Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a , legitimat cu BI/CI seria

nr. , CNP declar pe proprie răspundere următoarele:

Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat, declar pe proprie răspundere că datele şi
informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data: _________________ Semnătura: _____________________

S-ar putea să vă placă și