Sunteți pe pagina 1din 13

măsura vârstei plinătăţii („maturităţii”) în Hristos (Efeseni 4, 13-

14). Scriind apoi creştinilor din Corint, el adaugă: „Fraţilor, nu fiţi


MATURITATEA DUHOVNICEASCĂ copii în gândire; în răutate, da, fiţi prunci; dar în gândire fiţi
maturi!” (1 Corinteni 14,20).
În gândirea Sfântului Apostol Pavel, credinţa matură este
Când putem vorbi de o „credinţă adultă?” aceea care nu se lasă fragilizată sau distrusă de obiecţiile care i
Credinţa – născută în om în momentul primirii Sfintei Taine se aduc sau de dificultăţile care se pun în calea ei. Nu se lasă, cu
a Botezului – poate avea în viaţa umană două deznodăminte alte cuvinte, bulversată sau deviată de modele umane trecătoare, de
complet diferite: fie să crească până la maturitate, fructificându-se orice doctrină superficială nouă, ci rămâne puternic ancorată în
într­un mod de vieţuire autentic-creştină, fie să rămână sterilă, Evanghelia lui Hristos, fiind pregătită, capabilă şi perspicace să
adică să nu reuşească să crească, rigidizându-se şi, în cele din respingă manevrele demonice (fie ele subtile sau explicite).
urmă, murind. Deci, credinţa sau devine matură, sau moare, sau Există multe moduri de manifestare ale credinţei infantile
creşte până la plenitudine, sau se diminuează până la dispariţie. sau imature. Este infantilă şi imatură o credinţă (1) care nu
Sub acest aspect, este interesant de urmărit modul în care angajează toate aspectele vieţii unui credincios, care nu unifică
credinţa creşte în sufletul unui copil atât timp cât el se află în viaţa lui şi nu-şi iradiază lumina şi forţa asupra întregii vieţi, ci
învăţământul preşcolar, primar şi ulterior, gimnazial. Spre sfârşitul rămâne detaşată de viaţă, ca o realitate de sine, autonomă, ruptă de
gimnaziului şi mai apoi în liceu, copilul se îndepărtează tot mai restul existenţei şi lipsită de o incidenţă reală asupra acesteia.
mult de disciplina „religie”, iar interesul lui pentru aceasta scade. Astfel, credinciosul trăieşte o viaţă dublă: cea religioasă, simplă,
Evenimentul nu este inexplicabil: pe măsură ca copilul creşte, simplificată, redusă doar la prezenţa cu trupul la Sfânta Liturghie
exigenţele lui cresc, în special sub aspectul unei credinţe duminicală şi la pronunţarea câtorva rugăciuni câteodată1, şi cea
justificată raţional. În măsura în care profesorul de religie nu profană, insensibilă la principiile vieţuirii duhovniceşti, care este
reuşeşte să-l convingă pe copil de ceea ce spune şi nu reuşeşte să adevărata viaţă a individului respectiv.
confere un fundament raţional mesajului său religios, credibilitatea Este infantilă şi imatură o credinţă care se închide în ea
credinţei scade în ochii copilului, ajungându-se, în cele din urmă, însăşi şi nu se deschide spre iubire şi spre apostolat, spre
la o anchilozare sau osificare a ei la un stadiu imatur. misiune, adică nu simte nevoia să se traducă într­o lucrare practică
Există un stadiu infantil al credinţei, pe care noi îl întâlnim şi să se comunice altora (2).
de obicei în copii (sau, cazuri mai rare, în adolescenţii botezaţi Tot infantilă şi imatură este credinţa care rămâne o simplă
recent), pe care Sfântul Apostol Pavel îl identifică în creştinii din acceptare a unor adevăruri teoretice pe care le proclamă Biserica
Efes, pe care îi îndeamnă să nu mai fie copii, ci să devină adulţi în
credinţă şi în cunoaşterea lui Hristos. „Dumnezeu – zice el – i-a 1
Este, deci, infantilă şi imatură credinţa care se reduce la o simplă practică
hotărât pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii păstori, pe religioasă şi la o sumară respectare a poruncilor divine şi a celor bisericeşti, mai
alţii învăţători (…), până ce ajungem la unitatea credinţei şi a mult din datorie, din frică de eventualele pedepse ale lui Dumnezeu şi mai puţin din
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la dragoste faţă de Dumnezeu sau din dorinţa de a-I plăcea Lui.
(3), fără să se intervină printr-un efort de penetrare şi de reflecţie morţi păcatului şi „vii întru Dumnezeu” în Iisus Hristos (Romani 6,
critică asupra lor2, în vederea transformării lor în nişte convingeri 4 şi 11).
personale. Este observabil că mulţi credincioşi evită în mod
explicit să reflecteze critic asupra propriei credinţe, îngroziţi de Viaţa nouă „în Hristos”
perspectiva că vor fi învinşi de dubii şi astfel vor naufragia într­o Această „viaţă nouă” constă, înainte de toate, în moartea
criză a credinţei. Cu alte cuvinte, se tem că în lupta cu necredinţa faţă de păcat (Romani 6, 12-13). Acest fapt pretinde transformarea
vor fi înfrânţi. Ca şi cum credinţa ar fi un cuib de viespi de care credinţei în norma şi principiul inspirator al întregii vieţi. Cu alte
este preferabil să ne ţinem departe. Aşa că preferă să-şi păstreze cuvinte, este vorba de a ne pune în urmarea lui Hristos, de a deveni
puţina credinţă pe care au dobândit-o în copilărie, decât să accepte ucenici ai Lui şi deci de a ne însuşi judecăţile de valoare şi scara
riscul saltului spre o eventuală credinţă matură, la care însă să nu de valori a lui Hristos, de a ne împropria o mentalitate
poată ajunge. evanghelică, renunţând la propriile moduri de a vedea şi de a
judeca, care de cele mai multe ori sunt lumeşti, sau – cum ar spune
Societatea creştină tradiţională şi credinţa personală Sfântul Apostol Pavel – trupeşti, carnale, adică nesupuse influxului
În primul rând, atunci când s-a trecut de la „credinţa Duhul Sfânt, care este Duhul lui Hristos.
tradiţională” în virtutea căreia se crede deoarece astfel am fost Prin „convertire” înţelegem o mutaţie radicală în modul de
educaţi în copilărie (într­o familie creştină sau, oricum, într-un a gândi şi de a simţi al credinciosului, o „metanoia” în sensul
context de viaţă specific unui mediu creştin), la o credinţă indicat de Mântuitorul Iisus Hristos, Care şi-a început activitatea
personală. Această trecere pretinde o adevărată pocăinţă, o proclamând: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!
„convertire”, întrucât creştinul matur în credinţă rămâne, pentru Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, convertiţi-vă („metanoite”)
întreg cursul vieţii lui, un „convertit”. şi credeţi în Evanghelie!” (Marcu 1,15).
Această convertire presupune ca el să fie conştient de ceea Credinţa matură este deci rezultatul concret al convertirii,
ce credinţa pretinde în plan intelectual, adică acceptarea unui adică al unei opţiuni conştiente pentru Hristos, opţiune
adevăr care depăşeşte raţiunea umană şi transcende inteligenţa. În personală, liberă, şi drept urmare, matură. Din această cauză, ea
planul libertăţii convertirea presupune dăruirea propriei libertăţi lui nu se sprijină pe structurile sociologice ale credinţei, ci este
Hristos şi renunţarea la a căuta în tine însuţi sau în alte religii autonomă, independentă de mediul în care omul trăieşte, fie că
mântuirea, recunoscând în Hristos unicul Mântuitor al oamenilor. acesta este favorabil ei sau ostil. În special nu mai au putere de
În plan existenţial pretinde implicarea în trăirea creştină a vieţii de influenţă asupra ei sentimentele schimbătoare, stările de suflet
zi cu zi, adică o călătorie printr­o viaţă nouă prin care să devenim trecătoare ale credinciosului, şocurile sau tulburările psihologice pe
care el le poate avea de-a lungul vieţii sale.3

2 3
Este adevărat, aprofundarea critică a credinţei presupune o formaţie intelectuală Nu arareori credinţa unora este legată de stări trecătoare de suflet, determinate de
care nu este prezentă în toţi oamenii. În ciuda acestui fapt, toţi trebuie să aspire la o sentimente variabile. Astăzi aceştia cred pentru că „li se pare frumoasă credinţa sau
credinţă profundă. o slujbă religioasă”. Deci ei cred acum pentru că-L simt pe Dumnezeu, pentru că au
beneficiat de o experienţă religioasă care i-a impresionat şi i-a fascinat, dar mâine,
În mod special este cazul unor persoane care, lovite de O a treia caracteristică a credinţei mature este experienţa, în
vreun necaz (moartea unei persoane dragi, o prăbuşire financiară, sensul că ea este trăită, nu doar practicată prin prezenţa la
un faliment al căsătoriei sau, în cazul tinerilor, chiar pierderea slujbele religioase. În realitate, practica religioasă poate să aibă
logodnicei sau a logodnicului), de vreo boală nevindecabilă, se multiple motivaţii, poate fi extrem de ambiguă. Cineva poate
revoltă împotriva lui Dumnezeu şi nu mai vor să creadă. practica credinţa doar pentru a se face văzut, pentru a fi astfel
Tot aşa este cazul persoanelor care, lovite de un calificat de ceilalţi „bun creştin” şi „persoană onestă”.4
comportament scandalos sau deranjate de un preot fără tact De asemenea, se poate practica credinţa din tradiţie, adică
pastoral, simt cum credinţa lor se prăbuşeşte, se dizolvă şi pentru simplul fapt că s-a făcut dintotdeauna aşa. În acest caz,
abandonează – poate chiar pentru totdeauna – Biserica, actele religioase sunt împlinite doar exterior, fără o participare
nemaidorind să mai aibă „de-a face” cu preoţii. Este vorba, interioară reală. Doar când credinţa este trăită interior, practica
evident, de persoane a căror credinţă nu este matură, ci infantilă şi religioasă dobândeşte deplina valoare şi semnificaţie. Actele
superficială. religioase exterioare trebuie să fie indicii ale credinţei interioare, pe
O altă caracteristică a credinţei mature şi personale este de o parte, şi pe de altă parte, trebuie să o fortifice şi să o purifice.
puterea ei iluminatoare şi unificatoare. Ea este capabilă să Credinţa devine astfel o putere care iradiază şi atinge inima
ilumineze credinciosul, făcându-l să descopere că în viaţa lui altora, chiar dacă credinciosul mai mult îşi „trăieşte” propria
(oricât ar fi ea de întunecoasă şi de neîmplinită) se împlineşte credinţă şi mai puţin o „gândeşte”. Credinţa adevărată, credinţa
planul lui Dumnezeu, care este un plan de iubire şi de mântuire. trăită, experimentată, este o credinţă „contagioasă”.
Aceasta, prin descoperirea de către noi a sensului profund al Există o altă caracteristică a credinţei mature care merită să
suferinţei umane şi al morţii, care îşi găsesc explicarea în Cruce şi fie evidenţiată: deschiderea ei spre dialog şi spre confruntare, fără
în Învierea Mântuitorului. teama de critici sau de contestări. Este deschiderea ei spre lume şi
Credinţa matură este capabilă să confere unitate vieţii celui spre valorile lumeşti pe care este capabilă să le asume, să le
care crede, arătându-i cum în Hristos se unifică valorile care purifice, să le completeze cu învăţăturile Evangheliei, fiind,
transcend istoria cu valorile imanente umane, şi cum acestea totodată, capabilă să le releve şi eventualele ambivalenţe,
dobândesc, prin Hristos, plenitudinea lor şi adevărata semnificaţie. deficienţe sau limite. Aceasta pentru că în lume există şi păcat,
De asemenea, credinţa maturizată ne arată strategia prin care fiinţa lumea fiind încă supusă celui rău.
umană devine realmente „umană”, fără fracturi dureroase sau
mortificante. Omul trebuie să se implice în construirea unei lumi Dumnezeu probează credinţa
mai umane şi mai drepte, şi în acelaşi timp, să fie deplin şi coerent De obicei credinţa nu ajunge la deplina maturitate dacă
creştin. nu trece prin anumite probe sau încercări. Astfel, credinţa matură

4
Semnificativ este cazul politicienilor debutanţi care, realizându-şi propaganda
când aceste sentimente au dispărut, ei nu mai cred şi au impresia că nici nu vor mai electorală într-o anumită regiune, de abia ajuns într-un sat, se duc în biserica
crede vreodată. respectivă şi participa „ostentativ” la slujbă, uneori chiar împărtăşindu-se, doar
pentru a fi văzuţi de alegători.
este o credinţă încercată, trecută prin ispite, biruitoare în încercări.
Dumnezeu Însuşi probează, încearcă credinţa. Astfel a fost Încercările „din cauza credinţei” şi încercările „în
încercată credinţa lui Avraam, cerându-i-se să-l sacrifice pe Isaac, credinţă”
fiul promis. El a avut credinţă sperând împotriva oricărei speranţe Încercările la care este supus credinciosul sunt de două
(Romani 4, 18), a trecut cu bine peste încercare şi „a fost găsit feluri: creştinul poate să fie încercat din cauza credinţei sau poate
credincios” (1 Macabei 2, 52). fi încercat în credinţă. Încercările „din cauza credinţei” sunt
Într-o manieră relativ similară, Dumnezeu a pus la constituite din diferitele forme de persecuţii ce pot culmina în
încercare toate marile personalităţi ale Vechiului Testament. martiriu. Jertfa este o condiţia normală a creştinului. Toţi aceia care
Epistola către Evrei, în capitolul 11, prezintă un cadru vor să trăiască deplin „în Hristos Iisus” – ne spune Sfântul Apostol
impresionant de încercări pe care „Părinţii credinţei” au trebuit să Pavel – vor fi persecutaţi (Timotei 3, 12). Acest lucru îl amintise
le depăşească pentru a rămâne credincioşi. Cel mai mare dintre ei, chiar Mântuitorul discipolilor: „Păziţi-vă de oameni, că vă vor da
Moise, se pare că prin credinţă a lăsat Egiptul fără să se teamă de pe mâna soboarelor şi în sinagogile lor vă vor biciui. Din pricina
mânia faraonului, rămânând credincios, în ciuda tuturor Mea veţi fi duşi înaintea conducătorilor şi veţi fi condamnaţi
încercărilor, ca şi când ar fi văzut invizibilul (Evrei 11, 27). înaintea puternicilor lumii şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui
Altora le-a fost încercată credinţa prin martiriu; alţii au fost Meu” (Matei 10, 17; 18, 22).
torturaţi, neacceptând eliberarea, alţii au suferit bătăi şi închisoare Nu există doar persecuţii violente şi nu există doar martiriul
(Evrei 11, 35-37). Dar de ce Dumnezeu probează credinţa? Pentru crud. Din cauza credinţei pe care o mărturiseşte în lumea de astăzi
a o face mai profundă, mai pură, pentru a-i creşte valoarea (1 Petru (care este radical împotriva lui Hristos, împotriva Bisericii şi a
1, 6-7). „Întru aceasta bucuraţi-vă, cu toate că acum, pentru scurtă Duhului Evangheliei) creştinul contemporan întâlneşte destul de
vreme, ar trebui să fiţi întristaţi prin felurite încercări, pentru ca des o opoziţie subtilă, surdă şi ascunsă, dar nu mai puţin
încercarea credinţei voastre – mult mai scumpă decât aurul cel dureroasă şi umilitoare decât persecuţia deschisă şi violentă. Se
pieritor, dar lămurit prin foc – să se afle spre mărire şi cinste la încearcă să fie ţinut departe de locurile şi de funcţiile care au
arătarea lui Iisus Hristos”. importanţă în viaţa socială, care „contează”, se încearcă
Astfel, întreg parcursul vieţii umane este un timp de periferizarea adevăratului creştin, împingerea lui spre marginile
încercare a credinţei. Acest fapt conferă credinţei un caracter societăţii. Credinţa este astfel un handicap, uneori grav, pentru
„nocturn”: ea este o călătorie prin noapte, în orizontul vieţii eterne. succesul în profesie, pentru o carieră de performanţă. Astfel devine
O lungă noapte care este luminată doar de cuvântul lui Dumnezeu, foarte puternică tentaţia dacă nu să renunţi la credinţă, cel puţin să
candelă care luminează într-un loc întunecat până când apare ziua o ascunzi, să o camuflezi, sau să cedezi la câteva compromisuri.
(2 Petru 1, 19). În lumea de astăzi, adevăratul creştinul îşi dă seama destul
de curând că totul este împotriva lui şi că pentru a rămâne
credincios Mântuitorului şi a nu aluneca pe povârnişul
compromisurilor, trebuie să accepte să-şi “piardă” propria viaţă
pentru Evanghelie. Mai exact, să sufere o pierdere sau cel puţin o
diminuare a succesului din cariera profesională şi uneori chiar să El atunci intră în noaptea credinţei.
fie marginalizat. Creştinul contemporan poate fi deci încercat „din
cauza credinţei” printr-o persecuţie mai mult sau mai puţin Indiferenţa religioasă: modă a timpurilor noastre
explicită. Există şi un alt fel de încercare a credinţei pe care creştinul
Creştinul de astăzi mai este asaltat de încercări „în de astăzi o experimentează cu angoasă: triumful în lume al răului
credinţă”. Uneori credinciosul, chiar şi cel fervent, este asaltat de şi al răutăţii umane şi extinderea tentaculară a ateismului şi a
dubii insistente privitoare la adevărurile fundamentale ale indiferenţei religioase în lumea contemporană.
credinţei creştine, precum existenţa lui Dumnezeu, Sfânta Treime, Credinţa creştină pierde constant teren în special între adulţi
dumnezeirea Mântuitorului, Învierea, prezenţa lui Hristos în şi între tineri; practica religioasă se diminuează an de an; mulţi
Euharistie, viaţa eternă. Are teribila senzaţie că credinţa lui se creştini ortodocşi îşi abandonează credinţa „strămoşească” pentru a
cutremură. Simte că certitudinea credinţei, experimentată de multe adera la secte, religii sau mişcări religioase stranii, îmbibate de
ori printr-o foarte puternică experienţă duhovnicească, se dizolvă grosolane superstiţii şi magie, de credinţe absurde sau de ritualuri
într­o noapte opacă şi oprimantă, ajungând să-şi simtă inima imorale, dacă nu chiar satanice. Morala creştină este calificată
cuprinsă de întuneric. drept opresivă şi alienantă şi de aceea este respinsă ca antiumană şi
El se întreabă atunci dacă viaţa de credinţă nu este o dispreţuită ca arhaică şi depăşită.
simplă iluzie, o tentativă disperată de a ieşi din întuneric, şi dacă Ateismul de astăzi, împuternicit de raţiunea instrumentală şi
nu cumva au dreptate aceia care nu cred. Ei sunt adeseori atât de de cuceririle ştiinţei şi ale tehnologiei, vrea să construiască o lume
siguri de ei în incredulitatea lor, atât de convinşi în laicismul lor fără Dumnezeu şi să demonstreze credincioşilor că tocmai pentru
raţionalist şi în convingerea că unicul izvor de adevăr este ştiinţa, că este „fără Dumnezeu” (sau chiar „împotriva lui Dumnezeu”),
ajungând să vadă în credincios un păcălit naiv. El poate să fie este capabil să construiască o lume mai bună, mai dreaptă şi mai
impresionat de faptul că progresul ştiinţific pare să pună în dubiu şi umană. Vrea să demonstreze credincioşilor că credinţa lor în
chiar să facă să se prăbuşească unele adevăruri ale credinţei Dumnezeu şi morala sunt un obstacol în eliberarea omului de rău şi
creştine, precum existenţa unui suflet spiritual, păcatul original, atât timp cât vor crede în Dumnezeu nu vor putea participa ca
crearea lumii, acreditând ideea că lumea s-ar fi creat din întâmplare protagonişti la construirea împărăţiei omului pe pământ.
iar evoluţia şi dezvoltarea ei sunt rezultatul unui proces evolutiv Astfel, ateismul modern, raţionalist şi scientist, este o
pur întâmplător, fără a avea o orientare spre o finalitate impusă de sfidare radicală făcută credinţei şi credincioşilor. Astfel, dacă pe
Dumnezeu. de o parte, ateismul practic înregistrează succese, pe de altă parte
Astfel, la dubiul intelectual se adaugă o stare de apatie şi de putem constata insuccesul pământesc al Evangheliei şi
ariditate duhovnicească ce face dificilă rugăciunea, dând incapacitatea ei de a se întrupa în istoria contemporană şi de a o
dureroasa senzaţie că a vorbi lui Dumnezeu este precum a-i vorbi transforma şi fermenta din cauza insuficienţelor creştinilor care,
unui perete, deoarece de cealaltă parte nu răspunde nimeni, pentru chiar dacă au fost chemaţi să fie „sarea pământului şi lumina
că, de fapt, nici nu există cineva acolo. Cu adevărat, nimic nu este lumii”, cel mai adesea devin insipizi ascunzând lumina credinţei
mai îngrozitor pentru un credincios decât tăcerea lui Dumnezeu. sub obroc.
În realitate, credinţa creştină este astăzi supusă la dure de mai multe ori, dacă acesta nu este urmat de penitenţa necesară,
probe. Creştinul în lumea contemporană este chemat de Dumnezeu se transformă în „stare de păcat”.5
să persevereze în credinţă, chiar cu preţul de a sta de partea celor În realitate, credinţa păcătoşilor nu este vie, chiar dacă nu i
care pierd: „Şi veţi fi urâţi de toţi din pricina numelui meu, dar cel se poate nega completamente existenţa. De aceea, în cel care
care va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10, 22). trăieşte în păcat, credinţa se găseşte într-o situaţie anormală şi
Pentru faptul că are credinţă într-un anumit moment, contradictorie. Anormală, întrucât este normal pentru credinţă să
credinciosul nu trebuie nicidecum să creadă că nu există riscul de fie vie. Contradictorie, deoarece, dacă, pe de o parte, credinţa
a o pierde vreodată. În prima epistolă către Timotei se vorbeşte de presupune un ataşament clar faţă de Dumnezeu, un „Da!” ferm
doi creştini care au „naufragiat” în credinţă (1 Timotei 1, 19) şi de spus lui, pe de altă parte, păcatul înseamnă o respingere a lui
alţii care din cauza dorinţei nestăpânite de bani au deviat de la Dumnezeu, un „Nu!” tranşant spus lui. Situaţia aceasta anormală şi
credinţă (1 Timotei 6, 10). De ce se poate pierde credinţa? Pentru contradictorie nu poate dura îndelung, ci determină moartea
simplul fapt că ea este legată de libertatea umană, realitate credinţei sau apostazia, adică indiferenţa religioasă şi excluderea
schimbătoare şi fragilă. totală a lui Dumnezeu din propria viaţă, din propria gândire şi din
De fapt, omul nu este obligat de natura lucrurilor înspre propria inimă.
credinţă şi nici n-ar putea să fie, deoarece credinţa este un raport
liber între persoane, dintre credincios şi Hristos. Deci raportul Apostazia
dintre persoane, dacă este profund, este un raport liber. Cu atât mai De cele mai multe ori această pierdere a credinţei are loc
mult cu cât Hristos pune în faţa credincioşilor anumite exigenţe, fără ca subiectul să fie conştient de aceasta, adică fără să existe o
deoarece El cere un efort de transcendere a propriei inteligenţe. renunţare conştientă şi deliberată la credinţă. În schimb, când
Inteligenţa trebuie să înveţe să accepte misterul. Credinţa mai aceasta are loc, se poate vorbi de o apostazie de la credinţă sau de o
presupune un sacrificiu al voinţei proprii, pentru a se crea spaţiu „erezie”, doar dacă refuzul de a crede priveşte nu întreaga credinţă
pentru voinţa divină. creştină, ci doar unele din adevărurile de credinţă.
Astăzi apostazia, adică abandonarea conştientă şi deliberată
Păcatul şi moartea credinţei a creştinismului are loc în aceia care fac o explicită mărturisire de
Dar cum se ajunge la moartea credinţei? Cum se poate necredinţă, de ateism, după ce au fost credincioşi cândva. Nu
ajunge la o mărturisire militantă a necredinţei, adică la o vieţuire în trebuie să fie consideraţi „apostaţi de la credinţă” aceia care, chiar
care credinţa să nu mai însemne nimic şi să nu mai aibă nici o dacă au fost botezaţi şi au primit Taina Euharistiei, nu au avut o
influenţă asupra propriei vieţi?
Credinţa se diluează şi moare din cauza lipsei de hrană. 5
Păcatul foarte grav şi credinţa pot – însă – să coexiste. Conciliul tridentin al
Hrana credinţei sunt rugăciunea şi Sfintele Taine. De aceea, cine Bisericii Romano-Catolice a condamnat pe cei care afirmau că „prin păcat se pierde
harul şi în acelaşi timp se pierde şi credinţa”, că „credinţa care rămâne nu este
nu se roagă şi nu participă constant la Sfânta Liturghie şi nu se adevărată credinţă chiar dacă este vie” şi că „cine are credinţă fără a avea iubire
spovedeşte se expune riscului major al pierderii credinţei. Dar nu este creştin”. Totuşi, întrucât păcatul privează sufletul de iubire, spre care
credinţa se mai diluează şi moare şi din cauza păcatului. Săvârşit credinţa tinde în mod natural, loveşte indirect şi credinţa.
educaţie religioasă corespunzătoare, astfel încât nu au făcut Adevărului, a Binelui şi a Dreptăţii, gândind că nu este nevoie de
niciodată un act de credinţă personală, şi în tinereţea lor au trăit Dumnezeu şi de harul Său pentru a face binele şi a se mântui.
departe de Dumnezeu şi de Biserică. Ei sunt, în mod simplu, Mândria împiedică supunerea propriei inteligenţe la adevărurile
necredincioşi, cum este cazul unor laici cărora le place să facă o proclamate de Dumnezeu şi propovăduite de Biserică, şi deci,
„mărturisire de credinţă atee”, chiar şi fără să li se ceară aceasta. obedienţa sau „ascultarea credinţei” de care vorbeşte Sfântul
Cazuri de apostazie se pot identifica în aceia care, după ce Apostol Pavel în Epistola către Romani 1,5. De asemenea,
au fost credincioşi convinşi cândva, au abandonat principiile împiedică acceptarea cu smerenie a mântuirii care poate veni doar
creştine pentru a adera la raţionalismul laicist, la religii necreştine de la Dumnezeu, prin Hristos, şi nu de la om.6
sau secte complet străine creştinismului. La rădăcina păcatelor împotriva credinţei este şi căutarea
obsesivă a bogăţiei sau a plăcerilor. Fericitul Augustin, într-una
Erezia (!?!) din predicile adresate poporului de la Hippona, afirma că ochiul cu
Privitor la erezie, menţionăm că, în realitate, nu toţi care putem să-l vedem pe Dumnezeu, şi cu care credem, este
credincioşii creştini mărturisesc creştinismul în integralitatea lui, ochiul inimii. El nu trebuie să fie tulburat sau rănit, deoarece,
acceptând toate adevărurile de credinţă şi de morală pe care precum ochiul trupului, dacă este bolnav, nu mai vede lumina
Biserica le propovăduieşte. Mulţi creştini, chiar dorind să rămână pentru care a fost făcut, la fel şi ochiul inimii, rănit şi tulburat, nu
pe mai departe creştini, fac o selecţie între adevărurile de credinţă mai poate vedea lumina dreptăţii lui Dumnezeu, nu mai este
şi cele morale, acceptând unele şi refuzându-le pe altele. De fapt, capabil să o contemple. De aceea, toate eforturile noastre trebuie
în lumea de astăzi, în care, pe de o parte, o educaţie creştină orientate în direcţia însănătoşirii ochilor inimii noastre, pentru a-L
consistentă este dificilă şi rar întâlnită, pe de altă parte, tronează vedea pe Dumnezeu. Avariţia, nedreptatea, căutarea obsesivă a
subiectivismul, potrivit căruia fiecare gândeşte cum vrea şi îşi plăcerilor, orbesc ochii inimii.
reglementează viaţa potrivit propriilor gusturi şi preferinţe, în În concluzie, afirmăm că pierderea voluntară a credinţei şi
această lume se înţelege uşor de ce se acceptă unele adevăruri de mărturisirea ostentativă a ateismului pun în grav pericol
credinţă şi de morală şi se refuză altele, fără să se aibă conştiinţa că mântuirea sufletului.
se comite în acest mod păcatul ereziei.
Astăzi există, între creştini, mulţi eretici „în practică”, dar Iubirea inocentă a lui Dumnezeu
puţini „eretici formali”. Erezia propriu-zisă presupune conştiinţa Chiar dacă omul Îl abandonează pe Dumnezeu orbindu-se
clară a negării unui adevăr divin – propovăduit de către Biserică în în mod voluntar şi derapând în necredinţă, Dumnezeu nu-l
virtutea revelării lui de Dumnezeu – şi în mod special pretinde abandonează pe om. Chiar şi când refuză harul lui Dumnezeu şi îşi
negarea cu ostentaţie şi obstinaţie a anumitor adevăruri. Este pierde credinţa, Dumnezeu continuă să acţioneze în direcţia
vorba de un fapt grav, deoarece conduce la o dizolvare a credinţei
creştine. 6
Fericitul Augustin, vorbind despre evrei, afirmă: „Sunt atât de mândri de ei înşişi,
La rădăcina păcatelor de apostazie este mândria, care-l gândind că prin forţele şi prin propria lor voinţă sunt mari, şi nu au nevoie de ajutor
determină pe om să gândească că el însuşi este izvorul şi norma divin pentru a se mântui; ei nu cred cu adevărat în Dumnezeu”.
întoarcerii lui la credinţă. Deci, niciodată nu trebuie să se ajungă la provine de la omul care trăieşte o profundă solitudine existenţială.
disperare pentru vreun semen de-al nostru care şi-a pierdut Înseamnă dorinţa de a recupera partea pe care omul a cedat-o lui
credinţa. Hristos este întotdeauna în cutarea oii pierdute: „Fiul „Dumnezeu”, adică partea cea mai bună din sine însuşi. Este o
Omului a venit ca să caută şi să mântuiască pe cel pierdut” (Luca continuă asceză morală, spirituală, intelectuală, care are drept scop
19,10). distrugerea tuturor idolilor, demistificarea tuturor ideologiilor,
demitizarea tuturor credinţelor,. A fi necredincios înseamnă a
Necredinţa: absenţa unei viziuni religioase asupra accepta să trăieşti fără nici o restricţie o viaţă scurtă şi precară, care
existenţei se va sfârşi într-o absurdă gaură neagră, în moarte. Acesta este
Mulţi oameni ai timpului nostru sunt necredincioşi, unicul absolut pentru un necredincios”.
nereligioşi sau chiar atei. Unii îşi mărturisesc ostentativ ateismul;
alţii – majoritatea – sunt necredincioşi fără a declara aceasta în Credinţa necredinciosului: „În ce crede un
mod explicit, şi aceasta mai mult ca urmare a unei presiuni pe care necredincios?”
o exercită mediul înconjurător asupra lor decât în urma unei decizii Desigur, răspunde L. Moulin, dar „fără iluzii, fără speranţă
personale. De aceea, mai mult decât „necredincioşi”, pot fi numiţi şi fără majuscule”. „Credem în om, dar cu condiţia ca acest om,
indiferenţi sau agnostici. pierdut între macrocosm şi microcosmos, nesemnificativ pentru
Necredinţa înseamnă a nu avea o viziune religioasă asupra sine însuşi, adică fără raţiuni de a exista, să fie lucid din punct de
existenţei, a nu crede într-o viaţă de după moarte, a nu avea o vedere intelectual şi curajos din punct de vedere moral, stăpân al
religie, a nega că există o fiinţă ce transcende lumea, a afirma că propriilor emoţii şi temeri”.
această lume este totul, şi moartea înseamnă sfârşitul întregii Necredinţa, potrivit necredincioşilor, înseamnă a gândi că
existenţe. Necredinciosul nu este un om care să nu creadă în nu există nimic deasupra sau dincolo de lumea noastră
nimic. El crede în anumite valori laice – precum Progresul, materială, dincolo de realităţile terestre şi umane; că nu există o
Patria, Ştiinţa, Libertatea – care iau locul lui Dumnezeu şi al Fiinţă transcendentă lumii şi omului, nici suflet nemuritor pentru
religiei. Necredinciosul poate să creadă în Umanitate şi în Om, om; că omul trăieşte şi moare precum toate celelalte animale ale
poate crede într-un sistem politic, într-o ideologie, într-un partid, pământului, şi nimic din el nu supravieţuieşte. Că el nu are un scop
dar nu crede în Dumnezeu, nu este religios. şi un destin etern, ci doar scopul pe care el însuşi şi-l hotărăşte, şi
În lumea secularizată, necredinţa şi suspiciunea se care se epuizează în moartea sa.
îndreaptă împotriva lui Hristos şi a Bisericii. Necredincioşii nu Iată deci că necredinţa pune problema originii, scopului şi
acceptă divinitatea Mântuitorului şi nu se simt membri ai Bisericii. sensului universului. Noi ştim că el a avut un început, miliarde de
Iată cum îşi formulează necredinţa filosoful francez Léo Moulin7: ani în urmă; dar ce stă la originea lui? S-a făcut singur, sau a fost
„A fi necredincios înseamnă a refuza orice ajutor, orice făcut? De către cine?8 Universul impresionează prin imensitatea sa,
adevăr, orice explicare, orice consolare, orice mesaj care nu
8
În realitate, universul este contingent, adică există, dar nu în mod necesar, astfel că
7
Pour une incroyance sans illusions, în Athéisme et dialogue 21(1986), nr. 2, p. ar putea şi să nu existe. De ce există în loc să nu existe? „De ce există Existenţa şi
176. nu există nimicul?” – se întreba Martine Heidegger?
prin frumuseţea sa interioară, prin complexitatea sa uluitoare, prin singur şi ar avea în sine însuşi principiul propriu de evoluţie.
ordinea sa, care nu este statică, ci dinamică. El este într-o continuă Dar nimic nu se face de la sine, ci tot ceea ce este contingent
mişcare şi schimbare. Dar această mişcare are loc întotdeauna în are o cauză. A afirma că universul are în sine însuşi principiul
vederea unui scop care trebuie atins. evoluţiei înseamnă a admite că în interiorul lui se află o
De unde vine această ordine minunată din univers? Mulţi forţă creatoare dotată cu o inteligenţă infinită, capabilă, pe
astăzi nu-şi pun aceste întrebări, fie pentru că nu gândesc, fie de o parte, să infuzeze în univers permanent o nouă
pentru că le consideră inutile sau fără importanţă, fie pentru că – informaţie, iar pe de alta, să dirijeze imensele şi
în mod greşit – consideră că la ele poate să răspundă doar ştiinţa. contrastantele forţe de energie existente spre o stare
De fapt, la aceste probleme ştiinţa nu poate să răspundă, pentru că superioară în calitate. Dar aceasta este, de fapt, o întoarcere la
sunt în afara sferei ei de competenţă, fiind vorba de probleme de teoria anima mundi, adică o recădere în panteism.
natură metafizică. Domeniul ştiinţei este limitat la ceea ce poate să 3. A treia ipoteză spune că universul s-a născut de la sine iar
constituie obiect al cercetării sensibile. Iar ştiinţa nu le-a rezolvat ordinea din el este pur întâmplătoare. Dar întâmplarea nu
niciodată şi nici nu poate să le rezolve, fără să alunece în scientism. poate explica ordinea din univers, nici menţinerea vieţii, chiar
Fiecare om, în calitatea lui de fiinţă gânditoare, se întreabă privitor în formele cele mai elementare, întrucât viaţa pretinde
la originea, sensul şi scopul a ceea ce există. concursul simultan şi armonios al unei infinităţi de elemente.9
Cum răspunde credinciosul la aceste întrebări? El consideră Cum este posibil să gândim că creierul uman, care este de o
că universul îl are drept creator pe Dumnezeu, care este o incredibilă complexitate, şi pentru a cărui funcţionare
Inteligenţă infinită care conduce universul spre împlinirea scopului acţionează conjugat miliarde de celule, s-a format din
său. întâmplare? Dacă experienţa ne spune că orice maşină, şi cea
1. Prima ipoteză este contrazisă de ştiinţa modernă: universul nu mai simplă, pentru a funcţiona, pretinde intervenţia unei
este o maşină eternă, necreată, incoruptibilă, fără început şi inteligenţe, cum se poate afirma că originea şi evoluţia
fără sfârşit, ci a avut un început (Big Bang – iniţial) şi în universului este opera întâmplării, iar nu a unei Inteligenţe
virtutea principiului entropiei va avea şi un sfârşit. Ştiinţa mai infinite, creatoare şi ordinatoare?
afirmă că universul este într-o continuă evoluţie, într-o
continuă creştere de informaţie, fapt pentru care ceea ce Suprema demnitate a omului
precede nu este suficient pentru a explica ceea ce urmează, Necredinţa pune problema omului. Precum credinciosul, la
întrucât nu-l pre-conţine. Astfel non-existentul nu poate fel şi necredinciosul admite că omul are o valoare deosebită, că
explica existentul. Fiinţa umană, înzestrată cu inteligenţă, cu este chiar valoarea infinită şi absolută, că are drepturi intangibile
conştiinţă, cu libertate, nu poate fi explicată de animalic, care şi inalienabile, pe care alte vietăţi ale pământului nu le au în
nu are nici inteligenţă, nici conştiinţă, nici libertate. De unde aceeaşi măsură, că el trebuie să constituie totdeauna un scop în
provine această creştere, această trecere de la mai puţin la sine, şi nu poate fi utilizat ca mijloc şi instrument pentru
mai mult?
2. Conform celei de-a doua ipoteze, universul s-ar fi făcut 9
A se vedea în acest sens Ioan Vlăducă, Mic dicţionar de apologetică ortodoxă, ed.
Bizantină, Bucureşti, 2002, în special termenii Aer (p. 55), Viaţa (p. 133-138).
atingerea altor scopuri, cum se face cu alte fiinţe terestre vii. Se Dacă el nu este decât o fiinţă materială, care se distinge de alte
pune deci problema fundamentului valorii omului şi a demnităţii fiinţe doar prin inteligenţă, valorile pe care el le postulează sunt tot
persoanei umane. materiale, pe când valorile morale (precum onestitatea, sinceritatea,
Credinciosul explică această dilemă recunoscând că omul loialitatea, solidaritatea, libertatea, dreptatea, pacea) sunt de natură
constituie o fiinţă superioară tuturor celorlalte făpturi ale spirituală.
pământului, diferenţa dintre el şi celelalte vietăţi fiind nu doar de Rezultă deci că doar prin el însuşi, ca fiinţă pur materială,
grad, ci de natură. Această superioritate de natură se datorează omul nu poate să confere un caracter absolut normelor etice. El
faptului că el este creat de Dumnezeu „după chipul Său”, având un este o fiinţă istorică, şi drept urmare, schimbătoare. Societăţile
suflet nemuritor destinat să supravieţuiască morţii fizice şi să însele se schimbă, se transformă. Drept urmare, dacă sunt creaţia
trăiască veşnic cu Dumnezeu. Cu acest om Dumnezeu instaurează omului şi a societăţilor, normele morale nu sunt absolute şi
un raport dialogic „Eu-Tu”, care-i permite o legătură de prietenie imutabile, ci se vor schimba odată cu schimbările omului şi a
cu omul. Pentru credincios, omul este ceva sacru – res sacra homo societăţii. Se va putea întâmpla chiar ca ele să ajungă să fie aservite
– întrucât aparţine lui Dumnezeu. interesului sau capriciilor unor oameni, unor societăţi sau unor
În schimb, pentru necredincioşi, omul este „o fiinţă state. Dacă nu există nimeni deasupra omului şi societăţii care să
nesemnificativă, fără raţiune de a fi” (L. Moulin). Este o fiinţă garanteze caracterul absolut al normelor etice, omul şi statul vor
superioară prin inteligenţă tuturor fiinţelor vii, neavând un destin putea să recunoască şi proclame normele pe care le doresc, le vor
diferit de acestea. Inteligenţa umană piere odată cu distrugerea putea schimba potrivit propriilor gusturi şi interese.
creierului, fapt ce survine odată cu moartea fizică. Iată deci explicaţia mutaţiilor etice din legislaţia
În alt treilea rând, necredinţa pune problema valorilor contemporană. Statul se erijează în for absolut, devine „Stat etic”,
morale. Necredinciosul consideră că există valori morale şi norme producător al unei „morale”. Deci, dacă normele morale nu-şi au
etice absolute, şi este dispus să se angajeze pentru respectarea fundamentul lor ultim în Dumnezeu, în Absolut, ci în om, omul le
acestor valori, să lupte, să se sacrifice, chiar să-şi sacrifice cariera. poate schimba după cum crede. Dar în acest caz caracterul lor
Deci, atât credincioşii cât şi necredincioşii admit absolut dispare.
caracterul absolut al valorilor şi normelor morale, dar le justifică
şi le fundamentează diferit. Sensul vieţii umane
Pentru necredincios, care crede doar în om, valorile şi L. Moulin afirmă că moartea constituie unicul „absolut”
normele morale se fundamentează pe om, fie individul singular, fie pentru necredincios, unica chestiune „serioasă”. Dacă tot ceea ce
asociat şi constituit în societate, în stat. Pentru el, omul creează omul a construit pe pământ este devorat de moarte, ce sens mai are
valorile şi constituie norma supremă de acţiune morală. Reluând existenţa lui? Ce sens mai are lupta şi sacrificiul pentru atâtea
vechiul dicton al lui Protagora („Omul este măsura tuturor valori?
lucrurilor”), necredinciosul afirmă că „omul este măsura tuturor S-ar putea răspunde că moartea individuală nu anulează
valorilor şi normelor morale”. valoarea unei vieţi care a fost jertfită pentru o cauză nobilă –
Omul, luat individual sau social, poate să creeze valori? precum crearea unei societăţi mai drepte şi mai umane – sau pentru
cauze mai modeste (familia, fiii). Dar moartea este un fapt lărgeşte orizontul de cunoaştere al raţiunii, pentru că introduce într-
universal: mor atât indivizii, cât şi societăţile. Mor şi civilizaţiile cu o altă dimensiune a cunoaşterii, cea analogică şi simbolică, a
tot ceea ce era grandios în ele. Mor şi marile Cauze întrucât nu totalităţii absolutului.
reuşesc să se realizeze. Exemple concrete ne sunt comunismul (un Dacă uneori, pentru credincios, este dificil să accepte
„vis” nerealizat în ţările socialismului real) şi ideologia progresului infinitul lui Dumnezeu, totuşi, prin credinţă, el rezolvă problemele
infinit (care trebuia să conducă societăţile occidentale spre o esenţiale ale existenţei umane. În schimb, necredinciosul,
fericire totală). Multe proiecte umane macro-sociale au falimentat neacceptând, sau poate, nefiind capabil să accepte acest infinit, se
jalnic, deşi au însemnat un extrem de înalt tribut uman. găseşte în imposibilitatea de a da la aceste probleme un răspuns
Moartea transformă existenţa umană într-o realitate fără raţional şi convingător.
sens, absurdă. Opţiunea pentru credinţă a omului credincios deci, chiar
În faţa infinitului lui Dumnezeu, omul credincios poate avea dacă se constituie într-o cale plină de obstacole, pe care el le
dificultăţi de atitudine. Totuşi, el se găseşte în faţa unei depăşeşte graţie harului lui Dumnezeu, a smereniei inteligenţei şi a
neliniştitoare alternative: sau acceptă misterul lui Dumnezeu, sau eforturilor de purificare a propriei inimi, este iluminată de lumina
trebuie să se resemneze cu nonsensul, cu absurdul; sau îl acceptă lui Dumnezeu, fapt pentru care el călătoreşte în lumina adevărului.
pe Dumnezeu, sau riscă să alunece în nihilism. Necredinciosul în schimb, ajunge în cele din urmă într-un
Acceptarea „misterului” lui Dumnezeu nu înseamnă tunel întunecat, din care nu mai poate ieşi. Se împlinesc astfel
nicidecum acceptarea iraţionalului, negarea raţiunii. Misterul divin cuvintele Mântuitorului: „Eu sunt lumina lumii; cel ce Mă va urma
nu este „împotriva” raţiunii, ci „deasupra” ei, o depăşeşte, iar nu nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).
o contrazice. Ceea ce contrazice raţiunea se numeşte iraţional,
absurd. Misterul nu trebuie deci confundat cu iraţionalul sau Bibliografie obligatorie:
absurdul. Acceptarea lui pretinde o anumită „smerenie a
inteligenţei” şi o anumită puritate a inimii. - Paul Evodokimov, Vârstele vieţii spirituale, ed.
De fapt, chiar în raţiune există o invocare a misterului, Christiana Bucureşti, 1993 (reeditată în 2003);
întrucât ea este conştientă de propriile limite, şi-şi dă seama – dacă - A. M. Coniaris, Taina Persoanei. Calea spre
nu este orbită de mândrie – că ceea ce ea poate înţelege şi stăpâni Dumnezeu, ed. Sofia, Bucureşti, 2002;
este doar o mică parte din ceea ce nu reuşeşte să cuprindă, din ceea - Pr. Iova Firca, Cosmogonia biblică şi teoriile
ce este deasupra ei.10 ştiinţifice, ed. Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 25-
Din întâlnirea cu misterul lui Dumnezeu a raţiunii, aceasta 121;
din urmă nu iese diminuată sau fragilizată, ci dimpotrivă, - Olivier Clement, Viaţa din inima morţii, ed.
fortificată: misterul lui Dumnezeu, odată acceptat prin credinţă, Pandora, Târgovişte, 2001, p. 13-91 şi 229-252;
- Ion Vlăducă, Mic dicţionar de apologetică
10
În faţa unei opere de artă, în faţa unui gest de eroism, a unei mărturisiri de ortodoxă, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002 (de
dragoste, omul conştientizează faptul că există realităţi care nu pot fi exprimate în consultat).
concepte raţionale.
Scurta durată a vieţii este destul de lungă
pentru a trăi cum trebuie şi a fi fericiţi.
Două sentimente ar trebui să avem Breve tempus aetatis satis est longum ad
întotdeauna: recunoştinţă pentru trecut şi speranţă bene honesteque vivendum.
pentru viitor. Cicero
Two feelings should be always with us –
gratitude for the past, and hope for the future. Dacă nu ştii să trăieşti cum trebuie, fă loc
Lubbock celor ce ştiu!
Vivere si recte nescis, decede peritis.
Dacă ascund secretul meu, el e prizonierul Horatius
meu; dacă însă îl las să-mi scape, eu sunt
prizonierul lui.
Schopenhauer
Preotul maturizat duhovniceşte va descoperi că rezultatele decisive
E foarte important cu ce scop se întreprinde ale practicii pastorale nu sunt datorate unui anumit conţinut teologic
ceva. teoretic, ci depind de însăşi persoana preotului, care conferă acestui conţinut
Multum ad rem pertinet, quo proposito ad o valoare umană, de invitaţie la schimbarea de sine.
quamque rem accesa. Isidor Baumgartner
Seneca
În fenomenul credinţei se întâlneşte în mod actual atenţia lui
Ruşinea scade pe măsură ce creşte păcatul. Dumnezeu faţă de noi cu atenţia trezită de El în noi.
Die Schande nimmt ab mit der wachsenden Pr. Dumitru Stăniloae
Sűnde.
Schiller Patimile sunt cel mai coborât nivel la care poate decădea fiinţa
omenească. Ele reprezintă setea de infinit a omului întoarsă într-o direcţie în
Rar de tot suntem satisfăcuţi de noi înşine; care nu-şi poate afla satisfacţia.
cu atât mai mare e mângâierea de a fi satisfăcut Pr. Dumitru Stăniloae
pe alţii.
Gar selten tun wir uns selbst genug; desto Diavolul stă în stomac şi-l împiedică pe om să se considere sătul,
tröstender ist es, andern genug getan zu haben. chiar dacă ar fi înghiţit tot Egiptul şi ar fi băut tot Nilul.
Goethe Sf. Ioan Scărarul

Cine posedă egoismul posedă toate patimile.


Sf. Maxim Mărturisitorul
Dumnezeu nu poate fi cunoscut de om printr-o ofensivă cognitivă
din partea lui, tot aşa cum nu se poate intra în intimitatea unei comuniuni cu
El fără voia Lui.
Pr. Dumitru Stăniloae

S-ar putea să vă placă și