Sunteți pe pagina 1din 16

TEMA 4:

Cheltuielile publice
PROF.UNIV.DR. ANDREEA STOIAN | CURS 8
Conținutul temei

 Cheltuielile publice  Conținut și structură


 Factorii care
influențează
cheltuielile publice
 Modele de creștere a
cheltuielilor publice
Rezultatele așteptate ale cursului

Studenții vor fi capabili să:

• Cunoască mărimea și dinamica sectorului guvernamental

• Cunoască structura cheltuielilor publice din punct de vedere economic și funcțional

• Înțeleagă factorii care influențează mărimea, dinamica și structura cheltuielilor publice


Ce sunt cheltuielile publice?

 Relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă


între stat, pe de o parte şi colectivitate, pe de altă parte, cu ocazia
repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului în scopul
îndeplinirii funcţiilor acestuia
Structura cheltuielilor publice (I)
Clasificația economică – Clasificația economică –
criteriul I criteriul 2
 Cheltuieli curente: cheltuieli ce  Cheltuieli ale serviciilor
exprimă un consum definitiv de PIB publice sau administrative:
cheltuieli efectuate în vederea
(valoarea plăţilor pe care le remunerării serviciilor, a
efectuează instituţiile publice în prestaţiilor şi a furniturilor
formele specifice ale cheltuielilor necesare bunei funcţionări a
curente) instituţiilor publice sau
achiziţionării de mobilier,
aparatură, echipamente.

 Cheltuieli de transfer: trecerea


 Cheltuieli de capital: cheltuieli ce unor sume de bani de la buget
exprimă o avansare de PIB la dispoziţia unor persoane
(participarea statului la finanţarea juridice, unor persoane fizice
(pensionari, şomeri, studenţi,
formării brute de capital). elevi etc.) sau a unor bugete
ale administraţiilor locale
I.Cheltuieli curente:
Clasificația  cheltuieli de personal
economică în  bunuri şi servicii

România  dobanzi
 subventii
 fonduri de rezervă
 transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
II.Cheltuieli de capital
active nefinanciare
III.Operaţiuni financiare
 împrumuturi
rambursari de credite
Structura cheltuielilor publice (II)

Clasificația funcțională Clasificația funcțională


În România, aceste domenii sunt specificate
 Foloseşte drept criteriu domeniile, de Legea finanţelor publice astfel:
ramurile, sectoarele de activitate  -domeniul social: învăţământ, sănătate,
ocrotire socială, cultură, artă, tineret şi
spre care sunt dirijate resursele sport, refacerea şi ocrotirea mediului
înconjurător, menţinerea echilibrului
financiare publice sau alte ecologic şi altele;
destinaţii ale cheltuielilor legate  -susţinerea unor programe prioritare de
cercetare, îndeosebi fundamentală;
de efcetuarea unor transferuri
 -domeniul economic: realizarea unor
între diferitele niveluri ale investiţii şi a altor acţiuni economice de
interes public, acordarea de subvenţii,
administraţiei publice, plata facilităţi etc.;
dobânzilor la datoria publică sau  -asigurarea cerinţelor de apărare a ţării,
ordinii publice şi siguranţă naţională;
constituirea de rezerve la  -finanţarea administraţiei publice centrale
dispoziţia autorităţii executive şi locale;
(reflectă obiectivele politicii  -dobânzile aferente datoriei publice etc.
financiare a statului)
 I.SERVICII PUBLICE GENERALE: Autoritati
publice şi acţiuni externe; Cercetare
fudnamentală şi cercetare dezvoltare
Clasificația  II.APARARE, ORDINE PUBLICE SI
funcțională în SIGURANTA NATIONALA: Aparare,
Ordine publica şi siguranţă naţională
România  III.CHELTUIELI SOCIAL –CULTURALE:
Invatamant, Sanatate, Cultură,
recreere şi religie; Asigurări şi asistenta
sociala
 IV.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
LOCUINTE, MEDIU SI APE: Locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică; Protecţia
mediului
 V.ACTIUNI ECONOMICE: Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă; Combustibili şi energie;
Industria extractivă, prelucrătoare şi
construcţii; Agricultura si silvicultura,
Transporturi; Comunicaţii; Cercetare şi
dezvoltare în domeniul economic; Ale
acţiuni economice
Mărimea sectorului guvernamental
în țările UE28 (% PIB), 2017
Evoluția mărimii sectorului
guvernamental în țările UE28, 2000-2019
Evoluția mărimii sectorului
guvernamental în UE28, 2000-2019
Clasificația funcțională a
cheltuielilor în UE28 (% PIB)
Clasificația funcțională și
economică în UE28
Factorii care influențează mărimea,
dinamica și structura cheltuielilor publice

Demografici

Urbanizarea Economici

Istorici Sociali

Politici Militari
Teorii privind creșterea cheltuielilor
publice
Legea Wagner

Modelul Musgrave și Rostow

Modelul Peacock și Wiseman

Teoria Wilensky

Teoria Peltzman
online.ase.ro
ÎNTREBAREA PROFESORULUI