Sunteți pe pagina 1din 5

Rolul și responsabilitățile managerului în școală

Rolul și responsabilitățile managerului în școală sunt numeroase, acesta trebuind să


dețină, pe lângă abilitățile de conducere și de organizare, și abilități de comunicare, de
socializare, putându-se spune că managerul este mai mult decât un conducător. Responsabilitățile
lui sunt numeroase și complexe, țin de arta și capacitatea de a îmbunătăți, de a pune în funcțiune
și de a interveni în activitatea unei instituții școlare care are un impact social major și cu un
colectiv mai extins sau mai restrâns.
Lider, manager, director – mai multe denumiri care surprind rolul complex al celui
care conduce o unitate şcolară. Omul care însumează competenţe solide de management, dar şi
real tact pedagogic, o bună cunoaştere a şcolii, a oamenilor, capacitate de previziune şi de
intervenţie, directorul de şcoală trebuie să se dedice întru totul activităţilor şcolii şi să înţeleagă
că propria identitate se impregnează de cea a instituţiei şi invers, că ilustrează, alături de echipa
sa, cadre didactice, părinţi, elevi, personal didactic auxiliar şi nedidactic, imaginea unei şcoli
Atribuţiile managerului şcolii, reglementate prin instrumente specifice, vizează
planificarea, organizarea, controlul, decizia, îndrumarea şi evaluarea activităţii educative din
unitatea şcolară. Cu alte cuvinte, „managerii sunt acei oameni care - folosindu-se de o serie de
legi, principii, metode etc., în funcţie de abilităţile personale - conduc procesul către atingerea
scopurilor urmărite”. (Purcarea Anca, Niculescu Cristian, Constantinescu D., Management- curs
pentru studenţi, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/2.htm, accesat iunie 2020).
În ultimii 50 de ani, directorul de şcoală din România a avut atribuţii preponderent
administrative din care selectăm câteva exemple semnificative: administrarea resurselor fizice şi
financiare - răspunde de inventarul şcolii, şi de aprovizionarea cu materiale, de curăţenia şi
întreţinerea clădirii şi a facilităţilor, de înregistrările contabile, de statele de plată etc.;
administrarea personalului şcolii - răspunde de formele de încadrare, organizează, atunci când
este cazul, procedurile de recrutare şi disciplinare, urmăreşte prezenţa la ore şi notarea, alocă
recompensele, răspunde de evidenţa elevilor etc.
În condiţiile create de noua lege a educaţiei din 2012, unităţile şcolare dobândesc mai
multă autonomie, iar directorul de şcoală începe să devină manager. El trebuie să asigure: nu
doar aplicarea unui curriculum dictat de sus, ci şi proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii; nu

1
numai de cheltuirea sumelor alocate conform destinaţiilor prestabilite, ci şi procurarea de
resurse; nu doar respectarea procedurilor de angajare şi încadrare pentru personalul trimis de
inspectorat, ci şi o corespondenţă optimă între nevoile şcolii şi persoana angajată, precum şi
elaborarea unor proceduri specifice; comunicare eficientă nu numai în interiorul sistemului, pe
cale ierarhică, ci şi relaţii strânse şi o comunicare bună cu comunitatea locală ale cărei nevoi şi
interese trebuie să le respecte.
În contextul societății moderne managementul educațional are o semnificație deosebită
constituită dintr-un ansamblu de organizaţii care reglementează sau facilitează aproape toate
aspectele existenţei umane. În acest context, este tot mai larg acceptată ideea că școala trebuie
analizată ca un tip complex de organizație, un sistem cu un set de obiective proprii, cu o anume
distribuire a puterii și autorității, cu funcții și responsabilități specifice, format din părţi integrate
necesare care-i permit să funcționeze în încercarea de a-și îndeplini obiectivele.
O bună conducere poate contribui cu siguranță la îmbunătățirea randamentului școlar prin
antrenarea motivării, participării și coordonării cadrelor didactice; recent studiile au lărgit gama
de acțiune conducerii școlare către diferite nivelurile organizaționale: managerii școlilor, șefii
departamentelor, coordonatorii, profesorii și a distribuit conducerea care ar putea avea un impact
mai mare asupra dezvoltării elevului (Goldhaber, 2002; Harris, 2004,
http://www.iea.nl/sites/default/files/irc//IRC2008_Vidoni_Grassetti.pdf, accesat iunie 2020).
Din cercetările efectuate în domeniu (de exemplu, cele ale lui Henry Mintzberg) s-a
observat că managerii dedică o mare parte a timpului lor comunicării - întâlnirilor, convorbirilor
telefonice, rezolvării corespondenţei etc. și că aceștia au anumite responsabilități (în cadrul
organizaţiei pe care o conduc sau în afara ei) care nu se încadrează în totalitate în categoria
funcţiilor manageriale. Concluzia acestor studii a fost aceea că activităţile desfăşurate de un
manager definesc trei categorii de roluri, fiecare dintre aceste grupuri fiind divizate în subroluri.
Cele zece roluri sunt grupate în trei mari categorii, în ideea că indiferent de conţinutul
concret al muncii unui manager, acţiunile sale pot fi plasate într-una din următoarele categorii:
elaborarea deciziilor, prelucrarea informaţiilor şi angajarea în relaţii interpersonale.
Rolurile informaţionale ale managerului: persoană care receptează informaţii care pot
influenta performanţa organizaţiei; evaluator al informaţiilor; persoană care selectează
informaţiile.

2
Rolurile interpersonale: persoană care reprezentă organizaţia în împrejurări oficiale; lider;
persoană de legătură cu subalternii şi superiorii.
Rolurile decizionale: iniţiator de schimbări planificate în viaţa organizaţiei; persoană care
soluţionează perturbările care pot provoca schimbări nedorite în organizaţie (greve, anularea
unor contracte cu anumiţi furnizori etc.); persoană care alocă resurse; negociator.
Fiecare dintre cele 10 roluri manageriale are importanța sa în ansamblul activității
personalului cuprins în structurile de conducere, astfel:
 Reprezentare: participarea la ceremonii, întâlniri oficiale, evenimente etc. Deși pare a nu
avea o însemnătate prea mare, acest rol consumă o parte importantă din timpul unui
manager.
 Lider: stabilirea unui climat de muncă în care angajații lucrează împreună la un nivel
optim pentru atingerea obiectivelor organizației. Este un rol foarte important al
managerului deoarece implică interacțiunea cu personalul și abilități complexe.
 Liant: menținerea de relații și contacte în afara departamentului său de lucru, cu alţi
manageri din alte departamente ale aceleiaşi organizaţii sau din alte organizaţii.
 Monitor: identificarea și selectarea celor mai utile și relevante informații din multitudinea
de surse formale și informale (rapoarte, minute, mass media, reviste de specialitate,
zvonuri etc.). Managerii care nu reuşesc să îndeplinească acest rol în mod corect se lasă
influenţaţi de surse de informaţii care nu sunt de încredere, sunt copleşiţi de un volum
foarte mare de informaţii care le consumă un timp foarte preţios şi iau decizii inadecvate.
 Diseminare: transmiterea unor informații relevante, a valorilor și credințelor organizației
către personalul organizației astfel încât să existe o bună comunicare la toate nivelurilor.
 Purtător de cuvânt: autoritatea de a vorbi ca reprezentant al organizaţiei.
 Antreprenor: promovarea schimbării la nivelul organizației, punerea în practică a unor
idei noi, identificarea de noi oportunități și demararea de noi proiecte. Este cel mai
important rol decizional al unui manager, implicând și asumarea riscurilor unor decizii
majore care produc/ sau nu schimbări importante în avantajul organizației.
 Mediator: reducerea tensiunilor și a conflictelor și rezolvarea situațiilor de criză care apar
la diverse niveluri ale organizației.
 Distribuitor de resurse: alocarea corectă a resurselor (bani, timp, echipament, forţă de
muncă şi spaţiu) conform unor criterii obiective și nevoilor identificate.

3
 Negociator: luarea unor decizii în situații în care se negociază aspecte legate de resurse,
contracte, fuziuni etc.
Cele trei seturi de roluri sunt întotdeauna strâns legate. Lista rolurilor lui Mintzberg îl
poate ajuta pe manager să înţeleagă faptul că unele activităţi – pe care le-ar putea considera doar
nişte întreruperi în activitatea sa “adevărată” sunt, în realitate, componentele acesteia. Este
important pentru un manager să distingă între comportamentul dictat de personalitate şi acela
dictat de rol. Comportamentul de rol apare atunci când o persoană acţionează în acord cu
cerinţele poziţiei pe care o deţine. Managerii pot întâmpina opoziţie din partea colegilor care, în
mod greşit, atribuie acest comportament factorilor de personalitate.
Pe lângă roluri, directorul sau managerul de școală are și o serie de responsabilitățile care
interferează cu rolurile.
Analizând un studiu realizat la nivelul sistemului de învătământ croat, rolul managerului
se întinde pe patru domenii: statut, organizare, conducere și luarea deciziilor. Se poate
concluziona că rolurile managerului se manifestă prin următoarele orientări:
 preocuparea pentru realizările elevilor și predarea de calitate,
 luarea deciziilor,
 crearea unei viziuni,
 crearea unui climat pozitiv,
 preocuparea pentru resurse (inclusiv IT),
 acțiuni în domeniul conducerii,
 acțiuni în domeniul gestionării,
 acțiuni în domeniul administrativ și al sarcini legislative.
Managerii sunt implicați în următoarele procese: planificarea, luarea deciziilor,
organizarea, coordonarea, comunicarea, impact și evaluare. Școala este o organizație care are
structura sa, iar directorii își îndeplinesc rolul de manageri și lideri. Aceste roluri prin activitățile
legate de structura organizațională și prin intermediul acestora armonizarea și coordonarea în
cadrul organizației numite în mod condiționat departamente.
Orice sistem de învătământ am analiza, rolurile managerului nu diferă mult de la o
cultură la alta, fiecare sistem având impregnate particularități ce țin de poziționarea geografică,
cultură organizațională, nivelul de dezvoltare al statului.

4
Bibliografie:

Anca Tîrcă, 2011, Management Educațional, Inovație și performanță în dezvoltarea profesională


a cadrelor didactice din mediul urban, București.
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/management/2.htm
http://www.isjilfov.ro/files/fisiere/suport_curs_ManagOrg_Scolare_context_descentralizat.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Consiliere_manageri.pdf
http://www.isj-db.ro/static/files/Suport_de_curs_-_Modulul_1_Management.pdf
http://www.iea.nl/sites/default/files/irc//IRC2008_Vidoni_Grassetti.pdf
http://www.education.vic.gov.au/hrweb/Documents/Roles_and_responsibilities-TS.pdf
http://ejmh.eu/mellekletek/2014_1_87_burcar.pdf