Sunteți pe pagina 1din 3

Portofoliu lelectronic al profesorului

Dincolo de metodele tradiţionale de predare, o modalitate de a evidenţia competenţa


didactică a unui profesor se referă la utilizarea portofoliului electronic. Conceput iniţial ca
modalitate de evaluare a muncii elevilor, portofoliul şi-a extins, treptat, aria, căpătând o
multitudine de scopuri, printre care şi acela de instrument utilizat în predare. Spre deosebire
de portofoliul clasic, cel electronic măreşte accesibilitatea conţinuturilor prezentate (prin
varietatea organizării şi transmiterii acestora: grafic, text, audio, video), fiind în acelaşi timp,
mai atractiv şi mai uşor de mânuit. Aşadar, portofoliul electronic de predare reprezintă o
colecţie de date ce evidenţiază munca profesorului, progresul didactic înregistrat de acesta,
precum şi dezvoltarea sa profesională.
Aceste date includ: planuri de lecţie, exemple de activităţi de evaluare (formativă,
sumativă, formală, informală), hărţi, tabele, grafice, fotografii, întâmplări relatate din cadrul
predării şi evaluării, scrisori către părinţi, certificate de participare la activităţi de dezvoltare
profesională, reflecţii asupra predării etc. În cazul profesorului de educaţie fizică pot fi
18 adăugate aici filme şi elemente multimedia privind desfăşurarea orelor de educaţie fizică sau a
antrenamentelor.
Pe lângă faptul că portofoliul electronic atestă pregătirea profesională a cadrului
didactic, el poate cuprinde şi obiecte / activităţi care facilitează predarea. Astfel, conţinuturile
ce urmează a fi predate şi care se regăsesc în cadrul portofoliului, sunt prezentate sub diferite
forme care atrag atenţia auditoriului prin ineditul lor, uşurând, în felul acesta, reţinerea
informaţiei şi asigurând trăinicia păstrării ei. Exerciţiile aplicative şi reflexive utilizate sporesc
relevarea de noi înţelesuri, accesibilitatea informaţiei, conducând spre formarea unei gândiri
creative şi critice. În plus, evaluarea realizată poate fi mai aproape de obiectivitate.
Un astfel de portofoliu electronic asigură o totală transparenţă predării şi evaluării,
încurajează reflecţia critică asupra propriei activităţi, lucru ce va duce, inevitabil, la
îmbunătăţirea performanţelor didactice; poate fi utilizat cu succes atât în cadrul lecţiei
tradiţional, cât şi în cadrul lecţiei on-line.
Pentru ca un portofoliu digital să fie eficient, este necesară parcurgerea mai multor
etape în realizarea acestuia. Sintetizând mai multe modele ce descriu procesul elaborării unui
portofoliu, o serie de autori evidenţiază următorii paşi :
- crearea obiectelor ;
- colectarea documentelor ce pot fi utilizate în construirea obiectelor ;
- selectarea planurilor de lecţie, fotografiilor şi obiectelor ;
- renunţarea la obiectele care sunt redundante sau nu sunt reprezentative ;
- proiectarea (stabilirea) scopurilor care pun accent pe dezvoltare ;
- reflectarea asupra procesului de predare – învăţare ;
- optimizarea obiectelor în conformitate cu standardele propuse şi asigurarea
transferurilor între obiecte.
Un model mai simplu, dar nu mai puţin eficient, sugerează parcurgerea a patru etape:
- decizia (determinarea scopului, nevoilor şi potenţialului auditoriului, a
disponibilităţii resurselor esenţiale, a propriei cunoaşteri, precum şi a deprinderilor legate de
tehnologie) ;
- design-ul (selectarea celui mai potrivit software, loc de stocare şi mijloc de
prezentare; crearea unui sistem care aduce obiectele şi celelalte elemente pe care le necesită
portofoliul la standardele impuse de predare) ;
- dezvoltarea (încorporarea tuturor obiectelor, reflecţiilor, graficelor într-un
portofoliu creativ, care este unic pentru realizatorul său);
19
- evaluarea (aprecierea întregului conţinut al portofoliului, a design-ului şi a
formatului multimedia).
După cum este lesne de observat, un portofoliu electronic diferă de cel tradiţional, atât
sub aspectul formei şi conţinutului, cât şi sub aspectul procesului de realizare şi al beneficiilor
pentru autor şi auditoriu.
Dat fiind faptul că tehnologia se află într-o dezvoltare rapidă şi progresivă, fapt ce
duce la descreşterea costurilor aferente acesteia, învăţământul poate beneficia în viitor de o
utilizare pe scară largă a portofoliului electronic, lucru ce se va reflecta în creşterea calit ăţii
activităţii didactice. Portofoliul electronic oferă mai multă dinamică, diversitate, dezvoltare, o
privire holistică asupra muncii profesorului şi mai multă reflecţie. Utilizând nenumăratele
resurse oferite de tehnologie, profesorii explorează multiple faţete ale predării, prezentând
realitatea într-un mod divers şi atractiv, nerămânând cantonaţi într-un text adesea arid şi tern.
Astfel, prin utilizarea portofoliului electronic în predare, creşte atât calitatea învăţării, cât şi
calitatea muncii profesorului, rezultatele pozitive fiind înregistrate de ambii actori implicaţi în
procesul educaţional.