Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE AUTOEVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

* ANUL ȘCOLAR 2019-2020 *

"Atunci când esti profesor ,nu poti vedea roadele unei zile de
muncă. Ele sunt invizibile si rămân asa poate chiar si douăzeci de ani.”
Jacques Barzun

Numele și prenumele: Nagy Kinga

Funcția didactică: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Grad didactic: Definitivat

Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE doresc să evidențiez activitatea instructiv-


educativă și cea metodico-științifică din anul școlar 2019-2020, cu scopul de a justifica punctele din
fișa de evaluare.

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
Am respectat programa școlară specifică clasei a IV-a, am avut programele școlare în vigoare
la portofoliu, am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul
stabilit, am întocmit planurile unităților de învățare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza
rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza particularităților de
nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat activitățile de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului,
al formelor de organizare și al metodologiei didactice – la posibilitățile diferite ale elevilor, la
capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Am realizat proiectarea activității, planificările calendaristice și cele ale unităților de învățare
în format electronic. Am proiectat la începutul anului școlar diverse activități extracurriculare de
tipuri diferite și structurate după modele variate realizate pe baza consultării elevilor și părinților.
M-am implicat în activitățile extracurriculare la nivelul școlii.

1
2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării și formarea


competențelor specifice prin faptul că prognozele didactice și schițele de lecție au fost în
concordanță cu planul de învățământ și programa școlară, a existat, de asemenea, o concordanță între
competențele specifice, obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare, metodele
didactice și mijloacele folosite, am ținut cont în realizarea proiectelor și a schițelor de lecție de
instruirea diferențiată, de particularitățile de vârstă ale elevilor și m-am bazat pe instruirea centrată
pe elev. Am ales optim conținutul lecțiilor (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate,
grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu obiectivele vizate).
Am structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor, am proiectat situații de învățare variate ca formă
de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de comunicare, mod
de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor,
metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor
elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul
clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.

Am conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu


diferențele dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de
lucru, intereselor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru
diferențiate). Am folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi,frontal sau
individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor și am alternat activitatea în grup cu
munca independentă. Am aplicat cu succes metode activ-participative, predominând cele moderne.
Datorită valențelor formative pe care le dețin metodele contemporane activ-participative (asigurarea
unui demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, valorificarea și stimularea creativității
și imaginației elevilor, dezvoltarea motivației pentru învățare, crearea cadrului favorabil pentru
aplicarea cunoștințelor dobândite), le-am utilizat în procesul instructiv: conversația, observarea,
jocul de rol, metoda cubului, brainstormingul, ciorchinele, copacul ideilor ș.a. Am realizat lecții din
perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de
abilitate intelectuală ori stil de învățare ( lecții demonstrative: „Trenulețul emoțiilor” și „Povestea
steluțelor ce iubesc matematica”).

În cadrul activităților la clasă am folosit foarte multe auxiliare curriculare, elevii lucrând pe
caiete speciale de la Ed. Sinapsis, iar în completare s-a lucrat pe fișe xeroxate din alte auxiliare de la
diferite edituri, toate având acceptul Ministerului; am realizat diverse mijloace didactice ce au fost
necesare în predare( jetoane, imagini diferite, planșe, jocuri ș.a.); mereu am prezentat rezultatele
obținute de elevi în cadrul întâlnirilor lunare desfășurate cu părinții, am valorizat aceste activități
prin realizarea unor portofolii și expoziții cu exemple de bună practică( expoziții realizate pe holurile
școlii sau la Primăria comunei), am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere
eficiența acestora în demersul didactic, am participat la toate activitățile extracurriculare de la nivelul
școlii, am întocmit documentația specifică organizării și desfășurării acestor activități, toate fiind
înregistrate la secretariat și având avizul domnului director și al consilierului educativ.

2
Competența de „a învăța să înveți” este esențială pentru formarea unei atitudini adecvate
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În vederea formării acestei competențe, chiar din clasa I, am
promovat studiul individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative, dar am promovat și studiul
în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru, exemplificând aceste aspecte în lecțiile demonstrative
realizate în semestrul I în cadrul lectoratului cu părinții și în cadrul comisiilor reunite a învățătorilor
și a diriginților.

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

Pentru o eficiență sporită a învățării am utilizat în procesul didactic diverse tipuri de


evaluare, am utilizat în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face
învățarea mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente complementare de evaluare:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea. Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin
elaborarea de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de evaluare, potrivit
standardelor curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea
permanentă a feed-back-ului.

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor,


astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare,
dezvoltare și recuperare. Am elaborat un plan de măsuri pentru problemele identificate ca urmare a
aplicării testului inițial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul anului școlar. Am centralizat
rezultatele testelor aplicate, le-am interpretat și am stabilit planul de măsuri ameliorative. Măsurile
propuse de mine pentru ameliorarea deficiențelor întâlnite la evaluarea inițială le-am urmărit pe tot
parcursul semestrului, rezultatele finale dovedind un interes real în remedierea problemelor. Astfel,
făcând o analiză comparativă a rezultatelor de la testarea inițială cu rezultate de la evaluarea
sumativă, se poate remarca un progres semnificativ (dosarul cu EVALUAREA din cadrul
Portofoliului). Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM le-am realizat respectând metodologia
în vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, centralizare rezultate,
interpretare, plan de măsuri ameliorative.

Am realizat o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: steluțe,
buline, fețe zâmbitoare, cupe, coronițe ș.a.

Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu


standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am prezentat
baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am consemnat
progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor, părinților și cadrelor din comisia
metodică.

3
Am folosit fișe de lucru din diverse auxiliare cu avizul ministerului, am utilizat instrumente
diverse de evaluare: portofoliile elevilor, referate și proiecte tematice sau proiecte educaționale; am
promovat autoevaluarea în demersul didactic și am realizat o interevaluare la nivelul clasei; am
aplicat diferite chestionare părinților și elevilor pentru o cunoaștere cât mai bună a copiilor și a
mediului familial; am avut întâlniri periodice cu părinții (săptămânale în cadrul Orei de consiliere a
părinților – în fiecare vineri de la orele 11-12 și lunare în cadrul lectoratelor cu părinții). Anul acesta
am avut o tematică deosebită privind consilierea părinților cu accent pe dezvoltarea unei
personalități nonviolente.

4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative prin
prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei
împreună cu elevii clasei. Am asigurat respectarea normelor de conduită în școală conform
regulamentelor în vigoare; am întocmit documentele care confirmă prezentarea acestor norme; am
completat fișele de observație a comportamentului elevilor; am gestionat eficient situațiile
conflictuale apărute; am proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de cunoaștere a elevilor, am
aplicat strategii educative diferențiate și am implicat elevii în diferite acțiuni de bună practică,
responsabilizându-i. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună practică pentru
motivarea acestora la o conduită bună. Am stabilit împreună cu elevii liderul clasei, am stabilit
responsabilități pentru fiecare elev al clasei și m-am asigurat de respectarea și îndeplinirea acestora.
Am prezentat elevilor regulamentul intern al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de
apărare împotriva incendiilor. În prima ședință cu părinții am ales comitetul de părinți al clasei I,
format din președinte, secretar și membru. Am afișat în clasă structura anului școlar, orarul clasei,
regulile clasei, responsabilitățile elevilor.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Preocuparea mea pentru o perfecționare continuă s-a concretizat în participarea la


Consfătuirea învățătorilor organizată de ISJ Suceava la începutul anului școlar, precum și prin
participarea activă la cercurile pedagogice. Am valorificat competențele dobândite la cursurile de
formare din anii precedenți prin redactarea documentelor necesare desfășurării demersului didactic
în condiții optime, am susținut două lecții demonstrative ( una în cadrul comisiilor reunite ale
învățătorilor și ale diriginților – „Trenulețul emoțiilor” și cea de a doua în cadrul lectoratului cu
părinții – „Povestea steluțelor ce iubesc matematica”), am redactat un articol intitulat „ Colindatul
– obicei străbun” în cadrul Simpozionului Interjudețean „Sărbătorile românilor de pretutindeni”
înscris în C.A.E.R. poz. 307, avizat cu nr. 31504 / 3.03.2015 de M.E.C.S. ,Corni, județul Botoșani,
lucrare publicată în revista Flux Botoșani (online) ISSN 2285-9047 ISSN-L 2285-9047.

4
Am fost asistată în fiecare semestru la câte o oră de către domnul director prof. …, obținând
calificativul Foarte bine.
Am realizat și actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura
stabilită de către echipa managerială, iar materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea
desfășurată la clasă.

Pe tot parcursul anului școlar 2015-2016 am menținut o strânsă colaborare cu toți colegii, am
colaborat eficient cu membrii Comisiei metodice, unde am împărtășit fiecare din experiența proprie,
precum și cu conducerea unității școlare. Mi-am realizat toate atribuțiile de serviciu la timp, am
respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare.

Consider că am avut spirit de echipă în realizarea sarcinilor ce mi s-au atribuit: am realizat


toată documentația necesară comisiilor din care fac parte – Comisia de prevenire a violenței în
mediul școlar, Comisia de combatere a discriminării; ca membru CEAC m-am ocupat de notarea
ritmică și parcurgerea materiei și de centralizarea absențelor și combaterea absenteismului.

Mi-am adus contribuția în domeniul problematicii învățământului și educației prin publicarea


unor materiale didactice utile demersului didactic pe site-ul www.didactic.ro, lucrări ce pot fi
consultate la id-ul invatator2000.

Am participat la toate ședințele Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație ( ca


reprezentantul părinților).

6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITĂȚII ȘCOLARE

De-a lungul acestui an școlar am avut o preocupare constantă pentru promovarea unei imagini
credibile, dinamice și coerente a instituției noastre, prin asigurarea unui cadru optim pentru
diseminarea experiențelor de succes și a bunelor practici. Astfel, am realizat diverse filmulețe sau
aspecte foto de la evenimentele școlii, diverse lecții sau activități deosebite, aspecte pe care le-am
prezentat părinților la ședințele avute, le-am afișat pe holul școlii și le-am distribuit pe Facebook.

Am participat la dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării


instituționale prin atragerea de parteneriate educaționale cu:

 Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare – ” Pe tărâmul copilăriei”


( Nr. 1982/12.10.2015)
 Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara – „Magia Toamnei” (Nr. 2060/20.10.2015)
 Școala Gimnazială „C-tin Teodorescu” - Șoldanu, jud. Călărași –„Timp și anotimp. Armonii
de toamnă” (Nr. 1411/17.12.2015)
 Școala Gimnazială Nr. 1 Bicazu Ardelean, jud. Neamț - „ Magia Iernii”
 Școala Gimnazială „Octav Băncilă” corni, jud. Botoșani – „Sărbătorile românilor de
pretutindeni” (Nr. 86/03.02.2016)

5
 Teatrul de păpuși PUPPET Suceava – „Povești și păpuși” ( Nr. 376/15.02.2016)
 Primăria comunei Vadu Moldovei –”Mărțișorul – darul primăverii” (Nr. 1069/16.02.2016)
 Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița – „Paștele la români”
 Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești – „Frumusețile anotimpurilor” ( Nr.
480/21.04.2016)

Am redactat și câteva proiecte educaționale:

 „Pe tărâmul copilăriei” în colaborare cu prof. înv. primar ….. - Școala Gimnazială
Fântâna Mare (Nr. 1817/12.10.2015)
Acest proiect de parteneriat educațional a fost încheiat la începutul acestui an școlar , cu o
durată de doi ani școlari și a are ca scopuri constituirea unui grup partenerial ce promovează valori
comune la nivelul părților implicate, stimularea creativității literare, plastice, transdisciplinare,
organizarea unor expoziții de lucrări realizate de elevii celor două școli și realizarea unui schimb de
experiență benefic elevilor și cadrelor didactice implicate.
 „Nașterea Domnului” – serbare de Crăciun (Nr. 2448/14.12.2015)
Scopul acestei serbări a fost sărbătorirea Nașterii Domnului prin cântec, dans și voie bună,
prin prezentarea în fața părinților și bunicilor a unor datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din
zona noastră.
 „Iarnă eminesciană” – concurs aflat la ediția a IX-a (Nr. 44/11.01.2016) la care a
participat un număr mare de elevi din toată comuna, de la preșcolari la elevii din clasa a VIII-a,
concurs ce s-a finalizat cu diplome pentru toți elevii participanți și adeverințe pentru cadrele
didactice implicate. Proiectul s-a desfășurat în perioada 11-15 ianuarie și a constat într-o serie de
activități artistice: „A fost odată ca-n povești…”(prezentarea unor materiale ppt), „Darul lui
Eminescu” (memorarea unor poezii, realizarea unor desene și colaje inspirate din viața și opera
poetului), „Iarna eminesciană”(concurs pe echipe, recitare de poezii, expoziție).
 „Hai să dăm mână cu mână” – Ziua Unirii (Nr. 144/22.01.2016)
Proiectul, desfășurat în perioada 22-25 ianuarie a.c. a avut ca obiectiv general
cinstirea memoriei personalităților politice care au înfăptuit Unirea Principatelor Române prin
familiarizarea elevilor cu fapte din trecutul țării noastre și stimularea creativității și a expresivității
prin organizarea și desfășurarea unor programe artistice, expoziții cu lucrări. Proiectul a debutat cu
prezentarea unui material ppt. „Ce este Unirea?”,a continuat cu activități de confecționare de
drapele și diverse obiecte decorative specifice evenimentului și s-a încheiat cu realizarea unei
expoziții și interpretarea melodiei „Hora Unirii”.
 „Povești și păpuși” – teatru de păpuși (Nr. 376/15.02.2016).
Cu Teatrul de păpuși PUPPET Suceava, respectiv cu domnul regizor Adi Moroșan,
avem o colaborare deosebită de ani buni. Acest proiect dă posibilitatea copiilor mici și mari să-și
descopere plăcerea și interesul pentru teatru și dă posibilitatea cadrelor didactice de a colabora cu
un profesionist în domeniul artelor frumoase. Unul dintre obiectivele urmărite este și acela de
continuare a muncii de la catedră într-un cadru deosebit și cu aspecte inedite pentru copii, prin

6
prezentarea unor povești cunoscute, interpretate de actori cu ajutorul păpușilor. Colaborarea a fost
extinsă și în săptămâna ȘCOALA ALTFEL, când trupa a venit cu o piesă nouă.
 „Mărțișorul – dar al primăverii” (Nr. 378/15.02.2016). A fost un proiect realizat
împreună cu d-na prof.înv. primar Nedelcu Oana - Școala Nigotești. El a avut ca scop sărbătorirea
într-un mod inedit a zilei de 1 Martie printr-o serie de activități artistice: „Secretul lui Mărțișor” –
lansarea proiectului, „Martie cu surprize” – informarea elevilor asupra proiectului, „Mărțișorul
inedit” – realizarea mărțișoarelor, „Mărțișorul-darul primăverii”- expoziție la Primărie și dăruirea
mărțișoarelor tuturor funcționarilor de la Primărie, cadrelor medicale de la Dispensar, lucrătorilor
de la Poliția comunitară, farmacistelor, vânzătoarelor de la magazinele din zonă și persoanelor
întâlnite în cale.
 „Să cinstim eroii neamului!” (Nr. 843/6.06.2016) – depunere de coroane de flori la
Monumentul Eroilor de la Biserica Ciumulești și la Cimitirul eroilor ruși din centru. Ca urmare a
activităților derulate în cadrul acestui proiect s-au obținut următoarele rezultate: înțelegerea de către
copii a evenimentelor istorice din cele două războaie mondiale ce au afectat și comuna noastră,
aprecierea valorii mărturiilor istorice existente locale și implicarea comunității locale în viața școlii.
Prin intermediul acestei activități li s-a oferit copiilor prilejul de a trăi momente de mare intensitate
afectivă, ceea ce le-a conturat mândria și conștiința de român și le-a format premisele unor trăsături
socio-morale pozitive.
 „Suceava-- plai cu dor” excursie tematică de o zi cu itinerarul : Vadu Moldovei –
Fălticeni – Suceava – Ilișești – Solca - Gura Humorului – Voroneț - Vadu Moldovei și lungimea
traseului de 300 km.
Acest proiect a avut ca obiective următoarele:
- Cunoaşterea frumuseţilor naturii şi a celor create de om;
- Descoperirea formelor de relief şi hidrografie, din judeţul nostru - munţi, dealuri, ape;
- Vizitarea unor locuri încărcate de istorie,cultură, ştiinţe – Muzeul Apelor Fălticeni, Dumbrava
minunată și casa memorială „Mihail Sadoveanu”, Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Sf. Ioan
cel Nou de la Suceava, Muzeul Satului Bucovinean,Muzeul de Științe, Colțul Zoologic Șoimaru,
Casa memorială şi Muzeul Ciprian Porumbescu, Mănăstirea Voroneț și Muzeul Obiceiurilor
Populare din Gura Humorului.

Promovarea imaginii școlii în comunitate s-a concretizat prin participarea elevilor clasei I
la concursuri și prin obținerea unor premii :
 Concursul Internațional de creație plastică „Magia Toamnei”, ediția a IV-a, 2015 –
Premiul I – Sandu Cristiana
 Concursul județean de creație artistico-plastică „Timp și anotimp – Armonii de
toamnă”, înregistrat în CAER cu nr. 31504/3.03.2015, poziția 501 - Premiul I- Ocheană Ilie;
Premiul II – Filipoaia Mihai; Premiul III – Ionaș Sebastian
 Concursul Național „Magia Iernii” , ediția a IV-a, 2016 – Premiul I – Creangă
Alexandru, Premiul II – Negoiță Ionuț, Premiul III- Petrescu Florina

7
 Simpozionul Regional „Sărbătorile românilor de pretutindeni” – Premiul I -
Ungureanu Iustin ( desen), două premii II – Sandu Cristiana (creație literară) și Atomei Paula
(colaj)
 Concursul Interjudețean de creație plastică „Martie pe meleagurile…copilăriei” –
două premii III – Sandu Cristiana și Iacob Ionuț și o mențiune – Ungureanu Iustin
 Concursul Internațional „Frumusețile anotimpurilor” – Premiul II – Ungureanu
Iustin, Premiul III – Rusu Octavian și Mențiune – Axinia Diana.

Am mediatizat aceste rezultate prin anunțarea lor în cadrul Festivității de încheiere a anului
școlar și prin afișarea diplomelor obținute de elevi pe holul principal al școlii.

M-am implicat în activități de prevenire și combatere a violenței atât în calitate de manager al


clasei cât și în calitate de responsabil al Comisiei de prevenire a violenței din școli prin organizarea
de dezbateri și expoziții de desene și eseuri la care au participat elevii din întreaga comună; am
aplicat procedurile de securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare; mi-am realizat
sarcinile de serviciu conform indicatorilor de calitate prevăzute de CEAC.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ

În întreaga activitate didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul
meu și am adoptat un comportament civilizat; am respectat și aplicat în activitatea didactică
deontologia profesională pe care o promovez permanent, urmând cei 10 pași importanți:

1. Am lăsat acasă grijile, neliniștile și lacrima.


2. Am adus în fața elevilor încrederea și zâmbetul.
3. Am vorbit frumos și am impus un model de exprimare îngrijită și sobră.
4. M-am purtat frumos, impunând un model de comportament decent și civilizat.
5. Am lăsat vârsta reală la poarta școlii și am încercat să fiu tânără în spirit.
6. Am îmbinat exigența cu blândețea.
7. L-am considerat pe elev egalul meu în gândire, simțire și trăire.
8. Am evitat situațiile conflictuale
9. Am fost pasionată de ceea ce am făcut și nu am intrat în inerție.
10. Am învățat în rând cu elevii mei, înțelegându-le dificultățile învățării și descoperind
calea eludării lor.

"Ca sa ajungi un profesor bun trebuie sa dovedesti o patrime competenta si trei pătrimi actorie".
Gail Kathleen Godwin

8
Prof.înv.primar …..

August 2016

S-ar putea să vă placă și