Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7608
3 iunie
Se dau bani de la primărie! Între 250 și 710 lei!
2020,
12 pagini
Cine poate beneficia de această sumă
Î
1 LEU n contextul în care duminică a intrat în ile, sau documentul din care reiese că bona
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
vigoare legea care permite părinților să lucrează ca persoană fizică autorizată).
ISSN-L 1220-9031 ceară de la primărie bani de bonă pentru copiii
mici, de astăzi pot fi începute demersurile Unde trebuie depusă cererea
Cuprins: pentru a afla cine poate beneficia de aceștia. Cererea se depune la serviciul public
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- de asistență socială al primăriei, care verifică
cale/regionale/ naționale Cei care doresc să ceară banii de bonă, dacă părintele îndeplinește condițiile legale
Mh-Gj-Ot-Vl-Dj în baza Legii 35/2020, trebuie să ia legătura pentru acordarea ajutorului de bonă, iar drep-
Pag.8: Sport cu reprezentanții primăriei din localitate, tul la bani se aprobă prin dispoziție a prima-
Pag.9Horoscop; Eugen deoarece acordarea ajutorului este decisă la rului în cel mult 60 de zile de la depunerea
Dulbaba nivel local. Primăria alocă bani la bugetul lo- documentației.
Pag 10: Pagina Interac- cal pentru ajutorul de bonă și tot ea stabilește
tivă o metodologie locală pentru aplicarea legii. Dispoziția se comunică în zece zile
Pag. 11: Întreruperi pro-
lucrătoare de la emitere, iar banii se acordă
gramate DEO /
Pag. 12: Vremea regi- Printre localitățile în care autoritățile începând cu luna următoare depunerii cere-
onală: Dr. Tr. Severin, au început să lucreze pentru a da ajutorul de rii, însă nu înainte ca bona să înceapă efectiv
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, bonă în perioada următoare se numără: Brăila, munca. În funcție de preferințele părintelui,
Vâlcea ~ 2 zile Cluj-Napoca, Constanța, Râmnicu Vâlcea și banii sunt plătiți prin mandat poștal sau într-un
Sibiu. cont bancar.
Externe:
Președintele Donald Trump a Ce acte sunt necesare De asemenea, părintele trebuie să depu-
anunțat că mii de soldați înarmați • o cerere pentru acordarea ajuto- nă, din șase în șase luni, o declarație pe propria
vor fi desfășurați pe străzile din rului; răspundere din care să reiasă că este eligibil
Washington pentru a pune capăt • o copie a documentului de identi- în continuare pentru a primi banii de bonă.
„revoltelor” și „jafurilor”. Aces-
ta a catalogat tulburările drept „o tate al părintelui care cere ajutorul; În cazul în care apar schimbări la situația în
rușine” și s-a angajat să restabi- • o copie a certificatului de naștere care se află familia, acestea trebuie anunțate
lească ordinea. al copilului/copiilor pentru care se primăriei în cel mult zece zile.
Coronavirusul a făcut ravagii pe cere ajutorul;
aproape tot globul, însă o țară se • copia documentului prin care se Cine este eligibil
pare că a învins virusul ucigaș. atestă calitatea de reprezentat legal Banii respectivi pot fi ceruți de părinții
Este vorba despre orașul Cusc al copilului/copiilor (dacă e cazul); care au copii care n-au împlinit încă șase ani,
din Peru, iar specialiștii sunt șo-
cați. otodată, se pare că în acest • adeverințe privind veniturile dacă aceștia nu se duc nici la creșă, nici la
oraș, noul coronavirus este de nete realizate în ultimele șase luni grădiniță.
peste 80 de ori mai puțin conta- de membrii familiei, eliberate de Ajutorul se acordă dacă venitul lunar net
gios decât în alte zone ale acestei
ţări, scrie A1.ro. angajator ori de Fisc. pe membru de familie este de cel mult 3.500
de lei. Pentru a calcula venitul lunar net, se va
În contextul în care Regatul Unit În cazul persoanelor care desfășoară ac- lua în calcul media veniturilor nete din ultime-
a început relaxarea graduală a tivități independente, obțin venituri din drep- le șase luni. în funcție de veniturile familiei,
restricţiilor impuse din cauza co-
ronavirusului, elevii din şcolile turi de proprietate intelectuală, venituri din ajutorul efectiv este între 250 și 710 lei.
primare pot să revină la cursuri în activități agricole, silvicultură și piscicultură,
multe zone ale Angliei, cât timp declarația fiscală prevăzută de lege (declarația Ajutorul se acordă persoanelor care au
respectă regulile de distanţare
fizică. unică pentru persoanele fizice); domiciliul în România, dacă sunt angajate cu
contract de muncă, dacă obțin venituri inde-
Curs BNR: În cazul șomerilor, documentele de la pendente sau dacă sunt șomere, chiar dacă
1 EURO = 4.8426 Lei agenția teritorială de ocupare a forței de mun- primesc sau nu ajutorul de șomaj.
1 USD = 4.3517 Lei că din care reiese calitatea de șomer și faptul
că n-au refuzat locuri de muncă; Trebuie menționat că există anumite si-
1 LIRA = 5.3509 Lei tuații ce nu permit acordarea banilor de bonă.
1 CHF (Franc Elvețian) copia documentului în baza căruia Părinții nu pot cere banii dacă au refuzat un loc
= 4.5273 Lei se desfășoară activitatea de bonă (contractul la creșă sau grădiniță, dacă și-au retras copilul
1 Gram de aur individual de muncă al bonei, ce este încheiat de la aceste instituții sau dacă au restanțe la
cu firma care a angajat-o să presteze servici- plata impozitelor pe teren, clădire sau mașină.
=241.3579 Lei