Sunteți pe pagina 1din 11

ASOCIAŢIA

„PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR”


A.P.B.S. CLUJ–NAPOCA
Str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C
Cluj-Napoca, CIF 41993025
prieteniibisericiistudentilor@yahoo.com 0752 504 390

CONVENȚIE
Nr. ……… din data de ………………

Între
ASOCIAŢIA „PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR” - A.P.B.S. Cluj-Napoca, cu sediul în
localitatea Cluj-Napoca, str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C și punct de lucru în localitatea Cluj-Napoca, str.
Câmpului, nr. 100, identificată cu CIF 41993025, reprezentată de vicepreședintele MINCU SILVIU, care
va purta generic în această convenție numele de Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”
Și
............................................................................................................., cu domiciliul în localitatea
........................................................, str. ..........................................................................., nr. ............, ap.
........, județul ........................................., C.N.P. ..............................................., legitimat cu BI/CI, seria
......., nr. ....................., eliberat de ........................................., la data de ..............................., telefon
................................................, e-mail ..............................................................., în calitate de
.......................................................... al cursantului .........................................................................., numit
în continuare CURSANT.
Părțile agreează să perfecteze prezenta convenție pentru participarea CURSANTULUI la cursuri
conform Programului de cursuri elaborat de Centrul de pregătire „Nichifor Crainic” pentru instruire
muzical-instrumentală, vocală, educație muzical-teoretică, limbi străine (engleză, spaniolă etc.), științe
exacte (matematică, fizică etc.), artă creștină, artă populară și activități recreative (cercetași, șah etc.),
structurate astfel:
Art. 1. Desfășurarea cursurilor se bazează pe următoarele principii:
1.1. Din punct de vedere al cursantului:
• să depună cererea de înscriere la curs;
• să achite taxa de participare;
• prezența obligatorie la cursuri;
• să respecte ordinea și disciplina conform Regulamentului de Ordine Interioară.

1
1.2. Din punct de vedere al Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”:
• să asigure personal pentru fiecare specialitate;
• să asigure condiții optime de desfășurare a cursurilor.
1.3. Structura programului de cursuri:
• Cursuri:
20.01.2020 - 11.04.2020
20.04.2020 - 06.06.2020
09.06.2020 - 14.08.2020
1.4. Orarul cursurilor:
• Orarul aferent fiecărui curs se stabilește de comun acord cu părintele/tutorele/aparținătorul
cursantului, ținându-se cont de programul școlar din sistemul de învățământ obligatoriu al
majorității cursanților și de programul liturgic al Bisericii Studenților.
• Orarul nu se poate modifica ulterior, decât cu acordul ambelor părți, în măsura
disponibilității programului personalului de specialitate.

Art. 2. Taxe de participare la cursuri:


2.1. Taxa de participare la cursuri reprezintă cuantumul aferent unui program de studiu pe care
cursantul dorește să-l urmeze, acesta putând să includă participarea la unul sau mai multe
cursuri, fiecare curs fiind taxat separat.
2.2. Taxa aferentă fiecărui curs se regăsește în anexa Programul de cursuri organizat de Centrul de
pregătire „Nichifor Crainic”, care este parte integrantă din prezenta convenție.
2.3. Centrul de pregătire „Nichifor Crainic” își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxei în
funcție de situațiile socio-economice din timpul programului de cursuri, cu o notificare de
minim 30 de zile.
2.4. Taxa de curs se achită o singură dată, după aprobarea cererii de înscriere la curs, până în data
de 15 a lunii în curs.
2.5. Taxa de curs include participarea cursantului la orele de pregătire aferente unui singur curs,
neputând fi cumulate ore de participare de la alte cursuri.
2.6. Achitarea taxei se poate face astfel:
• prin virament bancar în contul RO62BTRLRONCRT0534825404, deschis la Banca
Transilvania, titular Asociația Prietenii Bisericii Studenților. La depunere se va specifica
numele cursantului, luna pentru care se plătește și numele cursului.
2.7. În cazul în care cursantul nu se poate prezenta la curs din motive bine întemeiate, precum caz
de boală sau interes de serviciu (în cazul adulților), posibilitatea recuperării orelor rămâne la
latitudinea profesorului doar în cazul în care acesta a fost anunțat în prealabil de către cursant
și se taxează cu 50% din valoarea unei ore aferente pachetului de curs, pentru fiecare oră de
recuperare solicitată.

2
2.8. Absențele de la cursuri nu se rambursează.
2.9. În cazul în care orele de curs programate nu pot fi onorate de către profesor, acestea vor fi
reprogramate într-un interval de timp cât mai scurt, pe baza taxei de participare la cursuri
achitate inițial.
2.10. Taxa de participare la cursuri se poate rambursa în cazul în care plata serviciilor s-a realizat în
avans, în următoarele condiții:
• în cazul unor boli cu risc major ce nu permit frecventarea cursurilor;
• schimbarea domiciliului și/sau a serviciului părinților/tutorilor sau a cursantului în alt județ
sau străinătate;
• decesul unuia dintre părinți/tutore sau cursant.
2.11. Restituirea banilor se va face în urma solicitării scrise și după deducerea cheltuielilor de
instruire și a costurilor resurselor didactice, în termen de 45 de zile de la solicitare, doar în
cazul prezentării actelor justificate pentru una din condițiile menționate mai sus.
2.12. În cazul în care cursantul solicită încetarea convenției înainte de termen, acesta se obligă să
achite contravaloarea a 2 luni din taxa de participare.

Art.3. Obligațiile Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”:


3.1. Să respecte structura programului de cursuri și planurile de instruire aferente fiecărui curs.
3.2. Instruirea să se bazeze pe mijloace tradiționale și moderne de învățare.
3.3. Să asigure minimul necesar de resurse didactice pentru desfășurarea optimă a orelor de curs.
3.4. Să consilieze părintele/tutorele/aparținătorul cu privire la necesarul didactic (instrumente
muzicale, echipament montan/sportiv, aparate profesionale, rechizite etc.) ce trebuie
achiziționat de cursant, în cazul cursurilor care necesită material didactic personal sau
suplimentar.

Art. 4. Obligațiile cursantului:


4.1. Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, menționat în anexă, și care este parte
integrantă din prezenta convenție.
4.2. Să respecte orarul stabilit pentru desfășurarea cursurilor și să fie prezent în sala de curs fără
întârzieri. În cazul situațiilor de întârziere, profesorul își rezervă dreptul de a nu mai primi
cursantul la ora de curs.
4.3. Să nu absenteze nemotivat. Părintele/tutorele/aparținătorul are obligația de a comunica în timp
util (minim 2 ore înainte de curs) absența cursantului.
4.4. Să dispună de necesar didactic specific (instrumente muzicale, echipament montan/sportiv,
aparate profesionale, rechizite etc.) pentru participarea la cursurile de specialitate.
4.5. Să își însușească cunoștințele de la curs inclusiv prin studiu individual atunci când profesorul
indică această necesitate.

3
4.6. Să manifeste un comportament civilizat atât în cadrul orelor din sălile de curs, cât și în
celelalte spații aferente Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”.
4.7. Părintele/tutorele/aparținătorul are obligația de a achita taxa de participare la curs la termen.
4.8. Părintele/tutorele/aparținătorul are obligația de a înștiința în scris conducerea Centrului de
pregătire „Nichifor Crainic” cu privire la probleme de sănătate cu risc major (epilepsie, alergii,
boli cardio-vasculare etc.) sau boli contagioase ale cursantului, atât la momentul înscrierii la
un curs, cât și pe parcursul desfășurării cursului dacă se modifică starea de sănătate a
cursantului. În caz contrar, Centrul de pregătire „Nichifor Crainic” nu își asumă răspunderea
pentru eventualele situații neprevăzute care ar putea afecta starea de sănătate a cursantului, ca
și efect/consecință a acestora.

Art. 5. Dispoziții finale:


5.1. Convenția se prelungește de la un an școlar la un nou an școlar prin întocmirea unui act
adițional, care face parte integrantă din convenție.
5.2. Convenția are în componența sa anexa care cuprinde Programul de cursuri organizat de Centru
de pregătire „Nichifor Crainic” și anexa care cuprinde Regulamentul de Ordine Interioară al
Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”, ambele anexe fiind parte integrantă din prezenta
convenție.
5.3. Neînțelegerile dintre părți se soluționează pe cale amiabilă.
5.4. În cazul în care, neînțelegerile dintre părți nu se pot soluționa pe cale amiabilă, atunci se va
apela la instanța judecătorească competentă de la sediul Centrului de pregătire .

Prezenta convenție s-a încheiat azi, .........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte contractantă.

Asociația „Prietenii Bisericii Studenților” Părinte/tutore/aparținător


A.P.B.S. Cluj-Napoca,
prin ÎMPUTERNICIT

4
ASOCIAŢIA
„PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR”
A.P.B.S. CLUJ–NAPOCA
Str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C
Cluj-Napoca, CIF 41993025
prieteniibisericiistudentilor@yahoo.com 0752 504 390

Anexa I
PROGRAMUL DE CURSURI
organizat de Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”

CURS PREȚ ZILE DE PREDARE


400 lei – 8 întâlniri
PIAN LUNI, MIERCURI ȘI VINERI
250 lei – 4 întâlniri
300 lei – 8 întâlniri
VIOARĂ MIERCURI ȘI VINERI
200 lei – 4 întâlniri
GRUPA DE PREGĂTIRE
200 lei – 8 întâlniri MIERCURI ȘI VINERI
MUZICALĂ (GPM)
Inclusă în prețul
TEORIE VINERI – 1 dată la 2 săptămâni
instrumentului
400 lei – 8 întâlniri
BLOCKFLOTE LUNI
250 lei – 4 întâlniri
400 lei – 8 întâlniri
FLAUT JOI, VINERI
250 lei – 4 întâlniri
300 lei – 8 întâlniri
VIOLĂ MIERCURI
200 lei – 4 întâlniri
300 lei – 8 întâlniri
CHITARĂ LUNI ȘI MIERCURI
200 lei – 4 întâlniri

ROMÂNĂ 150 lei – 4 întâlniri VINERI


ENGLEZĂ 150 lei – 4 întâlniri LUNI, MARȚI, JOI
SPANIOLĂ 150 lei – 4 întâlniri MIERCURI, JOI
FRANCEZĂ 150 lei – 4 întâlniri MARȚI

5
FIZICĂ 150 lei – 4 întâlniri LUNI
MATEMATICĂ 150 lei – 4 întâlniri MARȚI
LABORATORUL
150 lei – 4 întâlniri VINERI
DE CHIMIE
CHIMIE 150 lei – 4 întâlniri VINERI
ISTORIA NEAMULUI 150 lei – 4 întâlniri LUNI

CERCETAȘI 150 lei – 4 întâlniri LUNI


ARTĂ CREȘTINĂ 150 lei – 4 întâlniri MARȚI
SAH Gratuit LUNI
FOTOGRAFIE 150 lei – 4 întâlniri JOI
VIAȚA SATULUI
150 lei – 4 întâlniri MIERCURI, JOI
ROMÂNESC
DEZVOLTARE
PERSONALĂ PRIN
METODA FEUERSTEIN 150 lei – 4 întâlniri MIERCURI, JOI
PENTRU COPII
ȘI ADULȚI

6
ASOCIAŢIA
„PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR”
A.P.B.S. CLUJ–NAPOCA
Str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C
Cluj-Napoca, CIF 41993025
prieteniibisericiistudentilor@yahoo.com 0752 504 390

Anexa II
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”

Capitolul 1
1. Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie pentru tot personalul salariat sau
voluntar și pentru toți cursanții și părinții/tutorii/aparținătorii acestora.
2. Structura programului de cursuri este stabilită de conducerea Centrului de pregătire „Nichifor
Crainic” și stipulată în Convenția de cursuri și/sau anexa Programul de cursuri organizat de
Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”.
3. Forma de predare a cursurilor: de zi.

Capitolul 2
1. Scopul frecventării unui curs oferit de Centrul de pregătire „Nichifor Crainic” îl constituie
dezvoltarea armonioasă a capacității creative și intelectuale a cursantului, asigurându-i-se un
mediu liniștit și echilibrat din punct de vedere social și cultural. Varietatea cursurilor oferite
urmărește să ofere opțiuni potrivite cu fiecare tip de temperament sau dorințe de cunoaștere pe
care cursanții le pot manifesta.
2. Evaluarea unui cursant în vederea încadrării acestuia la un anumit curs sau la un anumit nivel de
pregătire (începător, avansat etc.) în cazul cursurilor care dispun de forme diferențiate de
pregătire este sarcina exclusivă a profesorilor de specialitate din cadrul Centrului de pregătire
„Nichifor Crainic”.

7
3. Odată început un curs în cadrul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”, trecerea la un nivel
superior de pregătire este condiționată de frecventarea constantă a tuturor orelor de curs
corespunzătoare nivelului de pregătire.

Capitolul 3
Reguli generale privind activitatea din cadrul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic”:
1. Durata unui curs este de 50 de minute. Pauza dintre cursuri este de 10 minute.
2. Cursantul are obligația de a ajunge la sediul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic” cu 5 minute
înainte de începerea cursului și va fi condus de părinte/tutore/aparținător la intrarea sălii unde
urmează să fie desfășurat cursul.
3. Accesul în sălile de curs se face doar în prezența profesorului.
4. Profesorul își rezervă dreptul de a nu primi cursantul în sală dacă acesta a întârziat.
5. Pentru buna desfășurare a programului de studiu, părintele/tutorele/aparținătorul nu are dreptul de a
asista la cursuri.
6. Părintele/tutorele/aparținătorul va aștepta cursantul la ieșirea din sala de curs, la ora indicată de
încetare a cursului (de regulă, cu 10 minute înainte de ora fixă), fără a interveni peste posibilele
prelungiri din cadrul ședințelor.
7. Orele de curs programate și neonorate prin prezența cursantului se achită conform taxei stabilite.
Recuperarea acestor absențe rămâne la latitudinea profesorului doar în cazul în care acesta a fost
anunțat în prealabil de către cursant și se taxează cu 50% din valoarea unei ore aferente
pachetului de curs, pentru fiecare oră de recuperare solicitată.
8. În cazul în care orele de curs programate nu pot fi onorate de către profesor, acestea vor fi
reprogramate într-un interval de timp cât mai scurt, pe baza taxei de participare la cursuri achitată
inițial.
9. În cadrul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic” nu sunt permise comportamente neadecvate ale
cursanților sau părinților/tutorilor/aparținătorilor la adresa celorlalți cursanți, a corpului profesoral
sau a personalului centrului.
10. În cadrul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic” și în curtea acestuia nu sunt permise alergatul
și jocurile neaprobate de conducere.
11. În afara orelor de curs, în cadrul Centrului de pregătire „Nichifor Crainic” și în curtea acestuia,
răspunderea pentru comportamentul și siguranța cursanților revine
părinților/tutorilor/aparținătorilor acestora.

8
12. În incinta și în curtea Centrului de pregătire „Nichifor Crainic” sunt interzise fumatul și consumul
de băuturi alcoolice.
13. Dacă în urma nerespectării regulilor menționate anterior vor rezulta prejudicii financiare pentru
Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”, acestea vor fi suportate de către
părintele/tutorele/aparținătorul cursantului.
14. Dacă în urma nerespectării regulilor menționate anterior vor rezulta prejudicii de imagine pentru
Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”, acestea vor fi analizate de conducerea centrului și se vor
stabili măsuri în conformitate cu gravitatea acestora.
15. În cazul nerespectării prezentului Regulament de Ordine Interioară, Centrul de pregătire „Nichifor
Crainic” își rezervă dreptul de a întrerupe Convenția de cursuri cu cel în cauză.

Am luat la cunoștință,
(nume, prenume, semnătura)

9
ASOCIAŢIA
„PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR”
A.P.B.S. CLUJ–NAPOCA
Str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C
Cluj-Napoca, CIF 41993025
prieteniibisericiistudentilor@yahoo.com 0752 504 390

ANEXA III LA CONTRACTUL NR….... DATA …...................


CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Părțile
Prestator: ASOCIAŢIA „PRIETENII BISERICII STUDENȚILOR” - A.P.B.S. Cluj-Napoca, cu
sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Predeal, nr. 30A, ap. 10C și punct de lucru în localitatea Cluj-
Napoca, str. Câmpului, nr. 100, identificată cu CIF 41993025, reprezentată de vicepreședintele MINCU
SILVIU, care va purta generic în acest contract numele de Centrul de pregătire „Nichifor Crainic”
Și
Beneficiar: ............................................................................................................., cu domiciliul în
localitatea ........................................................, str. ..........................................................................., nr.
............, ap. ........, județul ........................................., C.N.P. ..............................................., legitimat cu
BI/CI, seria ......., nr. ....................., eliberat de ........................................., la data de ...............................,
telefon ................................................, e-mail ..............................................................., în calitate de
.......................................................... al cursantului .........................................................................., numit
în continuare CURSANT.

Art. 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția
datelor cu caracter personal.

Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv
dar fără a se limita la:
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale;
• informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72

10
ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a
securității datelor a ajuns în atenția acestuia;
• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul
679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind baza legală a prelucrării; orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord
separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale
prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al
contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor
terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua
toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin
această clauză:
• vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
• vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să
stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal
prin mijloace de transmitere a datelor;
• se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau
eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
• se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;
• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

PRESTATOR BENEFICIAR

11