii în beneficiul membrilor. SC ALPHA SA suspenda cim al
salariatului Andrei Dumitru pentru a indeplinii anumite atributii care revin sindicatului din
companie

f) forta majora

exemplu: SC ALPHA SA suspenda pentru o perioada de 2 luni cim cu salariatii din hala pentru
productie pentru reamenajarea sa datorita cutremurului care a distrus mai mult de 50% din toata
aparatura si din incinta fabricii

g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala

exemplu: SC ALPHA SA suspenda pentru o perioada de 5 zile cim cu salariatul Mihnea Manea
datorita arestarii acestuia preventive pentru tulburarea linistii publice si pentru amenintarea
politistilor care l-au arestat

h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile
necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit
avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual
de munca inceteaza de drept

exemplu: SC ELECTRICA SA suspenda pe o perioada de 6 luni cim cu salariatul Andrei Matei


pentru ca acesta sa isi recapete autorizatia pentru meseria de electrician. Pentru exercitarea
anumitor profesii, meserii etc., la încheierea contractului individual de muncă, viitorul salariat
trebuie să prezinte, după caz, un aviz (de pildă, pentru asistent social, psiholog etc.)
o autorizaţie (pentru meseria de electrician, artificier, traducător etc.) sau un atestat (de
exemplu, pentru conducător auto marfă, troleibuz, taxi etc.), emis de organele competente.

ART. 51: Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiative salariatului, in
urmatoarele situatii:
a)concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani

exemplu: SC APLHA SA suspenda cim cu salariata Andreea Matei pentru o perioada de 2


ani de zile pentru cresterea si ingrijirea copilului

SC APLHA SA suspenda cim cu salariata Daniela Iordache pentru o perioada de 3 ani de zile
pentru cresterea si ingrijirea copilului care s-a nascut cu handicap

SC APLHA SA suspenda cim cu salariata Madalina Gabriel pentru o perioada de 1 an pentru


cresterea si ingrijirea copilului din motive neimputabile ei, nu mai are calitatea de asigurat

b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului
cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani

exemplu: SC PISCOTEL SRL suspenda cim cu salariata Georgiana Marinescu pe o perioada


de 3 ani pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav, cu handicap, copilul are varsta de 5 ani
si 2 luni

SC PISCOTEL SRL suspenda cim cu salariata Ioana Cristea pe o perioada de 2 ani si 6 luni
pentru ingrijirea copilului cu afectiuni incuerente la o clinica din statele unite, copilul are
varsta de 13 ani si 5 luni

c) concediu paternal

exemplu: SC ALPHA SA suspenda cim cu salariatul Alexandru Stan pe o perioada de 1 luna


pentru cresterea copilului impreuna cu mama sa

SC PISCOTEL SRL suspenda cim cu salariatul Daniel Stefan pe o perioada de 2 ani pentru
cresterea si ingrijirea copilului, deoarece mama copilului nu bebeficiaza de concediu maternal

SC ALPHA SA suspenda cim pe o perioada de 2 saptamani cu salariatul Florin Andrei pentru


a ajuta la ingrijirea noului nascut si pentru a-l putea inregistra pe acesta in PIB

d) concediu pentru formare profesionala

exemplu: SC ALPHA SA acorda angajatului Matei Andrei concediu pentru formare


profesioanala in cadrul companiei timp de 1 luna pentru a putea urca pe o functie superioara
in ierarhia companiei

SC PISCOTEL SRL acorda salariatei Andreea Marin concediu pentru formare profesioanal
fara plata timp de 2 saptamani pentru ca aceasta sa isi termine studiile liceale

SC ALPHA SA acorda angajaeti Georgeta Matei concediu pentru formare profesionala cu


plata timp de 3 luni pentru a putea sa faca cursuri specializate in IT Security in Elvetia

e) efectuarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel


central sau local, pe toata durata mandatului
SC APLHA SA acorda angajatului Matei concediu pentru efectuarea functiei de consilier
local tip de 1 saptamana pentru alegerile locale

SC PISCOTEL SRL acorda angajatei Diana concediu pentru efectuarea functiei de


priministru in locul doamnei Viorica, timp cat aceasta va fi in concediu medical

f) participarea la greva

SC ALPHA SA acorda concediu medical angajatului Dumitru pentru participarea la greva in


cadrul organizatiei Salvati Copii, timp de 4 zile

SC PISCOTEL SRL acorda concediu medical angajatilor sai pentru participarea la greva timp
de o saptamana datorita micsorarii salariilor

g) concediu de acomodare

SC PISCOTEL SRL acorda concediu de acomodare pe o perioada de 1 an doamnei Alina


pentru a putea ingriji copilul pe care l-a adoptat recent

Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale


salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul
individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

ART. 51: Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in
urmatoarele situatii:

a)pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii

exemplu: SC ALPHA SA suspenda cim, din initiativa angajatorului, domnului Florin pentru al
putea testa timp de cateva zile psihologic pentru a vedea daca acesta este stabil dpdv mintal

SC PISCOTEL SRL suspenda cim, din initiativa angajatorului, doamnei Andreea pentru ca
aceasta a avut un conflict cu un client in timpul orelor de munca

b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a
fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti

exemplu: SC APLHA SA suspenda cim salariatului Madalin pentru furt din depozitul in care
acesta lucreaza

SC PISCOTEL SRL suspenda cim salariatului Gabriel pentru tentativa de spargere a seifului
companiei in data de 21 decembrie

SC ALPHA SA suspenda cim salariatului Florin pentru incendierea halei de lucru cu piele
naturala pentru confectionarea gecilor
c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar

exemplu: SC ALPHA SA suspenda cim angajatei Marinela din motivul reducerii temporare a
activitatii pentru motive tehnolgice, de reinoire a aparaturii

SC PISCOTEL SRL suspenda pentru moment cim al angajatei Anca din motive economice,
deoarece acestia sunt la un pas de insolventa

SC ALPHA SA suspenda timp de 2 saptamani cim al angajatului Cosmin din motive structural

d) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala,
masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au
fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in
care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului
de munca

exemplu: SC APLHA SA suspenda pentru o perioada de 3 saptamani cim salariatului Florin


pe motiv ca acesta este in arest la domiciul pentru spargerea unei case din vecinatatea sa

e) pe durata detasarii

exemplu: SC APLHA SA suspenda cim al angajatului Madalin timp de 2 saptamani, timp cat
acesta va fi detasat la o alta sucursala din tara

SC PISCOTEL SRL suspenda cim al angajatului Daniel pentru ca acesta sa-si ocupe noua
functie in alt departament

In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza,
salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor
raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a
fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale


sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea
reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea
corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea
programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau
a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

ART. 56: Contractul individual de munca existent inceteaza in cazul:

a)la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii
angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform
legii
exemplu: SC ALPHA SA a incetat CIM cu salariatul Daniel pe baza certificatului de deces al
acestuia, in data de 13 februarie 2017

SC PISCOTEL SRL a incetat cim cu orice persoana fizica/juridica sau societate din cauza
dizolvarii acesteia

b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub
interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat cim cu salariatul Florin pentru punerea acestuia sub
interdictie de a mai se apropia de vreun salariat din compania respective din motive psihologice

c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare


pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru
continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 60 de zile calendaristice
anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de
invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de
varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra
capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat CIM cu salariatul Gabriel deoarece acesta a indeplinit


varsta pentru a iesi la pensie si are minimul de 35 de ani cumulate in forta de munca

d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la


care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitive

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat CIM cu salariata Alina deoarece aceasta nu a respectat


conditiile legale pentru inheierea contractului individual de munca in termen de 10 zile de la
inceperea activitatii

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane


concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii
judecatoresti de reintegrare

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat CIM cu salariatul Marian pe fondul ca acesta a fost


reintegrate in functia unui salariat concediat pentru motive neintemeiate, conform hotararii
judecatoresti de reintegrare a fostului angajat

f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data


ramanerii definitive a hotararii judecatoresti

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat CIM definitiv cu salariatul Madalin deoarece acesta a fost
condamnat pentru uciderea unei persoane pe trecerea de pietoni, ceea ce il priveaza de libertate
si acesta nu mai poate presta munca

g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor


ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
exemplu: SC ALPHA SA a incheiat cim cu salariatul Florian deoarece acesta in perioada de 6
luni de la expirarea atestatului sau de macaragiu nu si-a reinnoit-o pentru a mai putea presta
munca in cadrul companiei

h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori
pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a
dispus interdictia

exemplu: SC PISCOTEL SRL a incheiat cim de munca cu salariata Mariana deoarece aceasta
nu mai poate exercita profesia de cofetar datorita starii sale de sanitate, avand hipertensiune,
pentru siguranta sa

i)la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinate

exemplu: SC PISCOTEL SRL a incheiat cim cu salariata Gabriela pe fondul ca acesteia i s-a
terminat stadiul de intiere de 3 luni in cadrul companiei, iar aceasta nu s-a putut ridica la
asteptarile angajatorului

j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta


cuprinsa intre 15 si 16 ani

exemplu: SC ALPHA SA a incheiat cim cu salariatul Andrei in varsta de 16 ani deoarece tatal
nu a mai fost de acord ca acesta sa mai presteze munca in cadrul companiei

Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a
contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea
acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile
respective in termen de 5 zile lucratoare.
Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea in
conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) teza intai.

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa


angajatorului.
Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.

Este interzisă concedierea salariaţilor:


a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in
urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de
disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul
colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
Exemplu: SC ALPHA SRL concediaza pe angajatul Sorin Matei pe motiv ca acesta a adresat
injurii repetate si semen obscene la adresa colegilor lui, cat si a managerilor firmei
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada
mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;

Exemplu: SC ALPHA SRL concediaza pe angajatul Madalin Gabriel pe fondul ca acesta a


savarsit o infractiune penala, aceea de ucidere din culpa pe trecerea de pietoni a unul om
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata
inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi
indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;

Exemplu: SC PISCOTEL SA concediaza pe angajata Andreea Marin pe motive de sanitate


mintala, aceasta prezentand tulburari de comportament la locul de munca

TEMA 3 – JURNALUL DE TVA (30 de operatiuni purtatoare de TVA)

SC COMPLEX TULCEA S.R.L. care sediul in judetul tulcea si este un parc de distractii care
are ca si activitate conform codului CAEN 93 – Activitati sportive, recreative si distractive,
dar si 552 – facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 561 – restaurant.
Si fiind localizata langa bratul Sf. Gheorghe aceasta are acces la rau si are si activitati de
pescuit pentru pasionati (cod caen 031 – pescuit), dar si plimbari cu barca pentru turisti (932
– alte activitati recreative si distractive). Fiind o societate care isi desfasoara activitatea pe
teritoriul Romaniei, aceasta este platitoate de taxa pe valoare adaugata conform codului fiscal
din tara respectiva catre bugetul statului.

In luna iunie dupa cum se poate vedea mai jos societatea a avut urmatoarele operatiuni
economice purtatoare de TVA:

1. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. achizitioneaza legume de la un fermier din zona


pentru restaurantul din incinta parcului in valoare de 2500 lei, TVA 19% conform
ART. 291, alineat (1), litera b. Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de
catre acesta catre guvern.

2. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. percepe o taxa de intrare in parc de 5 lei pentru


fiecare persoana care intra in incinta, cu exceptia copiilor pana in 7 ani, numar de
persoane care au intrat in parc in luna iunie fiind de 4500, TVA 19% conform ART.
291, alineat (1), litera b. Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de catre
acesta catre guvern.

3. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. in fiecare luna pe data de 15 livreaza alimente


persoanelor in varsta din zona respective in valoare de 1000 lei, achizitionate de la
METRO, TVA 9%, conform ART. 291, alineat (2), litera e. taxarea se va face de catre
prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.
4. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. efectueaza transport cu risca in interiorul
complexului percepand biletul unei calatorii 5 lei, 1200 persoane plimband in luna
iunie, TVA 5%, conform ART. 291, alineat (3), litera i. taxarea se va face de catre
prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

5. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. a platit firma de Instalatii Sanitare pentru a pune in


tot parcul sistem de irigatii performant pentru a scutii din munca angajatilor. Pretul
serviciului s-a ridicat la suma de 5000 lei, TVA 19% conform ART. 291, alineat (1),
litera b. Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre
guvern.

6. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. a platit in luna iunie factura la energie electrica,


catre ENEL Romania, in valoare de 1500 lei, TVA 19% conform ART. 291, alineat
(1), litera b. Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre
guvern.

7. SC COMPLEX TULCEA S.R.L. inchiriaza casute in copaci daca turistii vor sa


ramana peste noapte in complex si sa petreaca o noapte in natura. Pretul de cazare este
150 lei/noapte, TVA 19% conform ART. 291, alineat (1), litera b. Taxarea se va face
de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern. In luna iunie fiind
inchiriate de 50 de persoane casutele.

8. In luna iunie complexul turistic a apelat la o firma de consultanta pentru a putea


vedea beneficiile extinderi unor noi arii in zona respectiva. Pretul consultatiei a fost
de 1000 lei, TVA 19% conform ART. 291, alineat (1), litera b. Taxarea se va face de
catre prestator (firma de consultanta) si va fi platita de catre acesta catre guvern.

9. Pe data de 21 iunie in cadrul complexului a avut loc o reprezentatie de teatru de


papusi care a atras foarte multi turisti, pretul biletului a fost de 10 lei/ persoana, in
total asistand la reprezentatie 80 de persoane. Taxarea se va face de catre prestator si
va fi platita de catre acesta catre guvern. TVA 5%.

10. De asemenea in luna iunie restaurantul din cadrul complexului a vandut bauturi
alcoolice(bere) in valoare de 1575 lei, TVA 9% conform ART. 291, alineat (1).
Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

11. Tot restaurantul in luna iunie a vandut mancaruri traditionale romanesti in valoare de
9000 lei, TVA 9%, alineat (2), litera e. Taxarea se va face de catre prestator si va fi
platita de catre acesta catre guvern.

12. SC COMPLEX TULCEA SRL a achizitonat o masina de inghetata de la Nestle


Romania pentru a servi clienti in zilele calduroase ce vor urma, pretul aparatului fiind
de 3500 lei, TVA 19%, ART. 291, alineat (1). Taxarea se va face de catre prestator si
va fi platita de catre acesta catre guvern.

13. De asemenea pe timpul noptii (intre orele 22-07) parcarea este inchiriata locuitorilor
din zona pentru a-si lasa masinile intr-un loc pazit. Taxa pentru abonamentul lunar
este de 25 de lei/masina, avand 40 de locuri de parcare. TVA 19%, conform ART.
292, alineat (2), litera e.2.
14. In zona apropiata terenul fiind tot al complexului, terenul a fost amenajat pentru
camping pentru pasionatii de pescuit sportiv si cei dornici de a sta in natura. Taxa
pentru campare este de 80 lei/noapte, in total in luna iunie venind in camping 30 de
rulote. TVA 9%, conform ART. 292, alineat 2, litera e.1.

15. In zona restaurantului in cadrul complexului, este un mini bar de unde persoanele isi
pot comanda diferite bautur alcoolice (in afara de bere), astfel in luna iunie s-au
constatat vanzari de 1500 lei, TVA 19%, conform ART. 291, alineat (1). Taxarea se
va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

16. Pentru ca turistii sa faca diferite activitati sportive din interiorul parcului acestia
platesc 50 lei/persoana, 120 persoane practicand sporturile in luna iunie in interiorul
complexului. Cota TVA 19% conform ART. 291, alineat (1). Taxarea se va face de
catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

17. Inchirieri biciclete in interiorul complexului, 10 lei/ora de persoana, in luna iunie fiind
inchiriate de 500 ori bicicletele. TVA 5%, conform ART. 291, alineat (3). Taxarea se
va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

18. Terenul de fotbal si tenis in interiorul parcului este mereu inchiriat de catre persoanele
care stau in imprejurul complexului. Taxarea se face pe 2 ore, 25 lei, TVA 5%,
conform ART. 291 alineat (3), litera d. In luna iunie terenurile au fost inchiriate de 80
de ori. Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre
guvern.

19. Achizitionare bauturi de la comercianti (Selgros Romania) in valoare de 5000 lei,


TVA 19%, conform ART. 291, alineat (1). Taxarea se va face de catre beneficiar si va
fi platita de catre prestator catre guvern.

20. Achizitionarea de 3 ATV-uri in cadrul complexului pentru inchirierea acestora, in


valoare de 3000 lei/buc. TVA 19%, conform ART. 291, alineat (1). Taxarea se va
face de catre beneficiar si va fi platita de catre prestator catre guvern.

21. Inchirierea celor 3 ATV-uri persoanelor care vor, la un pret de 150 lei/ora, atv-urile
fiind inchiriate dup ace au fost achizitionate in decursul lunii de 50 de ori. TVA 5%,
conform ART. 291, alineat (3). Taxarea se va face de catre prestator si va fi platita de
catre acesta catre guvern.

22. De luna aceasta Restaurantul livreaza si pizza persoanelor din orasul Tulcea, taxa de
livrare fiind de 15 lei, TVA 9%, alineat (2), litera e. Taxarea se va face de catre
prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern. In luna iunie s-au facut 120 de
livrari in orasul Tulcea.

23. Complexul fiind intins pe o suprafata destul de mare, iar anumite terenuri fiind inca
descoperite, acesta l-a dat spre inchieriere Asociatiei BIO S.R.L. cu dreptul de
usufruct asupra persoanelor din orasul Tulcea, contra cost 100 lei/luna de parcela de
persoana (10 metri patrati). In total beneficiind de acest beneficiu 50 de persoane.
TVA 0%, conform ART. 292, alineat e.
24. Pentru tunderea gazonului din incinta complexului acestia au apelat la serviciile unei
firme specializate care tund gazonul (Garden TL) de 2 ori intr-o luna contra sumei de
1200 lei, TVA 19%, conform ART. 291, alineat (1). Taxarea se va face de catre
prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

25. Fiidnd plasata intr-o zona cu un potential turistic ridicat, complexul detine 3 skijet-uri
pe care le inchiriaza contra costului de 300 lei/ora, TVA 9%, conform ART. 291,
alineat (2). In luna iunie acese skijet-uri au fost inchiriate de 15 ori. Taxarea se va face
de catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern.

26. Avand multe foisoare (5) acestea pot fi inchiriate contra sumei de 250 lei/zi pentru
petreceri, gratare etc. TVA 5%, conform ART. 291, alineat (3). Taxarea se va face de
catre prestator si va fi platita de catre acesta catre guvern. Acestea au fost inchiriate pe
parcursul lunii de 100 de ori in total.

27. Incinta complexului este abonata la servicii de canalizare si apa potabila de catre o firma
din zona, pe luna acestia platesc suma de 2200 lei, TVA 9%, conform ART. 219, alineat
(2), litera i. Taxarea se va face de catre beneficiar si va fi platita de catre prestator catre
guvern.

28. De asemenea acestia achizitioneaza periodic insecticide si pesticide pentru toata flora
din zona respectiva, pe tot parcursul verii. In luna iunie complexul tulcea a
achizitionat produse de acest gen in valoare de 800 lei, TVA 9%, conform ART 291,
litera h. Taxarea se va face de catre beneficiar si va fi platita de catre prestator catre
guvern.

29. Cofetaria “Maria” ofera servicii de cofetarie in cadrul complexului pentru aniversari,
botezuri si cununii. In luna iunie s-au inregistrat 3 evenimente pentru angajatii din
cadrul complexului, in total costand 750 lei serviciile oferite de cofetarie, TVA 5%,
conf. Art 291. Alineat (2), litera 4.e.

30. In luna iunie complexul a avut un “accident” minor de catre un adolescent pe traseul
aplicativ. Firma a asigurat ingrijirile medicale ale baiatului, care au fost in suma de
150 lei, TVA 0%, conform art. 292, alineat (1), litera a.

JURNAL DE VANZARI (luna iunie) - LEI

Nr. Nr. Doc. Data Nume Cod Total Baza Valoare Cota
Crt. client TVA inclusiv TVA TVA
TVA

1. AAA 01.06.18 Clientii - 22.500 18.225 4.275 19%


1000 (bilete
intrare)

2. AAA1001 05.06.18 Clientii - 7.500 6.075 1.425 19%


(casute
copaci)
3. AAA 13.06.18 Clientii - 1.000 810 190 19%
1002 (parcare)

4. BF 22.06.18 Clientii - 1.500 1.215 285 19%


(bauturi
alcoolice)

5. BF 29.06.18 Clientii - 6.000 4.860 1.140 19%


(activit.
Recreative)

TOTAL 38.500 30.945 7.315

TOTAL: 38.500 30.945 7.315


19%

6. BF 29.06.18 Clientii - 9.000 8.190 810 9%


(mancare)

7. BF 25.06.18 Clientii - 2.400 2.184 216 9%


(camping)

8. BF 16.06.18 Clientii - 1.575 1.433,25 141.75 9%


(bere)

9. BF 18.06.18 Clientii - 1.800 1.638 162 9%


(livrare
pizza)

10. BF 13.06.18 Clientii - 4.500 4.095 405 9%


(inchiriere
skijet)

TOTAL 19.275 17.540,25 1.734,75

TOTAL: 19.275 17.540,25 1.734,75


9%

11. BF 18.06.18 Clientii - 6.000 5.700 300 5%


(risca)

12. BF 21.06.18 Clientii - 800 760 40 5%


(teatru)
13. BF 20.06.18 Clientii - 5000 4.750 250 5%
(biciclete)

14. BF 28.06.18 Clientii - 2.000 1.900 100 5%


(teren ftb)

15. BF 29.06.18 Clientii - 7.500 7.125 375 5%


(ATV-uri)

16. BF 30.06.18 Clientii - 25.000 23.750 1.250 5%


(inchiriere
foisor)

TOTAL 46.300 43.985 2.315

TOTAL: 46.300 43.985 2.315


5%

17. AAA 15.06.18 Asociatia - 5.000 5.000 0 0%


1004 BIO
(inchiriere
teren)

TOTAL 5.000 5.000 0

TOTAL: 5.000 5.000 0


0%

JURNAL DE CUMPARARI (luna iunie) – LEI

Nr. Nr. Data Furnizor/Prestator Cod Total Baza Valoare Cota


Crt. Doc. TVA inclusiv TVA TVA
TVA

1. AAA 10.06.18 Fermier - 2.500 2.025 475 19%


2000

2. AAA 21.06.18 Instalatii sanitare - 5.000 4.050 950 19%


2001

3. AAA 20.06.18 ENEL Romania - 1.500 1.215 285 19%


2002
4. AAA 10.06.18 Consuntanta SRL - 1.000 810 190 19%
2003

5. AAA 02.06.18 Nestle Romania - 3.500 2.835 665 19%


2004

6. AAA 04.06.18 Selgros Romania - 5.000 4.050 950 19%


2005

7. AAA 18.06.18 Garden TL - 2.400 1.944 456 19%


2006

8. AAA 03.06.18 ATV AUTO - 9.000 7.290 1.710 19%


2010

TOTAL 29.900 24.219 5.681

TOTAL: 29.900 24.219 5.681


19%

9. AAA 12.06.18 METRO (pentru - 1.000 910 90 9%


2007 batrani)

10. AAA 15.06.18 Apa si Canalizare - 2.200 2.002 198 9%


2008

11. AAA 21.06.18 Insecticide- - 800 728 72 9%


2009 Pesticide

TOTAL 4.000 3.640 360

TOTAL: 4.000 3.640 360


9%

12. AAA 12.06.18 Cofetaria Maria - 750 712.5 37.5 5%


2011

TOTAL: 750 712.5 37.5


5%
13. AAA 15.06.18 Ingrijire medica - 150 0 0
2019

TOTAL: 150 0 0
0%

TOTAL TVA VANZARI = 11.364,75 LEI

TOTAL TVA CUMPARARI = 6.078,5 LEI

TVA VANZARI – TVA CUMPARARI = 5.286,25 LEI

 TVA DE PLATA CATRE BUGETUL STATULUI IN SUMA DE 5.286,25 LEI –


firma S.C. COMPLEX TULCEA S.R.L.

TEMA 4 – Biletul la ordin

Biletul la ordin reprezinta un înscris prin care o persoana (subscriitor) se obliga sa plateasca o
suma de bani altei persoane (beneficiar), la scadenta sau la ordinul acesteia.
Legea nr. 58/1934 enumera în art. 104 elementele pe care trebuie sa le cuprinda biletul la
ordin:
- denumirea de bilet la ordin;
- promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;
- data scadentei (daca nu este prevazuta, biletul la ordin va fi considerat platibil la vedere
- locul platii (în lipsa acestui element, locul emiterii va fi considerat loc de plata si locul
domiciliului emitentului);
– numele beneficiarului;
- data si locul emiterii (daca nu a fost aratat locul emiterii, se va lua în considerare locul
aratat lânga numele emitentului);
- semnatura emitentului.
La nivelul anului 2007 intre Firma ABC S.A. si CLIENT BCYZX se incheie un contract ce
are are ca obiect prestare de servici de catre CLIENT BCYZX .Serviciile se presteaza iar
plata contravalori este afectata de un termen suspensiv de 10 luni de la data prestarii
serviciilor; pentru a garanta plata Firma ABC S.A. emite un bilet la ordin pentru CLIENT
BCYZX.
Astfel CLIENT BCYZX intra in posesia banilor la data scadenta de 01.05.2008. Deci Firma
ABC S.A. este obligata la plata 4020,55 lei in termen de 10 luni. Prestarea de servicii se face
o data cu data de emitere 15.07.2007.
OPTIONAL

Factura
*art 319 din Codul Fiscal
*se emite pentru livrare de bunuri sau servicii
Factura simplificata
a) Data emiterii 26.01.2018
b) ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. => compania impozabila care a livrat bunurile
c) Identificare tipului de bunuri (distributie energie electrica)
d) Suma taxei colectate (TVA 19%) pentru calcularea acesteia;
Chitanta este un document financiar-contabil care justifica inregistrarea de numerar in registrul
de casa: incasari, plati, depuneri de numerar.

a) Denumirea documentului: plata facturi enel energie muntenia

b) Nr documentului: 18947954615

c) Suma: 141 lei


Ordin de plata
Ordinul de plata este o dispozitie de plata folosita de consumator pentru transferul unei sume
de bani catre un beneficiar.