Sunteți pe pagina 1din 5

MODEL DE PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA EDUCAȚIE PLASTICĂ, clasa a Vll-a


Anul de studii 2019-2020

Competențele specifice disciplinei:


1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând sensibilitate pentru
frumosul din viaţă şi artă.
2. Exprimarea de sine prin creații vizual-plastice, demonstrând creativitate și gust estetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect făță de
valorile naționale și cele ale altor culturi.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în contexte educaționale/ sociale/ culturale,
demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.
Bibliografie:
1. Curriculum Naţional. Aria curriculară Arte. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII.
Chişinău: MECC, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului școlar. Disciplina Educaţie plastică, clasele V-VII.
Chişinău: MECC, 2019.
3. Puică-Vasilache E., Ursu Z. Educația plastică, Manual pentru clasele V-VI. Chișinău: Litera
Internaţional, 2016.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de Nr. de
ore/săpt. ore/an
1 34

Unitățile de învățare N Nr. evaluări


Observații
(module) r EI E E
. F S
o
r
e
Semestrul 1
1. Alfabetizare vizuală 6 1 1
2. Limbajul vizual-plastic 1 1 1 1
0
Total semestrul 1: 2 module 1 2 2 1
6
Semestrul 2
3. Compoziție şi design 1 1 1
0
4. Istoria artelor plastice 5 1 1
5. Valorizarea artelor vizual- plastice. 3 - - 1
Experiențe pozitive
1
Total semestrul 2: 2 module 1 2 2 1
8
Total an: 5 module 3 4 4 2
4

2
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unități de N
Detalieri de conținut Dat Resur Evaluar Obs
competență r. a se e .
or
e
Modulul 1. Alfabetizare vizuală – 6 ore
1. 1. 1. Relația om – natură în artele vizual- 1 03.0 M. cl.VII, p. 42-51
1. plastice. 9
1. Reprezentarea chipului uman în
2. medii naturale, artificiale, în
1. contexte sociale, culturale.
2. Reprezentarea corpul uman: în 1 10.0 M. cl.VII, p. 42-51 EI
3.
mișcare, în poziție 9
1.
statică, în diferite ambianțe etc.
4.
3. 3. Portretul: particularități de vârstă, 1 17.0 M. cl.VII, p. 42-51
stări afective, caracter etc. 9
4. Portret-cap, portret-bust, portret 1 24.0 M. cl.VII, p. 42-51
9
cu mâni, portret statuar, portret ecvestru, portret în grup.

5. Portretul-simbol. Portretul 1 01.1 M. cl.VII, p. 42-51


digital. 0
6. Mesajul imaginii vizual- 1 08.1 4. Probă de evaluare EF P22
plastice: emoții, sentimente, 0
idei. Lecție de sinteză.
Modulul 2. Limbajul vizual-plastic – 9 ore
2. 1. Efecte artistice ale materialelor şi 1 15.1 M. cl.VII, p. 10-13 EI
1. tehnicilor mixte în reprezentarea 0
2. elementelor de limbaj vizual-
2. plastic.
2. 2. Mesajul operei de artă şi 1 22.1 M. cl.VII, p. 13-17
expresia limbajului vizual-plastic. 0
3.
2.
4. 3. Varietatea mijloacelor artistice 1 05.1 M. cl.VII, p. 10-13
de creare a imaginilor/ 1
compoziţiilor vizual-plastice.
1 12.1 M. cl. VII, p. 23
4.Armonia imaginii vizual-plastice
1
5. Contrastul ca mijloc artistic. 1 19.1 M. cl.VII , p. 30
Contrastul în artă și mediul 1
înconjurător.
6. Contrastul formelor. 1 26.1 Probă de evaluare EF P4
1

7. Contrastul cromatic: cald - rece, 1 03.1 M.cl.VII, p. 33


de calitate, de cantitate, de ton 2
(clarobscur – închis - deschis),
Complementar

8. Reprezentarea elementelor de 1 10.1 M.cl.VII, p.35


limbaj plastiic: puncte, linii, 2
culori, forme.
9. Evaluare sumativă: Proiect 1 17.1 Probă de evaluare ES P
STEAM: Armonia contrastelor. 2 7;
P
1
1
10. Activități diferențiate de 1 24.1 Sarcini diferențiate
postevaluare 2
Modulul 3. Compoziție şi design – 9 ore
3. 1. Mijloace şi procedee artistice de 1 14.0 M.cl.VII, p. 55-57
1. realizare a compoziţiei. 1
3. Tipuri de compoziţie: statică,
2. dinamică;
3. 2. Mijloace şi procedee artistice de 1 21.0 M.cl.VII, p. 57-62 EI
realizare a compoziţiei. Simetria 1
3.
3. și asimetria în artă și natură,
4. simetria bilaterală, radială
3. Mijloace şi procedee artistice de 1 28.0 M. cl.VII, p. 62
realizare a compoziţiei. 1
Echilibrul compozițional:
rațional, intuitiv;
4 Mijloace şi procedee artistice 1 04,0 M. cl.VII, p. 62
de realizare a compoziţiei. 2
Stilizarea: rece, caldă.
1 11.0 M.cl.VII, p. 39
5. Ornamentul. Ritmul. Repetiția. 2
Clasificarea motivelor ornamentale:
geometrice, vegetale, zoomorfe, cosmomorfe, antropomorfe. Semantica
motivelor ornamentale.
6. Design şi estetica produsului. 1 18.0 M. cl.VII, p. 83
Proiectarea unor produse. 2
Crearea de produse artistice.
7. Elemente de design grafic. 1 25.0 INTERNET
Internetul - mijloc de inspirație/ 2
creație.
1 03.0
8.Valorificarea imaginilor foto/ video: design de M.cl. VII, p. 80
produse artistice, obiecte utilitare 3
garnisite cu
ornamente.
Proiect STEAM: 1 10.0 Probă de evaluare EF P5
9. Limbajul tradiţiei/ Arta populară în mâinile3
noastre/ Inspiraţii artistice.
10. Activități diferențiate de 1 17.0 Sarcini de lucru
postevaluare 3 diferențiate
Modulul 4. Istoria artelor plastice – 5 ore
4. 1. Arta plastică în epocile modernă 1 24.0 M. cl.VII, p. 67 EI
1. și contemporană. 3
4. 2. Stiluri artistice: cubism, 1 31.0 M. cl.VII , p. 70
2. abstracționism etc. baroc, realism, 3
4. impresionism,
3. 1 07.0 M. cl. VII, p. 73
3. Arta națională în sec. XIX-XXI. 4
4 Pictura. Sculptura. Arhitectura. 1 14.0 M. cl.VII , p. 77
4
Proiecte STEAM: 1 28.0 Probă de evaluare EF P
5. Răsfăţ prin arte/ Mesaje din prezentul meu. 4 8;
P
1
1
Modulul 5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive – 3ore
1. Evaluare sumativă: Evenimente 1 05.0 Probă de evaluare ES P14
şi proiecte artistice: școlare 5
5. și extrașcolare.
1 2. Activități diferențiate de 1 12.0 Sarcini diferențiate
5. postevaluare 5
2 3. Excursie la Muzeul Naţional 1 19.0
de Artă al Moldovei 5