Sunteți pe pagina 1din 8

Diriginte: prof.

MIHAI GEORGIANA
Disciplina: CONSILIERE SI ORIENTARE Aprobat,
An şcolar: 2018-2019 Responsabil comisie metodică,
Nr.ore pe săptămână: 1h profesor MIHAI GEORGIANA
Total ore pe an:34

VI
Planificare anuală
NR. NR. ORE NR. ORE TOTAL
MODULE TEMATICE
CRT SEM.I SEM.II ORE/AN
Autocunoaştere şi dezvoltare personală
1. 4 2 6
(ADP)
2. Comunicare şi abilităţi sociale (CAS) 3 3 6
Managementul informaţiilor şi al învăţării
3. 5 3 8
(MD)
4. Planificarea carierei (PC) 1 2 3
5. Calitatea stilului de viaţă (CSV) 4 4 8
6. Ore la dispoziţia dirigintelui (ODD) 1 2 3
TOTAL 18 16 34
Diriginte: prof.
Disciplina: Aprobat,
An şcolar: Responsabil comisie metodică,
Nr.ore pe săptămână: 1h profesor
Total ore pe an:

VI

Planificare calendaristică - semestrul I


NR. MODULUL TEME / CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA
CRT. TEMATIC

1. ORĂ LA DISPOZIŢIA Organizarea colectivului de elevi S1


DIRIGINTELUI
1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor
AUTOCUNOAŞTERE pozitive despre sine
Stima de sine - element definitoriu în S2
2. ŞI DEZVOLTARE
PERSONALĂ evoluţia omului

CALITATEA STILULUI 5.1. să identifice rolul normelor în viaţa


3. Strada - spaţiu social
DE VIAŢĂ grupurilor de apartenenţă S3
3.1. să exerseze deprinderi de selectare a
MANAGEMENTUL informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă S4
4. INFORMAŢIILOR ŞI AL Selectarea surselor de informaţii 3.2 să identifice caracteristici ale învăţării
ÎNVĂŢĂRII proprii
NR. MODULUL OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA
CRT. TEMATIC TEME / CONŢINUTURI
4.1. să utilizeze în contexte adecvate
Factorii succesului şi opţiunile S5
5. PLANIFICAREA
profesionale termenii de muncă, ocupaţie şi carieră
CARIEREI

Cum ne păstrăm sănătatea şi igiena S6


6.
CALITATEA STILULUI DE personală?
VIAŢĂ
1.2. să observe schimbări asociate diferitelor
AUTOCUNOAŞTERE vârste S7
Rolul regimului de odihnă în dezvoltarea
7. ŞI DEZVOLTARE
PERSONALĂ personală

2.1. să aplice tehnici de autocontrol


COMUNICARE De la agresivitatea între copii la 2.2. să identifice dezavantaje ale manifestării S8
8.
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE agresivitatea în societate comportamentului agresiv
5.1. să identifice rolul normelor în viaţa
CALITATEA STILULUI Comportamente şi decizii în situaţii grupurilor de apartenenţă S9
9.
DEVIATĂ limită 5.2. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor, în
contexte variate
COMUNICARE 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S 10
10.
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE
Toţi suntem egali, toţi suntem diferiţi
MANAGEMENTUL 3.1. să exerseze deprinderi de selectare a
Învăţ pentru mine, dar colaborez cu informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă S 11
11. INFORMAŢIILOR ŞI AL
ceilalţi 3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii
ÎNVĂŢĂRII

4.1. să utilizeze în contexte adecvate termenii de S 12


12. PLANIFICAREA CARIEREI Rolul muncii în alegerea carierei muncă, ocupaţie şi carieră
COMUNICARE 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S 13
13.
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE
Profesor pentru o oră!
1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor
AUTOCUNOAŞTERE Şl
pozitive despre sine S 14
14. DEZVOLTARE Cine sunt eu şi cum mă percep ceilalţi? 1.2. să observe schimbări asociate diferitelor
PERSONALĂ
vârste
MANAGEMENTUL 3.1. să exerseze deprinderi de selectare a
Viitorul meu a început în prima zi de
15. INFORMAŢIILOR ŞI AL informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă S 15
ÎNVĂŢĂRII şcoală 3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii
COMUNICARE Să cunoaştem cadrul legal al drepturilor 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S 16
16.
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE omului

NR. MODULUL OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA


TEME / CONŢINUTURI
CRT. TEMATIC
1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor
AUTOCUNOAŞTERE ŞI Aparenţe şi realităţi. pozitive despre sine S17
17. Să renunţăm la etichetări 1.2. să observe schimbări asociate diferitelor
DEZVOLTARE PERSONALĂ vârste

3.1. să exerseze deprinderi de selectare a


MANAGEMENTUL informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă S 18
INFORMAŢIILOR ŞI AL Talent, învăţare, muncă, împlinire 3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii
18. ÎNVĂŢĂRII
Diriginte: prof.
Disciplina: Aprobat,
An şcolar: Responsabil comisie metodică,
Nr.ore pe săptămână: 1h profesor
Total ore pe an:

VI

Planificare calendaristică - semestrul al II-lea


NR. MODULUL TEME / CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA
CRT. TEMATIC
1. ORA LA DISPOZIŢIA Prezentarea structurii orelor de consiliere şi S1
DIRIGINTELUI orientare pentru semestrul al II-lea

2. AUTOCUNOAŞTERE ŞI Copilăria - vârsta inocenţei; caracteristici 1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive S2
DEZVOLTARE generale despre sine
PERSONALĂ 1.2. să observe schimbări asociate
diferitelor vârste
3. MANAGEMENTUL Deprinderi de învăţare, deprinderi de muncă 3.1. să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor S3
INFORMAŢIILOR ŞI AL relevante pentru învăţarea eficientă
ÎNVĂŢĂRII 3.2 să identifice caracteristici ale învăţării proprii
4. Aptitudini, aspiraţii, muncă şi carieră 4.1. să utilizeze în contexte adecvate termenii de S4
PLANIFICAREA CARIEREI muncă, ocupaţie şi carieră

NR. MODULUL OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA


CRT. TEMATIC TEME / CONŢINUTURI

CALITATEA STILULUI DE
5. Norme de comportament civilizat 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S5
VIAŢĂ
MANAGEMENTUL
5.1. să identifice rolul normelor în viaţa S6
6. INFORMAŢIILOR ŞI AL Pot fi eu primul? Optim motivaţional grupurilor de apartenenţă
ÎNVĂŢARE

AUTOCUNOAŞTERE ŞI Etapele de vârstă ale omului - 3.1. să exerseze deprinderi de selectare a S7


7.
DEZVOLTARE PERSONALĂ caracteristici observabile informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă

1.1. să exerseze prezentarea caracteristicilor


CALITATEA STILULUI
pozitive despre sine S8
8. DEVIATĂ Respectarea drepturilor copilului 1.2. să observe schimbări asociate diferitelor
vârste
CALITATEA STILULUI
5.1. să identifice rolul normelor în viaţa S9
9. DEVIATĂ Norme de comportament civilizat grupurilor de apartenenţă

COMUNICARE S 10
5.2. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor, în
10. Încrederea în deciziile proprii
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE contexte variate

PLANIFICAREA CARIEREI 2.2. să identifice dezavantaje ale manifestării S 11


11. Agresor şi victimă. Urmările violenţei.
comportamentului agresiv

CALITATEA STILULUI DE Cariera - între dorinţă, realitate şi 4.1. să utilizeze în contexte adecvate termenii de
VIAŢĂ S 12
12. muncă muncă, ocupaţie şi carieră
5.1. să identifice rolul normelor în viaţa S 13
COMUNICARE
grupurilor de apartenenţă
13. Planul meu de viaţă
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 5.2. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor, în
contexte variate
CALITATEA STILULUI DE Autocontrolul propriului vocabular şi
14. 2.1. să aplice tehnici de autocontrol S 14
VIAŢĂ comportament
NR. MODULUL
CRT. TEMATIC TEME / CONŢINUTURI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SĂPTĂMÂNA

5.1. să identifice rolul normelor în viaţa


ORĂ LA DISPOZIŢIA grupurilor de apartenenţă S 15
15. DIRIGINTELUI Ce ştim despre catastrofele naturale? 5.2. să exerseze abilităţi de luare a deciziilor,
în contexte variate
CALITATEA STILULUI DE S 16
16.
VIAŢĂ Bilanţ la final de an şcolar

S-ar putea să vă placă și