Sunteți pe pagina 1din 2
T 1 ‘MopeL2] 1. Spre inaintare eatre!”: OFICIUL REGISTRULLI COMERTULULDE PE LANGA "TRIUNALUL rm, ™ DECLARATIE PRAHOVA, psy pe propria rispundere dati in temeiul prevederitor |-py- “ art, 18 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 ew | Ni” intrare: | pse modificirile si completirile ulterioare | Data APTPM, ve 1. Subsemnat (ul/a) SPIRIDON STEEANIA-MARIA.. domicitiat in PLOIEST! str, PANGIY, . BE. blo SEE oe Cle a, | judey'sector PRAHOVA, telefon .. act identtate seriaPX.. nr, $98486, CNP/NIF cliberat de SPCLEP.PLOIEST sosnsnnnnnnnnn I data 21,.08,2018, in calitate de"2870227100143 2. pentru firma:IfIDESCENT CONSULTING SRI. avdnd numar de ordine in registrul comertului” cod unie de inregistrare® 3. cu sedtul soctal/profesional in: localitatea PLO!EST! sir, VALEN! ar, $8... bloc scara taj ae AP. ne judeysector cod postal casuya postala telefon fax e-mail web site 4, DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE: 4.1, Wleunose si respect prevederile legislatiet si ale reglementarilor generale gi specifice din domeniut"!: Asanitar banitarveterinar si pentru siguranta alin Aprotectiet mediutui® Aprotectici muneii 4.2, [2 ma obtig ca pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului si solicit autorizarea la sediul autoritati Dublice teritoriae pentru protectia mediului 43. Z_ sunt indeptinite conditite de funetionare prevazute de legislata specified in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, proteotiei muneii, care se desfgoara la: 434. C1SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariagi': ry -AEN Denumire activitate 27.05.2020 Daca: Semnatura, [Nau (1) Se completeari, dup ear cu: Diretia de Sdndtate Publick gona de Siniate Publick in Transporturl- Divetia Sanita Veterinara ‘pentru Siuranta Alimenteloe/Agentia de Sanatate Publics fu Tramsportarl..», Auturtaten Publica Yertorala pentru Pretectia. Media... nspectoratalTertorial de Mund (2) Se complteazs ea ealititen pe eae slitantl define aoc llneepeinert inv completes nun i (4) Semarcheaza dopa ea asut(le) corespuneitoare dome de autorizares (6) ineazal activator ea impact semnlieatyasupra medi se marchenal cise din cseta 4.2.5 (6) Secompleteazi numeul medi etinatiy de angaja! dupa ea, capaciate estat de producti sau desfacre a produselor peat sea soclaliprofesionas pentru fccare sedi secundar (pune de era) neare se desfagoara atvtiile pesfeate conform cola CAEN od 1-10-67 on fondator, persoans Fic autora, ttreprina i administrator reprezentan person fe tae o DDECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE soi!2 1 inare ate 432, CSEDI SECUNDARE (puncte de lucru) & sa ca) yenumire aetivitate i Adresa CAEN De activitat 433. C1 Activitati proprii de birou pentru firma Nr. salariagi®; Adresa aaa DA Nr, salariagil: sia sedillor secundare (punetelor de lueru) {ati desfsurate in afara sediului soctal/profesion ae Denumire activitate [7022 [Raia de consultanta paniu sacar a management 17021 [activi de consultanta in domenil relator pubs si al comunicari Ir112__|Activttde inainene si consutana tehnica legate de acestoa [7220 |Actvitat de studire plete side sondare a oprieipublce ls211 activi combinate do sacretariet, [2219 __|Actvtat de fotoconiere, de progat a documenteler si alte activa specialzate de secretariat [3209 | Ae actvitat de serviei suport pentru inteprinden nea [7400 | ste activa profesional, stintifea el ehnice nc Vi. Intoemita trun exemplar, pe propria raspundere, eunoscdnd ct dectaratleinexace ant pepsi conform leg. = Dota: 27.08.2020 Semnditura ‘Noth; (7 fn acest entegore se includ yi ativitiie inerants

S-ar putea să vă placă și