Sunteți pe pagina 1din 4

Comunicarea în sala de Comunicarea în sala de clasă este mai complexă și mai

imprevizibilă decât comunicarea clasă este mai complexă și mai imprevizibilă decât
comunicarea
generalgeneral-umană, fiind influențată sub aspectul formelor, mijloacelor și
conținuturilor sale de umană, fiind influențată sub aspectul formelor, mijloacelor
și conținuturilor sale de scopurile specifice ale domeniului educațional. Ca
profesor, înțelegerea caracteristicilor unice și scopurile specifice ale domeniului
educațional. Ca profesor, înțelegerea caracteristicilor unice și aa funcțiilor de
comunicare în clasă este foarte importantă, a modului în care acestea au un impact
funcțiilor de comunicare în clasă este foarte importantă, a modului în care acestea
au un impact asupra fiecărui individ aflat în sala de clasă. Eficiența noastră ca
profesori este direct legată de cât asupra fiecărui individ aflat în sala de clasă.
Eficiența noastră ca profesori este direct legată de cât de eficient comunicăm.
Comunicând eficient, profesorii îi pot motiva pe elevi și le pot facilita de
eficient comunicăm. Comunicând eficient, profesorii îi pot motiva pe elevi și le
pot facilita învățarea. învățarea. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în
clasă prevede schimbări mici care fac însă Îmbunătățirea abilităților de comunicare
în clasă prevede schimbări mici care fac însă diferență majoră. Frecvent, singura
diferență între 2 profesori care predau aceeași lecție în același diferență majoră.
Frecvent, singura diferență între 2 profesori care predau aceeași lecție în același
mod, ace mod, aceluiași public, unul obținând rezultate remarcabile, iar celălalt
nu, este reprezentată de felul luiași public, unul obținând rezultate remarcabile,
iar celălalt nu, este reprezentată de felul în care comunică, de felul în care
introduc noțiunile și încurajează învățarea și comportamentul în care comunică, de
felul în care introduc noțiunile și încurajează învățarea și comportamentul
proactiv al elevilor.  proactiv al elevilor. Un prim pas către o comunicare
eficientă este dezvoltarea și apoi menținerea afinității. Se Un prim pas către o
comunicare eficientă este dezvoltarea și apoi menținerea afinității. Se estimează
că între 50 și 90% din comunicarea interpersonală apare în primul rând datorită
estimează că între 50 și 90% din comunicarea interpersonală apare în primul rând
datorită motivației participanților de a căuta afinitate unii la ceilalți. Elevii
știu că dacă profesorii îi plac, motivației participanților de a căuta afinitate
unii la ceilalți. Elevii știu că dacă profesorii îi plac, situația lor va fi mult
mai confortabilă. La fel se întâmplă și în cazul profesorilor  situația lor va fi
mult mai confortabilă. La fel se întâmplă și în cazul profesorilor : se vor simți
mult : se vor simți mult mai confortabil în fața unui public pozitiv. Atenție însă,
căci în dorința de a fi plăcuți de elevi, mai confortabil în fața unui public
pozitiv. Atenție însă, căci în dorința de a fi plăcuți de elevi,  profesorii tind
să facă numeroase greșeli profesionale  profesorii tind să facă numeroase greșeli
profesionale : nu dau teme elevilor, umflă notele, : nu dau teme elevilor, umflă
notele, sar peste sar peste teste etc. teste etc.
Rolul comunicării Rolul comunicării Școala este sinonimă cu oferirea de informații,
înțelegerea și însușirea acestora. Profesorii Școala este sinonimă cu oferirea de
informații, înțelegerea și însușirea acestora. Profesorii dețin informațiile și le
înțeleg, pe când elevii le doresc și nu pot decât spera că le vor înțelege. dețin
informațiile și le înțeleg, pe când elevii le doresc și nu pot decât spera că le
vor înțelege.  Nevoia de a fi informat și de a  Nevoia de a fi informat și de a
înțelege este o motiv înțelege este o motivație comună pentru comu ație comună
pentru comunicare. Profes nicare. Profesorii îi pot orii îi pot influența pe elevi
prin persuasiune. Aceasta depinde de comunicare, de inducerea la elevi a nevoii
influența pe elevi prin persuasiune. Aceasta depinde de comunicare, de inducerea la
elevi a nevoii de învățare de la de învățare de la profesor. profesor. Rolul
Rolul profesorului nu este doar de a trans  profesorului nu este doar de a
transmite informații. El este un actor care joacă un rol mite informații. El este
un actor care joacă un rol
convingerea și pasiunea cu care predă și interacționează cu clasa, convingerea și
pasiunea cu care predă și interacționează cu clasa, ținuta și postura sa, sunt
elemente ținuta și postura sa, sunt elemente care asigură reușita procesului
didactic. Toate aceste elemente alcătuiesc comunicarea didactică. care asigură
reușita procesului didactic. Toate aceste elemente alcătuiesc comunicarea
didactică. Prin comunicare profesorul influențează gândirea, sentimentele și
comportamentele elevilor săi, îi Prin comunicare profesorul influențează gândirea,
sentimentele și comportamentele elevilor săi, îi ajută să ia decizii per  ajută să
ia decizii per tinente. tinente. Elevii folosesc adesea comunicarea în scop
personal, Elevii folosesc adesea comunicarea în scop personal, pentru apentru a-și
exprima sentimentele și exprima sentimentele,, emoțiile. Cu cât sunt mai mici, cu
atât le vine mai ușor. Când cresc, intervine frica de a nu fi emoțiile. Cu cât sunt
mai mici, cu atât le vine mai ușor. Când cresc, intervine frica de a nu fi
judecați. De  judecați. De aceea profesorul trebuie aceea profesorul trebuie să
creeze î să creeze în clasă n clasă un cl un climat de imat de încredere. Astfel,
relația încredere. Astfel, relația sa cu sa cu elevii va deveni mult mai solidă.
elevii va deveni mult mai solidă. Oamenii au tendința să comunice mai ales cu cei
Oamenii au tendința să comunice mai ales cu cei pe care îi simt pe care îi simt
atractivi. Pentru a atractivi. Pentru a-i atrage -i atrage  pe elevi, profesorul
pe elevi, profesorul trebuie să se fac trebuie să se facă plăcut acordând ă plăcut
acordând mare atenție asp mare atenție aspectului fizic. ectului fizic. Comunicarea
are un Comunicarea are un scop utilitar scop utilitar. Elevii îi cer profesorului
să le explice diferite concepte . Elevii îi cer profesorului să le explice diferite
concepte astfel încât să le înțeleagă și să le poată învăța. Îi folosim deci pe
ceilalți pentru ca prin comunicare astfel încât să le înțeleagă și să le poată
învăța. Îi folosim deci pe ceilalți pentru ca prin comunicare cu ei cu ei să ne
satisfacem anumite nevoi. să ne satisfacem anumite nevoi. Creșterea încred
Creșterea încrederii de sine erii de sine. În gener  . În gener al oamenii vor să
fie auziți, remarcați. Dacă un al oamenii vor să fie auziți, remarcați. Dacă un
profesor  profesor manifestă manifestă interes interes pentru pentru opinia opinia
unui unui elev, elev, acesta acesta va va simți simți că că ideile, ideile,
opiniile opiniile sale sale îîii sunt sunt apreciate. Astfel îi va crește
încrederea și stima de sine. Un elev sigur pe el nu v apreciate. Astfel îi va
crește încrederea și stima de sine. Un elev sigur pe el nu v a avea îndoieli a avea
îndoieli atunci când va răspunde, va avea curaj să dea atunci când va răspunde, va
avea curaj să dea răspunsuri, să participe la oră. răspunsuri, să participe la oră.
Creșterea performanțelor școlare Creșterea performanțelor școlare. Profesorul care
recompensează comunicarea elevilor . Profesorul care recompensează comunicarea
elevilor și participarea activă la ore va observa o îmbunătățire a performanțelor
șc și participarea activă la ore va observa o îmbunătățire a performanțelor
școlare. Profesorul poate olare. Profesorul poate aprecia eficiența unui curs prin
feed aprecia eficiența unui curs prin feed-- backul  backul oferit oferit de de
elevi. elevi. Punând Punând întrebări întrebări profesorul profesorul poate poate
determina dacă elevii au reținut informația. Dacă răspunsurile nu sunt complete
este clar că elevii determina dacă elevii au reținut informația. Dacă răspunsurile
nu sunt complete este clar că elevii nu au înțeles î nu au înțeles în totalitate
conținutul predat. Asta poate n totalitate conținutul predat. Asta poate duce la
performanțe școlare scăzute. duce la performanțe școlare scăzute. Creștere pe plan
profesional. Creștere pe plan profesional. Un grad de comunicare este necesar în
orice profesie și Un grad de comunicare este necesar în orice profesie și
abilitățile de comunicare sunt necesare începând cu primele stagii ale carierei
profesionale. Spre abilitățile de comunicare sunt necesare începând cu primele
stagii ale carierei profesionale. Spre exemplu, în exemplu, în timpul interviului
de angajare orice aplicant trebuie să fie capabil să comunice, să timpul
interviului de angajare orice aplicant trebuie să fie capabil să comunice, să
--șșii  pună  pună îînn evidență evidență atuurile atuurile care care îîll
recomandă recomandă pentru pentru poziția poziția respectiv respectivăă..
Comunicarea Comunicarea așadar așadar  pregătește pen  pregătește pentru viață. tru
viață.
Tehnici de livrare a comunicării Tehnici de livrare a comunicării
Există multe metode didactice care ajută la creșterea eficienței comunicării.
Există multe metode didactice care ajută la creșterea eficienței comunicării.
Pentru a fi Pentru a fi eficientă, comunicarea trebuie să fie făcută respectându
eficientă, comunicarea trebuie să fie făcută respectându--l pe celălalt. Vorbitul
trebuie să se facă pe l pe celălalt. Vorbitul trebuie să se facă pe rând, fără
întreruperea vorbitorului. Atunci când își ascultă elevii profesorul trebuie să
mențină rând, fără întreruperea vorbitorului. Atunci când își ascultă elevii
profesorul trebuie să mențină contactul vizual cu contactul vizual cu aceștia.
aceștia. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei a dat naştere unei noi abordări în ceea
ce priveşte Dezvoltarea rapidă a tehnologiei a dat naştere unei noi abordări în
ceea ce priveşte  predarea  predarea limbilor limbilor străine. străine. Generaţia
Generaţia actuală, actuală, oo adevărată adevărată generaţie generaţie internet,
internet, foloseşte foloseşte diferite diferite dispozitive digitale în dispozitive
digitale încă de la vârste fragede, astfel încât în că de la vârste fragede, astfel
încât în prezent sursele experien prezent sursele experienţelor de învăţare ţelor
de învăţare nu se mai rezumă la i nu se mai rezumă la informaţia tipărită în
manuale, ca acum 30 de ani, ci la tehnologii noi, avansate. nformaţia tipărită în
manuale, ca acum 30 de ani, ci la tehnologii noi, avansate. În consecinţă, ştiut
fiind faptul că această generaţie preferă să înveţe cu ajutorul tehnologiei, În
consecinţă, ştiut fiind faptul că această generaţie preferă să înveţe cu ajutorul
tehnologiei, metodele de predaremetodele de predare-învăţare trebuie de urgenţă
adaptate elevilor. Aceasta este singura soluţie de a învăţare trebuie de urgenţă
adaptate elevilor. Aceasta este singura soluţie de a ne asigura că învăţarea, atât
timp ne asigura că învăţarea, atât timp cât este adaptabilă, rămâne pertinentă. cât
este adaptabilă, rămâne pertinentă. Comunicarea eficientă se poate așadar realiza
prin introducerea în clasă a tehnicilor de Comunicarea eficientă se poate așadar
realiza prin introducerea în clasă a tehnicilor de informare și comunicare ce au
rolul de a stimula elevii, de a ajuta în explicarea ideilor complexe, informare și
comunicare ce au rolul de a stimula elevii, de a ajuta în explicarea ideilor
complexe, reprezentând noi opo reprezentând noi oportunități de comunicare cu
elevii. Acestea trebuie însă folosite pentru a spori rtunități de comunicare cu
elevii. Acestea trebuie însă folosite pentru a spori înțelegerea, nu pentru a
distrage atenția de la mesajul transmis. În ora de limba franceză putem
înțelegerea, nu pentru a distrage atenția de la mesajul transmis. În ora de limba
franceză putem
Documentele sonore sunt exploatate în laboratoarele lingvistice  –  avantajul
înregistrării pronunţiei, evaluarea performanţelor, auto corectare radio -
dezavantajul ascultării documentului o singură dată, nu se adresează elevilor
debutanţi. Avantaj - expunerea elevilor la limba autentică CD ori DVD – avantajul
repetării ascultării, expunerea elevilor la limba autentică  Mijloacele audio-
vizuale sunt mult mai complexe decât documentele sonore oferind spre exploatare mai
multe informaţii (gestica, ţinută, zgomote, muzică etc): Televiziunea –  predarea
şi învăţarea cu TV5 dă limbii franceze statutul de limbă vie şi actuală, oferind
informaţii culturale autentice. În funcţie de cât înţelege, elevul conştientizează
progresul său în studiul unei limbi. Documentul poate fi supus la o paletă largă de
activităţi: analiză, rezumare, reformulare, critică, redactare, imitare etc.
Videoclipurile sunt dinamice și au avantajul să pună elevii în contact cu limba
vorbitorilor nativi Filmul – exploatarea unor secvenţe, nu a filmului în întregime.
Permite avanta jul analizării în întregime a comunicării lingvistice ce este
percepută ca un întreg. Arată viaţa reală, cultura şi civilizaţia franceză.
Instruirea asistată de calculator  : Internetul, sursă de numeroase pagini web ce
oferă spre exploatare diferite documente didactice (ex. www.lepointdufle.net ),
ziare (www.lemonde.fr) sau dicţionare online (www.atilf.fr ) manuale digitale,
interactive precum cele oferite de editura Didier sau CLE International  prezintă
avantajul unei capacităţi de memorare a unor resurse imposibil de imaginat în
format clasic, tipărit, ca resurse multimedia, video, animaţii, exerciţii
interactive etc. Prezintă avantajul învăţării prin joc. Prezentările PowerPoint
sunt folositoare pentru a organiza o varietate de informații vizuale, audio sau
animate, foarte utile în sublinierea punctelor cheie sau pentru a rezuma ideile CD-
ROM-urile educative prezintă avantajul individualizării învăţării căci elevul se
află singur în faţa calculatorului. Ritmul de învăţare este flexibil, durata
lecţiilor este liberă, progresia  personală. Învăţarea se produce prin joacă. tabla
interactivă, dispozitiv interactiv de vizualizare colectivă, ce permite
interacţiunea cu materialul proiectat de pe calculator softuri educaţionale ca
SANAKO sau AEL ce permit profesorului managerierea informaţiei şi a clasei prin
intermediul calculatorului Abilitățile de comunicare țin de transmiterea
informației și de recepția acesteia. Studiile arată că în ceea ce privește
transmiterea, doar 7% se reține prin cuvinte, prin comunicarea verbală. 38% se
reține din tonul, ritmul și intonația vocii, din paraverbal, iar cea mai mare
influență (55%) o are comunicarea non-verbală (contactul vizual, expresia feței,
gesturile, postura corpului,  proximitatea, umorul), limbajul corporal. Tehnici
verbale care îi ajută pe elevi să înțeleagă ce se spune : Varierea vitezei
expunerii și a tonului vocii pentru a nu plictisi Volumul vocii –  profesorul
trebuie să fie auzit de toți elevii, fără ca aceștia să depună efort. Fermitatea
vocii denotă încredere în cele spuse Pauza cu rol de captare a atenției, de
tranziție spre noile cunoștințe și oferă elevilor ocazia să digere informația
primită
Păstrarea contactului vizual cu elevii Zâmbetul folosit pentru a le arăta
încrederea în ceea ce spui Mișcarea folosită pentru a transmite energie și
entuziasm. Totuși, trebuie evitată gestica excesivă, ținutele provocatoare ce pot
atrage atenția de la ceea ce este important –  mesajul transmis Proiectarea
entuziasmului și a energiei pentru a capta atenția audienței Atenție ca limbajul
corpului să fie sincronizat cu mesajul pe care dorim să îl transmitem Trebuie ca
nonverbalul să se potrivească cu verbalul, astfel încât comunicarea să fie clară și
percepută ca fiind abordabilă Postura trebuie să emane încredere în sine Persoane
diferite te pot percepe diferit. Trebuie acordată atenție pentru că limbajul
corporal  poate fi perceput diferit de bărbați și femei sau de diferite grupuri
culturale Analiza proximității fizice față de persoanele cu care interacționezi,
modul în care brațele sunt  poziționate și modul în care trăsăturile feței trădau
ceea ce gândești Păstrarea unei neutralități pe parcursul conversațiilor
profesionale Bariere în calea unei comunicări eficiente : Atitudinea negativă :
furie, sarcasm, ironie, limbaj nepotrivit, înjurături Contact fizic insensibil
Tonul ridicat Incoerență Vorbire exhaustivă Privirea dezaprobatoare ce va descuraja
Lipsa ascultării celuilalt Percepția diferită a aceluiași mesaj de către persoane
diferite Limba de comunicare – deși se recomandă folosirea limbii străine, elevilor
trebuie să li se ofere și explicații în limba română pentru a evita neînțelegerile
Anxietatea – un elev timid, nesigur pe sine, nu va avea niciodată curajul să se
facă auzit în clasă Din contra, lauda, încurajările, contactul vizual, mesajele
clare, respectul față de elevi, dicția clară, tonul calm folosirea unui limbaj
clar, astfel încât elevul să știe exact ce i se cere ordine pozitive în locul celor
negative încurajează comunicarea.