Sunteți pe pagina 1din 13

a- (in funcJie de aplicaliile lor in betoane 1i mortare)

il/A S /B 5 IIlB M
(u
rn APLTCAII
fffi
rd Fundalii din beton srmplu

Fundatii din beton armat


00 Stelpiiori si centuri
tr din heton armat
rrt Plansee din beton armat
FIJfr!
(olaci/erinzi\
Mortare de ciment - pt tencuieli
M25T pt pereti portanti interiori
"g Mortare de ciment - pt tencuieli
M50T pt pereti Dortanti exteriori
rn ,uorlare oe ztoafle -,vl)uz
g pt pereti portanti despi4itori
o
IJ
Rrosime = l2,5cm
Mortare de ciment - pt tencuieli
M10T pt pereti desp;rtitori
t Mortare de zidirie - M252
,fH pt. pereti despi4itori
{/\ srosime = 7.5cm h)
!f6 Mortare de zidirie - M5OZ
pt. pereti despi4itori
grosime = 12,5cm (z)
Mortare de zid;rie -
tE M50z pt coSuri de fum
o, gape (400)

ffi Legenda;
#0 Recomandabil (este indicat a se utiliza)
Utilizabil (varianti alternativa)
E I lnterzis

,l
,,i,1

'uh
=E
i-o
EO
1!E
>o
,9U
=-
'-rc
ao
OF.
,Z
<=
6l

CC

Eu

=Z:
a6o
o 9=
I SU'
.P=
iiuo

rc:-o
o *o

"t
Ih
\
id ie au un
asrguranr prrn execu!ie a
pa ra metrilor de rezistenli gi fu ncliona litate, corespu nzator
I m portanlei construcli i lor.
Mini-ghidul se adreseazi in mod special constructorilor
din mediuE rL;raE ce executi clidiri cu regim de inillime (S)+(P)+(1)-
*5
= subsol o Sfaturile prezentate
P= parter au ufi earacter strict Enformativ
I = un etaj neputend ?nlocuri:
- respectarea cerinlelor Legiil0/1995 privind calitatea in
co n stru c!i i;
- obligativitatea elaboririi de proiect pentru construc!iile
in d ivid ua le;
- respectarea reglementirllorin vigoare privind execulia ;i
controlul lucrarilor din beton armat si zidarie;
- in cazul in care in proiect se indici un anumit tip de ciment,
acel tip de ciment va fi utilizat in mod obligatoriu;
- clasa betonului ;i marca mortaruluivorfi conform proiectulul.

.D trecut Scopa*E
FutE n i-gh Ed r* ! uE Praetic

o Este de a oferi executan!ilor masurile


m in ima le necesa re executa rii constructiilor
cu structuri de rezisten!5 corespunzitoare

€ ln plus, se urmirelte eliminarea unor


practici "tradi!iona le" dau natoare de
€ viitor execulie a lucrarilor care pot avea
consecinle defavora bile asu pra rezistenlei,
sta bi I iti!ii ;i d u ra bi iti!i
I i construc!i i lor.
\
lnforma!ii prelinrinare despre betonare

BETONAREA AMESTECAREA

Executarea lucrarilor de betonare poate incepe dupa verificarea Rezistenla medie a betonului cregte cu mirirea timpuluide
rezistenlei cofrajelor;i a pozi!ionirii corecte a armiturilor amestecare dar, peste o anumita valoare a timpuluide
Temperatura mediului in momentul turnirii betonului trebuie amestecare, aceasti cre;tere este nesemnificativa.
s5 fie mai mare de +5oC.
Amestecarea pentru un timp maiindelungat duce la evaporarea
Dozarea de materiale se va face pebaza respectarii dozajelor apei de amestec, ceea ce conduce la reducerea lucrabilitatii.
prezentate in acest Mini-ghid Timpulde amestecare = minimum 45 secunde.

preparat pe ;antier si nu este utilizat betonul preparat in stalii


sitranspoftat cu autobetonierele -cifele- la locul puneriiin
o pera).

COMPACTAREA

5 lnal!imea de cidere liberi a betonulul Procesulde compactare a betonuluiconsta in eliminarea


trebuie si fie limitati la max. 1,5 m. aerului pe care il conline.
Compactarea este obligatorie pentru oblinerea unui beton
de ca litate.
o Compactarea manuala se admite numaiin cazuri speciale.
de la prepararea betonu lui o
Durata tratirii depinde de temperatura exterioara, dupa cum
urmeaza:
Tratarea dupE turnare pentru temperaturi mai mari de .l5"C, durata tratirii
este de 3 -7 zile;
- pentru temperaturi cuprinse intre 5o - 15''C, durata tratirii
estede2-5zile
o Tratarea betonului este o misuri de orotectie imootriva fisur5r,i
gilsau deteriorarii premaLure a beton'ului ca'uzate de:
- uscarea prematura;

ilor;
conduce la

o Deeofrarea
o Principalele metode de tratare / proteclie sunt:
menlinerea in cofrale;
- acoperirea cu materiale de proteclie, menlinute in sta re
umeda;
st/sau

- aplicarea de pelicule de proteclie. Termenul MINIM de decofrare (pentru fele laterale) este de 2 zile

o Durata tratarii betonului depinde de:


- co atmosferice in timpul gi dupa turnare,
- co ia betonului,
- te ura beton u lu i, Elementele de construclii pot fi decofrate - in funclie de tipul
elementului- cand betonula atins o anumiti rezistent).
- co de expunere a structurii.
Aceasti rezistenia depinde atat de cimentul utilizat, tat ;i ae
tem peratu ra exterioa r5.
Protectia betonului se va reali cu diferite materiale
(pretat'e, strat umed de nisip, gojini, etc.). AtertlEe!
Decofrarea inainte de termenele MINIME conduce la accidente
$a ntierul durm neavoastrE Fundafii* dEn beton simpiu

Aplica!ii t/A 5 /BS /AM I/B M


APTICATII
Fu nda{ii
din beton simolu

Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Utilizabil (va ria nta a lternativi)

lnfrastructuri
Fu nda!i i

Placa suport

Suprastructuri
Plangee (pl6ci /grinzidin beton a rmat)
conform proiect Clasa* de beton: C2,8/3,5
StSlpi;ori;i centuri din beton a rmat =l0t-
Atentiei
Pereji structurali din beton a rmat
Evitali surplusul de apa care conduce la scaderea
Elemente nestructurale rezistentelor mecanice.
Vibra!i betonulcu ajutorul unei tile viblante (vibrator).
Pereti despa r!itori ln cazul apelor subterane agresive, recomandarea
tipului de ciment se va face in func!ie de natura
Coguri de fum a gresivita!ii, conform proiectu I u i.
Fundafii* din beton armat 5t5lpi;ori ;icenturi* din beton armat

APLICATI
Fu n dati i Stilpisori 5i centuri
din beton armat

Recomandabil (este indicat a se utiliza) Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Utilizabil (va ria nt) a lternativa) Utilizabil (varia nta a lternativa)
! lnterzis I lnterzis

C 5le!i
la r sac
de ciment

I sac = 50 Kg.

I 42,5R
I 32,sR

lrlA-5 32,5R
il/A-M 32,5R

193 L= 0.193 mc 1000 litri = 1 metru cub (mc)

m prorect
Clasa minima- de beton: C 8/10
Clasa. de beton: C 6/7,5

Atem$Ee!
=10t- =l0t
Aten{ie!
Evitali surplusul de api care Evitafi su rpl usu I de a pi ca re
conduce la scaderea conduce la scaderea
rezistenlelor meca n ice. rezisten!elor meca n ice.
Vibrali betonul cu ajutorul unei Vibrali betonul cu a;utorul uneitije
tije vibrante (vibrator). vibrante (vibrator).
t4 t6
Fian;ee din beton armat (pltci ! grinzi) Plan;ee din beton armat (pl*ei/ grinzi)

API (-ATII
Plan;ee din beton Plan;ee din beton
armat blbci/prinzi rmat Inl1ri/ari

Recomandabil (este indicat a se utiliza) Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Utilizabil (va ria nta alternativa) Utilizabil (va ria nta alternativa)
I lnterzis I lnterzis

MATERIALE

1 sac = 50 Kg.

I 42,5R 42,5 R

I 32,5R 32,5R
il/A 5 32,5R 15-11 mm /A-5 32,5R 16-31 mm
IiA-M 32,5R /A-M 32,5R

173 1= 0,173 mc 10O0 litri = I metru cub (mc) 1l9L:0,139mc 1000 litri = 1 metru cub (mc)

Clasa de beton: C 12l15 Clasi de beton: C 16120

=10t- Aten!Ee!
Aten{ieE =10t-
Evita!i surplusul de api care
EvitaJi surplusul de apa care conduce la conduce la sciderea
sclderea rezistentelor mecanice. rezistentelor meca n ice.
Vibrati betonul cu ajutorul unei tije Vibrali betonul cu ajutorul unei
vibrante (vibrator). tije vibrante (vibrator).

JL
''1

futortare de eintent &rtortare de eEment


Mortare de tencuiala - tu125T - pt. pere{i po*an-ti imteriori Moi'tare de tencuiaia - MSOT-pt. perefi portan{iexteriorE

I lt
ra s
I vs-s va-A
I l vs-^,r
| | rzrsI rzsslrmr,^lrrs^i
APLICATII APL CATI
Mortare de ciment pt Mortare de ciment pt
tencuieli M25T pt pereli tencuieli M50T pt.
portan!i interiori pereli porta nli exteriori

Recomandabil (este indicat a se utiliza) Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Utilizabil (variant5 alternativi) Utilizabil (varianta a lternativa)

CSleli
MATERIALE la r sac
de ciment

Ciment lsac=50K9 'l sac 50 Kg.


=
iliA-s 32,sR r/A s 32,sR
iliA M 32,5R
N isip t/A-M r2,5R Nisip
ili B M 32,5R t/B-M 32,5R

1000 litri = I metru cub (mc) 1000 litri = l metru cub (mc)

=10t- =10t-

al
Mortare de zidirie $ape (a00)
t\lortare de zidirie - M50Z - pt pereliportanlidespS(itori
grosime = 12,5 cm

I r |rvrsI rze-sIyr^ lys^lt | | r/Aslrr/B.s


lr/A-Mlr/B-M
APLICATII APTICATII
Mortare de ziddrie-M50 pt.
pere{i portanti despS(itori 9a pe
grosime = 12,5

Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Recomandabil (este indicat a se utiliza) Utilizabil (va ria nta a lternativi)
Utilizabil (va ria nti a lternativi)

Ci le!i
MATERIALE la r sac
de ciment

lsac=50Kg Ciment lsac=50K9


[ /A-S 32,5R I/A-S 32,5R
[/A-M 32,5R Nisip I/A-M 32,5R N isip
[/B-M 32,5R il/B-M 32,sR

1000 litri = I metru cub (mc) 100O litri = 1 metru cub (mc)

=10t =10t
Atent!e!
Platlormele cu suprafe!e mari
vor fi constru ite in
conformitate cu NE 012-99
fftortare de ciment ffitortane de zidf;rie
Mcriare pentru tencuieli- tuti0T - pt perefidespirlitori

/AS /B- s /B.M


/B-5 I/B M
APLICATI
Mortare de ciment pt APL CATI
tencuieliMl0T pt. ivlortare de ztdafle
oereti desoi rtitori M25Z pt pereti desplrtitori
prosime =7.5 cm

Recomandabil (este indicat a se utiliza) Recomandabil (este indicat a se utiliza)


Utilizabil (va ria nta a lternativa) Utilizabil (varianta alternativ))

MATERIATE
MATERIALE

Ciment lsac=50K9 lsac=50Kg


,,4-S 32,5R
lllA s 12,5R
'A-M 32,5R
il/A-M 32,5R
N isip l/B-M 32,5R
il/B-M 32,5R

1000 litri ='l metru cub (mc) 1000 litri = 1 metru cub (mc)

=10t- =10t-
Mortare de zidirie

[/A S t/B-s il/B-M Elemente minime obligatorii


APLICATII
Mortare de zidarie
M50Z pt pereli despir!itori
srosime = 12.5 cm
Mortare de zidarie
M50Z pt. coSuri de fum Execu!ia se va efectua numai ?ebaza unui proiect de
execulie intocmit de un personal de specialitate
Recomandabil (este indicat a se utiliza) a utorizat.
Utilizabil (varianta a lternativi)

Construclia se va executa pebaza autorizaliei de


MATERIALE
construclie conform Legii 50/91.

lsac=50Kg o Se vor respecta cerintele legii privind calitatea in


il/A 5 32,5R constructii - Legea 10/99.
il/A-M 32,5R

il/B M 32,5R
o Sevor respecta normativele in vigoare NE-0'12-99
(Cod depractici pentru executarea lucririlor din beton,
beton armat ;i beton precomprimat).
TOTAL 1000 litri = I metru cub (mc)
Pe p i, constructorul are obligalia de
a ch si reprezentantul ISCLPUAT la
=10 t faze
!ndicatiE utile lndicalii utile

o Pasul [\lr. t: Obtinerea Certificatului de Urbanism

o Certifieatul de Urbanisnr se emite de citre autorititile


o Certificatul de urbanism se elibereazi solicitantuluiin
termen de cel mult 30 de zile de la data inregistririi cererii
menlinindu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

sem nata rilor.


Legii nr. 453 din 18.07.2001 pentru modificarea
area Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii si unele masuri pentru
in vederea eliberirii cedificatului de urbanism, solicitantul locuintelor.
se va adresa autoritililor previzute punctu cu o cerere
la
care va cuprinde atat elementele de identificar imobilului
pentru care se soliciti certificatul de urbanis cit Si
elementele care definesc scopul solicitarii.
lndicatii utile lndicatii utile

o Pasul Nr. z: Oblinerea Autorizalieide Construire

o Autorizalia de Construire se emite de citre pre;edinlii - certificatul de urbanism;


consiliilor judelene sau de primari dupi cum urmeaza: - dovada titluluide proprietate asupra terenului;i/sau
con struc!iilor;
a)de citre pregedinlii conslliilor judelene cu avizul - proiectul pentru autorizarea executirii lucrlrilor de
primarilor pentru investi!iile care se realizeazain co n stru c!i i;
extravila nuI com unelor, incl usiv a nexele gospodi regti a le - avizele;iacordurile legale necesare, stabilite prin
ex p I oati ri i; certificatul de u rba n ism;
- dovada privind achitarea taxelor legale.
b)de citre primarii municipiilor sau ora;elor, pentru
construcliile ;i lucrarile de orice fel din intravilanul acestora, S lucririle care
cu exceplia celor previzute la punctul a; n sticile iniliale
a sau aspectul
c de catre primarli comunelor cu avizul structurilor de : 001).
s ecialitate din cadrulconsiliilor judelene.

. Pasul Nr. 3: incepem si construim