Sunteți pe pagina 1din 9

FINANȚE PUBLICE

- SEMINAR 4+5 -
Lect. univ. dr. Mihaela IACOB
FABBV, ASE București
mihaela.iacob@fin.ase.ro

Resursele financiare publice.


Nivelul, structura și dinamica veniturilor publice
Clasificația veniturilor publice (2020)

Total Venituri
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din capital
 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice
 Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice
- impozit pe venituri din activități independente
- impozit pe venituri din salarii
- impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor
- impozit pe venituri din dividende
- impozit pe venituri din dobânzi
- impozit pe venituri din pensii
- impozit pe veniturile din premii
- impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici
- impozit pe veniturile din jocurile de noroc
- ...
 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital1
Impozite și taxe pe proprietate
 Impozit și taxă pe clădiri
 Impozit și taxă pe teren
 Impozit pe construcții
 ...
Impozite și taxe pe bunuri și servicii
 TVA
 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii
- impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale
- taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice,
produselor din tutun și a cafelei
- taxe hoteliere
- impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
- ...
 Accize
 Taxe pe servicii specifice
- impozit pe spectacole

1
Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente.

1
- ...
 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
- taxe pentru jocurile de noroc
- impozit pe mijloacele de transport
- timbrul de mediu pentru autovehicule
- ...
Impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale
 Taxe vamale
 Contribuții în sectorul zahărului
Alte impozite și taxe fiscale
2
B. Contribuții de asigurări
C. Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
 Venituri din proprietate
- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
- vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României
- venituri din concesiuni și închirieri (redevențe miniere/petroliere)
- venituri din dividende
- ...
 Venituri din dobânzi
Vânzări de bunuri și servicii
 Venituri din prestări de servicii și alte activități
- taxe de metrologie
- taxe consulare
- taxe și alte venituri din protecția mediului
- venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și
sportive
- venituri din cercetare
- ...
 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
- venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate
- ...
 Amenzi, penalități și confiscări
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale
- penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de
impozite și taxe
- încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume
constatate odată cu confiscarea potrivit legii
- majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
- penalități de nedeclarare
- ...
 Diverse venituri
 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile
- donatii și sponsorizări
- donații pentru diminuarea efectelor crizei economice
- sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
- sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare
nerambursabilă
- ...
II. Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vânzarea unor bunuri ale MapN

2
Venituri parafiscale: spre deosebire de veniturile fiscale care, odată ajunse la buget, se depersonalizează,
contribuțiile de asigurări au o destinație prestabilită.

2
...
III. Operațiuni financiare
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
Alte operațiuni financiare
IV. Subvenții
Subvenții de la bugetul de stat
Subvenții de la alte administrații
Donații din străinatate
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări
...
Pentru clasificația detaliată, a se consulta: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=clasificatiile-
bugetare&pagina=domenii&menu=Buget (anexa I).

Structura veniturilor publice

a) stabilirea ponderii (greutății specifice) a fiecărei categorii de venituri publice în totalul


acestora, în funcție de proveniența fiecărei categorii de venit
V
gsi  Pi  100 : exprimă modul de formare a veniturilor publice totale, în funcție de
VPt
proveniența fiecărei categorii de venit

3
Aplicație

Pentru Bugetul de Stat se cunosc următoarele date:


Mii lei
2020 Estimări 2021
Total Venituri 167.702.382 181.612.778
I. Venituri curente 145.842.361 157.956.301
Venituri fiscale 122.898.328 132.894.588
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din capital 23.523.782 25.661.188
Impozite și taxe pe proprietate 563.401 587.064
Impozite și taxe pe bunuri și servicii 97.427.627 105.187.213
Impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile 1.253.940 1.325.787
internaționale
Alte impozite și taxe fiscale 129.578 133.336
Contribuții de asigurări 10.438.604 12.084.440
Venituri nefiscale 12.505.429 12.977.273
II. Venituri din capital 21.860.021 23.656.477
Venituri din valorificarea unor bunuri 21.860.021 23.656.477

Determinați:
a) structura veniturilor totale în cei doi ani și modificarea acesteia;
b) structura veniturilor curente și modificarea acesteia;
c) structura veniturilor fiscale și modificarea acesteia.

Rezolvare:

Structură sau greutate specifică (gs) înseamnă parte de întreg, deci prima dată trebuie să
identificăm întregul, apoi părțile lui componente – clasele mari.

a) Aici întregul este reprezentat de veniturile totale, care se împarte în venituri curente și
venituri de capital. Deci:

( ⁄ )

Ponderea veniturilor curente în total venituri a crescut de la un an la altul cu 0,01 puncte


procentuale. De fapt, creștere nesemnificativă, deci putem spune că se estimează relativ
aceeași pondere pentru 2021.

4

( ) ⁄

b) Aici întregul este reprezentat de veniturile curente, care se împarte în venituri fiscale,
contribuții și venituri nefiscale, deci:

( ) ⁄

( ) ⁄

84,13%-7,65%

5

( ) ⁄

c) Aici întregul este reprezentat de veniturile fiscale, care se împarte în impozitul pe profit,
salarii, venit și câștiguri din capital; impozite și taxe pe proprietate; impozite și taxe pe bunuri și
servicii; impozitul pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale; alte impozite și taxe fiscale.

( ) ⁄

( ) ⁄

6

( ) ⁄

( ) ⁄

7

( ) ⁄

8

( ) ⁄

Deci, împărțirea veniturilor curente în cele 3 categorii rămâne relativ constantă.