Sunteți pe pagina 1din 51

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Clasa: a V-a

Unitatea de învățare: Limbajul plastic


Nr. ore alocate: 5
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 2, 3, 4, 5, 6
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- identificarea cu ajutorul - exerciţiul - observaţia
planşelor (prezentare ppt) a - conversaţia euristică sistematică
ramurilor artelor plastice.
Mijloace şi materiale:
- identificarea unor tehnici
- tempera
specifice fiecărui spaţiu
- pensule
Prezentarea 1.1. Conștientizarea plastic
practică: - planşe
domeniului artelor existenței unui mesaj cu
- activitate
1
plastice: ramuri, transmis prin limbaj exersarea obţinerii reproduceri /exemple din
genuri, spațiul plastic. artistic amestecurilor cromatice şi diferite ramuri/genuri ale
acromatice, în diverse tehnici artelor plastice
şi cu diverse material şi - alternativ se pot utiliza
compunerea unei suprafeţe mijloace TIC
cu ajutorul elementelor de - foi de hârtie
limbaj plastic; - creioane
2 Elemente de limbaj 2.2. Explorarea - exerciții de obținere a - exerciţiul - observaţia
plastic, punct, linie, registrului expresiv al diverselor tipuri de puncte, Mijloace şi materiale: sistematică
pată, formă bi și limbajului plastic linii, pete, forme cu ajutorul - evaluare
- tempera
tridimensională. utilizând tehnici creioanelor și/ sau a frontală
- pensule
Culorile spectrului cărbunelui de desen şi a

1
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
pensulelor, - reproduceri după
- compunerea suprafeţei lucrări consacrate în care
solar și culorile plastice cu ajutorul sunt relevante elemente
pigmentare. elementelor de limbaj plastic; de limbaj plastic (sau
specifice prin mijloace TIC)
Clasificarea culorilor.
Nonculori. - foi de hârtie
- creioane
- cărbune
- trasarea de linii în duct - exerciţiul - observaţia
continuu, subțire-gros, hașuri, Mijloace şi materiale: sistematică
linii punctate, întrerupte etc., - evaluare
- tempera
utilizând creioane, cărbune frontală
- pensule
de desen, tuș şi pensule
- reproduceri după
- tratarea picturală a unor
lucrări consacrate în care
2.1. Utilizarea suprafețe utilizând pensule
sunt relevante elemente
adecvată a diferitelor de diferite mărimi
Amestecuri cromatice de limbaj plastic (sau
instrumente, materiale - exemplificarea utilizării
3 și acromatice; nuanțe prin mijloace TIC)
și tehnici specifice diverselor materiale şi tehnici,
și griuri. - foi de hârtie
artelor vizuale, pe reproduceri şi pe lucrări
plastice și decorative ale elevilor; - creioane
- compunerea suprafeţei - cărbune
plastice obţinând intenţionat
o anumită dominantă
- anticiparea rezultatelor
amestecurilor culorilor între
ele şi cu alb şi negru;
4 Efectele emoționale 1.1. Conștientizarea - explicarea semnificaţiilor - explicaţia - observaţia
ale acordurilor de existenței unui mesaj emoţionale ale culorilor - exerciţiul sistematică

2
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- exerciții de concentrare a Mijloace şi materiale: - evaluare
atenției asupra unei lucrări de - tempera frontală
artă pentru a percepe ceea
- pensule
transmis prin limbaj ce aceasta comunică
- reproduceri după
artistic - analizarea unor reproduceri
lucrări consacrate în care
2.2. Explorarea asupra efectelor emoţionale sunt relevante diferite
culori. registrului expresiv al pe care le transmit acordurile tipuri de acorduri
limbajului plastic cromatice prezente în lucrare cromatice
utilizând tehnici - realizarea de amestecuri ale
- foi de hârtie
specifice culorilor și nonculorilor pentru
unor acorduri în concordanţă - creioane
cu emoţia pe care elevul
doreşte să o transmită;
- exersarea obţinerii - explicaţia -
degradeurilor monocrome, în - exerciţiul
diverse tehnici şi cu diverse
Mijloace şi materiale:
materiale;
- tempera
2.2. Explorarea - analizarea unor reproduceri
registrului expresiv al asupra obţinerii efectelor de - pensule
Contrastele valorice - reproduceri după
5 limbajului plastic lumină şi de umbră
între lumină și umbră.
utilizând tehnici - desenarea/pictarea unui lucrări consacrate în care
specifice sunt relevante diferite
obiect iluminat din lateral
tipuri de acorduri
cromatice
- foi de hârtie
- creioane

3
Unitatea de învățare: Noțiuni de cultură artistică
Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 7
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- caracteristicile principale ale - explicaţia - observaţia
artei antice (Grecia şi Roma - conversaţia euristică sistematică
antică);
Mijloace şi materiale:
- arta medievală (stilul
- reproduceri după
1.3 Observarea bizantin şi stilul gotic)
lucrări consacrate în care
Vedere de ansamblu diferențelor între
- Renaşterea sunt relevante diferite
asupra istoriei artei forme de comunicare
- Barocul perioade şi culturi
1 universale; artistică, plastică și
periodizare (pe decorativă, care apar - curentele artistice ale sec
continente și milenii) de-a lungul timpului, XVII-XIX (clasicismul francez,
în diferite culturi rococo, neoclasicismul,
romantismul, realismul,
impresionismul);
- arta modernă şi arta
contemporană

4
Unitatea de învățare: Tehnici specifice artelor plastice
Nr. ore alocate: 7
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- exemplificarea pe planşe a - explicaţia - observaţia
diverselor materiale şi tehnici - exerciţiul sistematică
folosite în artele plastice;
1.3 Observarea Mijloace şi materiale:
- susținerea unor discuții pe
diferențelor între - tempera
teme date
Materiale și tehnici de forme de comunicare - pensule
1 lucru (în prezent) și artistică, plastică și - realizarea de schițe după
- reproduceri după
de-a lungul timpului. decorativă, care apar imagini în unele dintre
lucrări consacrate în care
de-a lungul timpului, tehnicile şi cu materialele
sunt relevante diferite
în diferite culturi exemplificate
tipuri de compoziţii
- foi de hârtie
- creioane
2.1. Utilizarea - trasarea de linii în duct - explicaţia - observaţia
adecvată a diferitelor continuu, subțire-gros, hașuri, - exerciţiul sistematică
instrumente, materiale linii punctate, întrerupte etc., - evaluare
Mijloace şi materiale:
și tehnici specifice utilizând creioane, cărbune frontală
- foi de hârtie
artelor vizuale, de desen;
Desenul în creion și în
2 plastice și decorative - exerciții de obținere a - creioane
cărbune.
2.2. Explorarea diverselor tipuri de puncte, - cărbune
registrului expresiv al linii, pete, forme cu ajutorul
limbajului plastic creioanelor și/ sau a
utilizând tehnici cărbunelui de desen,
specifice
3 Pictura în culori de 3.1. Crearea de - organizarea unei suprafeței - explicaţia - observaţia

5
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
date folosind puncte, linii, - exerciţiul sistematică
pete cu ajutorul acuarelelor şi Mijloace şi materiale:
a culorilor acrilice
- tempera
apă. produse artistice
- acuarele
- pensule
- foi de hârtie
- tratarea picturală a unor - explicaţia - observaţia
2.1. Utilizarea suprafețe utilizând pensule - exerciţiul sistematică
adecvată a diferitelor de diferite mărimi Mijloace şi materiale:
instrumente, materiale
4 Tratarea picturală. - tempera
și tehnici specifice
artelor vizuale, - pensule de diferite
plastice și decorative mărimi
- foi de hârtie
2.1. Utilizarea - modelarea unor volume cu - explicaţia - observaţia
adecvată a diferitelor mâna și/ sau utilizând diferite - exerciţiul sistematică
instrumente, materiale ustensile specifice (eboșoare,
Mijloace şi materiale:
și tehnici specifice inele etc.)
- lut/plastilină
artelor vizuale, - exerciții de obținere a
prin - eboşoare
5 Modelajul în lut. plastice și decorative şi alte
diverselor texturi
ustensile folosite pentru
2.2. Explorarea modelare
modelaj
registrului expresiv al
limbajului plastic
utilizând tehnici
specifice
6 Activarea simțurilor 2.1. Utilizarea - identificarea (cu ajutorul - exerciţiul - observaţia
prin materialele din adecvată a diferitelor reproducerilor sau mijloacelor - conversaţia euristică sistematică
care sunt făcute instrumente, materiale TIC) materialelor utilizate în
Mijloace şi materiale:

6
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
diferite lucrări de sculptură, - reproduceri după
arhitectură, pictură lucrări consacrate
și tehnici specifice - realizarea unei picturi în (prezentare cu ajutorul
obiectele de artă. artelor vizuale, care suprafeţele să fie TIC)
plastice și decorative diferenţiate prin textură sau - tempera
folosirea de materiale diferite - pensule
- foi de hârtie
- realizarea unei lucrări sub - exerciţiul - observaţia
formă de colaj în care se vor - conversaţia euristică sistematică
utiliza diferite materiale - evaluare
Mijloace şi materiale:
2.1. Utilizarea identificate în şedinţa frontală
- reviste, materiale
adecvată a diferitelor precedentă
textile, ziare, hârtie
Experiențe cu diferite instrumente, materiale
7 colorată, alte materiale
materiale și tehnici și tehnici specifice
care pot folosi realizării
artelor vizuale,
unui colaj
plastice și decorative
- tempera
- pensule
- foi de hârtie

7
Unitatea de învățare: Compoziţia plastică
Nr. ore alocate: 6
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 16, 17, 18, 19, 20, 21
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
3.1. Crearea de Crearea unei compoziţii - explicaţia - Observaţia
produse artistice decorative prin dispunerea pe - exerciţiul sistematică
2.1. Utilizarea orizontală sau pe verticală a Mijloace şi materiale: - proba practică
adecvată a diferitelor unor registre de pete colorate
Despre imaginea instrumente, materiale de diferite mărimi cu ajutorul - tempera
plastică. Imaginea și tehnici specifice contrastelor de cald-rece - pensule
1
plastică artelor vizuale, - planşe cu diferite
bidimensională, plană plastice și decorative exemple de compoziţii
decorative din
arhitectură, din zona
modei sau imprimerii

1.2 Observarea Accentuarea cu marker sau - conversaţia euristică - evaluare


elementelor de limbaj creioane colorate a liniilor de - exerciţiul frontală
în lucrări de artă și în forţă care fac ca o compoziţie - observare
Mijloace şi materiale:
compoziții proprii să fie dinamică sau statică; sistematică
- reproduceri după
Noțiuni de compoziție. 2.1. Utilizarea folosirea (cu ajutorul unor
lucrări consacrate în care
2 adecvată a diferitelor pensule de diferite lăţimi)
sunt relevante diferite
instrumente, materiale liniilor drepte şi frânte,
tipuri de compoziţii
și tehnici specifice respectiv curbe şi sinuoase
artelor vizuale, pentru crearea adecvată a
plastice și decorative compoziţiei statice sau
dinamice

8
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Exerciţii de parcurgere a - conversaţia euristică - probă practică
1.1. Conștientizarea
drumului compoziţional - exerciţiul
existenței unui mesaj
transmis prin limbaj Crearea unei compoziţii din - explicaţia
artistic forme geometrice rotunde
Mijloace şi materiale:
Compoziție liberă. haşurate cu diferite valori ale
3 2.2. Explorarea - foi de hârtie
Unitatea compoziției. negrului dispuse pe un
registrului expresiv al
registru orizontal astfel încât - creioane
limbajului plastic
echilibrul acestuia să reiasă
utilizând tehnici
din alternanţa plin-gol, închis-
specifice
deschis
Realizarea unei compoziţii - conversaţia euristică - evaluare
unitare pe temă dată cu - exerciţiul formativă orală
ajutorul unor pete picturale - observare
2.2. Explorarea - explicaţia
de diferite lăţimi cu
registrului expresiv al Mijloace şi materiale: - probă practică
dominantă verticală, cu
limbajului plastic ajutorul nuanţelor, tonurilor şi - pensule de diferite
Compoziția cu utilizând tehnici degradeurilor mărimi
4 dominantă verticală, specifice
orizontală, oblică. - şablon din carton
3.1. Crearea de pentru crearea unor
Realizarea unei compoziţii cu
produse artistice bandouri verticale de
dominantă orizontală obţinută
prin alternarea de linii diferite lăţimi
sinuoase orizontale de - aerograf
diferite modulaţii - spray cu diverse culori

9
Unitatea de învățare: Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie
și pată.
Nr. ore alocate: 2
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 24, 25
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Compoziţia închisă – realizarea de compoziții - exerciţiul evaluare frontală
Compoziţia deschisă închise/ deschise pe teme - conversaţia euristică
3.1. Crearea de date Mijloace şi materiale:
produse artistice - trasarea de linii în duct
- tempera
2.1. Utilizarea continuu, subțire-gros,
- pensule
adecvată a diferitelor hașuri, linii punctate,
1 - foi de hârtie
instrumente, materiale întrerupte etc., utilizând
și tehnici specifice creioane, cărbune de desen, - creioane
artelor vizuale, tuș, pensule; - tuş
plastice și decorative - tratarea picturală a unor
suprafețe utilizând pensule
de diferite mărimi

10
Unitatea de învățare: Centrul de interes
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 26, 27, 28
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- trasarea de linii în duct - exerciţiul - observaţia
continuu, subțire-gros, - conversaţia euristică sistematică
hașuri, linii punctate,
Mijloace şi materiale:
Compoziţia cu un 2.1. Utilizarea întrerupte etc., utilizând
- tempera
centru de interes adecvată a diferitelor creioane, cărbune de desen,
tuș, pensule - pensule diferite
Compoziţia cu două instrumente, materiale
sau mai multe centre și tehnici specifice - tratarea picturală a unor - foi de hârtie
1 artelor vizuale, suprafețe utilizând pensule - creioane
de interes
Compoziţia cu centrul plastice și decorative de diferite mărimi
de interes în afara 3.1. Crearea de - realizarea de compoziții cu
cadrului produse artistice un centru de interes pe teme
date
- realizarea de compoziții
unitare pe teme date

11
Unitatea de învățare: Şcoala „Altfel”
Nr. ore alocate: 2
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 22
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
3.2. Implicarea în - vizita la muzeu - conversaţia euristică - observaţia
Vizită la Muzeul evenimente culturale - comentarea unor lucrări de - explicaţia sistematică
1 Naţional de Artă al școlare și extrașcolare artă
României care valorifică artele
vizuale

12
Unitatea de învățare: Proiecte şi evenimente
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 31, 32, 33
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- stabilirea lucrărilor care vor - explicaţia evaluare frontală
constitui mapa personală - conversaţia euristică
3.1. Crearea de - analiza lucrărilor din mapă
1 Mapa de lucrări Mijloace şi materiale:
produse artistice
- lucrările elevilor
- mape
- vizite în atelierele unor - explicaţia - observaţia
1.1. Conștientizarea artiști - conversaţia euristică sistematică
existenței unui mesaj - exerciții de concentrare a
transmis prin limbaj atenției asupra unei lucrări de
artistic artă pentru a percepe ceea
Vizite în atelierele
2 3.2. Implicarea în ce aceasta comunică
unor artişti
evenimente culturale - activarea percepției
școlare și extrașcolare simultane asupra imaginii în
care valorifică artele ansamblul ei
vizuale - exerciții de parcurgere a
drumului compozițional
3 Comentarii de artă 1.2 Observarea - exerciții de observare a - explicaţia - evaluare frontală
elementelor de limbaj prezenței și a rolului - conversaţia euristică
în lucrări de artă și în
elementelor de limbaj plastic
Mijloace şi materiale:
compoziții proprii în lucrări de artă
- reproduceri după
1.3 Observarea - vizionarea unor imagini și/
lucrări consacrate în care
diferențelor între sau filme care prezintă creații
sunt relevante diferite
forme de comunicare specifice diferitelor culturi

13
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
artistică, plastică și - susținerea unor discuții pe tipuri de compoziţii
decorativă, care apar teme date - foi de hârtie
de-a lungul timpului, - realizarea de schițe după - creioane
în diferite culturi imagini

Unitatea de învățare: Evaluare finală


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 35
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2 Observarea - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
elementelor de limbaj - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
în lucrări de artă și în
1 Portofoliu de lucrări Mijloace şi materiale:
compoziții proprii
- lucrările elevilor
- mape

14
2. Clasa: a VI-a

Unitatea de învățare: Evaluarea iniţială (Recapitulare)


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 1
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- reamintirea unor tehnici - exerciţiul - observaţia
Arte plastice: ramuri, 2.1 Utilizarea în specifice fiecărui spaţiu - conversaţia euristică sistematică
genuri, spațiul plastic, context variate a plastic
Mijloace şi materiale:
instrumente, materiale instrumentelor - exersarea obţinerii
- tempera
și tehnici de lucru. corespunzătoare amestecurilor cromatice şi
Culorile spectrului diferitelor tehnici; acromatice, în diverse tehnici - pensule
1 solar. Clasificarea 3.1 Valorizarea şi cu diverse material şi - foi de hârtie
culorilor: primare, propriilor idei și a compunerea unei suprafeţe - creioane
binare de gradul I și II, sentimentelor cu ajutorul elementelor de
culori complementare, exprimate prin limbaj limbaj plastic;
culori calde și reci. plastic în cadrul unor - compunerea suprafeţei
Nonculori. compoziții proprii; plastice cu ajutorul
elementelor de limbaj plastic;

15
Unitatea de învățare: Limbajul plastic
Nr. ore alocate:9
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- exerciții de identificare a - exerciţiul - observaţia
valențelor expresive ale - conversaţia euristică sistematică
limbajului vizual în lucrări de
Mijloace şi materiale:
artă
- tempera
- discuții despre potențialul
1.1. Decodificarea de comunicare al limbajului - pensule
Expresivități ale mesajelor transmise - planşe cu
vizual în lucrări proprii
prin limbaj artistic în
1 limbajului plastic - realizare unei compoziții reproduceri /exemple din
cazul artelor
folosind expresivitatea unor diferite ramuri/genuri ale
tridimensionale artelor plastice
elemente de limbaj plastic
1.2 Corelarea - alternativ se pot utiliza
mesajului artistic al mijloace TIC
unei lucrări de artă, cu
- foi de hârtie
mijloacele de
- creioane
expresie;
2.1. Utilizarea în
contexte variate a - realizarea scalei valorice a - exerciţiul - observaţia
instrumentelor unei culori la alegere, prin - conversaţia euristică sistematică
Operarea cu corespunzătoare deschidere cu alb și
Mijloace şi materiale:
”valoarea” ca element diverselor tehnici închidere cu negru.
2 - tempera
de limbaj în spațiul - realizarea scalei valorice
2.2. Adecvarea
plastic.
limbajului plastic de griuri folosind haşura cu - pensule
creionul - foi de hârtie
folosit la comunicarea
mesajului intenționat - creioane
3 Linia valorată, pata - realizarea unei compoziţii - exerciţiul - observaţia

16
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
3.1 Valorizarea cu un subiect la alegere, în - conversaţia euristică sistematică
propriilor idei și a care să se folosească linii şi Mijloace şi materiale:
sentimentelor pete valorate.
- tempera
valorată. exprimate prin limbaj
- pensule
plastic în cadrul unor
compoziții proprii - foi de hârtie
- creioane
- pictarea de forme - exerciţiul - observaţia
geometrice cu contrast - explicaţia sistematică
valoric acromatic folosind - evaluare
Mijloace şi materiale:
Contrastul valoric ca amestecul alb și negru frontală
- tempera
4 mijloc de expresie - pictarea unui obiect din
plastică natură folosind amestecul de - pensule
alb şi negru - foi de hârtie
- creioane
- cărbune
- realizarea unei compoziţii - exerciţiul - observaţia
Contrastele cromatice
cu un subiect la alegere, - explicaţia sistematică
ca mijloace de
expresie plastică în care să se folosească un Mijloace şi materiale: - evaluare
5 tip de contrast cromatic. frontală
(conform teoriei - tempera
constructive despre - realizarea de schițe folosind
- pensule
culoare) contraste cromatice
- foi de hârtie
6 Game cromatice - realizarea unor picturi cu - exerciţiul - observaţia
subiect asemănător, prin care - explicaţia sistematică
să se transmit sentimente - evaluare
Mijloace şi materiale:
sau emoții diferite prin frontală
- tempera
folosirea de game cromatice
calde și reci. - pensule

17
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- realizarea de schițe - foi de hârtie
utilizând diverse game
cromatice
- analizarea mesajului
transmis în lucrarea proprie
- realizarea unei compoziţii în - exerciţiul - observaţia
care să se transmită o - explicaţia sistematică
emoție, la alegere folosind un - evaluare
Mijloace şi materiale:
7 Acorduri cromatice acord cromatic corespunzător frontală
- tempera
- analizarea mesajului
- pensule
transmis în lucrarea proprie
- foi de hârtie
- realizarea de schițe cu - exerciţiul - observaţia
dominantă de culoare - explicaţia sistematică
- analizarea mesajului Mijloace şi materiale: - evaluare
8 Dominanta cromatică transmis în lucrarea proprie frontală
- tempera
- pensule
- foi de hârtie
1.2. Corelarea - realizarea unei compoziţii - exerciţiul - observaţia
mesajului artistic al cu subiect la alegere, în care - explicaţia sistematică
unei lucrări de artă cu să folosești o gamă - evaluare
Mijloace şi materiale:
Recapitulare şi mijloacele de expresie cromatică rece sau caldă și frontală
9 mai multe tipuri de contrast. - tempera/acuarele
evaluare 3.2.Realizarea de
- pensule
produse artistice - organizarea unei
creative, originale și miniexpoziţii cu lucrările - creioane
funcționale. realizate - foi de hârtie

18
Unitatea de învățare: Noțiuni de cultură artistică
Nr. ore alocate: 4
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 11, 12, 13, 14
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Privire de ansamblu 1.1 Decodificarea - caracteristicile principale ale - explicaţia - observaţia
asupra istoriei artei mesajelor transmise artei antice (Grecia şi Roma - conversaţia euristică sistematică
europene - prin limbaj artistic în antică);
Mijloace şi materiale:
periodizare pe țări și cazul artelor
1 secole (selecție pe tridimensionale; - reproduceri după
lucrări consacrate în care
momente de apogeu) 1.3 Recunoașterea
sunt relevante diferite
Arta în Grecia antică, diferitelor forme de
perioade şi culturi
Arta Romei antice, comunicare artistic,
plastic și decorativă în - elementele definitorii ale - explicaţia - observaţia
timp și spațiu; artei medievale (stilul bizantin sistematică
- conversaţia euristică
Secolele V-XVI Stilul 2.2 Adecvarea şi stilul gotic) -
Mijloace şi materiale:
bizantin, Stilul Gotic, limbajului plastic
2 - reproduceri după
folosit la comunicarea
mesajului intenționat. lucrări consacrate în care
sunt relevante diferite
perioade şi culturi
- aspecte particulare ale - explicaţia - observaţia
Renaşterii în Italia; Țările de - conversaţia euristică sistematică
Renașterea în Italia; Jos; Franța; Germania; -
Mijloace şi materiale:
3 Țările de Jos; Franța; - reproduceri după
Germania; lucrări consacrate în care
sunt relevante diferite
perioade şi culturi
4 Arta secolului XX - arta modernă şi arta - explicaţia - observaţia

19
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
contemporană - conversaţia euristică sistematică
Mijloace şi materiale: -
- reproduceri după
lucrări consacrate în care
sunt relevante diferite
perioade şi culturi

Unitatea de învățare: Evaluare


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 15
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Evaluare mapă de 2.2. Adecvarea - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. limbajului plastic - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
folosit la comunicarea
Mijloace şi materiale:
mesajului intenționat
- lucrările elevilor
3.1 Valorizarea
1 - mape
propriilor idei și a
sentimentelor
exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor
compoziții proprii

20
Unitatea de învățare: Tehnici specifice artelor plastice
Nr. ore alocate: 5
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 16, 18, 19, 20, 21
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- obţinerea de forme cu - explicaţia - observaţia
volum (tridimensionale) prin - exerciţiul sistematică
1.3 Recunoașterea valorație (hașură în
Tehnici grafice – Mijloace şi materiale: - evaluare
diferitelor forme de creion/cărbune/creion
valorația prin linie și frontală
1 comunicare artistică, colorat); - foi de hârtie
suprafață în creion și
plastică și decorativă
cărbune - redarea luminii și a umbrei - creioane/creioane
în timp și spațiu;
cu ajutorul unei game de colorate
2.1 Utilizarea în griuri acromatice, - cărbune
context variate a
instrumentelor - realizarea unui peisaj - explicaţia - observaţia
corespunzătoare folosind pata picturală - exerciţiul sistematică
diferitelor tehnici; Mijloace şi materiale:
2 Tratarea picturală
2.2 Adecvarea - tempera/acuarele
limbajului plastic - pensule
folosit la comunicarea
- foi de hârtie
mesajului intenționat;
- elaborarea de variante - explicaţia - observaţia
3.1 Valorizarea
coloristice prin tratarea - exerciţiul sistematică
propriilor idei și a
decorativă a suprafețelor într-
sentimentelor Mijloace şi materiale:
o compoziție ritmată
3 Tratarea decorativă exprimate prin limbaj - tempera
plastic în cadrul unor
- pensule de diferite
compoziții proprii.
mărimi
- foi de hârtie

21
Unitatea de învățare: Compoziţia plastică
Nr. ore alocate: 7
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.1 Decodificarea - desenarea/pictarea unui - explicaţia - evaluare
mesajelor transmise arbore realizând la început - exerciţiul frontală
Natura ca sursă de
prin limbaj artistic în una sau mai multe schițe - observare
1 inspirație – schițe, Mijloace şi materiale:
cazul artelor - realizarea unui crochiu după sistematică
crochiuri, etc. - tempera
tridimensionale; o natură statică
- pensule
1.3 Recunoașterea
diferitelor forme de - realizarea unei forme - conversaţia euristică - evaluare
comunicare artistică, spaţiale pornind de la formele - exerciţiul frontală
plastică și decorativă plane ale unui element ales - observare
Mijloace şi materiale:
Forme naturale-forme în timp și spațiu; din natură. sistematică
- tempera
2 plastice, plane şi 3.1 Valorizarea - crearea unei forme spaţiale
- pensule
spaţiale propriilor idei și a din diverse materiale:
sentimentelor plastilină, lut, sârmă moale, - creioane
exprimate prin limbaj hârtie - hârtie
plastic în cadrul unor
compoziții proprii;
3 Recapitulare şi - pictarea unei naturi statice - conversaţia euristică - probă practică
evaluare 3.2 Realizarea de folosind mijloacele plastice - exerciţiul
produse artistice învăţate
creative, originale și Mijloace şi materiale:
funcționale, în cadrul - tempera
orelor de educație - pensule
plastică. - creioane

22
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- hârtie
- realizarea unei compoziţii - conversaţia euristică - evaluare
modulare prin repetarea - exerciţiul formativă orală
Compoziția decorativă şablonată a unei forme - observare
Mijloace şi materiale:
– stilizarea și modulul (pasăre, fluture, frunză, etc)
4 - tempera - probă practică
Ritmul în compoziţia
- pensule
decorativă
- creioane
- hârtie
- realizarea unei compoziţii - conversaţia euristică - evaluare
plastic în care să se obţină la - exerciţiul formativă orală
alegere, ritm liniar, ritm al - observare
Mijloace şi materiale:
Ritmul în compoziţia formelor sau ritm cromatic.
5 - tempera
plastică
- pensule
- creioane
- hârtie

23
Unitatea de învățare: Şcoala „Altfel”
Nr. ore alocate: 2
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 22
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2 Corelarea - joc de rol, cu scopul - conversaţia euristică - observaţia
mesajului artistic al utilizării limbajului specific - explicaţia sistematică
unei lucrări de artă, cu - vizionarea unor imagini
mijloacele de prezente în MNAR care
Vizită la Muzeul expresie;
prezintă creații specifice
1 Naţional de Artă al
1.3 Recunoașterea celor mai importante stiluri,
României
diferitelor forme de epoci și țări europene, în
comunicare artistică, parte
plastică și decorativă - susținerea unor discuții pe
în timp și spațiu teme date

24
Unitatea de învățare: Proiecte şi evenimente
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 31, 32, 33

Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
3.1 Valorizarea - stabilirea lucrărilor care vor - explicaţia evaluare frontală
propriilor idei și a expuse într-o expoziţie în - conversaţia euristică
sentimentelor cadrul şcolii
Mijloace şi materiale:
exprimate prin limbaj - explicarea principiilor de
- lucrările elevilor
plastic în cadrul unor realizare a unei expoziţii
compoziții proprii - materiale de birotică
1 Expoziția
3.2. Realizarea de
produse artistice
creative, originale și
funcționale, în cadrul
unor evenimente
culturale școlare

25
Unitatea de învățare: Evaluare finală
Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 35
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Evaluare mapă de 2.2. Adecvarea - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. limbajului plastic - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
folosit la comunicarea
Mijloace şi materiale:
mesajului intenționat
- lucrările elevilor
3.1 Valorizarea
1 - mape
propriilor idei și a
sentimentelor
exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor
compoziții proprii

26
3. Clasa: a VII-a

Unitatea de învățare: Evaluarea iniţială (Recapitulare)


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 1
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2. Analizarea - realizarea de schițe folosind - exerciţiul - observaţia
valențelor expresive contraste cromatice - explicaţia sistematică
ale limbajului plastic - realizarea de schițe - evaluare
Mijloace şi materiale:
Contrastele cromatice în compoziții diverse utilizând diverse game frontală
- tempera
şi valorice 3.1. Explorarea unor cromatice
1 - pensule
Tehnici de lucru modalități noi de - analizarea mesajului
grafice şi picturale exprimare a ideilor, transmis în lucrarea proprie - foi de hârtie
sentimentelor și - creioane
mesajelor prin - cărbune
compoziții plastice

27
Unitatea de învățare: Limbajul plastic
Nr. ore alocate: 8
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
2.1. Utilizarea - desenarea, după natură, a - exerciţiul - observaţia
limbajului plastic, a unor obiecte, evidențiind - conversaţia euristică sistematică
tehnicilor și fiecare etapă de studiu
Mijloace şi materiale:
instrumentelor variate (paginație, construcție,
- tempera
Redarea în în cadrul studiului valorație)
perspectivă a liniei: după natură; - realizarea unei compoziții - pensule
1 studii după natură 2.2. Valorificarea plecând de la realitatea - foi de hârtie
(natură statică, valențelor expresive obiectivă, folosind contrastul - creioane
peisaj) ale limbajului plastic extrem al scării valorice, în
în studiul după natură tehnica creion sau tuș
și/sau compoziției; - realizarea de compoziții
3.1 Valorizarea folosind redarea în
propriilor idei și a perspectivă a liniei
Redarea în sentimentelor - desenarea, după natură, a - exerciţiul - observaţia
2
perspectivă a exprimate prin limbaj unor obiecte, evidențiind sistematică
- conversaţia euristică
suprafeţei: studii după plastic în cadrul unor fiecare etapă de studiu
compoziții proprii; Mijloace şi materiale:
natură (natură statică, (paginație, construcție,
- tempera
peisaj) valorație)
- realizarea unei compoziții - pensule
plecând de la realitatea - foi de hârtie
obiectivă, folosind contrastul - creioane
extrem al scării valorice, în
tehnica creion sau tuș
- realizarea de compoziții

28
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
folosind redarea în
perspectivă a suprafeţei
- desenarea, după natură, a - exerciţiul - observaţia
unor obiecte, evidențiind - conversaţia euristică sistematică
fiecare etapă de studiu
Mijloace şi materiale:
(paginație, construcție,
- tempera
Redarea în valorație)
perspectivă a - realizarea unei compoziții - pensule
3 volumului: studii după plecând de la realitatea - foi de hârtie
natură (natură statică, obiectivă, folosind contrastul - creioane
peisaj) extrem al scării valorice, în
tehnica creion sau tuș
- realizarea de compoziții
folosind redarea în
perspectivă a volumului
- realizarea unei compoziții - exerciţiul - observaţia
plecând de la realitatea - conversaţia euristică sistematică
obiectivă, în care să se
Mijloace şi materiale:
Modularea formelor și surprindă textura unui obiect
4 preferat din natură - tempera
texturilor prin valoare
- pensule
- foi de hârtie
- creioane
5 Efectul spaţial al - încadrarea unui peisaj în - exerciţiul - observaţia
culorilor care se poate observa efectul - explicaţia sistematică
de adâncime în spațiu; - evaluare
Mijloace şi materiale:
- realizarea unei compoziții în frontală
- tempera
care elementele de prim plan
să fie colorate în culori calde. - pensule

29
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
iar contrastul dintre - foi de hârtie
elementele din prim-plan și
cele din depărtare va fi mai
pronunțat.
- realizarea unor picturi după - exerciţiul - observaţia
natură (natură statică, peisaj) - explicaţia sistematică
prin folosirea de efecte de - evaluare
Recapitulare şi Mijloace şi materiale:
6 perspectivă şi de spaţialitate. frontală
evaluare - tempera
- analizarea mesajului
- pensule
transmis în lucrarea proprie
- foi de hârtie

30
Unitatea de învățare: Noțiuni de cultură artistică
Nr. ore alocate: 5
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 10, 11, 12, 13, 14
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.3 Recunoașterea - caracteristicile principale ale - explicaţia - observaţia
Privire de ansamblu unor forme de artei româneşti de-a lungul - conversaţia euristică sistematică
asupra istoriei artei de comunicare artistică, timpului
Mijloace şi materiale:
1 pe teritoriul României plastică și decorativă,
- reproduceri după
- periodizare pe pe teritoriul României;
lucrări consacrate în care
milenii și secole 1.2 Analizarea
sunt relevante diferite
valențelor expresive
perioade şi culturi
ale limbajului plastic
în compoziții diverse; - elementele definitorii ale - explicaţia - observaţia
artei de pe teritoriul României - conversaţia euristică sistematică
3.1. Explorarea unor
din preistorie şi antichitate
modalități noi de Mijloace şi materiale:
Pagini din istoria artei exprimare a ideilor, - realizarea unui basorelief
- reproduceri după
2 românești: Preistoria sentimentelor și (lut/plastilină) prin care să se lucrări de artă din
și Antichitatea; mesajelor prin redea un motiv din arta geto- preistorie şi perioada
compoziții plastice. dacă
antică
- pastă de modelare
- eboşoare
3 2. Pagini din istoria - analiza şi compararea - explicaţia - observaţia
artei românești: arhitecturii medievale pe - conversaţia euristică sistematică
Epoca Medievală; teritoriul României -
Mijloace şi materiale:
- realizarea de schiţe cu
- reproduceri după
elemente de arhitectură din
lucrări consacrate în care
perioada romanică, bizantină
sunt relevante aspecte
şi gotică

31
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
ale artei în perioada
medievală
- studierea reproducerilor şi - explicaţia - observaţia
identificarea genurilor picturii - conversaţia euristică sistematică
şi tipurilor de compoziţii -
Mijloace şi materiale:
abordate de către artiştii din
3. Arta românească - reproduceri după
4 sec. XIX
din secolul al XIX-lea; lucrări consacrate în care
- realizarea de schiţe cu
sunt relevante diferite
elemente compoziţionale
genuri ale picturii şi
inspirate din arta sec XIX
diferite tipuri de
compoziţie
- studierea reproducerilor şi - explicaţia - observaţia
identificarea genurilor picturii - conversaţia euristică sistematică
şi tipurilor de compoziţii -
Mijloace şi materiale:
abordate de către artiştii din
4. Arta românească - reproduceri după
sec. XX
din secolul al XX-lea. lucrări consacrate în care
- realizarea de schiţe cu
sunt relevante diferite
elemente compoziţionale
genuri ale picturii şi
inspirate din arta sec XX
diferite tipuri de
compoziţie

32
Unitatea de învățare: Evaluare
Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 15
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Evaluare mapă de 2.2. Valorificarea - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. valențelor expresive - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
ale limbajului plastic
Mijloace şi materiale:
în studiul după natură
- lucrările elevilor
și/sau compoziției.
- mape
3.2. Conceperea de
1
produse artistice
creative, originale și
funcționale, în cadrul
unor evenimente la
nivel local sau la nivel
de comunitate.

33
Unitatea de învățare: Tehnici specifice artelor plastice
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 16, 18, 19
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- realizarea diferitelor tipuri - explicaţia - observaţia
2.2. Valorificarea de haşuri utilizând creioane - exerciţiul sistematică
valențelor expresive cu durităţi diferite Mijloace şi materiale: - evaluare
ale limbajului plastic - obţinerea de forme cu - foi de hârtie frontală
volum (tridimensionale) prin
Tehnici grafice. în studiul după natură
1 și/sau compoziției; valorație (hașură în - creioane cu diferite
Valorația în creion. durităţi
3.1 Valorizarea creion/cărbune/creion
propriilor idei și a colorat);
sentimentelor - redarea luminii și a umbrei
exprimate prin limbaj cu ajutorul unei game de
plastic în cadrul unor griuri acromatice,
compoziții proprii; - realizarea diferitelor tipuri - explicaţia - observaţia
3.2. Conceperea de de valoraţii utilizând - exerciţiul sistematică
produse artistice cărbunele - evaluare
Mijloace şi materiale:
creative, originale și - obţinerea de forme cu frontală
Tehnici grafice. funcționale, în cadrul - foi de hârtie
2 volum (tridimensionale) prin
Valorația în cărbune. unor evenimente la - cărbune
valorație cu cărbunele
nivel local sau la nivel - redarea luminii și a umbrei
de comunitate. cu ajutorul unei game de
griuri acromatice,

34
Unitatea de învățare: Compoziţia plastică
Nr. ore alocate: 9
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30

Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
2.1. Utilizarea - desenarea/pictarea unei - explicaţia - evaluare frontală
limbajului plastic, a compoziţii statice cu subiect la - exerciţiul - observare
Compoziţia plastică tehnicilor și alegere
Mijloace şi materiale: sistematică
cu mai multe centre instrumentelor variate - desenarea, după natură, a unei
1 - tempera
de interes - în cadrul studiului compoziţii, evidențiind fiecare
compoziţia statică după natură și/sau etapă de studiu (paginație, - pensule
compoziției; construcție, valorație) - creioane
2.2. Valorificarea - foi hârtie
valențelor expresive - desenarea/pictarea unei - conversaţia euristică - evaluare frontală
ale limbajului plastic compoziţii dinamice cu subiect la
- exerciţiul - observare
în studiul după natură alegere
Compoziţia plastică Mijloace şi materiale: sistematică
și/sau compoziției.
cu mai multe centre - desenarea, după natură, a unei
2 - tempera
de interes - 3.1. Explorarea unor compoziţii, evidențiind fiecare
compoziţia dinamică modalități noi de etapă de studiu (paginație, - pensule
exprimare a ideilor, construcție, valorație) - creioane
sentimentelor și
- hârtie
mesajelor prin
3 Recapitulare şi compoziții plastice. - realizarea unei compoziţii - conversaţia euristică - probă practică
evaluare dinamice sau statice după o - exerciţiul
poveste preferată cu mai multe
Mijloace şi materiale:
centre de interes
- tempera
- pensule

35
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- creioane
- hârtie
- explicarea etapelor stilizării - conversaţia euristică - evaluare frontală
- observarea unor elemente din - explicaţia - observare
natură (frunză, fluture, insectă), - exerciţiul sistematică
Compoziţia descompunerea elementului în
Mijloace şi materiale:
4 decorativă; principii părţi componente, desenarea
- tempera
decorative: stilizarea acestora şi stilizarea lor
- schiţarea unui decor cu - pensule
elemente decorative stilizate - creioane
- hârtie
- explicarea principiilor stilizării - conversaţia euristică - evaluare frontală
- realizarea unei compoziţii - explicaţia - observare
decorative în care să se respecte - exerciţiul sistematică
Compoziţia
principiul repetiţiei şi alternanţei
decorativă; principii Mijloace şi materiale:
5 folosind forme stilizate
decorative: simetria, - tempera
repetiţia şi alternanţa - realizarea unei compoziţii
decorative în care să se respecte - pensule
principiul simetriei folosind forme - creioane
stilizate - hârtie
- crearea unui joc de fond prin - explicaţia - evaluare frontală
Compoziţia aşezarea ritmică de motive, la - exerciţiul - observare
decorativă; principii alegere, pe o foaie de hârtie cu sistematică
6 Mijloace şi materiale:
decorative: jocul de liniatură matematică
- creioane
fond - realizarea de chenare cu unul
- hârtie
sau mai multe motive decorative

36
Unitatea de învățare: Şcoala „Altfel”
Nr. ore alocate: 2
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 22
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2 Analizarea - descrierea unor creații - conversaţia euristică - observaţia
valențelor expresive artistice în paralel cu - explicaţia sistematică
ale limbajului plastic conștientizarea diferitelor
în compoziții diverse; reacții proprii
1.3 Recunoașterea - joc de rol (de exemplu, de
Vizită la Muzeul
unor forme de ghid/ interpret local de inițiere
1 Naţional de Artă al
comunicare artistică, în comunicarea de tip artistic)
României
plastică și decorativă, - comentarea imaginilor
pe teritoriul României;
- exerciții de argumentare a
preferințelor în ceea ce
privește diferite lucrări de
artă

37
Unitatea de învățare: Proiecte şi evenimente
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 31, 32, 33

Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2 Analizarea - destinaţia şi compunerea - explicaţia evaluare frontală
valențelor expresive portofoliului de documentare - conversaţia euristică
ale limbajului plastic - fiecare elev va stabili o zonă Mijloace şi materiale:
în compoziții diverse; de interes pe care o va
- lucrările elevilor
3.2. Conceperea de cerceta;
Portofoliul de produse artistice - realizarea unui portofoliu de - materiale de birotică
1
documentare creative, originale și documentare personalizat
funcționale, în cadrul
unor evenimente la
nivel local sau la nivel
de comunitate.

38
Unitatea de învățare: Evaluare finală
Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 35
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Evaluare mapă de 2.2. Valorificarea - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. valențelor expresive - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
ale limbajului plastic
Mijloace şi materiale:
în studiul după natură
- lucrările elevilor
și/sau compoziției.
- mape
3.2. Conceperea de
1
produse artistice
creative, originale și
funcționale, în cadrul
unor evenimente la
nivel local sau la nivel
de comunitate

39
4. Clasa: a VIII-a

Unitatea de învățare: Evaluarea iniţială (Recapitulare)


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 1
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- realizarea de schițe folosind - exerciţiul - observaţia
diverse tehnici grafice, la - explicaţia sistematică
Tehnici grafice alegere - evaluare
Mijloace şi materiale:
Tipuri de compoziţii - realizarea unei schițe frontală
(compoziţia statică, - tempera
1 utilizând un tip de compoziţie
compoziţia dinamică, - pensule
la alegere
compoziţia
- analizarea mesajului - foi de hârtie
decorativă)
transmis în lucrarea proprie - creioane
- cărbune

40
Unitatea de învățare: Studiul după natură, creion şi culoare
Nr. ore alocate: 9
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
2.1 organizarea unui - exerciţii de observare a - exerciţiul - observaţia
spaţiu decorativ formei obiectelor, a - conversaţia euristică sistematică
3.1 realizarea unui raporturilor dintre planuri, a
Studiul după natură în Mijloace şi materiale:
1 studiu după natură, paginaţiei;
creion: natură statică - foi de hârtie
valorificând o - desenare în creion a unei
problemă de culoare naturi statice după model, cu - creioane
3.2 integrarea redarea luminii şi umbrei
reprezentării corpului - exerciţii de observare a - exerciţiul - observaţia
omenesc în mişcare, formei obiectelor, a - conversaţia euristică sistematică
în compoziţii plastice raporturilor dintre planuri, a
Studiul după natură în de toate tipurile Mijloace şi materiale:
paginaţiei;
2 culoare: natură - tempera
- pictarea în tempera a unei
statică
naturi statice după model, cu - pensule
folosirea contrastului de clar- - foi de hârtie
obscur - creioane
- exerciţii de observare a - exerciţiul - observaţia
proporţiilor figurii umane - conversaţia euristică sistematică
Studiul după natură în - schiţă de portret în creion Mijloace şi materiale:
3
creion: portret după model
- foi de hârtie
- creioane
4 Studiul după natură în - exerciţii de observare a - exerciţiul - observaţia
culoare: portret proporţiilor figurii umane - conversaţia euristică sistematică
- schiţă de portrete în culoare Mijloace şi materiale:

41
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
după model - tempera
- pensule
- foi de hârtie
- creioane
- realizarea unei compoziţii în - exerciţiul - observaţia
creion/culoare - explicaţia sistematică

Recapitulare şi Mijloace şi materiale:


5
evaluare - tempera
- pensule
- foi de hârtie
- exerciţii de observare a - exerciţiul - observaţia
proporţiilor corpului omenesc - conversaţia euristică sistematică
Proporţiile corpului - schiţă de corp omenesc în Mijloace şi materiale: - evaluare
6
omenesc creion după model în poziţia frontală
- foi de hârtie
în picioare
- creioane

42
Unitatea de învățare: Elemente de desen proiectiv
Nr. ore alocate: 8
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1.2 reprezentarea - exerciţii de intuire a spaţiului - exerciţiul - observaţia
Reprezentarea
punctului, dreptei şi tridimensional, reprezentat de - explicaţia sistematică
punctului, a dreptei, în
suprafeței în spaţiu şi triedrul de referinţă;
1 proiecţie ortogonală, Mijloace şi materiale:
în epură, pe cele trei - executarea proiecţiilor unui
pe cele trei plane de - foi de hârtie
plane de proiecţie punct pe baza coordonatelor.
proiecţie şi în epură
- creioane
Reprezentarea - exerciţii de intuire a spaţiului - exerciţiul -
formelor şi a tridimensional, reprezentat de - explicaţia
corpurilor geometrice triedrul de referinţă;
Mijloace şi materiale:
(cub, prismă, - executarea proiecţiilor în
2 - foi de hârtie
piramidă), în proiecţie proiecţie ortogonală şi în epură a
ortogonală, pe cele unui cub şi a unei prisme pe baza - creioane
trei plane de proiecţie coordonatelor punctelor.
şi în epură
- regulile perspectivei cu un punct - exerciţiul - observaţia
de fugă - explicaţia sistematică
Reprezentarea
3 punctului, a dreptei în - schiţe de reprezentare a unui Mijloace şi materiale:
perspectivă segment de dreaptă în
- foi de hârtie
perspectivă
- creioane
4 Reprezentarea - reprezentarea unui cub şi a unui - exerciţiul - observaţia
formelor şi a corpurilor cilindru în perspectivă - explicaţia sistematică
geometrice în
Mijloace şi materiale:
perspectivă
- foi de hârtie

43
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- creioane

44
Unitatea de învățare: Evaluare
Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 15
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Evaluare mapă de - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
1 Mijloace şi materiale:
- lucrările elevilor
- mape

45
Unitatea de învățare: Compoziţia decorativă pe baza modificării succesive a spaţiului in cadrul unei liniaturi iniţiale.
Nr. ore alocate: 5
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 21, 23, 24, 25, 26
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
Organizarea unui 2.1 organizarea unui - exerciţii de descifrare a unor - exerciţiul - observaţia
spaţiu decorativ, cu spaţiu decorativ, cu tipuri de reţele, pe baza - explicaţia sistematică
efect cinetic, pe baza efect cinetic, pe baza imaginilor;
Mijloace şi materiale:
unei reţele; unei reţele - desenarea unui corp pe baza
- foi de hârtie
Realizarea unor racordărilor de drepte şi
1 - creioane
construcţii grafice pe cercuri
baza racordărilor de
drepte şi cercuri,
precum şi prin
împărţirea cercului în
părţi egale.
- exerciţii de compunere a - exerciţiul - observaţia
reţelelor, cu un algoritm de - explicaţia sistematică
Compoziţii decorative lucru;
realizate în contrast Mijloace şi materiale:
- compoziţii decorative
2 închis-deschis, - foi de hârtie
realizate în contrast închis-
organizat pe baza
deschis, organizat pe baza - creioane
unei reţele.
unei reţele.

3 Recapitulare şi - compoziţie care să conţină - exerciţiul - evaluare


evaluare elemente decorative şi corpuri - explicaţia frontală
desenate prin racordarea de
Mijloace şi materiale:
drepte şi cercuri
- foi de hârtie

46
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- creioane

47
Unitatea de învățare: Noţiuni generale de design
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 27, 28, 30
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- discuții privind domenii de - exerciţiul - observaţia
manifestare ale design-ului - explicaţia sistematică
1 Design grafic, 1.1 realizarea unor (grafic, de produs, ambiental). - evaluare
Mijloace şi materiale:
construcţii grafice pe - realizarea unei schiţe de frontală
baza racordărilor de - foi de hârtie
design grafic
drepte şi cercuri, - creioane
- realizarea unei schiţe de
2 Design de produs precum şi prin
produs industrial la alegere
împărţirea cercului în
părţi egale - realizarea unei schiţe de
3 Design ambiental amenajare ambientală la
alegere

48
Unitatea de învățare: Noțiuni de cultură artistică
Nr. ore alocate: 3
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 31, 32, 33
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- discuţii pe imagini, în - explicaţia - observaţia
vederea recunoaşterii - conversaţia euristică sistematică
caracteristicilor curentelor în
Noţiuni generale de Mijloace şi materiale:
artă;
1 istoria artelor - sec. - reproduceri după lucrări
- exersarea activităţii de
XX. consacrate în care sunt
comentare pe baza unei
relevante principalele curente
reproduceri din epoca
din sec. XX
studiată.
- elementele definitorii ale - explicaţia - observaţia
4.1 utilizarea artei de pe teritoriul - conversaţia euristică sistematică
criteriilor valorice României din secolele XIX -
Mijloace şi materiale:
XX
Arta românească în proprii în analiza - reproduceri după lucrări ale
2 operelor de artă - realizarea de schiţe după
sec. XIX - XX maeştrilor români din sec. XIX
lucrări ale maeştrilor români
- XX
din sec. XIX - XX
- creioane
- hârtie
- dialog pe bază de imagini - explicaţia - observaţia
și obiecte kitsch, de - conversaţia euristică sistematică
Original - reproduceri după opere de -
Mijloace şi materiale:
3 reproducere, *kitsch- artă autentică
ul - mostre de obiecte kitsch
- reproduceri de obiecte
kitsch

49
Unitatea de învățare: Şcoala „Altfel”
Nr. ore alocate: 2
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 22
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
4.1 utilizarea criteriilor - discuţii pe imagini, în - conversaţia euristică - observaţia
Vizită la Muzeul valorice proprii în vederea recunoaşterii - explicaţia sistematică
1 Naţional de Artă al analiza operelor de caracteristicilor curentelor în
României artă artă;

Unitatea de învățare: Evaluare finală


Nr. ore alocate: 1
Nr. ore/ săptămână: 1
Săptămânile: 35
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
1 Evaluare mapă de 4.1 utilizarea criteriilor - lucrare scrisă - explicaţia - evaluare
lucrări. valorice proprii în - analiza lucrărilor din mapă - conversaţia euristică frontală
analiza operelor de
- exerciţii de observare a Mijloace şi materiale:
artă
formei obiectelor, a - lucrările elevilor
raporturilor dintre planuri, a
- mape
paginaţiei;
- compoziţii aplicative
cuprinzând corpul omenesc
în mişcare şi o problemă de

50
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
culoare.

51

S-ar putea să vă placă și