Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” din CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ANALIZĂ
ECONOMICĂ - FINANCIARĂ

S.C. COMPA S.A.

Numele şi prenumele
cadrului didactic supervizor:
Prof. univ. dr. SPĂTARIU Cerasela

Numele şi prenumele studentului:


BABIUC BOGDAN
CIG – ID, Anul III
CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE COMPA S.A. 3


1.1. Misiunea, viziunea și valorile companiei 3
1.2. Istoria companiei 3
1.3. Sistemul de afacere Compa (CBS – Compa Business System) 4
2. ANALIAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A COMPANIEI 7
2.1 Analiza statică a elementelor bilanțiere 7
2.2 Analiza dinamică a bilanțului 13
CONCLUZII 21
BIBLIOGRAFIE 22

2
1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE COMPA S.A.

1.1. Misiunea, viziunea și valorile companiei

Misiune: Vrem să construim un viitor sigur pentru acţionari, angajaţi şi comunitate.


Viziune: Companie care aduce tradiţia industrială locală în rândul jucătorilor din
industria auto mondială.
Valori:
1. Înţelegerea şi respectul clientelei
Prin găsirea unor soluţii mereu adecvate şi foarte eficiente de colaborare,
compania reușește să construiască o relaţie bazată pe încredere, care ajută la
anticiparea nevoilor clienţilor şi să reacţioneze înainte ca problemele să
apară.
2. Cultul performanţei
Compania îți însușește redefinirea factorilor competititivitatii şi
performanţei în contextul fenomenului de globalizare la scară mondială.
3. Încrederea în forţele proprii
Bazându-se pe propria putere financiară şi fiind conștientă de valorile ei, a
reușit să se dezvolte continuu, devenind la momentul actual unul din
principalii producători în domeniu din România.

1.2. Istoria companiei


Societatea comercială COMPA S.A.  Sibiu, este o marca de ce și-a câștigat prestigiul
în industria românească și şi-a câştigat renumele de-a lungul existenței sale datorită
calităţii şi diversităţii produselor pe care le fabrică, precum:  subansamble auto, feroviare,
utilaje tehnologice, arcuri dar și remorci auto.
Compania s-a constituit prin fuzionarea a doua întreprinderi mari românești: Uzina
Automecanică Sibiu şi Uzina Elastic Sibiu și astfel COMPA devine una din cele mai
puternice entități economice din cele constructoare de componente de maşini din ţară şi
continuă tradiţia industrială a celor două mari compani de stat, îmbinând într-un mod
armonios experienta cumulată a înaintaşilor cu noile tehnologii şi dezvoltarea
managementului.

3
Una dintre cele două întreprinderi românești de stat – Uzina Automecanică s-a
format din Arsenalul Artileriei Sibiu care s-a dezvoltat și datorită dezvoltării istorice a
cetăţii Sibiului.
Cea de a doua întreprindere – Uzina Elastic are o istorie mai îndepărtată în tradiţia
meşteşugărească a cetăţii Sibiului, fiind înființată undeva în sec. al XIX-lea ca atelier de
fierărie, ulterior se dezvoltă în atelier de caroserii ca mai apoi să devină fabrica de arcuri
şi produse forjate.
Un moment important în dezvoltarea întreprinderii îl regăsim în anul 1969 când prin
unificarea celor două entități menționate ia naştere o nouă întreprindere pe piața
economică națională: Întreprinderea de Piese Auto Sibiu (IPAS).
În anul 1970, ca urmare a contractării licenţei “MAN” pentru producerea de
camioane şi autobuze, compania IPAS a intrat într-un intens program naţional de
dezvoltare şi a început o producţie din ce în ce mai diversificata de componente auto,
fabricate sub diverse licenţe contractate, precum: amortizoare, aparate de frâna,
subansamble de cabină, transmisii cardanice de diferite modele, casete de direcţie diverse,
arcuri, devenind principalul furnizor de componente auto pentru industria românească de
autovehicule.
În 1991 entitatea economică IPAS se transformă în societate comercială pe acţiuni
cu denumirea de COMPA S.A.

1.3. Sistemul de afacere Compa (CBS – Compa Business System)

Figura 1 – Sigla Compa Business System

Sistemul de Afacere Compa este axat pe îmbunătăţirea continuă a producţiei de


bunuri cât şi a activității percepută ca un tot unitar, utilizând metode moderne şi tehnici
noi precum: Kaizen, Managementul Total al Calităţii, Lean şi Întreprinderea Agilă.
Agilitatea. Este un concept de management modern de îmbunătăţire continuă, axat
pe următoarele direcții:
Ø Organizarea afacerii ca un tot unitar - abordare holistică;

4
Ø Adaptabilitate & flexibilitate;
Ø Răspunsuri rapide la schimbare;
Ø Crearea de oportunităţi de dezvoltare;
Ø Prevenirea riscurilor;
Ø Dezvoltarea & motivarea personalului;
Ø Susţinerea iniţiativei, inovaţiei & creativităţii.
Managementul Total al Agilităţii. Sistemul CBS are la bază Mangementul Total al
Agilităţii care reprezintă un concept nou de managemet care abordează organizaţia ca un
tot unitar, bazându-se pe 8 piloni ai dezvoltării agile incluzând aici tehnici, practici şi
metode de îmbunătăţire continuă.
Figura 2 – Schema TAM

COMPA şi-a stabilit strategia de dezvoltare, bazându-se pe parteneriatele de lungă


durată cu partenerii de afaceri. Proiectele demarate de-a lungul anilor de către companie,
împreună cu clienţii și furnizorii săi, s-au finalizat, iar altele sunt în curs de inițiere și
derulare, marcând totodată schimbări esenţiale în structura organizaţională a companiei
precum: sistemul de competențe profesionale ale angajaților, procesul alocării de resurse
în procesul decizional, etc.
Parteneriatele constituie adevăratul suport pentru eficienţa economică, continuitatea
activității şi progresul înregitrat, şi se bazează pe câteva principii simple:
Ø dialog desfășurat permanent, transparent şi onest;
Ø alinierea ofertei la dinamica clienţilor;
Ø transferul de know-how şi cel de bune practici;

5
Ø disponibilitatea resurelor şi alocarea lor pentru îmbunătăţirea proceselor de
producție.
Orientarea către clienţii mari cu care colaborează întreprinderea, din zona auto şi
chiar non-auto, a permis realizarea de volume de producție de serie mare, stabilitatea
activității şi accesul la tehnologiile de ultimă oră, pe de o parte şi pe de altă parte, oferă
permanent soluţii personalizate, tendinţa prezentă tot mai mult pe piaţă.
Compania preţuiește şi respectă aportul clienţilor și furnizorilor săi la dezvoltarea
parteneriatelor şi depune eforturi susținute pentru a găsi soluţii sustenabile, durabile şi pe
deplin adaptate nevoilor tuturor.

Figura 3 - Principalii parteneri ai companiei

6
2. ANALIAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A COMPANIEI

2.1 Analiza statică a elementelor bilanțiere

După ultimul an de activitate, conform raportului consolidat aferent anului 2018,


managementul Grupui a păstrat profitul în sfera valorilor pozitive și la nivelul așteptărilor
actionarilor. La o cifră de afaceri 757.408.208 lei, profitul net înregistrat de Grup este de
37.221.237 lei.
Activul bilanțier, la finalul exercițiul financiar aferent anului 2018, a ajuns la
valoarea de 677.949.094 lei, compus din 57,37% (388.964.556 lei) active imobilizate și
42.63% (288.983.538 lei) active circulante.
Partea bilațieră formată din capitaluri proprii și datorii, din totalul de 677.949.094 lei,
cuprinde în componeța sa 65,61% (444.846.366 lei) capitaluri proprii și 34,39%
(233.102.728 lei) datorii.
Figura nr. 4 – Structura generală a bilanțului
100.00%

90.00%

80.00%

70.00% 57.37%
65.61%
60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00% 42.63%
34.39%
10.00%

0.00%
Active Capitaluri proprii și datorii

Active circulante Active imobilizate Datorii Capitaluri proprii

Activul bilanțier detaliat aferent exercițiului financiar al anului 2018 este format din:
- activele imobilizate: imobilizări corporale 341.773.090 lei (50,41%), imobilizări
necorporale 3.534.152 lei (0,53%), investiții imobiliare 41.151.026 lei (6,07%), alte
creanțe imobilizate 786.651 lei (0,11%), creanțe privind impozitul amânat
1.720.637 lei (0,25%);
- activele circulante: stocuri 115.525.991 lei (17,04%), creanțe 170.189.862 lei
(25,11%), numerar și echivalent numerar 3.267.685 lei (0,48%).

7
Situația detaliată a capitalurilor proprii și a datoriilor aferente exercițiului financiar al
anului 2018 se prezintă astfel:
- capitalurile proprii sunt compuse din: capital 21.771.233 lei (3,22%), rezerve
339.915.566 lei (50,14%), rezultat reportat 82.990.094 lei (12,25%);
- datoriile sunt formate din: datorii pe termen lung 93.154.846 lei (13,74%) și datorii
curente 139.947.882 lei (20,65%).

Figura 5 – Structura detaliată a bilanțului (elementele semnificative)

Analiza lichidității și a solvabilității


Instrumentele cu ajutorul cărora se măsoară lichiditatea agentului economic sunt:
fondul de rulment, ratele de lichiditate şi tabloul fluxurilor de numerar.
Ratele de lichiditate principale măsoară nivelul elementelor de activ în raport cu
datoriile curente, din punct de vedere general, parțial și imediat.
Active curente 288.983.538
Rata de lichiditate generală = = = 2,06
Datorii curente 139.947.882
Rata de lichiditate generală se exprimă valoric și evidențiază în ce măsură activele
curente acoperă obligațiile curente. În teoria de specialitate valoarea ratei de lichiditate
generală este situată între 1,5 si 2. Rata calculată pentru agentul economic studiat este de
2,06, valoare situată peste valorile considerate satisfăcătoare. Obligațiile curente pot fi
onorate fără a pune în dificultate activitatea economică.

8
Active curente −Stocuri 288.983.538−115.525 .991
Rata de lichiditate parțială = =
Datorii curente 139.947 .882
= 1,24
Dacă din formula ratei de lichiditate generală se elimină elementele bilanțiere cu cea
mai scăzută rată de lichiditate (stocurile), se obține formula ratei de lichiditate parțială,
exprimată valoric. Valoarea acestei rate în teoria de specialitate este cuprinsă în intervalul
0,8 – 1. Pentru a se aprecia corect valoare ratei de lichiditate parțială, trebuie să se aibă în
vedere situația clienților incerți sau prescriși, deoarece valoarea acestor creanțe poate pune
în dificultate desfășurarea normală a activității. Dacă valoarea ratei de lichiditate parțială
scade sub 0,5, întreprinderea va fi nevoită să apeleze la finanțare pe termen scurt pentru
onorarea obligațiilor curente.
Numerar și echivalente de numerar 3.267 .685
Rata de lichiditate imediată = = =
Datorii curente 139.947.882
0,02
În teoria de specialitate, valoarea considerată satisfăcătoare a ratei de lichiditate
imediată este minim 0,3. Acestă rată are ca limitare în uzanțe modificarea în timp a
trezoreriei. Valoarea ratei de 0,02 este una foarte scăzută, ceea ce la prima vedere
semnalează probleme ale echilibrului financiar, dar acest lucru este datorat vitezei mari de
rotație a elementelor din componența activului curent.
Figura 6 – Ratele de rentabilitate

Pentru studiul de caz, s-a avut în vedere următorii factori care influențează
transformarea în lichidități a activelor: caracteristicele elementelor de activ, calitatea
managementului și timpul.
Situația economică prezentată de companie este atent monitorizată, iar prin situațiile
financiare anuale se are în vedere reflectarea unei imagini cât mai fidele privită prin prisma

9
diferenței dintre valoarea capitalului social și valoare activului net, în cazul în care
întreprinderea înregistrează pierderi la finalul exercițiului financiar, aplicând
următoare formulă:
Capital social
Activul net contabil (Active totale – Datorii totale ) <
2
Activul net este averea netă a acționarilor, și în teorie reprezintă bani pe care
acționarii iar încasa în cazul desființării societății.
Activul net contabil = Active totale – Datorii totale = 444.846.366 lei
Activul net contabil pozitiv scoate în evidență existența solvabilității necesare
achitării obligațiilor din active nete, iar faptul că valoarea activului net este mult superioară
valorii jumătății capitalului social denotă performața financiară a companiei.
Solvabilitatea unei companii este un alt indicator foarte important, care arată
capacitatea agentului economic de a își achita obligațiile.
În analiza solvabilității companiei, am utilizat formula de calcul în care am corelat
lichiditatea activelor totale cu exigibilitatea datoriilor totale.
Active totale 677.949.094
Rata solvabilității globale = = = 2,90
Datorii totale 233.102.728
Rata solvabilității totale de 2,9 evidențiază faptul că întreprinderea este solvabilă și
nu întâmpină probleme în achitarea datoriilor totale din activele totale.
Literatura de specialitate propune o valoare minimă a ratei solvabilităţii globale de
1,4 (această valoare este propusă dacă ponderea minimă a capitalului propriu din totalul
surselor de finanţare este de minim 30%). În cazul companiei Compa S.A., sursele de
finanțare sunt în valoare de 677.949.094 lei, iar valoarea capitalului propriu este de
444.846.366 lei. Ponderea capitalului propriu în totalul surselor de finanțare este de
65,61%.
Gradul de achitare al obligațiilor angajate este exprimat de formula solvabilității
patrimoniale, care este echivalentul ratei de finanțare a activelor (65,61%), iar literatura de
specialitate propune o valoare minimă a ratei de solvabilitate patrimonială de 0,5.
Capital propriu 444.846 .366
Rata solvabilității patrimoniale = = = 0,65
Capitaluri proprii+ Datorii 677.949.094
O rată de solvabilitate de 0,65 evidențiază un bun management al datoriilor, iar
activitatea companiei este finanțată mai mult din resursele proprii și mai puțin din surse
externe. După o analiză mai amănunțită a modului cum au fost gestionate datoriile, se
observă faptul că întreprinderea a folosit resursele bănești din surse externe doar pentru
achiziția de imobilizări corporale noi sau pentru modernizarea celor existente, urmărind să
10
mențină un nivel de producție ridicat pentru a satisfice nevoile clienților și a rămane
competitivă într-un mediu dinamic.

Analiza ratelor de structură


Utilitatea principală a ratelor de structură este dată de nevoia de informații pentru
deciziile corective ale managementul întreprinderii asupra aspectelor complexe ale sectorul
de activitate: dinamica trendului sectorial și sensul și intensitatea abaterii față de mediile
sectoriale și ale concurenților.
Având în vedere structura activelor, se pot calcula o serie de rate de structură a
activului.
1. Rata activelor imobilizate:
Active imobilizate 388.965.556
Rata activelor imobilizate = x 100 = = 57.37%
Active totale 677.949.094
Activele imobilizate reprezintă elementele stabile ale întreprinderii care vor produce
beneficii viitoare într-o perioadă mai mare de un an. Valoarea ratei de 57,37%, indică
faptul că imobilizarea resurselor cât și flexibilitatea financiară sunt la un nivel optim pentru
întreprindere și investitori, având în vedere faptul că obiectul de activitate este cel de
producție.
2. Rata imobilizărilor necorporale:
Imobilizări necorporale 3.534 .152
Rata imobilizărilor necorporale = x 100 = = 0,52%
Active totale 677.949.094
Activele intangibile, la o rată foarte mică - 0,52%, evidețiază faptul că
întreprinderea, deși este foarte mare, nu prezintă interes pentru achiziția sau producerea de
astfel de imobilizări.
3. Rata imobilizărilor corporale:
Imobilizări corporale 341.773.090
Rata imobilizărilor corporale = x 100 = = 50,41%
Active totale 677.949.094
Această rată de 50,41%, este consecința proiectelor de investiții creatoare de valoare
asumate de proprietarii întreprinderii. Activele imobilizate sunt active cu lichiditate
scăzută, folosite în speranța obținerii unui profit satisfăcător. Întreprinderea activează într-
un mediu dinamic și competitiv, iar dotările tehnologice sunt o prioritate pentru echipa
managerială.
4. Rata investițiilor imobiliare:

11
Investiții imobiliare 41.151 .026
Rata investițiilor imobiliare = x 100 = = 6,06%
Active totale 677.949.094
Având în vedere limitele dezvoltării interne în condiții de eficiență și o situație
financiară bună, compania are prevăzute în strategia de dezvoltare pe termen lung astfel de
investiții, în vederea obținerii unui venit marginal.
5. Rata activelor circulante:
Active circulante 288.983.538
Rata activelor circulante = x 100 = = 42,63%
Active totale 677.949.094
Procesul decizional se bazează în mare măsură pe valoarea acestei rate, deoarece o
parte semnificativă a capitalului de lucru este finanțat din credite pe terme scurt.
Desfășurarea activității întreprinderii, la o rată a activelor circulante de 42,63% nu
întâmpină dificultătți în transformarea categoriilor de stocuri în creanțe și realizarea de
disponibilități.
6. Rata stocurilor:
Stocuri 115.525 .991
Rata stocurilor = x 100 = = 17,04%
Active totale 677.949.094
Asigurarea echilibrului financiar este strâns legată de gestiunea stocurilor. Această
rată a stocurilor are un interval considerat optim între 15 și 20% din valoarea activelor
totale. Categoriile de stocuri de care dispune întreprinderea sunt materii prime, producția în
curs de execuție și produse finite, toate având o mișcare rapidă pentru a se asigura
continuitatea și ritmicitatea activității de producție.
7. Rata creanțelor:
Creanțe 170.189 .862
Rata creanțelor = x 100 = = 25,10%
Active totale 677.949.094
Natura creanțelor este comercială în cea mai mare parte, iar cel mai frecvent termen
de încasare este la 30 de zile. Creanțele o dată obținute, cu o rată de 25,10% din totalul
activelor, au o perioadă medie de imobilizare de 1 lună de zile, ceea ce face ca
transformarea lor în disponibilități să nu constituie o problemă pentru activitatea
întreprinderii.
8. Rata disponibilităților bănești:
Disponibilități bănești 3.267 .685
Rata disponibilităților bănești = x 100 = = 0,48%
Active totale 677.949.094
În contextul sectorial în care activeză întreprinderea, rata de 0,48% a
disponibilităților bănești atinge un nivel care indică o capacitate de plată bună a companiei,
fără a imobiliza resursele financiare sau a suporta costuri de oportunitate.

12
9. Rata autonomiei financiare:
Capital propriu 444.846 .366
Rata autonomiei financiare = x 100 = = 65,61%
Capital propriu+ Datori 677.949.094
Valoarea de 65,61% a acestei rate evidențiază faptul că politica de finanțare a
companiei este bazată mai mult pe resursele proprii, ceea ce îi crește autonomia economică
și îi scade dependența de sursele externe de finanțare.
10. Rata autonomiei financiare la termen:
Capital propriu 444.846 .366
Rata autonomiei financiare la termen = x 100 = =
Datori pe termen lung 93.154 .846
477,53%
Această rată a autonomiei financiare la termen indică puterea întreprinderii de a se
autofinanța din sursele proprii în raport cu sursele de finanțare externe. Valoarea ratei de
477,53% exprimă de câte ori sunt mai mari resursele interne față de cele externe.
11. Rata stabilității financiare:
Capital permanent 538.001.212
Rata stabilității financiare = x 100 = = 79,35%
Capital propriu+ Datori 677.949.094
Captal permanent = capital propriu+datorii pe termen lung
Echilibrul financiar este realizat atunci când nevoile întreprinderii sunt satisfăcute
prin finanțări stabile. O rată de 79,35% evidențiază un echilibru financiar bun.
12. Rata îndatorării:
Datorii totale 233.102.728
Rata îndatorării = x 100 = = 34,39%
Capital propriu+ Datori 677.949.094
Rata îndatorării de 34,39% arată cât din valoarea patrimoniului este finanțată prin
credit. În condițiile date de exploatare ale companiei, riscul financiar asumat prin politica
finaciară este unul scăzut, valoarea ratei situându-se sub 2/3 din valoarea patrimonială,
considerată optimă.
13. Rata îndatorării pe termen lung:
Datorii pe termen lung 93.154 .846
Rata îndatorării pe termen lung = x 100 = = 17,31%
Capital permanent 538.001.212
Valoarea ratei de îndatorare pe termen lung de 17,31% indică un risc financiar pe
termen lung scăzut, nevoia de finanțare fiind asigurată cu precădere din sursele proprii.

2.2 Analiza dinamică a bilanțului

Analiza dinamicii lichidității și solvabilității

13
Figura 7 – Dinamica ratei de lichiditate generală în ultimii 6 ani
Rata de lichiditate generală
2.50
2.06
2.00 2.06
1.87 1.84 1.90
1.68
1.50
1.00
0.50
0.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Conform dinamicii ratei de lichiditate prezentate în figura 3.5, întreprinderea nu a
întâmpinat probleme în îndeplinirea obligațiilor curente, în fiecare an acest indicator
financiar fiind în limitele de siguranță.

Figura 8 – Dinamica ratei de lichiditate parțială în ultimii 6 ani


Rata de lichiditate parțială
1.50
1.40
1.24
1.00 1.07 1.07 1.07
0.93
0.50

0.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata de lichiditate parțială, exprimată valoric, în ultimii 6 ani are valori peste
intervalul minim pentru acest indicator oferit de teoria de specialitate (0,8 – 1), în anul
2016 fiind singura dată când această rată are o valoare subunitară. Întreprinderea nu a
înregistrat valori sub pragul critic de 0,5 și nu a fost nevoită să apeleze la finanțare pe
termen scurt pentru onorarea obligațiilor curente, iar valorile înregistrate în ultimii 3 ani au
avut un trend ascendent.
Figura 9 – Dinamica ratei de lichiditate imediată în ultimii 6 ani
Rata de lichiditate imediată
0.15
0.13
0.10
0.07
0.05
0.02 0.02 0.02 0.02
0.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Din dinamica ratei de lichiditate imediată, se observă faptul că întreprinderea având o


rată de rotație a stocurilor foarte mare, menține nivelul acestei rate în jurul valorii de 0,02,

14
pe un trend ușor ascendent în ultimii 3 ani. În anul 2015, acest indicator financiar a fost
influențat de ieșirea prin casare la finalul perioadei a unor linii de producție învechite.
Nivelul scăzut al ratei este satisfăcător pentru desfășurarea activității curente.
Figura 10 – Dinamica activului net contabil în ultimii 6 ani

Activul net contabil


500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Întreprinderea a înregistrat valori ale activul net contabil poziționate pe un trend


ascendent în ultimii 6 ani, ceea ce a dovedit existența capacității de a își achita obligațiile
din active nete, iar valoarea activului net evidențiază performața financiară a companiei.
Figura 11 – Dinamica solvabilității globale în ultimii 6 ani
Solvabilitatea globală
4.00
3.25
3.00 3.41 3.10
2.85 2.91
2.00 2.33
1.00
0.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018

În dinamica sa în perioada studiată, acest indicator financiar a înregistrat valori


supraunitare și întotdeauna s-a situat deasupra valorii minime de 1,4. În perioada studiată,
compania nu s-a aflat în situația de a nu își mai putea achita obligațiile contractuale sau în
dificultatea desfășurării activității din cauza datoriilor prea mari.
Figura 12 – Dinamica solvabilității patrimoniale în ultimii 6 ani

Solvabilitatea patrimonială
0.72
0.70 0.71
0.69
0.68 0.68
0.66 0.66
0.65 0.65
0.64
0.62
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dinamica solvabilității patrimoniale în ultimii 6 ani prezintă valori peste intervalul de


valori de referință dat de literatura de specialitate de 0,4-0,6. Valorile ridicate ale acestui

15
indicator exprimă faptul că obligațiile față de creditori și acționari au fost garantate din
capitalul propriu în toată perioadă analizată.

DINAMICA RATELOR RATELOR DE STRUCTURĂ


Figura 13 – Dinamica activelor imobilizate în ultimii 6 ani
Rata activelor imobilizate
80.00%
65.94% 69.81% 64.00%
60.00% 61.53% 60.06% 57.37%
40.00%
20.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dinamica activelor imobilizate indică faptul că imobilizarea resurselor și


flexibilitatea financiară sunt la un nivel optim pentru întreprindere și investitori, această
rată înregistrând în ultimii 3 ani valori aflate pe un trend descendent din cauza vânzării
unor mijloace de producție care nu satisfăceau nevoile curente de producție, pentru a
rămâne o companie competitivă. În perioada analizată, ponderea activelor imobilizate în
totalul activului în fiecare an este de peste 50%.

Figura 14 – Dinamica imobilizărilor necorporale în ultimii 6 ani


Rata imobilizărilor necorporale
1.50%
1.00% 0.96%
0.71% 0.74% 0.65%
0.50% 0.52% 0.52%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sursa: Rapoartele consolidate anuale 2013-2018
În perioada analizată, valoarea ratei imobilizărilor necorporale a înregistrat valori sub
1% în fiecare an, din cauza lipsei de interes pentru imobilizările intangibile, dar acest lucru
nu a influențat activitatea întreprinderii.

Figura 15 – Dinamica imobilizărilor corporale în ultimii 6 ani


Rata imobilizărilor corporale
80.00%
63.80% 66.75%
60.00% 56.12%
52.24% 52.64% 50.41%
40.00%
20.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

16
Rata imobilizărilor corporale în dinamica sa, prezintă o constantă în ultimii 4 ani în
întervalul 50-60%, ca o consecință a modernizării liniilor de producție, și casare în 2015 a
echipamentelor tehnologice care nu corespundeau exigențelor sectoriale. Nivelul ratei în
acest interval, menține nivelul de lichiditate dorit și un profit satisfăcător.

Figura 16 – Dinamica investițiilor imobiliare în ultimii 6 ani


Rata investițiilor imobiliare
8.00%
6.48% 7.06% 6.74%
6.00% 6.07%
4.00%
2.00%
0.00%
0.00% 0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Din prisma limitărilor impuse de dezvoltarea internă, în condițiile în care este atinsă
eficiența maximă a activelor, compania a prevăzut în strategia de dezvoltare începând cu
anul 2015 investiții imobiliare care să genereze un venit suplimentar din închirierea
spațiilor imobilelor achiziționate. Aceste investiții, începând cu anul în care au fost
prevăzute în strategia de dezvoltare pe termen lung, au avut o rată cuprinsă în intervalul 6-
7% din totalul activelor. Această nevoie de investiții imobiliare a apărut în condiții de
eficiență economică constantă în ultimii 10 ani.
Figura 17 – Dinamica activelor circulante în ultimii 6 ani
Rata activelor circulante
50.00%
40.00% 39.94% 42.63%
38.47% 36.00%
34.06%
30.00% 30.19%
20.00%
10.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dinamica ratei activelor circulante din totalul activului bilanțier, cu valori între 30%
și 43%, indică o desfășurare a activității întreprinderii fără a întâmpina dificultăți pe termen
scurt, trendul fiind unul ascendent, cu un maxim de 42,63% în ultimul an.
Figura 18 – Dinamica stocurilor în ultimii 6 ani
Rata stocurilor
20.00%
15.99% 16.11% 17.36% 17.04%
15.00%
12.89%
10.84%
10.00%
5.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

17
Stocurile au o mișcare rapidă pentru a se asigura continuitatea și ritmicitatea
activității de producție, dinamica ratei stocurilor în ultimii 6 ani poziționându-se pe un
trend ascendent. În ultimii 4 ani, de la modernizarea unor linii de producție, rata stocurilor
a avut valori aproximativ egale, asigurându-se exact necesarul cerut de piața sectorială.
Figura 19 – Dinamica creanțelor în ultimii 6 ani
Rata creanțelor
30.00%
25.00% 25.10%
22.05%
20.00% 19.77% 22.10%
19.53%
15.00% 16.96%
10.00%
5.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rata creanțelor prezintă în perioada studiată o dinamică evolutivă, fapt datorat
creșterii vânzărilor și scăderii stocurilor. Dinamica creanțelor scoate în evidență
dezvoltarea pieței componentelor auto și a mediului comercial.
Figura 20 – Dinamica disponibilităților bănești în ultimii 6 ani
Rata disponibilităților bănești
3.00%
2.50% 2.72%
2.00%
1.50%
1.16%
1.00%
0.50% 0.34% 0.37% 0.48% 0.48%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dinamica disponibilităților bănești indică faptul că întreprinderea menține un nivel al


ratei în jurul valorii de 0,5% din totalul activului indicând buna capacitate de plată a
obligațiilor. În anul 2015, pe fondul casării unor echipamente tehnologice învechite și
încasării unor sume de bani de pe urma acestora, a înregistrat cea mai ridicată valoare a
ratei, de 2,72% din totalul activului.
Figura 21 – Dinamica autonomiei financiare în ultimii 6 ani
Rata autonomiei financiare
80.00%
69.20% 70.66% 64.89% 67.73% 65.62%
60.00% 57.09%
40.00%
20.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Din dinamica ratei autonomiei financiare se poate observa politica de finanțare a
întreprinderii. În ultimii 6 ani, rata autonomiei financiare este poziționată peste valoarea
data de literatura de specialitate de 60% din totalul surselor de finanțare, ceea ce indică o
autonomie ridicată a întreprinderii și o scădere a dependenței de sursele de finanțare

18
externe. În anul 2015, rata coboară cu 3 procente sub pragul de 60%, scădere cauzată de
achiziția unor echipamente tehnologice noi din surse de finanțare externe.

Figura 22 – Dinamica autonomiei financiare la termen, în ultimii 6 ani


Rata autonomiei financiare la termen
600.00% 604.21%
542.87%
484.81% 473.66% 477.53%
400.00%
259.69%
200.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dinamica ratei autonomiei financiare la termen evidențiază unul din obiectivele
cuprinse în politica de finanțare, care are în vedere raportarea surselor de finanțare internă
la sursele de raportare externă. Acest procent este ținut la valori de peste 450%, excepție
făcând doar anul 2015, când nevoia de modernizare a condus la creșterea finațărilor din
surse externe.
Figura 23 – Dinamica stabilității financiare în ultimii 6 ani
Rata stabilității financiare
86.00%
84.00%
83.47% 83.68%
82.00%
80.00% 79.36%
79.08% 78.59% 78.94%
78.00%
76.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Stabilitatea financiară privită în dinamica sa, sugerează un echilibrul financiar bun,


iar nevoile întreprinderii sunt satisfăcute prin finanțări stabile, din surse de finanțare
internă și mai puțin din surse de finanțare externă. Rata stabilității financiare de 79,35%
atinsă în anul 2018, evidențiază un echilibru financiar bun menținut pe toată durata
analizată.

Figura 24 – Dinamica ratei îndatorării în ultimii 6 ani

Rata îndatorării
50.00%
42.91%
40.00%
35.11% 34.38%
30.80%
30.00% 32.27%
29.34%
20.00%
10.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

19
Dinamica ratei îndatorării indică procentul datoriilor în totalul patrimonial și
evidențiază un risc financiar scăzut, valoarea ratei pe întrega perioadă situându-se sub 2/3
din valoarea patrimonială, considerată optimă.
Figura 25 – Dinamica ratei îndatorării pe termen lung, în ultimii 6 ani
Rata îndatorării pe termen lung
30.00% 27.80%
20.00% 17.43% 17.43%
17.10% 17.31%
14.20%
10.00%
0.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

În perioada studiată, rata de îndatorare pe termen lung este păstrată la un nivel


constant în intervalul 15-20% raportând datoriile mai mari de 1 an la capitalul permanent.
În anul 2015, pe fondul nevoii de adaptare tehnologică la nevoile pieței și forțată de
concurență, datoriile pe termen lung cunosc o ușoară creștere, atingând maximul de
27,80%.
Analiza ratelor de structură a cuprins în dinamică toate elementele patrimoniale
importante și au fost prezentați principalii indicatori financiari care conturează activitatea
economică a întreprinderii.

20
CONCLUZII

Rata de lichiditate generală de 2,06, scoate în evidență faptul că agentul economic nu


are dificultăţi în asigurarea lichidităţii întreprinderii. În evaluarea ratei nu s-au luat în
considerare termenele de realizare a elementelor bilanțiere implicate.
La eliminarea din formula ratei de lichiditate generală a stocurilor, valoarea ratei de
lichiditate parțială astfel obținută este de 0,95, valoare ce evidențiază faptul că agentul
economic, în situația în care nu poate dispune de elementele bilanțiere cu cea mai scăzută
lichiditate, poate să onoreze obligațiile curente fără a întâmpina probleme în desfășurarea
activității.
Rata de lichiditate imediată este de 0,02. O valoare mare a ratei de lichiditate
imediată poate semnala imobilizarea unor resurse și costuri aferente, însă în cazul
agentului economic studiat, această rată este obținută în condițiile unei situații financiare
bune. Prin lichiditatea ridicată a elementelor bilanțiere în care au fost alocați bani, se
asigură un plus de câștig. Capacitatea de plată a agentului economic fiind asigurată, acesta
nu întâmpină probleme în desfășurarea activității.
Calculul solvabilității companiei scoate în evidentă un nivel ridicat de solvabilitate.
La valoarea solvabilității generale de 2,90, aceasta poate să achite toate datoriile din
activele nete. La fiecare 2,90 unități monetare din activul total al societății îi corespunde 1
unitate monetară din totalul datoriilor.
Ratele de solvabilitate patrimonială și solvabilitate globală au valori peste minimele
propuse de literatura de specialitate, ceea ce evidențiază un bun echilibru financiar și
permit achitarea tuturor obligațiilor curente, pe termen mediu și lung, fără a periclita
activitatea economică.
Ratele de structură patrimonială, în urma analizei statice a bilanțului ultimului
exercițiu financiar, scot în evidență eficiența activității întreprinderii și orientarea către
rezultat a deciziilor manageriale, în condițiile impuse de proprietari, și interesele acestora
în procesul de finanțare al companiei.
Ratele de îndatorare și de îndatorare la termen fiind mici (34,39% și respectiv
17,31%) îi poate face pe proprietari să se orienteze către surse se finanțare externe, în
condițiile actuale de eficiență, chiar dacă acest lucru poate duce la eforturi mai mari pentru
îndeplinirea obligațiilor financiare.

21
BIBLIOGRAFIE

NR.
AUTOR DENUMIREA LUCRĂRII
CRT.
1. Petcu, Monica Analiza economico – financiară a întreprinderii, ediția a II-a
Editura Economica, București, 2009.
2. Stancu, Ion Gestiunea financiară a agenţilor economici, Editura
Economica, Bucureşti, 1994.
3. Vâlceanu, Analiză economico-finaciară, Editura Economică,
Gheorghe ș.a. Bucureşti, 2004.
4. Compa Raporte anuale consolidate pentru exercițiile financiare 2013-
S.A. 2018
5. https://www.compa.ro/
6. https://www.juridice.ro/501508/activul-net-indice-de-referinta-pentru-
evaluarea-profitabilitatii-unei-societati.html
7. https://www.listafirme.ro/compa-sa-788767/

22