Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE
ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
Strada J.H.Pestalozzi, Nr.16
300115 Timişoara
Tel: +40-256-592-506
Tel/Fax: +40-256-592-500
www.feaa.uvt.ro

Ghid
privind elaborarea şi prezentarea
lucrărilor de licență şi de disertaţie

pentru obținerea diplomei de licență şi de


master
Ghid
privind elaborarea şi prezentarea
lucrărilor de licență şi de disertaţie

INTRODUCERE

Prezentul material reprezintă un ghid privind modalitatea de elaborare şi prezentare a


lucrărilor de liecență de şi disertaţie la nivelul catedrelor din cadrul Facultăţii de
Economie și de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timișoara.

Menirea acestui ghid este de a contribui în mod semnificativ la creşterea nivelului


ştiinţific al lucrărilor elaborate şi susţinute de către studenţii şi masteranzii Facultăţii de
Economie și de Administrare a Afacerilor.

Conţinutul prezentului material se bazează pe o serie de referinţe bibliografice relevante


în raport cu tematica abordată, fără să neglijeze însă exigenţele şi practicile deja
existente la nivelul FEAA și al altor facultăți de profil din țară și străinătate.

Ghidul privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licență şi de disertaţie este


structurat în trei părţi distincte, astfel:
1. Elaborarea lucrării
2. Redactarea lucrării
3. Prezentarea şi argumentarea lucrării în fața comisiilor de licenţă şi masterat

Fiecare dintre aceste elemente componente ale ghidului vor fi detaliate în cele ce
urmează.

2
ELABORAREA, REDACTAREA
ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ŞI DE DISERTAŢIE

A. Elaborarea lucrării de licență şi de disertaţie

Lucrările de licență și de disertaţie trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei


activităţi de cercetare şi de documentare autentice, reale și bazate pe etică și deontologie.
Activitatea de cercetare a studenţilor vizează elaborarea unei lucrări ştiinţifice, sub
directa coordonare a unui cadru didactic care a obținut titlul de doctor în ştiinţe.
Asistenții doctoranzi pot coordona lucrări de licență în cotutelă cu un cadru didactic care
a obținut titlul de doctor.
Lucrarea va cuprinde două părți: cercetarea teoretică și cercetarea aplicativă sau
practică.
Cercetarea teoretică se bazează pe studiul literaturii de specialitate și va reprezenta o
abordare conceptuală a tematicii studiate, va conține ideile și conceptele cele mai
semnificative în raport cu tema aleasă. Cercetarea teoretică va face o prezentare sintetică
a stadiului abordării temei respective în literatura de specialitate. Este o valorificare a
cercetării bibliografice efectuate de către student în timpul anului universitar.
Studiul aplicativ poate reprezenta o abordare științifică bazată pe studii de caz relevante
în raport cu tema aleasă, o analiză comparativă a unor situații identificate de către
studenți,analize cantitative. Studenții vor identifica soluții, propuneri pentru rezolvarea
problemelor identificate, implicațiile manageriale sau macroeconomice ale fenomenelor
analizate. Cele două componente trebuie să fie echilibrate ca număr de pagini. O
structurare de conținut recomandată, ținându-se cont și se specificul fiecărei lucrări,
poate fi următoarea: 50-60% pentru partea teoretică și 50-40% pentru partea aplicativă..
Se recomandă ca lucrarea să cuprindă secțiunile de mai jos:
1. Introducere în tematica abordată.
2. Motivația și importanța temei ;
3. Studiu teoretic cu privire la tema aleasă. Se va pune accentul pe crearea de
abilități în vederea analizei și sintezei studiilor din literatura de specialitate
aferentă fiecărui domeniu de studiu, pe realizarea cercetărilor de birou ca și
metodă de cercetare, pe formularea de ipoteze utile în derularea cercetării
practice efectuate de student/masterand. Se va evita ca, în această parte a
lucrării, să se copieze notele de curs sau capitole întregi dintr-o singură carte.
4. Studiul practic. Această parte poate fi reprezentată de studii de caz, analize
cantitative, analize comparative. Se recomandă ca această parte a lucrării să
cuprindă următoarele capitole sau paragrafe:
4.1. metodologia de cercetare. Se vor detalia metodele și instrumentele de
cercetare utilizate pe parcursul lucrării.
4.2. rezultatele cercetării. Se recomandă evitarea elaborării acestui
paragraf ca o înșiruire de cifre, fără reprezentări grafice numerotate, tabele
numerotate, comentarii ale rezultatelor obținute, ritmuri de creștere sau de
reducere, teste pentru stabilirea de corelații, legături, dependențe etc.
4.3. limitele cercetării întreprinse. Posibilități de dezvoltare ulterioară a
cercetării. Această secțiune este obligatorie în elaborarea lucrărilor de
disertație.
4.4. concluzii și propuneri sau recomandări.

3
5. Referințe bibliografice. Se recomandă ca bibliografia să cuprindă un număr
de titluri care să corespundă nivelului cercetării (lucrare de licență sau de
disertație). Se vor evita extremele (de exemplu, 3 titluri bibliografice sau 100
de titluri bibliografice).
6. Anexe;
La nivelul unei lucrări licență sau de disertaţie se recomandă respectarea
următoarei structuri:

Introducere
Motivaţia și importanţa temei

Cap 1. Titlul primului capitol


1.1. Subcapitolul 1
1.2. Subcapitolul 2
1.3. ....

Cap 2. Titlul celui de al doilea capitol


2.1. Subcapitolul 1
2.2. Subcapitolul 2
2.3. ....

Cap 3. Titlul celui de al treilea capitol


3.1. Subcapitolul 1
3.2. Subcapitolul 2
3.3. ....
....

Cap 4.
....
....4.4. Concluzii și propuneri/recomandări

Referinţe bibliografice

Anexe

Se recomandă o dimensionare optimă a structurii unei lucrări astfel încât să se evite, pe


de o parte segmentarea excesivă a materialului elaborat, iar pe de altă parte, realizarea
unor capitole supradimensionate. Un număr de 4-5 capitole poate fi apreciat ca fiind
optim.

Introducerea trebuie să reprezinte o imagine succintă a stadiului actual al cunoaşterii în


sfera tematicii abordate, demersul ştiinţific al studentului, precum şi rezultatele obţinute,
fie ele de natură conceptuală sau practică.

Motivaţia alegerii temei și importanţa acesteia trebuie să cuprindă elemente precum:


obiectivele cercetării desfăşurate, descrierea detaliată şi clară a procesului de cercetare,
importanţa cercetării pentru sfera cunoaşterii, precum şi modalităţile de identificare
(cuantificare) a rezultatelor cercetării. Dacă demersul ştiinţific este unul cu caracter
preponderent practic, atunci se impune precizarea distinctă şi clară a etapelor parcurse
pentru realizarea efectivă a lucrării.

4
Cele două secțiuni de mai sus pot fi integrate într-una singură.

Esenţa şi conţinutul cercetării derulate de către student trebuie să se regăsească la nivelul


fiecărui capitol din cadrul lucrării.

Ultimul capitol al lucrării se recomandă a fi alocat formulării concluziilor generale ale


cercetării întreprinse, precum şi propunerile/recomandările iniţiate de student, ca urmare
a concluziilor conturate.

Lucrarea de licență sau de disertaţie trebuie să aibă la bază o documentare solidă, reală,
autentică şi relevantă, regăsită la nivelul referinţelor bibliografice.

Pentru identificarea şi utilizarea referinţelor bibliografice se recomandă următoarele


aspecte:
• utilizarea unor surse de documentare autentice şi reale;
• în cadrul referinţelor bibliografice se recomandă ca articolele ştiinţifice
publicate în literatura de specialitate, să beneficieze de o pondere
semnificativă;
• se apreciază ca fiind o condiţie minimală pentru asigurarea unui nivel
ştiinţific mediu ca referinţele bibliografice prezentate la finalul lucrării să
se regăsească integral în textul materialului elaborat.
• În elaborarea lucrărilor de licență și de disertație se recomandă să se
regăsească următoarele tipuri de referințe bibliografice (acordarea unei
ponderi descrescătoare referințelor de mai jos va duce la creșterea valorii
lucrării):
 articole publicate în jurnale sau alte publicaţii similare naţionale
şi/sau internaţionale (în varianta on line și în varianta off line);
 cărţi de specialitate publicate în ţară şi străinătate;
 articole publicate în volume ale conferinţelor ştiinţifice
desfăşurate pe teritoriul naţional;
 materiale nepublicate (prelegeri la conferinţe, teze de doctorat,
cursuri, materiale distribuite în cadrul workshop-urilor, etc.);

Dacă se consideră oportun ataşarea la o astfel de lucrare a unor anexe, care vin în
sprijinul susţinerii demersului ştiinţific întreprins, se recomandă ca ponderea acestora,
raportată la numărul total de pagini al lucrării, să fie maxim 10%.
Studentul își asumă întreaga responsabilitate pentru actele de plagiat pe
care comisia de examinare le probează.

B. Redactarea lucrării

Redactarea lucrării de licență sau de disertaţie trebuie realizată astfel încât să reflecte
caracterul ştiinţific al acesteia. În acest sens este recomandabil a se respecta următoarele
reguli de editare:

1. TITLUL CAPITOLULUI (14pt, bold, capitals, center/left)


(12pt)
(12pt)
(12pt)
1.1. TITLUL SUBCAPITOLULUI (12pt, bold, capitals, left)

5
(12pt)
Fiecare capitol trebuie să aibă o structură clară, delimitată prin subcapitole distincte. Textul unui
capitolul, respectiv subcapitol trebuie să fie împărţit în paragrafe, separate printr-un rând liber,
fără tab la începutul primului rând al fiecărui paragraf.
(12pt)
Se recomandă ca lungimea maximă a unei lucrări să fie de 70 pagini, inclusiv anexele,
respectând formatul prezentat mai jos. Lucrarea trebuie să cuprindă un număr minim de pagini
adecvat temei propuse.
(12pt)
Formatul paginii:
• Format pagină: A4 (297x210)
• Margini: top 2.54 cm, bottom 2.54 cm, left 3.17 cm, right 3,17 cm, gutter 0 pt, header
1.27 cm, footer 1.27 cm.
• Font: Times New Roman, size 12, line space: single, justified
• Pentru întregul text cuprins în lucrare se va utiliza un număr de cel mult două tipuri de
bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente.
(12pt)
Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu, iar subcapitolele vor fi numerotate în
funcţie de numărul capitolului, fără însă a utiliza mai mult de 3 cifre pentru numerotarea
acestora (de exemplu, 1.2.1.).
(12pt)
Numerotarea paginilor se va realiza continuu, începând cu numărul 1, pe prima pagina a
primului capitol.
(12pt)
Se recomandă utilizarea notelor de subsol doar pentru anumite precizări de natură
conceptuală sau faptică. Pentru referinţele bibliografice se va utiliza sistemul menţionat
mai jos.
(12pt)
Pentru a face o referire bibliografică la o lucrare în ansamblul ei se vor preciza în cadrul textului
„numele autorului” şi „anul publicării” astfel: un singur autor (A, 2001), doi autori (A & B,
2002), sau mai mult de doi autori (A et al., 2003). Atunci când în paragraful considerat se face
referire distinctă la o idee dintr-o cercetare anterioară se precizează şi numărul paginii unde
poate fi identificată această sursă. Spre exemplu: (A, 2001: 75).
(12pt)
Figurile, graficele şi tablele vor fi centrate la nivelul paginii, numerotate precum este
precizat în schema de mai jos.
(12pt)

Tabelul 1. Numele tabelului

(Sursa: Autor, 2004: 31) (12pt, italic)


(12pt)

CONCLUZII (12pt, bold, capitals, left)


Toate lucrările trebuie să fie elaborate şi redactate cu multă acurateţe.
(12pt)
(12pt)
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (12pt, bold, capitals, left) (trebuie să conţină doar acele
resurse bibliografic citate în text, iar ordonarea referinţelor se face alfabetic.
(12pt)
Exemple de cărţi utilizate
Munteanu, D. & Petre, A. (2007), Contabilitate financiară, EdituraMirton, Timișoara(10pt)
Exemplul unui articol prezentat doar la o conferinţă

6
Lassar, W.M., Manolis, Ch. (2008) „Service Quality Perspectives and Satisfaction in Private Banking, ”,
Journal of Services Marketing, vol. 14, no. 3, 244-271
Exemplu de document utilizat ca şi referinţă bibliografică.
Chandler, D. (2003) „Semiotics for Beginners”, available on-line at www.chandler.net/bpm.htm (se
recomandă menţionarea întregului link utilizat la nivel de lucrare

În lista bibliografică vor apărea doar lucrările consultate. Pe parcursul lucrării se poate
cita un autor citat de către un alt autor, situație în care se scrie (Andersen, 2002, în
Ionescu, 2006). Nu este corect să se preia din lista bibliografică a unei cărți consultate
titluri care nu au fost consultate.

Se interzice realizarea următoarelor elemente la nivelul redactării lucrării:


• crearea unei coperte care nu corespunde standardelor enunţate anterior
sau exemplului de mai jos;
• inserarea de elemente grafice (imagini, schiţe, desene, emoticons, etc.)
care nu contribuie la mai buna înţelegere a textului scris, ori prezintă un
caracter hazliu;
• folosirea unui altfel de tip de caractere, decât cel prezentat anterior,
pentru textul lucrării (exceptând titlurile, subtitlurile şi alte elemente
similare);
• utilizarea altui sistem de identificare a referinţelor bibliografice decât cel
prezentat anterior.

În ceea ce priveşte structura de redactare a unei lucrări menţionăm următoarele:


• structura grafică a lucrării trebuie să fie aceasta:
- pagina de copertă
- pagină liberă
- pagina interioară, aferentă copertei interioare
- pagină liberă
- pagina cuprinsului
- pagini aferente textului efectiv al lucrării, respectând structura
menţionată.
- Lucrarea poate cuprinde și:
- pagină cu lista abrevierilor
- pagină cu lista figurilor, graficelor şi tabelelor
- glosar de termeni.
• Prima pagină a lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii:
- Denumirea universităţii, a facultăţii și a specializării absolvite;
- Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență”;
- Titlul lucrării de licență sau de disertaţie;
- Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare;
- Numele complet al studentului.
- Textul: „2009”.

• Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii:


- Denumirea universităţii, a facultăţii;
- Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență”
- Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare;
- Numele complet al studentului.
- Textul: „2009”.

7
Prima pagină a unei lucrări trebuie să se prezinte precum în imaginea de mai jos:

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA


FACULTATEA DE ECONOMIE
ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
SPECIALIZAREA:

Lucrare de licență sau


Lucrare de disertaţie
Titlul..........................

Coordonator ştiinţific
Prof.univ.dr. Georgescu Ioan

Student
Masterand
Adrian Vasilescu

2009

Coperta va cuprinde aceleași elemente doar că sub textul „Lucrare de licență”


sau „Lucrare de disertaţie” nu se scrie titlul lucrării.

8
C. Prezentarea şi argumentarea lucrării la nivelul comisiei de
evaluare

Rezultatele activităţii de cercetare a studenţilor, concretizate la nivelul unei astfel de


lucrări, este supus analizei şi discuţiilor la nivelul comisiei de licenţă sau de disertaţie.

Pentru depunerea lucrării în vederea susţinerii se recomandă respectarea următoarelor


reguli:
• Structura lucrării este propusă de către student şi supusă analizei
coordonatorului ştiinţific;
• După elaborarea şi redactarea efectivă a lucrării aceasta este oferită spre
analiză coordonatorului ştiinţific;
• În vederea depunerii lucrării la secretariatul facultăţii, pentru a putea fi
susţinută în faţa comisiei, trebuie să existe acordul coordonatorului
ştiinţific;
• Lucrarea de diplomă sau disertaţie se depune la secretariatul facultăţii în
termenul anunţat de către decanatul facultăţii;
• Studentul va depune la secretariat un exemplar din lucrare, în format
tipărit, iar un alt exemplar se înmânează coordonatorului ştiinţific.

Coordonatorul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a nu accepta pentru susţinere o


lucrare care nu a respectat regulile prezentate în ghidul de faţă, precum şi
exigenţele formulate de cadrul didactic.

La susţinerea lucrării în faţa comisiei se vor respecta următoarele reguli:


• Timpul alocat fiecărui student este de maxim 20 de minute;
• Timpul alocat pentru susţinerea lucrării este cuprins între 8 și 12
minute;
• Susținerea va fi urmată de întrebări și discuții. Comisia are abilitatea de a
face aprecieri şi o analiză critică constructivă aferentă lucrării prezentate.

Prezentarea lucrării de către student va avea în vedere următoarele aspecte:


• Se va respecta timpul alocat prezentării;
• Prezentarea lucrării va fi susţinută de o prezentare grafică în Powerpoint,
astfel:
 Primul slide al prezentării va conţine aceleaşi elemente precum
prima pagină a lucrării;
 Al doilea slide trebuie să prezinte principalele teme abordate la
nivelul lucrării, fără a face o trimitere directă la capitolele
acesteia;

9
• În vederea respectării timpului alocat, se recomandă utilizarea unui număr
adecvat de slide-uri cu următoarele caracteristici ale textului scris:
TimesNewRoman, 24 pt., Justify. Se recomandă ca, în momentul
prezentării, să se evite citirea textului de pe slide-uri.

10

S-ar putea să vă placă și