Sunteți pe pagina 1din 12

7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap.

I -Notiunea de contabilitate | Asopro

Ghid pentru asociatiile de proprietari »


Cap. I -Notiunea de contabilitate

(http://asopro.ro/wp-content/uploads/2017/03/asopro.-ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari.png)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 1/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

(http://asopro.ro/wp-content/uploads/2017/03/asopro-contabilitate-la-asociatiile-de-proprietari-
contabilitate-in-partida-simpla.jpg)

           Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de


cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa
conduca contabilitatea nanciara, potrivit prezentei legi.

            Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si


controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, astfel, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea
cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia nanciara,
performanta nanciara.

            Potrivit articolului art.3 din LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991,  contabilitatea se tine in
limba romana si in moneda nationala. Totodata,  in baza acestei legi, asociatiile de proprietari au obligatia
sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie republicata, cu modi carile si completarile ulterioare, in
partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de
proprietari.

           Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla  trebuie sa
depuna la departamentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul
consiliului locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, pana la data de 1 martie situatia existenta
la 31 decembrie anul precedent si pana la 1 septembrie situatia de la data de 30 iunie.   Asociatiile de
proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune bilant contabil,
conform prevederilor legale. ( Art. 21 din 230/ 2007)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 2/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

          Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei


persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

    

(http://asopro.ro/wp-content/uploads/2017/03/asopro-contabilitate-la-asociatiile-de-proprietari-
arhiva.jpg)              Numarul de exemplare al formularelor nanciar-contabile poate diferit de cel prevazut
in prezentele norme metodologice, in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si
conducerea contabilitatii impun acest lucru.
Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justi cative care stau la baza inregistrarilor in
contabilitatea nanciara se pastreaza in arhiva persoanelor timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii
exercitiului nanciar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp
de 50 de ani.

          In cazul in care   asociatiile de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea


operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor regulamentului operatiunilor de
casa. De asemenea, la asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida
simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.   Pentru incasarile in numerar, asociatia
de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul
de ordine, in baza unei serii, care identi ca chitanta in mod unic; data emiterii facturii;
denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare scala ale asociatiei de proprietari pentru care se
emite chitanta.

Documentele ce trebuiesc intocmite in cazul contabilitatii in partida simpla sunt urmatoarele:

       OBLIGATORII:

a. Liste de plata– se intocmesc de catre administrator sau contabil. Pe listele de plata se impart costurile
asociatiei conform criteriilor stabilite in legea 230/2007 aplicata conform hotararii numarul 1588/2007
astfel incat totalul cheltuielilor asociatiei pentru luna a sata sa e egal cu totalul cotelor ce urmeaza a

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 3/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

achitate de catre proprietari.

b. Registrul de casa- In acest registru se trec toate operatiunile care modi ca soldul casei (ex.: incasari,
plati, avansuri spre decontare, decontare avansuri, etc.) iar la ecare sfarsit de zi se calculeaza un soldul de
casa.

c. Registrul jurnal-se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care se fac in asociatia de
proprietari (ex.: incasari, plati, primire facturi, inregistrare salarii, plata salarii, inregistrare taxe salariati, plata
taxe salariati, inchidere de luna, etc.).

d. Registrul fondului de rulment – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care


afecteaza valoarea contribuita la fondul de rulment a ecarui apartament(ex.: incasare fond de rulment,
returnare fond de rulment). Optional se poate intocmi si o sa a fondului de rulment pe asociatie, care
centralizeaza toate lele registrului fondului de rulment, din care sa reiasa clar valoarea contribuita de
ecare apartament la fondul de rulment si valoarea totala a fondului de rulment.

e. Registrul fondului de reparatii– se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care


afecteaza valoarea efectiva a fondului de reparatii a ecarui apartament (ex.: incasare fond reparatii, plati
din fondul de reparatii). In cazul acestui fond se pot intocmi, optional, doua se suplimentare fata de
registrul fondului de reparatii, o sa similara cu cea pentru fondul de rulment, care centralizeaza toate lele
registrului fondului de reparatii si o sa care evidentiaza evolutia soldului efectiv al fondului de reparatii, sa
care are un sold dupa ecare operatie sau la sfarsit.

f. Registre pentru alte fonduri ale asociatiei – intocmite de catre administrator exact in aceleasi conditii ca
ale fondului de reparatii

g. State de plata-se intocmesc de catre administrator sau contabil, se repartzeaza pe lista de plata si
detaliaza veniturile obtinute de catre angajatii asociatiei si taxele aferente acestora.

h. Situatia elemenelor de activ si pasiv– se intocmeste de catre administrator sau contabil si se depune
semestrial la departamentele specializate în sprijinirea si indrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul
consiliilor locale.

     OPTIONALE:

a. Fise de apartament– se intocmeste cate o sa pentru ecare apartament si contine toate operatiunile
care afecteaza soldul apartamentelor (ex.: a sare lista de plata – cote de intretinere, a sare lista de plata –
fond de rulment, incasare, returnare fond de rulment, etc.). Aceste se sunt foarte utile in cazul in care este
nevoie sa le prezentati proprietarilor din ce se compun restantele apartamentelor in cazul in care acestea
sunt compuse din mai multe luni.

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 4/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

b. Fise furnizori –se intocmeste cate o sa pentru ecare furnizor si contine toate operatiunile care
afecteaza soldul furnziorului (ex.: emitere factura, plata factura). Aceste se arata o situatie clara si defalcata
a restantelor la furnizori si poate si obtinuta de la furnizor, in majoritatea cazurilor acestia o numesc sa de
client.

Administrarea nanciara consta in gestionarea valorilor banesti si este compusa din:

– Incasarea de la proprietari a cotelor de intretinere si a fondurilor stabilite, in casieria asociatiei cu bani


cash, operatiune pentru care administratorul sau casierul emite chitante sau direct in contul bancar,
operatiune care apare in extrasul de cont al asociatiei.

– Urmarirea restantelor si somarea proprietarilor care intarzie plata cotelor de intretinere si a fondurilor.

– Plata utilitatilor, a salariilor, a taxelor si a cheltuielilor ocazionale; acestea pot facute cash sau direct din
contul bancar al asociatiei.

– Urmarirea restantelor la furnziori si gestionarea platilor astfel incat sa e evitate depasirile termenelor de
plata ale facturilor si calcularea de penalizari.

      Anual, comitetul executiv trebuie sa intocmeasca proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si sa il


aprobe in Adunarea Generala. De asemenea, cenzorul veri ca executia bugetului de venituri si cheltuieli si
gestiunea nanciar-contabila.

1.1.Contabilitatea in partida simpla

    Contabilitatea in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor nanciar-contabile,


legal reglementate, care servesc la evidenţierea in contabilitate, în mod cronologic si sistematic, a
operatiunilor economico- nanciare consemnate in documentele justi cative. Persoanele care conduc
contabilitatea in partida simpla pot utiliza formularele nanciar-contabile prevazute in prezentele
reglementari sau numai o parte din acestea, in funcţie de elementele speci ce activitatii desfasurate, astfel
incat acestea sa permita determinarea informaţiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de
legislaţia in vigoare.

      Potrivit Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor nanciar-contabile, aprobate


prin Ordinul ministrului economiei si nanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele nanciar-contabile, in
functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza si alte formulare
nanciar-contabile. In acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnaturi de aprobare,
avizare, precum si alte elemente similare, nu se completeaza.

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 5/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

        Particularitati privind contabilitatea in partida simpla si documentele nanciar-contabile:(OMFP


170/2015 – –Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă):

-Contabilitatea in partida simpla se ţine in limba romana si in moneda nationala.

-Orice operatiune economico- nanciara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care
sta la baza evidentierii in contabilitatea in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document
justi cativ.

-Documentele justi cative care se evidenţiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea
persoanelor care le-au intocmit.

              Documentele justi cative trebuie sa cuprinda următoarele elemente principale:

– denumirea documentului;

– numarul documentului si data intocmirii acestuia;

– codul de inregistrare scala (cand este cazul);

– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico- nanciare

– continutul operatiunii economico- nanciare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii
acesteia;

– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico- nanciare efectuate;

– numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;

– alte elemente menite sa asigure consemnarea completă a operatiunilor efectuate.

OBSERVATIE! In documentele nanciar-contabile nu sunt admise stersaturi sau modi cari!

        Arhivarea si pastrarea documentelor nanciar-contabile: (conform ORDIN nr. 170/2015 pentru


aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea in partida simpla):  Persoanele care conduc
contabilitatea in partida simpla, de exemplu administratorii, au obligaţia sa pastreze in arhiva lor registrele
de contabilitate si documentele justi cative care au stat la baza evidentierii operaţiunilor economico-
nanciare in contabilitatea in partida simpla.

        Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de încasari si plati si a Registrului-inventar este de 10 ani.

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 6/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

      Documentele justi cative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se
pastreaza pe o perioada de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani.

        Arhivarea documentelor nanciar-contabile se face cu respectarea următoarelor reguli:

– documentele se grupeaza in dosare care se numeroteaza;

– gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul ecarui an la care se refera
acestea;

-dosarele continand documente nanciar-contabile se pastrează in spatii amenajate in acest scop,


asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.

 Madalina Dinu (http://asopro.ro/author/madalina/)


 Legislatie (http://asopro.ro/category/informatii-legislative/), Noutati (http://asopro.ro/category/noutati/)

Arhivarea si pastrarea documentelor nanciar-contabile (http://asopro.ro/tag/arhivarea-si-pastrarea-documentelor-


nanciar-contabile/)
contabilitate in partida simpla (http://asopro.ro/tag/contabilitate-in-partida-simpla/)
contabilitatea la asociatiile de proprietari (http://asopro.ro/tag/contabilitatea-la-asociatiile-de-proprietari/)
fondurile asociatiei (http://asopro.ro/tag/fondurile-asociatiei/)
incasari in numerar (http://asopro.ro/tag/incasari-in-numerar/)
LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 (http://asopro.ro/tag/legea-nr-821991-din-24-decembrie-1991/)
liste de plata (http://asopro.ro/tag/liste-de-plata/)
registru fond de reparatii (http://asopro.ro/tag/registru-fond-de-reparatii/)
registru fond de rulment (http://asopro.ro/tag/registru-fond-de-rulment/)
registru jurnal (http://asopro.ro/tag/registru-jurnal/)

   
(https:/
(https:/
/twitter.com/share?
(http:/
/plus.google.com/share?
(/
/www.facebook.com/sharer.php?
/pinterest.com/pin/create/button/?
url=http:/
url=http:/
/asopro.ro/ghid-
u=http:/
/asopro.ro/ghid-
url=http:/
/asopro.ro/ghid-
/asopro.ro/ghid-
pentru-
pentru-
pentru-
pentru-
asociatiile-
asociatiile-
asociatiile-
asociatiile-
de- de- de- de-
i t ii t ii t ii t i
asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 7/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro
proprietari-
proprietari-
proprietari-
proprietari-
cap- cap- cap- cap-
i- i- i- i-
notiunea-
notiunea-
notiunea-
notiunea-
de- de- de- de-
(http://asopro.ro/author/madalina/)
contabilitate/)
contabilitate/&images=http:/
contabilitate/)
contabilitate/&description=Ghid%20pentru%20asociatiile%
/asopro.ro/wp-
content/uploads/2017/03/asopro.-
Notiunea%20de%20contabilitate&media=http://asopro.ro/
ghid- content/uploads/2017/03/asopro.-
pentru- ghid-
madalina (http://asopro.ro/author/madalina/)
asociatiile-pentru-
de- asociatiile-
proprietari-de-
150x150.png)
proprietari-
150x150.png)
 Previous (http://asopro.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-asociatiile-de-proprietari/)

Next  (http://asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-ii-intocmirea-listelor-de-plata/)

Related Posts

(http://asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-ii-intocmirea-listelor-de-plata/)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 8/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. II – Intocmirea listelor de plata


(http://asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-ii-intocmirea-
listelor-de-plata/)

         Listele de plata  constitue una din activitatile principale in administrarea imobilelor. Din cauza
numarului mare de variabile si de personalizari aceasta sarcina poate deveni complexa si poate
necesita un volum mare de munca. 2.1. Cronologia intocmirii listelor de plata: 1.Facturile de la furnizorii
de utilitati pentru asociatiile de proprietari, corespunzatoare consumurilor

Madalina Dinu, 23 February 2017

Cauta

Search 

Despre Noi
Prin prisma consultantilor si specialistilor nostri incercam sa m macar cu o jumatate de pas in fata hatisului
birocratic.

Incercam prin orice mijloace sa facem munca mai usoara colaboratorilor nostri implementand solutii cat mai
moderne si cat mai usor de utilizat.

Ultimele Stiri
Protected: Licente Aprilie 2019 (http://asopro.ro/licente2019/)
13 April 2019
(http://asopro.ro/licente2019/)
Noua lege a asociatiilor de proprietari (http://asopro.ro/noua-lege-a-asociatiilor-de-proprietari/)
30 September 2018
(http://asopro.ro/noua-
lege- Protected: Licente Aprilie 2018 (http://asopro.ro/licente201804/)
16 March 2018
a-
(http://asopro.ro/licente201804/)
asociatiilor-
Protected: Versiunea 4.9 (http://asopro.ro/versiunea-4-9/)

de- 16 March 2018
proprietari/)
(http://asopro.ro/versiunea-
4-9/) Protected: Licente Octombrie 2017 (http://asopro.ro/licente201710/)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 9/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

24 October 2017

(http://asopro.ro/licente201710/)
Etichete

Administrare (http://asopro.ro/tag/administrare/)

aneexa la lista de plata (http://asopro.ro/tag/aneexa-la-lista-de-plata/)

Arhivarea si pastrarea documentelor nanciar-contabile (http://asopro.ro/tag/arhivarea-si-pastrarea-documentelor-


nanciar-contabile/)

asociatii de proprietari (http://asopro.ro/tag/asociatii-de-proprietari/) asopro (http://asopro.ro/tag/asopro/)

atributiile administratorului (http://asopro.ro/tag/atributiile-administratorului/)

ce se intampla daca nu dau zapada din fata blocului (http://asopro.ro/tag/ce-se-intampla-daca-nu-dau-zapada-din-


fata-blocului/)

cheltuieli la bloc (http://asopro.ro/tag/cheltuieli-la-bloc/)

chitanta distincta pentru fondul de rulment (http://asopro.ro/tag/chitanta-distincta-pentru-fondul-de-rulment/)

comisie de cenzori (http://asopro.ro/tag/comisie-de-cenzori/) condominiu (http://asopro.ro/tag/condominiu/)

consiliu judetean buzau (http://asopro.ro/tag/consiliu-judetean-buzau/)

consiliu judetean Cluj (http://asopro.ro/tag/consiliu-judetean-cluj/)

consiliu judetean constanta (http://asopro.ro/tag/consiliu-judetean-constanta/)

contabilitatea la asociatiile de proprietari (http://asopro.ro/tag/contabilitatea-la-asociatiile-de-proprietari/)

contabilitate in partida simpla (http://asopro.ro/tag/contabilitate-in-partida-simpla/)

drept de preemptiune (http://asopro.ro/tag/drept-de-preemptiune/) exemplu (http://asopro.ro/tag/exemplu/)

fond de penalitati (http://asopro.ro/tag/fond-de-penalitati/)

fond de reparatii (http://asopro.ro/tag/fond-de-reparatii/)

fond de rulment (http://asopro.ro/tag/fond-de-rulment/) fond special (http://asopro.ro/tag/fond-special/)

fondurile asociatiei (http://asopro.ro/tag/fondurile-asociatiei/)

Hotararea 1588/2007 (http://asopro.ro/tag/hotararea-15882007/) Imobile (http://asopro.ro/tag/imobile/)

incasari in numerar (http://asopro.ro/tag/incasari-in-numerar/)

incasari locatari (http://asopro.ro/tag/incasari-locatari/) intretinerea (http://asopro.ro/tag/intretinerea/)

intretinerea la bloc (http://asopro.ro/tag/intretinerea-la-bloc/)

intretinere parti comune (http://asopro.ro/tag/intretinere-parti-comune/) Lege (http://asopro.ro/tag/lege/)

legea 230/2007 (http://asopro.ro/tag/legea-2302007/)

LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 (http://asopro.ro/tag/legea-nr-821991-din-24-decembrie-1991/)

legislatie (http://asopro.ro/tag/legislatie/) licente (http://asopro.ro/tag/licente/)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 10/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

lista de plata (http://asopro.ro/tag/lista-de-plata/) liste de plata (http://asopro.ro/tag/liste-de-plata/)

mai intai se platesc dobanzile si penalitatile (http://asopro.ro/tag/mai-intai-se-platesc-dobanzile-si-penalitatile/)

model (http://asopro.ro/tag/model/)

procent penalizare la asociatia de proprietari (http://asopro.ro/tag/procent-penalizare-la-asociatia-de-proprietari/)

registru fond de reparatii (http://asopro.ro/tag/registru-fond-de-reparatii/)

registru fond de rulment (http://asopro.ro/tag/registru-fond-de-rulment/)

registru jurnal (http://asopro.ro/tag/registru-jurnal/)

schimbari la asociatiile de proprietari (http://asopro.ro/tag/schimbari-la-asociatiile-de-proprietari/)

zapada din fata blocului (http://asopro.ro/tag/zapada-din-fata-blocului/)

Categories
Legislatie (http://asopro.ro/category/informatii-legislative/)

licente (http://asopro.ro/category/licente/)

Manual (http://asopro.ro/category/ajutor-in-exploatarea-programului/)

Modele de calcul (http://asopro.ro/category/modele-de-calcul/)

Noutati (http://asopro.ro/category/noutati/)

Tehnic (http://asopro.ro/category/tehnic/)

Versiune (http://asopro.ro/category/versiune/)

Ce propunem:
Preia controlul asupra cifrelor. Produsul nostru rezolva mare parte din problemele repetitive cu care se
confrunta un administrator lasandu-va mai mult timp pentru lucrurile cu adevarat importante!

Descarca Asopro si incepeti acum sa gestionati simplu si e cient asociatia dumneavoastra!

Recent posts

Protected: Licente Aprilie 2019 (http://asopro.ro/licente2019/)


13 April 2019
(http://asopro.ro/licente2019/)

asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 11/12
7/29/2019 Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate | Asopro

Noua lege a asociatiilor de proprietari (http://asopro.ro/noua-lege-a-asociatiilor-de-proprietari/)


30 September 2018
(http://asopro.ro/noua-
lege- Protected: Licente Aprilie 2018 (http://asopro.ro/licente201804/)
16 March 2018
a-
(http://asopro.ro/licente201804/)
asociatiilor-
Protected: Versiunea 4.9 (http://asopro.ro/versiunea-4-9/)

de-
16 March 2018
proprietari/)
(http://asopro.ro/versiunea-
4-9/) Protected: Licente Octombrie 2017 (http://asopro.ro/licente201710/)
24 October 2017
(http://asopro.ro/licente201710/)
Categories
Legislatie (http://asopro.ro/category/informatii-legislative/) (24)

licente (http://asopro.ro/category/licente/) (3)

Manual (http://asopro.ro/category/ajutor-in-exploatarea-programului/) (2)

Modele de calcul (http://asopro.ro/category/modele-de-calcul/) (1)

Noutati (http://asopro.ro/category/noutati/) (13)

Tehnic (http://asopro.ro/category/tehnic/) (3)

Versiune (http://asopro.ro/category/versiune/) (2)

Locatiile Noastre

© ASOPRO2015
  
(https:/
(https:/
/plus
(skype:info
/wwwyoutube
google asopro?
com/u/0/b/109815144231903152235/109815144231903152235/about/p/pub)
com/channel/UClD61j1LM9Mq
asopro.ro/ghid-pentru-asociatiile-de-proprietari-cap-i-notiunea-de-contabilitate/ 12/12